Ogłoszenia

Dyrektor szkoły mgr Paweł Gnacek w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy piątek w godzinach 13.00 - 14.00 lub po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - 2 listopada 2018 r.; 2,3,4 stycznia 2019 r.; 15,16,17 kwietnia 2019 r. - Sprawdzian ósmoklasisty/nie obowiązuje klasy VIII; 2 maja 2019 r.

Rodziców prosimy o regularne korzystanie z zakładki STREFA RODZICA - tam będziemy zamieszczać aktualności dotyczące obiadów, stypendiów, wyjazdów i innych spraw organizacyjnych.(SR)

Jednym z najważniejszych dokumentów szkolnych jest Wewnątrzszkolny System Oceniania.  Poniżej zamieszczamy pełną treść tego dokumentu.

 

Borek Wielki, 02.09.2010 r.

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORKU WIELKIM

 

 

Sporządzony na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie zasad oceniania i promowania uczniów.

Uaktualniono zgodnie z rozporządzeniem MENiS  z dnia 7 września 2004 r.

Uaktualniono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 września 2006 r.

Uaktualniono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Proces oceniania powinien:

Pomóc nauczycielowi ocenić efektywność jego pracy uwzględniając:

·        programy,

·        standardy,

·        specyfikę klasy,

·        materiały wykorzystywane w procesie uczenia.

Sugerować:

·        jakie elementy okazały się efektywne,

·        jakie elementy i w jaki sposób należy zmienić, planując następne etapy pracy.

 

§ 1.

Definicja oceniania

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

§ 2.

Zakres wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

1.    Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania  sprawdzianów w Szkole Podstawowej w Borku Wielkim.                                                                                                                           

§ 3.

Cel wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

1.    Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

a.     poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

b.    pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c.     motywowanie ucznia do dalszej pracy,

d.    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia, umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

e.     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji  i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 

§ 4.

1.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a.    Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych i zasad oceniania zachowania.

b.    Ocenianie bieżące i śródroczne klasyfikowanie wg skali 1-6.

c.    Zaliczanie niektórych zajęć klasyfikacyjnych.

d.    Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru i roku szkolnego.

§ 5.

Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych i zasad oceniania zachowania.

1.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów w następujących terminach:

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują w terminie do 10 września wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (wspólne dla danego przedmiotu).
 2. Nauczyciel przedmiotu do 15 września informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych nauczanego przedmiotu i sposobach sprawdzania osiągnięć, a  wychowawca informuje o zasadach oceniania zachowania.
 3. Wychowawca klasy do 30 września informuje rodziców o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć oraz zasadach oceniania zachowania ( wymagania edukacyjne oraz regulamin oceniania udostępniany jest do wglądu rodziców u dyrektora szkoły ).

§ 6.

 Zasady oceniania.

1.    Sposoby i narzędzia sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia określa nauczyciel danego przedmiotu  zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego i wychowawczego.

2.    Przyjmuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

a.     Wypowiedź ustna,

b.    Wypowiedź pisemna – kartkówka (obejmująca materiał do 3 lekcji wstecz),

c.     Sprawdzian – obejmuje większą część materiału, jest poprzedzony lekcja powtórkową i zapowiedziany,

d.    Praca klasowa (język polski, matematyka, język obcy),

e.     Dyktanda,

f.     Ćwiczenia praktyczne,

g.    Wytwory pracy indywidualnej,

h.    Test

3.    Zasady informowania ucznia o pracach pisemnych:

 1. klasówka - praca pisemna sprawdzająca opanowanie materiału z zakresu całego działu – zapowiadana jest z wyprzedzeniem 1 tygodnia.
 2. sprawdzian – krótka około 15 min. praca pisemna obejmująca materiał 3 – 4 ostatnich lekcji – zapowiadana jest z wyprzedzeniem 3 dniowym,
 3. kartkówka – krótka wypowiedź pisemna obejmująca materiał bieżący – nie wymaga zapowiedzi,

4.   W ciągu tygodnia mogą odbyć się dwie klasówki, a w ciągu dnia jeden sprawdzian, ilości kartkówek nie ogranicza się, terminy klasówek i sprawdzianów winny być wcześniej wpisane do dziennika.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

6.   Przedmiotem oceny przedmiotowej są:

a.     Wiadomości,

b.    Umiejętności,

c.     Aktywność.

 1. Prace pisemne obejmujące działy programowe są obowiązkowe. W razie nieobecności uczeń pisze prace w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie dłuższym niż dwa tygodnie). Muszą być zapowiedziane  z tygodniowym wyprzedzeniem. Poprawa pracy pisemnej tylko z oceną niedostateczną jest dobrowolna w okresie 2 tygodni od otrzymania oceny (zaliczenie materiału objętego pracą pisemną).

8.   Na każdej lekcji uczeń może otrzymać jeden „+” za aktywność. Przelicza się trzy „+” na ocenę bardzo dobrą.

 1. Brak pracy domowej, braz zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego „kosztuje” ucznia „-„. Począwszy od 4. minusa uczeń otrzymuję ocenę niedostateczną.

10. Raz z semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i zajęć, na których wystawiana jest ocena końcowa).

 1. Podstawą wystawiania oceny semestralnej jest przedmiotowa karta oceny (karta ocen w dzienniku).

12. Określa się minimalną ilość ocen cząstkowych na sześć (6) z przedmiotów o minimalnej ilości godzin tygodniowo i odpowiednio większą ilość w zależności od ilości godzin/tydzień.

 1. W dzienniku lekcyjnym na stronie do wpisywania ocen cząstkowych nauczyciel musi określić temat zadania, czynności podlegającej ocenie.

14. Dopuszcza się z przedmiotów dzielonych na grupy zapisywanie ocen  cząstkowych w zeszytach nauczycieli, z obowiązkiem raz w miesiącu wpisania tych ocen do dziennika lekcyjnego.

 1. Ustala się jednolity system procentowy oceniania prac pisemnych:

a.     Celujący – 100 % i rozwiązanie zadania dodatkowego

b.    Bardzo dobry – 88% - 100%

c.     Dobry – 87% - 69%

d.    Dostateczny – 68% - 50%

e.     Dopuszczający – 49% - 36%

f.     Niedostateczny – 35% - 0%

 1. Ogólne kryteria ocen:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a.     posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i umiejętności,

b.    biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych jak i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

c.     osiąga sukcesy w konkursach wiedzy czy umiejętności, zawodach sportowych na szczeblu ponad szkolnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

d.    czyli uczeń wypełnił wymagania „wykraczające” (W) które obejmują wiadomości
i umiejętności wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku dalszej nauki szkolnej, rozległe i twórcze, pozwalające rozwiązywać problemy w sposób niekonwencjonalny, wykraczające znacznie ponad przyjęty program nauczania.

2)  stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a.     opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b.    sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

c.     uczeń wypełnił wymagania „dopełniające”(D) które obejmują dość złożone wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, mają charakter problemowy, wymagają twórczego przetworzenia, ale nie wykraczają poza obowiązujący program kształcenia.

3)  stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a.     nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania minimalne zawarte w programie,

b.    poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

c.     czyli uczeń wypełnił wymagania „rozszerzone” (R) które obejmują wiadomości i umiejętności umiarkowanie trudne do opanowania, są przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce, mogą ale nie muszą być przydatne w życiu, są to najczęściej treści propedeutyczne w danej klasie.

4)  stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a.     opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, na poziomie wymagań minimalnych zawartych w programie,

b.    rozwiązuje, wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

c.     czyli uczeń wypełnił wymagania „podstawowe” (P) które obejmują wiadomości i umiejętności będące stosunkowo łatwe do opanowania, całkowicie niezbędne w dalszej nauce, bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym, wymagania te są wyznaczone przez główne cele i centralne elementy materiału nauczania.

5)  stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a.     ma poważne braki w opanowaniu niezbędnego minimum wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki,

b.    rozwiązuje, wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne, o niskim stopniu trudności,

c.     uczeń wypełnił wymagania „konieczne” (K) umożliwiające uczniowi korzystanie z nauczania na danym szczeblu systemu szkolnego, świadomy i aktywny udział w zajęciach szkolnych oraz zapewniające kontynuację nauki danego przedmiotu na wyższym szczeblu, są to wiadomości i umiejętności, które uczeń będzie umiał wykorzystać w prostych zadaniach i sytuacjach życia codziennego.

      6)  stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a.     nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności,

b.    nie jest w stanie rozwiązać, wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.

 

 § 7.

Inne postanowienia dotyczące oceniania.

1.    Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej  obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono  specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, w szczególności u uczniów z dysleksją kłaść nacisk na sprawdzanie wiadomości w formie ustnej.

2.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 8.

Zwolnienia z zajęć.

1.    W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego.

2.    Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

3.    W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”.

 

§ 9.

Jawność ocen

 

1.     Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na następujących zasadach :

 1. Uczeń po otrzymaniu ocenionej pracy pisemnej – klasówki - winien przedłożyć ją do podpisu rodzicom i oddać w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu. Prace te są przechowywane przez okres jednego roku. Sprawdziany i kartkówki otrzymują uczniowie i mają obowiązek przedłożenia ich rodzicom. Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia nauczyciel wpisuje do dziennika oraz dzienniczka ucznia.

 

 1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

§ 10.

Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne.

1.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa do ferii zimowych (ale nie dłużej niż do 31 stycznia), drugi semestr do końca roku szkolnego.

2.    Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych:

1.    w klasach I-III: oceny opisowej.

a.     Ustala się następującą skalę oznaczeń poziomu osiągnięć (ocen cząstkowych) dla uczniów klas I – III:

§  6 – wspaniale,

§   5 – bardzo dobrze,

§   4 – dobrze,

§   3 – dostatecznie,

§  2 –słabo,

§  1 – niedostatecznie.

2.    w klasach IV – VI według następującej skali:

§  stopień celujący          6

§  stopień bardzo dobry   5

§  stopień dobry              4

§  stopień dostateczny     3

§  stopień dopuszczający 2

§  stopień niedostateczny 1

Dopuszcza się stosowanie w ocenianiu bieżącym „+” (plus) i  „-„(minus) i na koniec semestru.

3.    Każda ocena w formie stopni, może być opatrzona w zeszycie uczniów klas I – III komentarzem słownym. Pozwoli to wzbudzić motywację (poprzez pochwałę), a także wskazać ewentualne braki czy też niedociągnięcia, które należy poprawić.

4.    Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia odpowiednio w danym semestrze lub roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.

5.    Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

6.    Klasyfikowanie śródroczne i roczne począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia odpowiednio w danym semestrze lub roku szkolnym z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.

7.    Klasyfikowanie uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej przeprowadza się po zakończeniu pierwszego i drugiego semestru, a następnie wystawia ocenę końcoworoczną.

8.    Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a ocenę z zachowania wychowawca klasy.   

9.    Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wystawiane są na tydzień przed wyznaczonym terminem konferencji klasyfikacyjnej. Nauczyciel przedmiotu informuje ucznia i jego rodziców o proponowanej ocenie dokonując wpisu oceny do dzienniczka ucznia.

10.   O zagrożeniu oceną niedostateczną należy poinformować rodziców pisemnie na miesiąc przed wyznaczonym terminem konferencji.

11.  Przed końcoworocznym i semestralnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach.

12.  Na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel dokonuje wpisu tych ocen w Dzienniczku Ucznia. Nauczyciel winien sprawdzić podpis rodzica pod informacją.

13.  O ocenach śródrocznych rodzice informowani są na wywiadówkach (styczeń, luty), a o ocenach końcoworocznych nauczyciel informuje rodziców poprzez wpis do dzienniczka ucznia oraz wystawienie świadectwa szkolnego.

14.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

15.  Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż 2 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
?

16.  W przypadku, stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej  oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej w składzie:

·        Dyrektor szkoły – przewodniczący,

·        Nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadzany jest sprawdzian,

·        Nauczyciel przedmiotu pokrewnego,

·        Wychowawca,

·        Przedstawiciel Rady Rodziców.

17.  W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.

18.  Ustalona przez komisje ocena nie podlega dalszym odwołaniom ucznia i rodziców (opiekunów prawnych).

 

§ 11.

Regulamin ustalania ocen z zachowania uczniów:

1.    Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, kulturze osobistej, udziale w życiu klasy i szkoły, środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób oraz respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2.    Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania promowania do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem:

a.     Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania,

b.    Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

3.    Skala ocen z zachowania.

1.    Oceny z zachowania śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali:

a.     Wzorowe   wz

b.    Bardzo dobre   bdb

c.     Dobre   db

d.    Poprawne   popr

e.     Nieodpowiednie   ndp

f.      Naganne   ng

4.. W klasach 1-3 ocena z zachowania jest oceną opisową.

5. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceniania zachowania ujęte w Załączniku nr 1
?

5.    Postanowienia końcowe.

1.    Sprawy konfliktowe rozstrzyga wychowawca klasy wraz z zespołem klasowym.

2.    Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinie innych nauczycieli. Ocena ta jest ostateczna po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną szkoły.

3.    Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych)o przewidywanej dla niego ocenie z zachowania.

4.    Za szkody powstałe z winy ucznia odpowiadają jego rodzice (materialnie lub naprawiając uszkodzone mienie).

5.    W przypadku poważnych wykroczeń typu: wyłudzanie pieniędzy, kradzież, palenie papierosów, picie alkoholu, wchodzenie w kolizje z prawem podejmowana jest wobec ucznia procedura postępowania w przypadku zagrożenia demoralizacją.

6.     Przypadki szczególne rozpatrywane będą indywidualnie.

§ 12.

Egzamin klasyfikacyjny.

1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać śródroczny egzamin klasyfikacyjny.

3.    Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.    Dyrektor szkoły ustala z uczniem i rodzicami (opiekunami prawnymi) zakres materiału klasyfikacyjnego i termin egzaminu. W szczególnych przypadkach może on być przeprowadzony etapowo.

6.    Śródroczny egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może odbyć się później niż 1 marca danego roku szkolnego z zastrzeżeniem ust. 5.

7.    Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do śródrocznego egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie   określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do 30 kwietnia danego roku szkolnego.

8.    Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie jest nieklasyfikowany, nie otrzymuje promocji do następnej klasy i ja powtarza.

9.    Roczny egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może odbyć się później niż 25 sierpnia danego roku szkolnego.

10.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego w określonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do 31 sierpnia danego roku szkolnego.

11.  Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie jest nieklasyfikowany z przedmiotu lub przedmiotów, które obejmował egzamin lub przystąpi, ale nie zda rocznego egzaminu klasyfikacyjnego i otrzyma ocenę niedostateczną, nie otrzymuje promocji do następnej klasy.

1.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

2.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”/ „nieklasyfikowana”.

3.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na 2-3 dni  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rodzice dziecka nieklasyfikowanego składają prośbę o wyznaczenie egzaminu do dyrektora szkoły nie później niż 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Dyrektor szkoły powołuje komisję:

·         dyrektor szkoły – jako  przewodniczący komisji,

·         nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, – jako egzaminujący,

·         nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, – jako członek komisji,

·         wychowawca klasy.

                    Przy egzaminie może być obecny rodzic ucznia jako obserwator.

1.    Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z sztuki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

2.    Każda część egzaminu trwa 45 minut i jest rozdzielona co najmniej 20-minutowymi przerwami.

3.     Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalana na podstawie następującej skali:

Celujący – powyżej 100 %

Bardzo dobry – 91% - 100%

Dobry – 90% - 75%

Dostateczny – 74% - 51%

Dopuszczający – 50% - 40%

Niedostateczny – 39% - 0%

12.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

13.  Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana podczas egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna  ocena semestralna (końcowroczna) z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

14.  Uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  ocena z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 

§ 13.

Promowanie uczniów.

1.    Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. Ucznia klas I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie  tylko w wyjątkowych przypadkach na podstawie opinii wydanej przez lekarza, poradnię specjalistyczną, poradnię psychologiczno – pedagogiczną i w porozumieniu z rodzicami.

2.    Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,  uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowo roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

3.    Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców /prawnych opiekunów, oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

4.    Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

5.    Uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeśli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych 4,75 i ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania.

§ 14.

Egzamin poprawkowy

1.    Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej,  uczeń, który w wyniku końcowo rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z sztuki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

·        dyrektor szkoły – jako  przewodniczący komisji,

·        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

·        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,

·        wychowawca klasy.

Przy egzaminie może być obecny rodzic ucznia jako obserwator.

5. Nauczyciel egzaminator w szczególnych przypadkach, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania w klasie programowo wyższej.

§ 15.

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane roczne oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo wnieść prośbę o podwyższenie rocznej przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.    Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane roczne oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od proponowanej rocznej oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych składając pisemny wniosek z uzasadnieniem do nauczyciela prowadzącego te zajęcia, najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, jeśli spełnione są następujące warunki:

                   1) Na uzyskaną ocenę mogły mieć wpływ:

a.     rozpad rodziny,

b.    poważna choroba ucznia lub najbliższego członka rodziny,

c.     śmierć najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo).
?

2) Ocenę śródroczną uczeń miał, co najmniej taką, jak proponowana roczna.

2.   Jeśli uczeń spełnia te warunki, to: 

a.     nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i wychowawcą klasy wyznacza termin, formę i zakres wymagań w celu poprawy oceny,

b.    prośba o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może dotyczyć podwyższenia oceny tylko o jeden stopień,

c.     dla ucznia, który ubiega się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności  uwzględniający materiał programowy z całego roku szkolnego.

d.    termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/opiekunami;

e.     o terminie sprawdzianu dyrektor szkoły pisemnie powiadamia ucznia lub rodzica /opiekuna;

f.     sprawdzian wiadomości i umiejętności obejmuje poziom wymagań edukacyjnych wynikający z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu przewidzianego na ocenę, o którą ubiega się uczeń;

g.    sprawdzian przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, a zatwierdza go dyrektor szkoły najpóźniej w przeddzień sprawdzianu;

h.    poprawa musi się odbyć najpóźniej w dniu rocznego  klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej,

i.      aby podwyższyć ocenę, uczeń musi uzyskać minimum 85% możliwych do uzyskania punktów,

j.     sprawdzian ma formę pisemną, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma formę ćwiczeń praktycznych i

k.    sprawdzian wiadomości i umiejętności trwa 60 minut;

l.      Dyrektor szkoły powołuje na piśmie komisję:

·        dyrektor szkoły  –  jako  przewodniczący komisji,

·        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

·        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,

·        wychowawca klasy.

Przy egzaminie może być obecny rodzic ucznia jako obserwator.

m.     o wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany tego samego dnia, po ocenieniu przez komisję wykonanych zadań,

n.    w wyniku sprawdzianu ocena ucznia może być podwyższona lub utrzymana w stosunku do wcześniej przewidzianej przez nauczyciela,

o.    z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: - skład komisji,  termin sprawdzianu,  wynik sprawdzianu,  ocenę ustaloną przez komisję,

p.     do protokołu załącza się: arkusz sprawdzianu ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza rocznej klasyfikacji,

q.    pozytywny wynik poprawy powoduje, że nauczyciel podwyższa proponowaną ocenę, gdy uczeń nie sprosta wymaganiom ustalonym w celu poprawy oceny, ocena z danych zajęć edukacyjnych pozostaje bez zmian, a uczeń traci możliwość składania dalszych zastrzeżeń.

§ 16.

Tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo wnieść prośbę o podwyższenie rocznej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

2.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od proponowanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania składając pisemny wniosek z uzasadnieniem do dyrektora szkoły najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.    Dyrektor szkoły powołuje na piśmie komisję do rozpatrzenia prośby ucznia o podwyższenie rocznej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

·        dyrektor szkoły  –  jako  przewodniczący komisji,

·        nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

·        wychowawca klasy.

·        przy egzaminie może być obecny rodzic ucznia jako obserwator.

4.    Komisja przeprowadza rozmowę z uczniem, odnosząc się do szczegółowych kryteriów oceny zachowania i przyznanych uczniowi przez wychowawcę punktów za poszczególne kategorie;

5.    Po rozmowie z uczniem komisja podejmuje decyzję w sprawie podwyższenia lub utrzymania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia;

6.    Z posiedzenia komisja sporządza protokół, który zawiera:  skład komisji, termin posiedzenia,  krótką, rzeczową informację dot. przebiegu z rozmowy z uczniem,  decyzję komisji z określeniem formy jej podjęcia, ostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia;

7.      Protokół stanowi załącznik do arkusza klasyfikacji rocznej.

§ 17.

Tryb ustalania uczniowi nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych i zachowania ucznia.
 

1.    Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają,  że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi obowiązującego w szkole trybu ustalania tej oceny.

2.    Zastrzeżenia, o których mowa, uczeń lub jego rodzice/opiekunowie zgłaszają na piśmie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku egzaminu poprawkowego w terminie 5 dni od dnia jego przeprowadzenia.

3.    Dyrektor szkoły ma 7 dni na rozpatrzenie zastrzeżenia, licząc od dnia złożenia przez ucznia lub jego rodziców/opiekunów wniosku.

4.    W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z egzaminu poprawkowego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, została ustalona uczniowi zgodnie z obowiązującym  w szkole trybem ustalania tej oceny, dyrektor szkoły informuje o tym ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych)  na piśmie, wysyłając informację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

5.    W przypadku stwierdzenia niezgodności dyrektor podaje pisemnie termin i tryb ustalania nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

6.    W szkole obowiązuje następujący tryb ustalania uczniowi nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych:

1)    Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z danych zajęć edukacyjnych; w skład komisji wchodzą:

2)    dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

3)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

4)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

5)    Sprawdzian odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6)    Składa się z części pisemnej  i ustnej trwających po  45 minut, rozdzielonych 20-minutową przerwą,  których zakres obejmuje materiał z całego roku szkolnego,

7)    Każda część sprawdzianu punktowana jest osobno w skali od 0 do 20 punktów.

8)    Aby otrzymać ocenę, o którą ubiega się uczeń, musi on uzyskać minimum 85 % możliwych do uzyskania punktów,

9)    O wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany tego samego dnia, po sprawdzeniu i ocenie jego obu części.

10)  W sprawdzianie mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatora, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

11)  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od oceny ustalonej przed sprawdzianem.

12)  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny klasyfikacyjnej niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

13)   Z prac komisj sporządza się protokół zawierający:  skład komisji,  termin sprawdzianu,  pytania (zadania) egzaminacyjne, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

14)   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

15)   Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału  w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach(usprawiedliwiona absencja nauczyciela). W tym przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym  że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

16)   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.

17)   Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych uzyskanych w wyniku egzaminu poprawkowego. W tym wypadku oceny ustalone przez komisje są ostateczne.

W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona uczniowi niezgodnie z obowiązującym  w szkole trybem ustalania tej oceny, przyjmuje się następujący tryb postępowania ponownego ustalenia uczniowi nowej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania:

1)    Dyrektor szkoły powołuje na piśmie komisję w skład której wchodzą:

a.     dyrektor szkoły  –  jako  przewodniczący komisji,

b.    nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

c.     wychowawca klasy.

d.    przy egzaminie może być obecny rodzic ucznia jako obserwator.

2)    Komisja ustala nową roczną klasyfikacyjną ocenę z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3)    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji,  wynik głosowania oraz ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

4)    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 18.

Ukończenie szkoły.

1.    Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 14.

§ 19.

 Sprawdzian opanowania umiejętności.

1.    W klasie szóstej, okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej ”komisją okręgową“, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej ”sprawdzianem“.

2.    Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

 1. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez komisję okręgową.

2)    Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji na podstawie opinii:    Publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
?niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

3.    O odpowiednie dostosowanie form i warunków sprawdzianu rodzice (prawni opiekunowie) ucznia występują pisemnie do dyrektora szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Do wniosku musi być dołączona(e) opinia/orzeczenie/zaświadczenie uprawniająca(e) do dostosowania warunków lub form sprawdzianu. W przypadkach losowych orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

4.    Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do ich dysfunkcji zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE.

5.    Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzian dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form sprawdzianu przed sprawdzianem zapoznają się z warunkami i formami przeprowadzania sprawdzianu dla tych uczniów i nadzorują sprawdzian zgodnie z ustaleniami, a w szczególności: odpowiednio dostosowują czas trwania sprawdzianu, w oddzielnej sali wyznaczony przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu nadzorującego z danej sali nauczyciel wspomaga ucznia w czytaniu lub pisaniu (odręcznym lub przy pomocy komputera) – jeśli wymaga tego niepełnosprawność ucznia.

6.    Czas trwania sprawdzianu jest równy 60 minut. Dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form sprawdzianu przystępujących do sprawdzianu w oddzielnej sali czas ten może być przedłużony nie więcej niż o 50%. 

7.    W czasie trwania sprawdzianu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).

8.    Uczniowie kodują swoje prace zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego; członkowie zespołu sprawdzają poprawność kodowania. W przypadku uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form sprawdzianu zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego.

9.    Członkowie zespołu nadzorującego udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem i rozumieniem instrukcji dla ucznia. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

10.  Wynik sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Uczeń może uzyskać maksymalnie 40 p.

11.  Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

12.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

13.  Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

14.  Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

15.  Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Nie wpływa on na ukończenie szkoły.

16.  Sprawdzian w klasie szóstej przeprowadza się począwszy od 2002 r.

§ 20.

Wyróżnienie ucznia.

1. Uczeń może otrzymać promocję, ukończyć szkołę z wyróżnieniem.

2. Uczniowie klas I-III otrzymują „Dyplom Wzorowego Ucznia” zgodnie z kryteriami ustalonymi przez wychowawcę klasy.

3. Uczeń począwszy od klasy czwartej otrzymuje promocję, kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią stopni wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych  w szkolnym planie nauczania  4,75 (nie dopuszcza się oceny dostatecznej) i uzyskał wzorową ocenę z zachowania otrzymuje:

1)    Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

2)    Nagrodę książkową,

3)    Dyplom wzorowego ucznia.

4. Uczeń począwszy od klasy czwartej otrzymuje promocję, kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią stopni wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych  w szkolnym planie nauczania  4,75 (nie dopuszcza się oceny dostatecznej) i uzyskał bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje:

1)    Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,

2)    Dyplom bardzo dobrego ucznia.

5. Uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ze Sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej otrzymuje nagrodę dyrektora szkoły (nagroda rzeczowa).

6. Uczeń, który wykazał się 100% frekwencją otrzymuje nagrodę rzeczową i dyplom.

 

Borek Wielki, 07.03.2012 r.

 

 

ANEKS DO  § 7. UST. 1

WEWNĄTRZSZKOLNEGO  SYSTEMU OCENIANIA

 

§ 7.

Inne postanowienia dotyczące oceniania.

1.    Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej  obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono  specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, w szczególności u uczniów z dysleksją kłaść nacisk na sprawdzanie wiadomości w formie ustnej.

Dla każdego ucznia mającego specjalne potrzeby edukacyjne powołuje się zespół oraz opracowuje się stosowna dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 288, poz. 1487)

 

Klasy I - III

 

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

               

Uczeń zostaje nagrodzony zieloną lub złotą kartką (zależnie od zaangażowania i osiągnięć) za:

·        Pełnienie funkcji w klasie  ( oceniane raz w semestrze )

·        Udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych

·        Udział w zawodach sportowych

·        Udział w akademiach szkolnych

·        Pomoc i zaangażowanie w organizowanie imprez klasowych oraz szkolnych

·        Udział w kołach zainteresowań

·        Praca w gazetce szkolnej,  bibliotece

·        Praca na rzecz klasy i szkoły (wystrój klasy, gazetki...)

·        Efektywne pełnienie funkcji dyżurnego w klasie, w szkole

·        Pomoc kolegom w nauce

·        Wzorowe czytelnictwo ( oceniane raz w semestrze )

·        Przeciwstawianie się przejawom brutalności, konfliktom, zagrożeniom wypadkowym, niszczeniu mienia, kradzieży

Uczeń otrzymuje żółtą kartkę za:

·        Niepunktualność (spóźnienia, przychodzenie zbyt wcześnie)

·        Przeszkadzanie na lekcji
Brak zmiennego obuwia, mundurka lub tarczy

·        Brak stroju galowego podczas wyznaczonych uroczystości szkolnych

·        Niewypełnienie obowiązków dyżurnego

·        Brak dzienniczka, przyborów, książek, zeszytów na lekcji

·        ?Niestosowne zachowanie się na przerwie, w stołówce szkolnej (krzyki, zaśmiecanie,  zaczepianie kolegów, przepychanie się w kolejce... )

·        Wulgarne słownictwo

·        Niekulturalne zachowanie wobec pracowników szkoły

·        Wychodzenie poza teren szkoły w czasie zajęć

·        Złe zachowanie poza szkołą, na wycieczkach szkolnych

·        Niewywiązanie się z nałożonych dodatkowych obowiązków

·        Brak usprawiedliwienia nieobecności w szkole

·        Niszczenie rzeczy innych osób (zwrot kosztów napraw)

·        Brak dbałości o higienę osobistą oraz czystość ubioru

·        Nieporządek w miejscu pracy

·        Inne wykroczenia przeciw statutowi szkoły

Uczeń otrzymuje czerwoną kartkę za:

·        Rażące wykroczenia przeciw statutowi szkoły

·        Trzykrotne ostrzeżenie żółtą kartką za to samo wykroczenie

·        Rażące wykroczenia przeciw statutowi szkoły

·        Wyłudzanie pieniędzy

·        Kradzieże

·        Palenie papierosów (również towarzyszenie palącemu)

·        Dopisywanie stopni w dzienniku; fałszowanie podpisu, zwolnienia

·        Bójki uczniowskie

·        Wulgarne zachowanie wobec pracowników szkoły

·        Niszczenie sprzętu szkolnego (koszt naprawy pokrywa uczeń)

 

Klasy IV - VI

 

Skala ocen z zachowania / punktacja

·        · Wzorowe: 150 (i więcej) punktów

·        · Bardzo dobre: 125 - 149 punktów

·        · Dobre: 100 - 124 punktów

·        · Poprawne: 99 - 75 punktów

·        · Nieodpowiednie: 74 - 50 punktów

·        · Naganne:  49 (i mniej) punktów

 

UWAGA: uczeń rozpoczyna rok szkolny  z pulą 100 punktów

 

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA UCZNIA

 

1.    Ocenę z zachowania ostatecznie ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i po

konsultacjach z samorządem klasowym oraz innymi członkami społeczności szkolnejZebrane punkty stanowią część składową oceny semestralnej i  rocznej z zachowania.

2. Ocena z zachowania w szczególności uwzględnia:

·        funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

·        respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

3. Kryteria oceny zachowania ucznia:

·        · frekwencja,

·        · takt i kultura w relacjach z ludźmi,

·        · dbałość o wygląd zewnętrzny,

·        · sumienność,

·        · przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

·        · postawa wobec nałogów i uzależnień.

·         

UWAGI NEGATYWNE - PUNKTY UJEMNE (-)

 

1.  Spóźnienie na lekcję bez uzasadnienia 2 pkt.

2.  Nieusprawiedliwiony dzień nieobecności w szkole 10 pkt .*

3.  Przeszkadzanie na lekcji 1 - 10 pkt .

4.  Brak zmiennego obuwia 2 pkt .

5.  Brak mundurka , stroju galowego -  5 pkt.

6.  Brak tarczy - 2 pkt.

7.  Brak dzienniczka uczniowskiego - 5 pkt.

8.  Niewypełnianie obowiązku dyżurnego klasowego lub szkolnego 1 -  4 pkt.

9.  Brak przyborów, książek, zeszytów na lekcji  1- 2 pkt.

10.  Niestosowne zachowanie się na przerwie, w stołówce szkolnej, przed lekcją (krzyki, zaśmiecanie, zaczepianie kolegów, przepychanie się w kolejce... ) 1 - 5 pkt.

11.  Bójki uczniowskie 10 pkt.

12.  Niszczenie sprzętu szkolnego (koszt naprawy pokrywa uczeń) 5 - 15 pkt.

13.  Wulgarne słownictwo, oszustwo, kłamstwo 10 pkt.

14.  Zaniedbywanie higieny osobistej, estetyki wyglądu - 5 pkt.

15.  Wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji 5 pkt.

16.  Złe zachowanie poza szkołą 1 -10 pkt.

17.  Niekulturalne zachowanie wobec pracowników szkoły 1 - 5 pkt.

18.  Niewywiązywanie się z nałożonych dodatkowych obowiązków 5 pkt.

19.  Opuszczenie lekcji bez uzasadnienia 5 pkt.

20.  Niszczenie rzeczy innych osób (zwrot kosztów napraw) 10 pkt.

21.  Kradzież  - 50 pkt.

22.  Palenie papierosów (również towarzyszenie palącemu) picie alkoholu   20 pkt.

23. Udział w przestępstwie (wyłudzanie pieniędzy, kradzież, pobicie, dopisywaniestopni w dzienniku, fałszowanie podpisu, zwolnienia, posiadanie, zażywanie lub rozprowadzanie używek, alkoholu, zniszczenie ważnych dokumentów szkoły) 50 pkt.

24.  Inne wykroczenia przeciw statutowi szkoły 1 - 10 pkt.

 

*uczeń przynosi usprawiedliwienie najpóźniej tydzień po powrocie do szkoły

 np. 5 dni nieusprawiedliwionej nieobecności = -50p

 

UWAGI POZYTYWNE - PUNKTY DODATNIE (+)

 

1. Udział w konkursach przedmiotowych

·       Etap szkolny 10 pkt

·       Etap międzyszkolny - 20 pkt

·       Etap wojewódzki -  30 pkt

·       (dodatkowo laureaci konkursu wojewódzkiego 20 pkt)

2.  Udział w zawodach sportowych:

·       gminne - 5 pkt

·       powiatowe - 10 pkt

·       rejonowe -15 pkt

·       wojewódzkie - 20 pkt

3. Udział w innych konkursach    

      (w zależności od rodzaju konkursu i zajętego miejsca) 5 - 10 pkt

4.  Udział w akademiach szkolnych 2 -10 pkt

5.  Pomoc i zaangażowanie w organizowanie imprez klasowych oraz szkolnych -        2 - 10 pkt

6.  Praca na rzecz klasy i szkoły (wystrój klasy, gazetki...) 0 - 10 pkt

7.  Pomoc kolegom w nauce (1 godz.) -  5 pkt

8.  Przeciwstawianie się przejawom brutalności, konfliktom, zagrożeniom wypadkowym, niszczeniu mienia, kradzieży   1 - 10 pkt 

9.  Frekwencja

·        · 100% - 25 pkt

·        · Opuszczony 1 dzień w semestrze - 15 pkt

·        · Opuszczone 2 dni w semestrze - 10 pkt

·        · Opuszczone 3 dni w semestrze -  5 pkt

10.   Wywiązywanie się z podjętych zobowiązań - 5 pkt

 

Raz na semestr oceniane są: 

1. Frekwencja

2. Pełnienie funkcji w klasie:

·       przewodniczący 4-8 pkt.

·       z-ca 3 - 5  pkt.

·       skarbnik 5-10  pkt.

2. Pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym 5 - 10 pkt

3. Udział w kołach zainteresowań 0 - 10 pkt

4. Praca w gazetce szkolnej, bibliotece itp. 0 -  5 pkt

5. Efektywne pełnienie funkcji dyżurnego w szkole 0 - 5 pkt

6. Wzorowe czytelnictwo 0 -  5 pkt 

7. Działalność poza szkołą na rzecz społeczności lokalnej 5 - 10 pkt

8. Do dyspozycji wychowawcy - 10 pkt

9. Inne nieprzewidziane okoliczności - 0 - 10 pkt

 

Oceny z zachowania: 

 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie z wymienionych kryteriów:

·        w zakresie kultury osobistej jest nienagannie grzeczny, serdeczny, uczynny, życzliwy, koleżeński, akceptowany przez kolegów, przestrzegający norm społecznych, sam organizuje pomoc dla innych, stosuje się do poleceń i wskazówek nauczycieli, wykazuje wysoką kulturę słowa ,

·        w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych jest w szczególny sposób zaangażowany w ich realizację, w swoich działaniach wykracza poza wymagania stawiane przez nauczycieli (aktywny udział w akademiach, sukcesy w konkursach zawodach sportowych na szczeblu gminnym i wyższym, aktywna praca na rzecz klasy i szkoły),

·        wszystkie opuszczone godziny ma usprawiedliwione, nie spóźnia się na zajęcia szkolne,

·        doskonale wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły,

·        zawsze ubiera się stosownie na co dzień i podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych, jego wygląd nie budzi zastrzeżeń*

Uczeń, nie może otrzymać oceny wzorowej, jeżeli posiada na swoim koncie (poza dodatnimi) 15 punktów ujemnych

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

·        w zakresie kultury osobistej bardzo dobrze spełnia wymagane kryteria, jest uczciwy w codziennym postępowaniu,

·        nie ulega nałogom,

·        w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych jest zaangażowany w ich realizację, bierze udział w akademiach, odnosi sukcesy w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu szkoły, aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły,

·        osiąga sukcesy w konkursach i zawodach sportowych ,

·        wszystkie opuszczone godziny ma usprawiedliwione, nie spóźnia się na zajęcia szkolne,

·        ubiera się stosownie do okoliczności, raz budził zastrzeżenia swym wyglądem podczas uroczystości szkolnych

·        bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły,

Uczeń, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej, jeżeli posiada na swoim koncie (poza dodatnimi) 30 punktów ujemnych

3. Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który:

·        w zakresie kultury osobistej spełnia wymagane kryteria w sposób zadawalający,

·        w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych w miarę swoich możliwości, w sposób nienaganny wywiązuje się z zadań związanych z nauką wszystkich przedmiotów, zawsze starannie i solidnie wykonuje polecenia nauczycieli, bierze udział w życiu klasy i szkoły

·        wszystkie opuszczone godziny ma usprawiedliwione, a spóźnienia zdarzają się sporadycznie

·        ubiera się stosownie na co dzień, dwa razy zdarzyło się, że podczas uroczystości szkolnych wygląd ucznia budził zastrzeżenia,

·        dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły,

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

·        w zakresie kultury osobistej zachowuje się w sposób poprawny, choć zdarzają mu się drobne uchybienia, które nie mają jednak charakteru stałego

·        w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych zdarzają mu się drobne niedociągnięcia, nie wynikające jednak ze złej woli, nie zawsze angażuje się w działania prowadzone na terenie klasy i szkoły, nie wykazuje własnej inicjatywy

·        opuścił bez usprawiedliwienia do 15 godzin lekcyjnych w semestrze,

·        zazwyczaj ubiera się stosownie na co dzień, zdarzyło się dwa-trzy razy, że podczas uroczystości szkolnych wygląd ucznia budził zastrzeżenia*

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

·        ma za sobą częste i poważne  uchybienia w zakresie kultury osobistej,

·        rzadko angażuje się w działania prowadzone na terenie klasy i szkoły, nie wykazuje własnej inicjatywy, w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych zdarzają mu się  niedociągnięcia wynikające z zaniedbania,

·        opuścił bez usprawiedliwienia do 20 godzin lekcyjnych w semestrze,

·        zazwyczaj ubiera się stosownie na co dzień, zdarzyło się trzy razy, że podczas uroczystości szkolnych wygląd ucznia budził zastrzeżenia,

·        często nie wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły

·        Uczeń nie może otrzymać oceny nieodpowiedniej, jeżeli zgromadził 125 punktów dodatnich; otrzymuje wówczas ocenę poprawną z zachowania

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

·        w zakresie kultury osobistej prezentuje wiele z następujących zachowań: agresja słowna, fizyczna, notoryczne kłamanie, tupet, bezczelność, brak szacunku dla nauczycieli, uczniów oraz pracowników szkoły, brak poszanowania dla cudzego i wspólnego mienia, złodziejstwo, używanie tytoniu, alkoholu lub narkotyków, brak poczucia winy i skruchy,

·        w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych regularnie nie wypełnia obowiązków uczniowskich, lekceważąco traktuje naukę i nauczycieli, wagaruje, prezentuje inne negatywne zachowania,

·        opuścił bez usprawiedliwienia ponad 25 godzin lekcyjnych w semestrze,

·        uczeń jest zwykle niestosownie ubrany,

·        notorycznie nie reaguje na zwracane uwagi

* stosowny do okoliczności ubiór, stosowny wygląd:

·        - strój codzienny: mundurek szkolny, tarcza, obuwie zmienne - utrzymane w czystości, 

·        - strój odświętny: biała koszula i granatowe (czarne) spodnie dla chłopców, biała bluzka i granatowa (czarna) spódnica dla dziewcząt,

·        całkowity zakaz stosowania makijażu i farbowania włosów,

·        zakaz noszenia kolczyków na lekcji wychowania fizycznego

 

 

Ciekawe z galerii...

 • Klasa 2
 • Zeróweczka
 • Klasa 1
 • Rajd rowerowy na Górę Śmierci. Pustków 2018.
 • Radości co niemiara!!!
 • Kandydaci '2018' do Samorządu Uczniowskiego
 • Klasa 3

Gościmy

Odwiedza nas 94 gości oraz 0 użytkowników.

Nasze klasy

WAŻNE

Niezbędnik Ucznia - Szkolne Pogotowie Ratunkowe

Nasza przyroda

Blog przyrodniczy


Zobacz

Blog SKO

Szkolne Blogi SKO

Kliknij TUTAJ

Koło łucznicze

Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB

Biblioteka szkolna

 • Godziny otwarcia
 • Warto przeczytać
 • Nowości
 • Prasa
 • Mediateka
 • Ciekawostki

 


Biblioteka szkolna czynna jest:

codziennie na każdej przerwie, przed lekcjami oraz po nich (grafik na drzwiach biblioteki) -

najpóźniej do godziny 13.30

 

 ZAPRASZAMY:)

 

Read More

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016 - wybrane nowe tytuły w naszej bibliotece

         

**************************************************************************************************

Książki naszych marzeń - wybrane tytuły, które znajdziesz w naszej bibliotece

Znalezione obrazy dla zapytania skorpion i koń dziąsło Znalezione obrazy dla zapytania magiczny królik Znalezione obrazy dla zapytania naszą panią porwali kosmici  Znalezione obrazy dla zapytania koń na receptę Znalezione obrazy dla zapytania jaśki  Znalezione obrazy dla zapytania pan smrodek  Znalezione obrazy dla zapytania pan smrodek Znalezione obrazy dla zapytania bery gangster i góra kłopotów  Znalezione obrazy dla zapytania ekoludki leśne skrzaty

Read More

Nowe książki już u nas - dzięki  Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa.

Listę książek zamówionych w ramach NPRCz tworzyło wiele osób. Wśród nich, oprócz pań z biblioteki, znaleźliście się także Wy, kochani Czytelnicy. Serdecznie dziękujemy za propozycje czytelnicze, sugestie i streszczenia. Wybierając tytuły kierowaliśmy sie także zainteresowaniem konkretnymi seriami, których część mieliśmy już na bibliotecznych półkach. Do grona twórców wspomnianej listy dołączyli liczni nauczyciele i wychowawcy, pan dyrektor i opiekun SKO. W internetowej sieci przejrzeliśmy propozycje czytelnicze innych uczniów, zaglądnęliśmy do "Kumpla" i "Juniora Victora". To wszystko zaowocowało wspaniałym zestawem książek, które od kilku tygodni wypełniają bibliotekę. Przychodźcie, wypożyczajcie, cieszcie się książkami, "Żyjcie podwójnie", jak powiedział Umberto Eco
Jakie to książki? Zajrzyjcie do zakładki "Warto przeczytać"

Read More

Oto jedne z wielu tytułów prasowych w naszej bibliotece:

Read More

Czytelnikom korzystającym z naszej biblioteki szkolnej udostępniamy nie tylko tytuły książkowe czy prasowe. Już wkrótce zasoby tego ulubionego przez uczniów miejsca powiększą się o pozycje multimedialne, wśród których znajdą się prezentacje oraz filmy. Ich autorami są nie tylko nauczyciele, ale, co najważniejsze, sami uczniowie, których pomysłowość oraz umiejętności techniczne budzą coraz większe zadowolenie.

Zapraszamy do korzystania ze wspomnianych zasobów. Ich tytuły będziemy regularnie zamieszczać na stronie internetowej szkoły w
"Niezbędniku - Szkolnym Pogotowiu Naukowym"
 

Read More
 • Patronem bibliotekarzy jest św. Hieronim ze Strydonu. Przetłumaczył Pismo Święte z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę, przez co najbardziej utrwalił się w pamięci potomnych. Przekład ten, znany jako Wulgata, wciąż należy do znaczących tekstów biblijnych Kościoła rzymskokatolickiego.

 • Największą biblioteką świata starożytnego była Biblioteka Aleksandryjska, której księgozbiór liczył ok. 700 tys. zwojów.

 • Obecnie największą biblioteką na świecie jest Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych. Gromadzi ona ok. 142 mln różnego rodzaju dokumentów.

 • Największą biblioteką w Polsce jest Biblioteka Narodowa w Warszawie, której zbiory liczą ok. 8 mln jednostek.

 • Najstarszą książką świata jest książka znajdująca się w Muzeum Narodowym w stolicy Bułgarii, Sofii. Jest to sześć połączonych ze sobą płytek z 24-karatowego złota, zapisanych językiem Etrusków, dlatego do dziś nie udało się jej w całości odczytać. Jej wiek szacuje się na ok. 2,5 tys. lat.

 • W Piotrowicach w willi Zygmunta Szkocnego znajduje się Muzeum Najmniejszej Książki Świata. Pierwszym dziełem pana Szkocnego była książeczka o wymiarach 15 x 20 mm, poświęcona historii III powstania śląskiego opisanego w 15280 literach. Kolejne dzieła były coraz mniejsze. Do wybuchu wojny wykonał 12 miniaturowych książeczek. Wszystkie miniatury są pisane ręcznie, piórkiem technicznym na papierze welurowym lub kancelaryjnym i oprawione zgodnie z regułami sztuki introligatorskiej w cielęcą skórę. Takie zajęcie wymaga niezwykłej cierpliwości, wytrwałości, a przede wszystkim zdolności. Autor najmniejszych książek świata posiada certyfikat Guinnessa przyznany w 1994 roku.

 • W Malezji wydrukowano największą książkę na świecie. 50-stronicowy album "Ilustrowana historia Sarawaku" ma 3 m wysokości i 2,2 m szerokości.

 • 1 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza. Przytulamy Panią/e Jolę/e :-)?

Read More

Organizacje szkolne

 • PCK
 • Samorząd Uczniowski

 

 • Niesamowicie pyszny i zielony był tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK zorganizował wspaniałą akcję "Zdrowa przekąska". Na holu ustawiła się dłuuuuga kolejka po zdrowy, własnoręcznie robiony, przepyszny sok marchwiowo-jabłkowy bez dodatku cukru i konserwantów. W tak zwanym międzyczasie w klasach powstawały zdrowe, kolorowe, wyśmienite przekąski: szaszłyki owocowe, mini kanapki, owocowe jeżyki i sałatki, sorbety i koktaile. Wiele smakołyków przyniesiono z domów" owsiane i bananowe ciasteczka, domowe ciasta, sałatki, galaretki, mieszanki surowych warzyw.  ZDROWO!!!
 • Dziś, 16 grudnia 2015 r. rozstrzygnięty został konkurs mający na celu ukazanie negatywnych skutków spożywania  alkoholu i dopalaczy. 
 • Jak co roku zorganizowano go we współpracy SK PCK i Urzędu Gminy w Sędziszowie Młp. Wśród zaprezentowanych prac znalazły się: "List do przyjaciela" (kl. IV-VI) oraz prace plastyczne (kl. I-III). Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.Gratulujemy:-)
Read More

Pod koniec mijającego tygodnia poznaliśmy kandydatów do Samorządu Uczniowskiego 2018/2019.
Wszyscy zaprezentowali swoje plany i zamiary,
składali obietnice, jednym słowem - walczyli o czołowe miejsca w tej uczniowskiej organizacji.

klasa 8- Zofia, Julia, Julita

Klasa 7 - Gabriela, Wiktoria K.

Klasa 6 - Emilia K., Maja

Klasa 5 - Dorota, Przemysław

Klasa 4 - Sandra, Maciej

***************************************************************************************************************

 • Niwzwykle pyszny i zielony był tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK zorganizował wspaniałą akcję "Zdrowa przekąska". Więcej w zakładce PCK.

*********************************************************************************************************

W roku szkolnym 2017/2018 na czele Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole pracować będą:

ZOFIA ROLEK - klasa VII

EMILIA KACZMARSKA - klasa V

JAN ZIOBRO - klasa VII

***************************************************************************************************************

 • Niesamowicie pyszny i zielony był tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK zorganizował wspaniałą akcję "Zdrowa przekąska". Każdy uczeń zadbał dziś też o to, by w jego garderobie znalazło się jak najwięcej zielonych elementów. Po degustacji pysznych i zdrowych przekąsek najbardziej zieloni przedstawiciele klas wzięli udział w konkursie na temat wiosny. Oczywiście z nagrodami:-) Gratulujemy pomysłu na tak bezprecedensowe powitanie wiosny! To był naprawdę wspaniały dzień:-)
 • Samorząd Uczniowski działa w naszej szkole wyjątkowo prężnie. Zorganizował akcję zbierania makulatury, dzięki której uczniowie zgromadzili pokaźne środki w SKO (na wycieczki szkolne). W planach - zbiórka opakowan PET.
 • Z inicjatywy SU miały miejsce dyskoteki szkolne: andrzejkowa, karnawałowa i ostatkowa. Ta ostatnia z udziałem zaproszonych gości - uczniów ze SP w Kamionce
 • Światełko Betlejemskie, kiermasz bożonarodzeniowy i Szlachetna Paczka to zimowo - świąteczne inicjatywy naszego SU.

*******************************************************************************************************************************************************

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Patrycja Drozd z klasy VI

*******************************************************************************************************************************************************Wielkimi krokami zbliżają się wybory do SU. Z tej okazji opiekunki Samorządu, P. D. Kaczmarska i E. Stręk przygotowały prezentację informująca o prawach ucznia i zasadach funkcjonowania SU. O tym, jak przebiega kampania przedwyborcza napiszemy wkrótce...

*******************************************************************************************************************************************************

 

Przedstawiciele SU wzięli udział w  uroczystości poświęconej obraniu NMP na patronkę Sędziszowa Małopolskiego. Wszystkim przedstawicielom  dziękujemy zagodne reprezentowanie naszej szkoły. Opiekę nad uczniami sprawowała P. Dorota Kaczmarska, opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

***********************************************************************************************************

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

 

rok szkolny 2015/2016

************************************************************************************************

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2014/2015

***************************************************************************************************************************************************************************

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2013/2014

Przewodnicząca Szkoły- Andżelina Przypek

Zastępca- Jan Ziobro

Pozostali uczniowie:

Zofia Rolek

Filip Wilczyński

Klaudia Kluk

Szymon Wolak

Piotr Wiewióra

Patrycja Sroka

Magdalena Dziedziak

Szymon Polak

Alicja Piwowar

Kamil Wilczyński

Opiekunowie:

Dorota Kaczmarska

Elżbieta Stręk

Najważniejsze zadania Samorządu Uczniowskiego to:

-Przeprowadzanie akcji charytatywnych m.in. Góra Grosza, Sprzedaż Kalendarzyków, WOŚP,  Szlachetna Paczka

-Organizowanie dyskotek szkolnych, zabawy andrzejkowej,dnia sportu

-Przeprowadzanie poczty walentynkowej, Akcji Światełko Betlejemskie,organizowanie licznych konkursów

-Dbanie o porządek w szatni szkolnej

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2012/2013

 

    

                

Read More

Zajęcia pozalekcyjne

 • Świetlica
 • Zajęcia artystyczne
 • Do you speak English?
 • Religijnie
 • Strzał w dziesiątkę
 • Wyrównujemy szanse
 • Sportowo

Od września 2012 roku w naszej szkole działa świetlica. Trudno nie zauważyć, że cieszy się ona zainteresowaniem zarówno uczniów jak

Read More

W tym roku szkolnym zajęcia artystyczne odbywają się w piątki w godzinach 12.45 - 14.00 . Zmienił sie skład uczestników  tych spotkań

Read More

Na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego dla klasy 5 szlifujemy słownictwo i gramatykę. Często uczymy się poprzez zabawę, wykonujemy ćwiczenia multimedialne,

Read More

 

Klasa 3 przygotowuje się do przyjęcia I Komunii św. Trzecioklasiści uczestniczą co czwartek w zajęciach katechetycznych, podczas których zgłebiają

Read More

Działająca od kilku lat drużyna łucznicza spotyka się w każdy poniedziałek z panem dyrektorem. Jedni sięgaja mistrzowskiego środka tarczy, inni

Read More

Dla wszystkich uczniów potrzebujących pomocy w opanowaniu materiału, mających zaległości z powodu absencji, chcących poprawić lub napisać zaległą pracę kontrolną zorganizowaliśmy zajęcia

Read More

Sport to zdrowie - to haslo realizujemy podczas SKS-ów, na które przychodzi bardzo liczna grupa naszych uczniów. Dla absolwentów też mamy

Read More

Plan lekcji 2018/2019

 • ODDZIAŁ ZEROWY
 • KLASA I
 • KLASA II
 • KLASA III
 • KLASA IV
 • KLASA V
 • KLASA VI
 • KLASA VII
 • KLASA VIII
 • P. G.
 • J. W.
 • H. Sz.
 • D. J.
 • G. B.
 • E. O.
 • E.STR.
 • M. S.
 • B. B.
 • D. K.
 • Ks. D. K.
 • Z. M.
 • A. DR.
 • M. B.
 • E. STEF.
 • I.P.
 • J.B.-O.
 • J.F.
 • K.S.
 • R.M.

PLAN LEKCJI - ODDZIAŁ ZEROWY

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
2 8.55 - 9.40  zajęcia/religia zajęcia zajęcia religia/j.angielski zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia zajęcia zajęcia/j.angielski zajęcia zajęcia/wf
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
5 11:55 - 12:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
6 12:50 - 13:35     zajęcia    
7 13:45 - 14:30          

 PLAN LEKCJI KLASA I

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia  zajęcia  zajęcia  religia  zajęcia
2 8.55 - 9.40  zajęcia  zajęcia zajęcia  zajęcia  zajęcia/inf.
3 9.50 - 10.35  zajęcia  j. angielski zajęcia  zajęcia  zajęcia
4 10:55 - 11:40 j. angielski zajęcia  zajęcia  zajęcia  zajęcia
5 11:55 - 12:40   religia   zajęcia  
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia zajęcia religia zajęcia/wf zajęcia.inf.
2 8.55 - 9.40  zajęcia j. angielski zajęcia zajęcia zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
5 11:55 - 12:40 j. angielski religia zajęcia religia  
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 religia zajęcia/wf zajęcia/wf zajęcia zajęcia/wf
2 8.55 - 9.40  j. angielski zajęcia/inf. zajęcia zajęcia zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia zajęcia zajęcia j. angielski zajęcia
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia zajęcia religia zajęcia
5 11:55 - 12:40 zajęcia zajęcia zajęcia    
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 j. polski j. polski przyroda j. polski j. polski
2 8.55 - 9.40  j. polski matematyka matematyka matematyka historia
3 9.50 - 10.35 matematyka wych. fiz. technika przyroda plastyka
4 10:55 - 11:40 przyroda wych. fiz. godz. z wych. j. angielski muzyka
5 11:55 - 12:40 wych. fiz. j. angielski religia wych. fiz. j. angielski
6 12:50 - 13:35   religia informatyka    
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 j. polski historia j. polski historia matematyka
2 8.55 - 9.40  geografia wych. fiz. j. angielski j. polski biologia
3 9.50 - 10.35  religia muzyka matematyka matematyka j. angielski
4 10:55 - 11:40 j. polski j. polski religia plastyka wych. fiz.
5 11:55 - 12:40 matematyka informatyka technika j. angielski  
6 12:50 - 13:35 wych. fiz.   wych. fiz. godz. z wych.  
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 matematyka godz. z wych. matematyka j. angielski j. polski
2 8.55 - 9.40  przyroda j. polski historia historia j. angielski
3 9.50 - 10.35  j. angielski matematyka j. polski plastyka przyroda
4 10:55 - 11:40 muzyka religia j. polski przyroda matematyka
5 11:50 - 12:35 zaj. techniczne wych. fiz. przyroda j. polski j. polski
6 12:45 - 13:30 zaj. komputerowe wych. fiz. religia wych. fiz.  
7 13:40 - 14:25 wych. fiz.        
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 chemia j. niemiecki j. angielski j. niemiecki j. angielski
2 8.55 - 9.40  matematyka fizyka matematyka chemia matematyka
3 9.50 - 10.35  j. polski j. polski biologia fizyka geografia
4 10:55 - 11:40 historia j. angielski informatyka geografia j. polski
5 11:55 - 12:40 biologia wych. fiz. j. polski matematyka muzyka
6 12:50 - 13:35 plastyka wych. fiz. historia wych. fiz. j. polski
7 13:45 - 14:30 wych. fiz. religia muzyka religia godz. z wych.
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 wos informat. chł./fakult. wos chemia historia
2 8.55 - 9.40  chemia j. niemiecki biologia j. niemiecki j. polski
3 9.50 - 10.35  matematyka fizyka religia j. polski matematyka
4 10:50 - 11:35 godz. z wych. matematyka j. angielski fizyka j. angielski
5 11:50 - 12:35 j. polski j. polski matematyka geografia k. matematyczne
6 12:45 - 13:30 j. angielski informat. dz./fakult. j. polski religia wych. fiz.
7 13:40 - 14:25 historia wych. fiz.   wych. fiz.  
8 14.35 - 15.20 edb     wych. fiz.  
lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 --- - - - -
2 8.55 - 9.40 --- - - - -
3 9:50 - 10:35 --- 5 - - 4
4 10:55 - 11:40 6 - - - -
5 11:50 - 12:35 - - - - 7.
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - 7 - -

 

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 0 0 0 0 0
2 8.55 - 9.40  0/- 0 0 - 0
3 9.50 - 10.35  0 0 0/- 0 0
4 10:55 - 11:40 0 0 0 0 0
5 11:55 - 12:40 0 0 0 0 0
6 12:50 - 13:35     0    
7 13:45 - 14:30          
lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 2 2 - 2 2
2 8.55 - 9.40 2 - 2 2 2
3 9:50 - 10:35 2 2 2 2 2
4 10:55 - 11:40 2 2 2 2 2
5 11:50 - 12:35   2 2   .
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 3 3 3 3
2 8.55 - 9.40 - 3 3 3 3
3 9:50 - 10:35 3 3 3 - 3
4 10:55 - 11:40 3 3 3 - 3
5 11:50 - 12:35 3 3 3 -  
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - - 4 - -
2 8.55 - 9.40 6 - 8 - 5
3 9:50 - 10:35 - - 7 4 6
4 10:55 - 11:40 4 - 4 6 -
5 11:50 - 12:35 7 - 6 - .-
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - - - -

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 1 1 1 - 1
2 8.55 - 9.40 1 1 1 1 1
3 9:50 - 10:35 1 - 1 1 1
4 10:55 - 11:40   1 1 1 1
5 11:50 - 12:35       1 .
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - -/fakultety 7 6 7
2 8.55 - 9.40  3 2 5 -/0 6
3 9.50 - 10.35  6 1 -/0 3 5
4 10:55 - 11:40 1 7 8 4 8
5 11:50 - 12:35 2 4   5 4
6 12:45 - 13:30 8 -/fakultety   5  
7 13:40 - 14:25          
lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 6 - - -
2 8.55 - 9.40 - 5 - - -
3 9:50 - 10:35 - 4 - - -
4 10:55 - 11:40 - 4 - - 5
5 11:50 - 12:35 - 6/7 - 4 .-
6 12:45 - 13:30 - 6/7 5 6/7 8
7 13:40 - 14:25 6/7 8 - 6/7  
8         8  

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 5 ---/fakultety 8 5 biblioteka 6
2 8.55 - 9.40 biblioteka 6 biblioteka 5 8
3 9:50 - 10:35 7 7 6 8 -biblioteka
4 10:55 - 11:40 5 5 6 biblioteka 7
5 11:50 - 12:35 8 8 7 6 .6
6 12:45 - 13:30   ---/fakultety 8 8   7
7 13:40 - 14:25         7

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 6 8 6 - 5
2 8.55 - 9.40 7 - 7 - 7
3 9:50 - 10:35 8 6 5 5 8
4 10:55 - 11:40 8 8 7 - 6
5 11:50 - 12:35 5 5 8 7 .8
6 12:45 - 13:30 6 8 4    
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 3 --- --- 7  
2 8.55 - 9.40 2 --- 0 5  
3 9:50 - 10:35   --- 2 0  
4 10:55 - 11:40   4 6 4  
5 11:50 - 12:35   1 3 1 .
6 12:45 - 13:30   5 3 6  
7 13:40 - 14:25     7    

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 5 - 5 8
2 8.55 - 9.40 - - 6 6 4
3 9:50 - 10:35 - - 4 6 4
4 10:55 - 11:40 7 - --- 5  
5 11:50 - 12:35 6 - 5    
6 12:45 - 13:30 7 - 7    
7 13:40 - 14:25 8 - 7    

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 7     8  
2 8.55 - 9.40  8     7  
3 9.50 - 10.35           
4 10:55 - 11:40          
5 11:55 - 12:40          
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 -        
2 8.55 - 9.40  -        
3 9.50 - 10.35  -        
4 10:50 - 11:35 -        
5 11:50 - 12:35 -        
6 12:45 - 13:30 -        
7 13:40 - 14:25 -      
8 14.35 - 15.20 8      

 

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 4 4 - 4 4
2 8.55 - 9.40  4 - - - -
3 9.50 - 10.35  - - - - -
4 10:55 - 11:40 - - - - -
5 11:50 - 12:35 - - - - -
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - - - -
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45   -   -  
2 8.55 - 9.40    7   -  
3 9.50 - 10.35    8   7  
4 10:55 - 11:40   -   8  
5 11:50 - 12:35   -   -  
6 12:45 - 13:30   -   -  
7 13:40 - 14:25   -   -  
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - - - - -
2 8.55 - 9.40  - 4 4 4 -
3 9.50 - 10.35  4 - - - -
4 10:55 - 11:40 - - - - -
5 11:50 - 12:35          
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 -     - -
2 8.55 - 9.40  5     - -
3 9.50 - 10.35  -     - 7
4 10:55 - 11:40 -     7 -
5 11:50 - 12:35 -     8 -
6 12:45 - 13:30 -     - -
7 13:40 - 14:25 -     - -
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 8   8    
2 8.55 - 9.40           
3 9.50 - 10.35           
4 10:55 - 11:40          
5 11:50 - 12:35          
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 7 - 7 -
2 8.55 - 9.40  - 8 - 8 -
3 9.50 - 10.35  - - - - -
4 10:55 - 11:40 - - - - -
5 11:50 - 12:35 - - - - -
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - - - -