Ogłoszenia

https://spsedziszowmlp1.edupage.org/

ABY URUCHOMIĆ STRONĘ STARTOWĄ, NALEŻY KLIKNĄĆ "START" (NAD TARCZĄ SZKOLNĄ)

numer konta do zapłaty za obiady w zakładce STREFA RODZICA

PRZEKAZANIE ŚWIATEŁKA BETLEJEMSKIEGO - 21.12.2018 - WARTO PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY ZNICZ, ŻEBY ODPALIĆ ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE

Jednym z najważniejszych dokumentów szkolnych jest Wewnątrzszkolny System Oceniania.  Poniżej zamieszczamy pełną treść tego dokumentu.

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W BORKU WIELKIM

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
 i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 843).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.
 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
 w szkołach publicznych(Dz. U. z 2017 r., poz. 1534).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z2017 r., poz. 1651).

 

§1

1. Wprowadzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania ma na celu:

1) wprowadzenie założeń reformy oświatowej, a w szczególności oparcie pracyedukacyjnej o podstawy programowe,

2) notowanie postępów i osiągnięć ucznia potrzebnych dla wielu różnych celów i wielu rożnych przedmiotów procesu dydaktycznego,

3) wskazanie tego, co jest najważniejsze dla uczniów w uczeniu się,

4) stworzenie sytuacji, w której każdy uczeń będzie miał możliwośćzademonstrowania swojej wiedzy i umiejętności,

5) wzmacnianie i wspieranie procesu nauczania,

6) umożliwienie wysokiej pewności wnioskowania o umiejętnościach uczniów na podstawie materiału zgromadzonego w procesie oceniania,

7) udostępnienie wszystkim zainteresowanym każdego aspektu i fazy oceniania,

8) zapewnienie otwartości na proces badania i weryfikowania,

9) zapewnienie zgodności każdego składnika systemu oceniania ze standardami nauczania, oceniania i programem rozwoju szkoły.

§2

1. Ocenianie uczniów polega na:

1) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce,

2) określeniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznawalnych możliwości i wymagań edukacyjnych.

2. Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć uczniów w naszej szkole zawiera następujące elementy:

 

ELEMENT

KTO OPRACOWUJE?

KTO ZATWIERDZA?

Wymagania edukacyjne

na poszczególne stopnie

dla odpowiednich przedmiotów.

 

Poszczególni nauczyciele, następnie powiadamiają o nich uczniów i rodziców (opiekunów).

Dyrektor szkoły

 

Szczegółowe kryteria oceniania umiejętności dla poszczególnych przedmiotów nauczania.

Poszczególni nauczyciele, następnie powiadamiają o nich uczniów i rodziców (opiekunów).

Dyrektor szkoły

 

Informacje nauczycieli
 o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów (formy, częstotliwość, narzędzia, zasady przeprowadzania sprawdzianów).

Poszczególni nauczyciele, następnie powiadamiają o nich uczniów i rodziców (opiekunów).

Dyrektor szkoły

 

Informacje nauczycieli
 o sposobach powiadamiania rodziców (opiekunów)o postępach (osiągnięciach) ich dzieci.

Poszczególni nauczyciele, następnie powiadamiają o nich uczniów i rodziców (opiekunów).

Dyrektor szkoły

 

3. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza, a uczeń jest klasyfikowany dwukrotnie: otrzymuje ocenę śródroczną i roczną/końcową.

 

§3

1. Ocenianie odbywa się poprzez:

1) Oceny bieżące,

2) Śródroczne i roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania -wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy orazocenianego ucznia.

3) Śródroczne i roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się
 w stopniach według następującej skali:

a) stopień celujący - 6,

b) stopień bardzo dobry - 5,

c) stopień dobry - 4,

d) stopień dostateczny - 3,

e) stopień dopuszczający - 2,

f) stopień niedostateczny - 1,

4) Śródroczne i roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania, począwszy odklasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

a) wzorowe,

b) bardzo dobre,

c) dobre,

d) poprawne,

e) nieodpowiednie,

f) naganne,

5) Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących (niestosujemy ich przy ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej/końcowej),

6) Ocenianie odbywa się również przy pomocy tabel umiejętności, arkuszy

obserwacyjnych i innych narzędzi stosowanych przez nauczycieli,

 

§4

1. Forma informacji zwrotnych udzielanych uczniom i rodzicom:

1) uczniowie zostają powiadomieni o kryteriach oceniania wiedzy 
 i umiejętności oraz o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie dla odpowiednich przedmiotów na początku roku szkolnego, informację tę następnie przekazują rodzicom (opiekunom),

2) rodzice i opiekunowie zapoznają się z wyżej wymienionymi kryteriami
 i wymaganiami na zasadach ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu(np. w czasie indywidualnych kontaktów z nauczycielem, w czasie zebrań z rodzicami, poprzez stronę internetową szkoły),

3) uczniowie są na bieżąco informowani o zdobywanych przez siebie ocenachbieżących, informację tę przekazują swoim rodzicom (opiekunom); Oceny bieżące są również udostępniane dla uczniów i rodziców poprzez dziennik elektroniczny. Każdorazowona zebraniach z rodzicami opiekunowie uczniów otrzymują informacje dotyczące postępów edukacyjnych uczniów,

4) oceny są jawne dla uczniów i rodziców,

5) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel niezwłocznie uzasadnia ustnie ustaloną ocenę. Po uzasadnieniu oceny rodzicom, nauczyciel sporządza notatkę służbową, która przechowywana jest w dokumentacji nauczyciela,

6) sprawdzone i ocenione dłuższe pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi podczas zajęć edukacyjnych, a jego rodzicom na spotkaniach znauczycielem uczącym danego przedmiotu, pozostałe prace pisemne przekazywane są na bieżąco uczniom/rodzicom.

7) o postępach edukacyjnych ucznia rodzice mogą być powiadomieni podczas indywidualnej rozmowy z nauczycielem w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, żenie zakłóca to pracy nauczyciela i zapewnia bezpieczeństwo uczniom), nauczyciel ma prawo odmówić rodzicowi rozmowy, gdy zajdą w/w okoliczności.

 

 

§5

1. Zasady oceniania w klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej:

1) Ocena ucznia jest informacją o stopniu opanowania przez niego wiadomości
i umiejętności określonej w podstawie programowej,

2) Nauczyciel zobowiązany jest na podstawie pisemnej informacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe,

3) Nauczyciele przygotowują zestawy wymagań poszczególnych aktywności edukacyjnych na dany rok szkolny. Informacje te przekazują na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

4) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla rodziców (opiekunów),

5) Ocena ucznia może przybierać różne formy:

a) Oceny bieżącej,

b) Oceny opisowej (ustnej lub pisemnej w zeszycie i ćwiczeniach ucznia).

c) (Język obcy: również w postaci „wesołej” pieczątki : „Good job”, „Super”,„Welldone”)

6) Ocena bieżąca przedstawia postępy i osiągnięcia uczniów. Nauczyciel zapisuje ją w e-dzienniku  w postaci punktów w skali od 1 do 6. W zapisie postępów ucznia na karcie pracy, w zeszycie i dzienniku dopuszczalne są znaki „+" lub „-".

7) Oceny w formie punktowej stosowane są od początku drugiego półrocza
 w klasie pierwszej. W ciągu pierwszego półrocza klasy pierwszej ocenianie bieżące przybiera formę opisową. (Język obcy: dopuszczalne jest stosowanie „wesołej”pieczątki: „Good job”, „Super”, „Welldone”)

2. W ciągu roku szkolnego dokonuje się dwukrotnie klasyfikacji: śródrocznej
i rocznej.

1) W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Nauczyciele zbierają dane o postępach uczniów w nauce i ich zachowaniu poprzez bieżące obserwacje i sprawdziany odnotowywane w e-dziennikach za pomocą ustalonych przez nauczycieli znaków.

2) Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna uwzględnia postęp
 w następujących sferach rozwoju ucznia:

a) rozwój poznawczy (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, umiejętności przyrodniczo-ekologiczne),

b) rozwój artystyczny,

c) rozwój fizyczny,

d) rozwój społeczno-emocjonalny.

e) język obcy: rozumienie tekstu słuchanego / pisanego, sprawność mówienia, sprawność pisania, gramatyka i słownictwo, inne umiejętności i formy aktywności.

3. Ocenie podlegają umiejętności ucznia z zakresu edukacji:

1) polonistycznej:

a) W klasie I – analiza i synteza słuchowa, pisanie-ćwiczenia grafomotoryczne, czytelne i estetyczne pisanie, poprawne przepisywanie,słuchanie i rozumienie, opowiadanie, czytanie: głoskami, sylabami, wyrazami,zdaniami.

b) W klasie II – czytanie, pisanie z pamięci i ze słuchu, czytelne i estetyczne pisanie, wypowiedzi ustne i pisemne.

c) W klasie III – czytanie, opowiadanie (forma ustna i pisemna),poprawne stosowanie zasad ortografii i gramatyki, korzystanie z informacji, aktywne uczestnictwo w zajęciach.

2) matematycznej:

a) W klasie I – rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych, wyodrębnianie zbiorów, rozumienie i zapisywanie liczb, dodawanie i odejmowanie, układanie
i rozwiązywanie zadań tekstowych, rozumienie stosunków przestrzennych, znajomość dni tygodnia i pór roku.

b) W klasie II – dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie,rozwiązywanie zadań tekstowych, wykorzystanie w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczących zegara, kalendarza, jednostek miary, obliczeń pieniężnych.

c) W klasie III – dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie,rozwiązywanie zadań tekstowych, wykorzystanie w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczących zegara, kalendarza, jednostek miary, obliczeń pieniężnych.

3) przyrodniczej:

a) W klasie I – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku, rozpoznawanie i nazywanie niektórych gatunków roślini zwierząt, znajomość ochrony przyrody.

b) W klasie II – rozpoznawanie i znajomość warunków życia roślini zwierząt, korzystanie z informacji zawartych na mapie, dbanie o higienęosobistą i zdrowy styl życia.

c) W klasie III – odczytywanie informacji z mapy Polski, opisywanie wybranych ekosystemów, prowadzenie obserwacji i doświadczeń.

4) społecznej:

a) W klasie I – stosowanie się do zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, znajomość podstawowej struktury rodziny i jej członków, stosowanie zasad zdrowego odżywiania się.

b) W klasie II – stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i dbanie o zdrowie, rozpoznawanie symboli narodowych, posługiwanie się wiedzą o regionie.

c) W klasie III – stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i dbanie o zdrowie, rozpoznawanie symboli narodowych, posługiwanie się wiedzą o regionie
 i Polsce.

5) plastycznej i zajęć technicznych - estetykę pracy, zaangażowanie dziecka, wykonywanie prac zgodnych z tematem, czytanie prostych rysunków technicznych, ład i porządek na stanowisku pracy,

6) muzycznej uwzględniana jest - aktywność na zajęciach, stopień indywidualnego zaangażowania ucznia, śpiewanie piosenek indywidualnie
i zbiorowo, improwizacja ruchowa muzyki,

7) z wychowania fizycznego uwzględnia się - stopień indywidualnego zaangażowania ucznia, wysiłek włożony w wykonywane ćwiczenie, udział wgrach i zabawach,

8) z zajęć komputerowych uwzględnia się - umiejętne posługiwanie siękomputerem i wybranymi programami, sprawne wyszukiwanie
 i wykorzystywanie informacji ze wskazanych przez nauczyciela stron internetowych,

9) z języka obcego uwzględnia się rozumienie tekstu czytanego/słuchanego, sprawność mówienia i pisania, uczestnictwo w zadaniach/ ćwiczeniach komunikacyjnych i językowo-plastycznych, zakres środków językowych:słownictwo i gramatyka.

4. Ocena z języka obcego wystawiana jest za pomocą punktów w skali 1-6.
Z wymaganiami przedmiotowymi oraz kontraktem na dany rok szkolny anglista /germanista zapoznaje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego,

w formie ustnej (na zajęciach lekcyjnych) oraz rodziców w formie pisemnej.

5. Ocena z religii wystawiana jest za pomocą stopni w skali 1-6. Z wymaganiami edukacyjnymi na dany rok szkolny katecheta zapoznaje uczniów i rodziców napoczątku roku szkolnego, w formie ustnej (na zajęciach lekcyjnych) oraz rodzicóww formie pisemnej.

6. Oceniane są indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:

1) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenie się,

2) systematyczność pracy ucznia,

3) aktywność,

4) umiejętność prezentowania wiedzy,5) umiejętność współpracy w grupie,

6) świadomość językowa (uczeń nabywa umiejętności i wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka).

7. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu:

1) zapis w e-dzienniku,

2) informacje w arkuszu ocen,

3) osobiste teczki z pracami uczniów,

4) język obcy(prace pisemne do wglądu u nauczyciela prowadzącego zajęcia).

8. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

1) wypowiedzi ustne: wygłaszanie tekstów z pamięci, udział
w dyskusji,argumentowanie i wnioskowanie,

2) prace pisemne w klasie: kartkówki (małe partie materiału), sprawdziany
z szerszego zakresu, dyktanda (pisanie z pamięci, ze słuchu, pisanie
z komentowaniem), teksty różnego typu (otwarty, wyboru, problemowy,zadaniowy, język obcy: m.in.: zadania z odsłuchu), ćwiczenia, zadania,

3) prace domowe,

4) aktywność na lekcji: praca samodzielna, praca w grupie (organizacja pracy, komunikacja w grupie zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy), inne formy aktywności (gry dydaktyczne, doświadczenia praktyczne, praca
z tekstem, prezentacja własnych umiejętności itp.).

5) Przy notowaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki w szczególności brany pod uwagę jest wysiłek wkładany przez uczniaw wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.

9. Wymagania edukacyjne:

1) Kompetencje dziecka zgodnie z oczekiwaniami:

a) Celujący (6 pkt - wspaniale ) otrzymuje uczeń, który:

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych zgodnych z programem,

- proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,

- osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowychi innych na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym lub wojewódzkim.

b) Bardzo dobry (5 pkt – bardzo dobrze) otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne określone programem,

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów,

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,

- bierze udział w konkursach przedmiotowych.

c)Dobry (4 pkt - dobrze) otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości określone programem,

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,- pracuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela,

- potrafi korzystać z poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.

d) Dostateczny (3 pkt- Postaraj się/Popracuj jeszcze) otrzymuje uczeń,który:

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności,

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,

- potrafi samodzielnie wykonywać proste zadania, złożone wykonuje wyłącznie z pomocą nauczyciela,

- opanował podstawowe wiadomości określone programem.

2) Kompetencje dziecka poniżej oczekiwań:

a) Dopuszczający (2 pkt - Pomyśl/Za mało pracujesz) otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności,

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.

b) Niedostateczny (1 pkt - Pracuj więcej/Popraw się) otrzymuje uczeń,który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,

- ma braki w wiadomościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,

- nie wykonuje i nie podejmuje prób rozwiązania /wykonania zadania.

10. Wszystkie prace pisemne kontrolne są punktowane w skali 0 – 100%. Za wykonanie każdego zadania uczniowie zdobywają określoną ilość punktów. Ilość zdobytych punktów przeliczana jest wg stałej skali:

100% - 6 pkt. (wspaniale)

99% - 90% - 5 pkt. (bardzo dobrze)

89% - 75% - 4 pkt. (ładnie)

74% - 55% - 3 pkt. (postaraj się)

54% - 40% - 2 pkt. (pomyśl)

39% - 0% - 1 pkt. (pracuj więcej)

1) Kryteria oceny dyktanda:

0 błędów - 6 pkt. (wspaniale)

1 błąd - 5 pkt. (bardzo dobrze)

2- 3 błędy - 4 pkt. (ładnie)

4- 6 błędów - 3 pkt (postaraj się)

7- 8 błędów - 2 pkt (pomyśl)

9 i więcej błędów - 1 pkt (pracuj więcej)

2) Kryteria oceny prac z języka obcego:

0 błędów 100% rozwiązanych zadań - 6pkt (wspaniale)

99% - 90% - 5pkt (bardzo dobrze)

89% - 75% - 4pkt (dobrze)

74% - 55% - 3pkt (wystarczająco)

54% - 40% - 2pkt (wymaga poprawy, słabo)

39% - 0% (nie zaliczył, spotkajmy się na poprawie)

11. Ocenie podlega także stan zeszytu przedmiotowego/ zeszytu ćwiczeń, tj.:

staranność prowadzenia, czytelność pisma, dokładność zapisywania notatek
i prac domowych, itp., w dowolnym momencie semestru.

12. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu
 w trakcie zajęć, rodzice podczas spotkań z wychowawcą. (Język obcy: na pisemną prośbę rodzica: w zeszycie do korespondencji lub w e-dzienniku, nauczyciel przekazuje prace przez ucznia do domu dla rodziców, następnie rodzic / opiekun prawny oddaje pracę do nauczyciela: osobiście bądź za pośrednictwem ucznia. Pracedostępne są również podczas zebrań / konsultacji
u nauczyciela przedmiotu w salach wyznaczonych przez dyrekcje do tego typu spotkań).

13. Ocena zachowania jest oceną opisową i zawiera informacje na temat funkcjonowania ucznia w klasie i szkole. W zależności od okoliczności może przybierać formy pisemne i ustne.

14. Określając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę takie kategorie:

1) punktualność,

2) kulturę osobistą,

3) stosunek do kolegów i osób dorosłych,

4) przygotowanie do zajęć,

5) aktywność na zajęciach,

6) samodzielność pracy na zajęciach,

7) przestrzeganie zasad klasowych,

8) umiejętność współpracy w grupie,

9) działania podejmowane na rzecz szkoły,

10) inne, wynikające z okoliczności - sytuacje wyjątkowe.

15. O zachowaniu ucznia wychowawca informuje rodziców podczas zebrań
z rodzicami, indywidualnych konsultacji, a także pisemnie, w postaci pochwał lub uwag w dzienniku elektronicznym Librus. W obowiązku rodziców jest regularne zapoznawanie się z umieszczanymi w ww. e-dzienniku informacjami
 i wpisami.

16. Nauczyciel, w wyniku prowadzonej obserwacji zachowania ucznia, odnotowuje swoje spostrzeżenia według potrzeby w e-dzienniku przy pomocą ocen w formie punktów, znaków „+”, „-”.

17. Sposoby wyróżniania uczniów:

1) dyplomy i nagrody dla uczniów osiągających sukcesy w różnych konkursach,

2) zamieszczenie informacji o szczególnych osiągnięciach uczniów na internetowej stronie szkoły.

18. Promowanie i klasyfikowanie:

1) Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2) W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia/opiekunów prawnych lub na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3) Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

4) Język obcy:

a) Ocena z języka obcego: śródroczna i końcowa roczna przybiera postać oceny opisowej w następującej skali:

b) Uczeń opanował umiejętności z języka obcego w stopniu celującym.

c) Uczeń opanował umiejętności z języka obcego w stopniu bardzodobrym.

d) Uczeń opanował umiejętności z języka obcego w stopniu dobrym.

e) Uczeń opanował umiejętności z języka obcego w stopniu wystarczającym.

f) Uczeń opanował umiejętności z języka obcego w stopniu słabym.

g) Uczeń nie opanował umiejętności z języka obcego.

§6

1. Określa się następujące ogólne zasady dokonywania oceny wiedzy
i umiejętności uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów:

1) Wystawione w każdym półroczu oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów powinny w stałych proporcjach dotyczyć:

a) wiadomości (wiedzy) uczniów,

b) stopnia opanowania przez nich umiejętności uwzględnionych w podstawach programowych dla danej edukacji w ramach danego etapu nauczania,

c) umiejętności ustalonych jako priorytetowe w programie szkoły,

2) Ocena opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być dokonywana w oparciu o przedstawione przez nauczyciela szczegółowe kryteria,

3) Ocena stopnia opanowania umiejętności powinna jak w najszerszym stopniu uwzględniać aktywność uczniów w ramach realizowanych projektów edukacyjnych,

4) Ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna/końcowa uwzględnia oceny bieżące wystawione uczniom za:

a) udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy lub umiejętności,

b) pracę nad projektami edukacyjnymi i ich prezentację,

c) inne: aktywność w klasie, w ramach pracy domowej i na forum społeczności szkolnej;

5) Ustala się stałą skalę ocen z prac klasowych, testów, sprawdzianów obowiązującą na wszystkich (z wyjątkiem wychowania fizycznego) zajęciach edukacyjnych:

a) za 0 % do 39 % uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,

b) za 40 % do 54 % uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą,

c) za 55 % do 74 % uczeń otrzymuje ocenę dostateczną,

d) za 75 % do 89 % uczeń otrzymuje ocenę dobrą,

e) za 90 % do 99% uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą,

f) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał 100% punktów.

6) Każda praca klasowa, test lub sprawdzian z większej partii materiału umożliwia uczniom otrzymanie oceny celującej.

7) Przy wystawianiu ocen śródrocznej i rocznej nauczyciel może kierować się średnią ważoną ucznia ze wszystkich ocen bieżących odpowiednio
w półroczu/roku według następującego schematu:

5,50 – 6,00 cel

4,65 – 5,49 bdb

3,65 – 4,64 db

2,65 – 3,64 dst

1,65 – 2,64 dp

1,00 – 1,64 ndst

Wagę kategorii ocen ustala nauczyciel przedmiotu.       

 

§7

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:

1) Formy i metody:

a) odpowiedź ustna,

b) dyskusja,

c) zadanie domowe,

d) wypracowanie,

e) kartkówka z bieżącego materiału,

f) praca klasowa (lub sprawdzian) obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną,

g) test,

h) praca w grupach,

i) referat,

j) praca samodzielna,

k) aktywność pozalekcyjna (np. konkursy, koła zainteresowań),

l) testowanie sprawności fizycznej,

m) ćwiczenia praktyczne,

n) ćwiczenia laboratoryjne,

o) pokaz, prezentacje multimedialne

p) prezentacje indywidualne i grupowe,

q) prace projektowe,

r) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,

s) wytwory pracy własnej ucznia,

t) sprawdzian wykonania pracy domowej,

u) aktywność na zajęciach,

 

§8

1. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:

1) każdy dział programowy kończy się pomiarem sprawdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy (test, praca klasowa),

2) prace klasowe muszą być zapowiedziane (i wpisane do dziennika) co najmniej na tydzień wcześniej,

3) każda praca klasowa poprzedzona jest podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych (oraz w zależności od potrzeb lekcją powtórzeniową,

4) kartkówka z trzech ostatnich lekcji odbywa się bez zapowiedzi,

5) termin oddawania prac pisemnych – do 14 dni; termin oddania prac
z j. polskiego uzależniony jest od nauczyciela języka polskiego.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

3. Częstotliwość sprawdzania:

1) jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w momencie zapowiedzi pracy),

2) tygodniowo mogą odbywać się tylko 3 prace klasowe,

3) na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo
w miarę potrzeb,

4) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej, sprawdzianu itp., termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie.

 

§9

 1. Informowanie o ocenach śródrocznych i rocznych. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują ucznia (jego rodziców, opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Jeżeli ocena klasyfikacyjna jest oceną niedostateczną, uczeń i jegorodzice otrzymują informację o niej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rodzice potwierdzają pisemnie otrzymanie informacji o ocenie niedostatecznej.

 

§10

1. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji wybranych programów nauczania:

1) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na początku roku szkolnego (we wrześniu) informują uczniów o kryteriach oceniania i wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie. Informacja ta w formie pisemnej przekazywana jest rodzicom (opiekunom), a ci własnoręcznym podpisem potwierdzają fakt zapoznania się z powyższymi kryteriami i wymaganiami.

2) Uczniowie są zobowiązani do umieszczenia powyższych informacji
w zeszytach przedmiotowych.

3) W razie potrzeby zainteresowani rodzice mogą zapoznać się z kryteriami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie w trakcie indywidualnych spotkań z nauczycielem, głównie w takcie „wywiadówek”, są także umieszczane na szkolnej stronie internetowej  w zakładce PSO

 

§11

1.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów:

1) Nauczyciele opracowują wymagania edukacyjne dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych,

2) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 

§12

1. Zasady i formy poprawiania osiągnięć, korygowania niepowodzeń uczniów.

1) Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i (w zależności odpotrzeb) poprawy pracy,

2) Uczeń nieobecny na pracy pisemnej, pisze ją w innym (ustalonym przez nauczyciela) terminie,

3) Uczeń może dokonać poprawy oceny bieżącej z pracy klasowej w terminie
i na zasadach ustalonych z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. Ocenę, którą uczeń uzyskał w wyniku poprawy wpisujemy obok oceny poprzedniej.

Pozostałe zasady poprawiania ocen uwzględnia przedmiotowy system oceniania.

4) Egzamin sprawdzający – uczeń, który chciałby poprawić ocenę roczną, może dokonać tejże poprawy zgodnie z poniższą procedurą:

a) uczeń lub rodzic (prawny opiekun), w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie, składa wniosek do dyrektora,

b) dyrektor szkoły określa termin egzaminu, nie później niż na 1 dzień przed Radą Klasyfikacyjną,

c) sprawdzenia wiedzy i umiejętności dokonuje komisja powołana przez dyrektora w składzie: przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, inny nauczyciel o tej samej lub zbliżonej specjalności,

d) Egzamin odbywa się w formie pisemnej z materiału obejmującego wiadomości i umiejętności z danego roku,

e) Jeśli uczeń nie stawi się w wyznaczonym terminie, traci możliwość poprawy oceny; uczeń ma prawo przystąpić do poprawy danej oceny tylko raz.

 

§13

 1. W związku z trudnościami, które mogą być związane z przejściem ucznia z etapu wczesnoszkolnego do klasy czwartej szkoły podstawowej, postanawia się,iż w pierwszym miesiącu nauki (we wrześniu) czwartoklasiści nie będą otrzymywali ocen niedostatecznych.

 

§14

1. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych :

1) do egzaminu tego może przystąpić uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał jedną lub dwie oceny niedostateczne;

2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminów z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,

3) Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jedenraz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej,

4) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września,

2. Egzamin klasyfikacyjny:

1) do egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić uczeń, który opuścił
z przyczyn usprawiedliwionych więcej niż 50 % zajęć edukacyjnych i brak jest podstawy do ustalenia oceny,

2) na prośbę rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny,

3) termin egzaminu na wniosek rodziców ucznia ustala dyrektor szkoły, który powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu; egzamin po uzgodnieniu
z uczniem i jego rodzicami przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

4) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

§15

1. Promowanie:

1) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania otrzymał oceny klasyfikacyjne – roczne wyższe od oceny niedostatecznej,

2) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z
wyróżnieniem,

3) Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

4) Uczeń otrzymuje promocję, jeżeli z jednych zajęć edukacyjnych (lub dwóchzajęć) otrzymał ocenę niedostateczną, ale przystąpił do egzaminu poprawkowego i uzyskał na nim co najmniej ocenę dopuszczającą,

5) Uczeń może w wyjątkowej sytuacji, za zgodą Rady Pedagogicznej, otrzymać jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promocję do klasy programowo wyższej, mimo otrzymania z egzaminu poprawkowego oceny niedostatecznej,pod warunkiem, że zajęcia te są realizowane w klasie programowo wyższej,

6) Uczeń, który za zgodą Rady Pedagogicznej jest promowany z jedną oceną niedostateczną do klasy programowo wyższej, ma obowiązek uzupełnienia braków w podstawowych wiadomościach wskazanych przez nauczyciela oraz przedstawienia w określonym przez nauczyciela czasie wyników swojej pracy do oceny,

7) Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

8) Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej,

9) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

a) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,dyrektor powołuje komisję, która:

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

b) Sprawdzian, o którym mowa w pkt 10 podpunkt a, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,o których mowa
w ust. 10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,

c) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4.

 

§16

 1. Szczegółowe zasady oceniania zachowania uczniów określa Regulamin Oceny Zachowania w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Borku Wielkim.

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§17

1. Powyższy dokument wchodzi w życie z dniem 04 września 2018 r.

 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W BORKU WIELKIM

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
 i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 843).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.
 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
 w szkołach publicznych(Dz. U. z 2017 r., poz. 1534).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z2017 r., poz. 1651).

 

§1

1. Wprowadzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania ma na celu:

1) wprowadzenie założeń reformy oświatowej, a w szczególności oparcie pracyedukacyjnej o podstawy programowe,

2) notowanie postępów i osiągnięć ucznia potrzebnych dla wielu różnych celów i wielu rożnych przedmiotów procesu dydaktycznego,

3) wskazanie tego, co jest najważniejsze dla uczniów w uczeniu się,

4) stworzenie sytuacji, w której każdy uczeń będzie miał możliwośćzademonstrowania swojej wiedzy i umiejętności,

5) wzmacnianie i wspieranie procesu nauczania,

6) umożliwienie wysokiej pewności wnioskowania o umiejętnościach uczniów na podstawie materiału zgromadzonego w procesie oceniania,

7) udostępnienie wszystkim zainteresowanym każdego aspektu i fazy oceniania,

8) zapewnienie otwartości na proces badania i weryfikowania,

9) zapewnienie zgodności każdego składnika systemu oceniania ze standardami nauczania, oceniania i programem rozwoju szkoły.

§2

1. Ocenianie uczniów polega na:

1) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce,

2) określeniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznawalnych możliwości i wymagań edukacyjnych.

2. Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć uczniów w naszej szkole zawiera następujące elementy:

 

ELEMENT

KTO OPRACOWUJE?

KTO ZATWIERDZA?

Wymagania edukacyjne

na poszczególne stopnie

dla odpowiednich przedmiotów.

 

Poszczególni nauczyciele, następnie powiadamiają o nich uczniów i rodziców (opiekunów).

Dyrektor szkoły

 

Szczegółowe kryteria oceniania umiejętności dla poszczególnych przedmiotów nauczania.

Poszczególni nauczyciele, następnie powiadamiają o nich uczniów i rodziców (opiekunów).

Dyrektor szkoły

 

Informacje nauczycieli
 o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów (formy, częstotliwość, narzędzia, zasady przeprowadzania sprawdzianów).

Poszczególni nauczyciele, następnie powiadamiają o nich uczniów i rodziców (opiekunów).

Dyrektor szkoły

 

Informacje nauczycieli
 o sposobach powiadamiania rodziców (opiekunów)o postępach (osiągnięciach) ich dzieci.

Poszczególni nauczyciele, następnie powiadamiają o nich uczniów i rodziców (opiekunów).

Dyrektor szkoły

 

3. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza, a uczeń jest klasyfikowany dwukrotnie: otrzymuje ocenę śródroczną i roczną/końcową.

 

§3

1. Ocenianie odbywa się poprzez:

1) Oceny bieżące,

2) Śródroczne i roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania -wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy orazocenianego ucznia.

3) Śródroczne i roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się
 w stopniach według następującej skali:

a) stopień celujący - 6,

b) stopień bardzo dobry - 5,

c) stopień dobry - 4,

d) stopień dostateczny - 3,

e) stopień dopuszczający - 2,

f) stopień niedostateczny - 1,

4) Śródroczne i roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania, począwszy odklasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

a) wzorowe,

b) bardzo dobre,

c) dobre,

d) poprawne,

e) nieodpowiednie,

f) naganne,

5) Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących (niestosujemy ich przy ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej/końcowej),

6) Ocenianie odbywa się również przy pomocy tabel umiejętności, arkuszy

obserwacyjnych i innych narzędzi stosowanych przez nauczycieli,

 

§4

1. Forma informacji zwrotnych udzielanych uczniom i rodzicom:

1) uczniowie zostają powiadomieni o kryteriach oceniania wiedzy 
 i umiejętności oraz o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie dla odpowiednich przedmiotów na początku roku szkolnego, informację tę następnie przekazują rodzicom (opiekunom),

2) rodzice i opiekunowie zapoznają się z wyżej wymienionymi kryteriami
 i wymaganiami na zasadach ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu(np. w czasie indywidualnych kontaktów z nauczycielem, w czasie zebrań z rodzicami, poprzez stronę internetową szkoły),

3) uczniowie są na bieżąco informowani o zdobywanych przez siebie ocenachbieżących, informację tę przekazują swoim rodzicom (opiekunom); Oceny bieżące są również udostępniane dla uczniów i rodziców poprzez dziennik elektroniczny. Każdorazowona zebraniach z rodzicami opiekunowie uczniów otrzymują informacje dotyczące postępów edukacyjnych uczniów,

4) oceny są jawne dla uczniów i rodziców,

5) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel niezwłocznie uzasadnia ustnie ustaloną ocenę. Po uzasadnieniu oceny rodzicom, nauczyciel sporządza notatkę służbową, która przechowywana jest w dokumentacji nauczyciela,

6) sprawdzone i ocenione dłuższe pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi podczas zajęć edukacyjnych, a jego rodzicom na spotkaniach znauczycielem uczącym danego przedmiotu, pozostałe prace pisemne przekazywane są na bieżąco uczniom/rodzicom.

7) o postępach edukacyjnych ucznia rodzice mogą być powiadomieni podczas indywidualnej rozmowy z nauczycielem w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, żenie zakłóca to pracy nauczyciela i zapewnia bezpieczeństwo uczniom), nauczyciel ma prawo odmówić rodzicowi rozmowy, gdy zajdą w/w okoliczności.

 

 

§5

1. Zasady oceniania w klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej:

1) Ocena ucznia jest informacją o stopniu opanowania przez niego wiadomości
i umiejętności określonej w podstawie programowej,

2) Nauczyciel zobowiązany jest na podstawie pisemnej informacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe,

3) Nauczyciele przygotowują zestawy wymagań poszczególnych aktywności edukacyjnych na dany rok szkolny. Informacje te przekazują na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

4) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla rodziców (opiekunów),

5) Ocena ucznia może przybierać różne formy:

a) Oceny bieżącej,

b) Oceny opisowej (ustnej lub pisemnej w zeszycie i ćwiczeniach ucznia).

c) (Język obcy: również w postaci „wesołej” pieczątki : „Good job”, „Super”,„Welldone”)

6) Ocena bieżąca przedstawia postępy i osiągnięcia uczniów. Nauczyciel zapisuje ją w e-dzienniku  w postaci punktów w skali od 1 do 6. W zapisie postępów ucznia na karcie pracy, w zeszycie i dzienniku dopuszczalne są znaki „+" lub „-".

7) Oceny w formie punktowej stosowane są od początku drugiego półrocza
 w klasie pierwszej. W ciągu pierwszego półrocza klasy pierwszej ocenianie bieżące przybiera formę opisową. (Język obcy: dopuszczalne jest stosowanie „wesołej”pieczątki: „Good job”, „Super”, „Welldone”)

2. W ciągu roku szkolnego dokonuje się dwukrotnie klasyfikacji: śródrocznej
i rocznej.

1) W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Nauczyciele zbierają dane o postępach uczniów w nauce i ich zachowaniu poprzez bieżące obserwacje i sprawdziany odnotowywane w e-dziennikach za pomocą ustalonych przez nauczycieli znaków.

2) Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna uwzględnia postęp
 w następujących sferach rozwoju ucznia:

a) rozwój poznawczy (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, umiejętności przyrodniczo-ekologiczne),

b) rozwój artystyczny,

c) rozwój fizyczny,

d) rozwój społeczno-emocjonalny.

e) język obcy: rozumienie tekstu słuchanego / pisanego, sprawność mówienia, sprawność pisania, gramatyka i słownictwo, inne umiejętności i formy aktywności.

3. Ocenie podlegają umiejętności ucznia z zakresu edukacji:

1) polonistycznej:

a) W klasie I – analiza i synteza słuchowa, pisanie-ćwiczenia grafomotoryczne, czytelne i estetyczne pisanie, poprawne przepisywanie,słuchanie i rozumienie, opowiadanie, czytanie: głoskami, sylabami, wyrazami,zdaniami.

b) W klasie II – czytanie, pisanie z pamięci i ze słuchu, czytelne i estetyczne pisanie, wypowiedzi ustne i pisemne.

c) W klasie III – czytanie, opowiadanie (forma ustna i pisemna),poprawne stosowanie zasad ortografii i gramatyki, korzystanie z informacji, aktywne uczestnictwo w zajęciach.

2) matematycznej:

a) W klasie I – rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych, wyodrębnianie zbiorów, rozumienie i zapisywanie liczb, dodawanie i odejmowanie, układanie
i rozwiązywanie zadań tekstowych, rozumienie stosunków przestrzennych, znajomość dni tygodnia i pór roku.

b) W klasie II – dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie,rozwiązywanie zadań tekstowych, wykorzystanie w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczących zegara, kalendarza, jednostek miary, obliczeń pieniężnych.

c) W klasie III – dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie,rozwiązywanie zadań tekstowych, wykorzystanie w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczących zegara, kalendarza, jednostek miary, obliczeń pieniężnych.

3) przyrodniczej:

a) W klasie I – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku, rozpoznawanie i nazywanie niektórych gatunków roślini zwierząt, znajomość ochrony przyrody.

b) W klasie II – rozpoznawanie i znajomość warunków życia roślini zwierząt, korzystanie z informacji zawartych na mapie, dbanie o higienęosobistą i zdrowy styl życia.

c) W klasie III – odczytywanie informacji z mapy Polski, opisywanie wybranych ekosystemów, prowadzenie obserwacji i doświadczeń.

4) społecznej:

a) W klasie I – stosowanie się do zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, znajomość podstawowej struktury rodziny i jej członków, stosowanie zasad zdrowego odżywiania się.

b) W klasie II – stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i dbanie o zdrowie, rozpoznawanie symboli narodowych, posługiwanie się wiedzą o regionie.

c) W klasie III – stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i dbanie o zdrowie, rozpoznawanie symboli narodowych, posługiwanie się wiedzą o regionie
 i Polsce.

5) plastycznej i zajęć technicznych - estetykę pracy, zaangażowanie dziecka, wykonywanie prac zgodnych z tematem, czytanie prostych rysunków technicznych, ład i porządek na stanowisku pracy,

6) muzycznej uwzględniana jest - aktywność na zajęciach, stopień indywidualnego zaangażowania ucznia, śpiewanie piosenek indywidualnie
i zbiorowo, improwizacja ruchowa muzyki,

7) z wychowania fizycznego uwzględnia się - stopień indywidualnego zaangażowania ucznia, wysiłek włożony w wykonywane ćwiczenie, udział wgrach i zabawach,

8) z zajęć komputerowych uwzględnia się - umiejętne posługiwanie siękomputerem i wybranymi programami, sprawne wyszukiwanie
 i wykorzystywanie informacji ze wskazanych przez nauczyciela stron internetowych,

9) z języka obcego uwzględnia się rozumienie tekstu czytanego/słuchanego, sprawność mówienia i pisania, uczestnictwo w zadaniach/ ćwiczeniach komunikacyjnych i językowo-plastycznych, zakres środków językowych:słownictwo i gramatyka.

4. Ocena z języka obcego wystawiana jest za pomocą punktów w skali 1-6.
Z wymaganiami przedmiotowymi oraz kontraktem na dany rok szkolny anglista /germanista zapoznaje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego,

w formie ustnej (na zajęciach lekcyjnych) oraz rodziców w formie pisemnej.

5. Ocena z religii wystawiana jest za pomocą stopni w skali 1-6. Z wymaganiami edukacyjnymi na dany rok szkolny katecheta zapoznaje uczniów i rodziców napoczątku roku szkolnego, w formie ustnej (na zajęciach lekcyjnych) oraz rodzicóww formie pisemnej.

6. Oceniane są indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:

1) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenie się,

2) systematyczność pracy ucznia,

3) aktywność,

4) umiejętność prezentowania wiedzy,5) umiejętność współpracy w grupie,

6) świadomość językowa (uczeń nabywa umiejętności i wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka).

7. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu:

1) zapis w e-dzienniku,

2) informacje w arkuszu ocen,

3) osobiste teczki z pracami uczniów,

4) język obcy(prace pisemne do wglądu u nauczyciela prowadzącego zajęcia).

8. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

1) wypowiedzi ustne: wygłaszanie tekstów z pamięci, udział
w dyskusji,argumentowanie i wnioskowanie,

2) prace pisemne w klasie: kartkówki (małe partie materiału), sprawdziany
z szerszego zakresu, dyktanda (pisanie z pamięci, ze słuchu, pisanie
z komentowaniem), teksty różnego typu (otwarty, wyboru, problemowy,zadaniowy, język obcy: m.in.: zadania z odsłuchu), ćwiczenia, zadania,

3) prace domowe,

4) aktywność na lekcji: praca samodzielna, praca w grupie (organizacja pracy, komunikacja w grupie zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy), inne formy aktywności (gry dydaktyczne, doświadczenia praktyczne, praca
z tekstem, prezentacja własnych umiejętności itp.).

5) Przy notowaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki w szczególności brany pod uwagę jest wysiłek wkładany przez uczniaw wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.

9. Wymagania edukacyjne:

1) Kompetencje dziecka zgodnie z oczekiwaniami:

a) Celujący (6 pkt - wspaniale ) otrzymuje uczeń, który:

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych zgodnych z programem,

- proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,

- osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowychi innych na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym lub wojewódzkim.

b) Bardzo dobry (5 pkt – bardzo dobrze) otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne określone programem,

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów,

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,

- bierze udział w konkursach przedmiotowych.

c)Dobry (4 pkt - dobrze) otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości określone programem,

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,- pracuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela,

- potrafi korzystać z poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.

d) Dostateczny (3 pkt- Postaraj się/Popracuj jeszcze) otrzymuje uczeń,który:

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności,

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,

- potrafi samodzielnie wykonywać proste zadania, złożone wykonuje wyłącznie z pomocą nauczyciela,

- opanował podstawowe wiadomości określone programem.

2) Kompetencje dziecka poniżej oczekiwań:

a) Dopuszczający (2 pkt - Pomyśl/Za mało pracujesz) otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności,

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.

b) Niedostateczny (1 pkt - Pracuj więcej/Popraw się) otrzymuje uczeń,który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,

- ma braki w wiadomościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,

- nie wykonuje i nie podejmuje prób rozwiązania /wykonania zadania.

10. Wszystkie prace pisemne kontrolne są punktowane w skali 0 – 100%. Za wykonanie każdego zadania uczniowie zdobywają określoną ilość punktów. Ilość zdobytych punktów przeliczana jest wg stałej skali:

100% - 6 pkt. (wspaniale)

99% - 90% - 5 pkt. (bardzo dobrze)

89% - 75% - 4 pkt. (ładnie)

74% - 55% - 3 pkt. (postaraj się)

54% - 40% - 2 pkt. (pomyśl)

39% - 0% - 1 pkt. (pracuj więcej)

1) Kryteria oceny dyktanda:

0 błędów - 6 pkt. (wspaniale)

1 błąd - 5 pkt. (bardzo dobrze)

2- 3 błędy - 4 pkt. (ładnie)

4- 6 błędów - 3 pkt (postaraj się)

7- 8 błędów - 2 pkt (pomyśl)

9 i więcej błędów - 1 pkt (pracuj więcej)

2) Kryteria oceny prac z języka obcego:

0 błędów 100% rozwiązanych zadań - 6pkt (wspaniale)

99% - 90% - 5pkt (bardzo dobrze)

89% - 75% - 4pkt (dobrze)

74% - 55% - 3pkt (wystarczająco)

54% - 40% - 2pkt (wymaga poprawy, słabo)

39% - 0% (nie zaliczył, spotkajmy się na poprawie)

11. Ocenie podlega także stan zeszytu przedmiotowego/ zeszytu ćwiczeń, tj.:

staranność prowadzenia, czytelność pisma, dokładność zapisywania notatek
i prac domowych, itp., w dowolnym momencie semestru.

12. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu
 w trakcie zajęć, rodzice podczas spotkań z wychowawcą. (Język obcy: na pisemną prośbę rodzica: w zeszycie do korespondencji lub w e-dzienniku, nauczyciel przekazuje prace przez ucznia do domu dla rodziców, następnie rodzic / opiekun prawny oddaje pracę do nauczyciela: osobiście bądź za pośrednictwem ucznia. Pracedostępne są również podczas zebrań / konsultacji
u nauczyciela przedmiotu w salach wyznaczonych przez dyrekcje do tego typu spotkań).

13. Ocena zachowania jest oceną opisową i zawiera informacje na temat funkcjonowania ucznia w klasie i szkole. W zależności od okoliczności może przybierać formy pisemne i ustne.

14. Określając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę takie kategorie:

1) punktualność,

2) kulturę osobistą,

3) stosunek do kolegów i osób dorosłych,

4) przygotowanie do zajęć,

5) aktywność na zajęciach,

6) samodzielność pracy na zajęciach,

7) przestrzeganie zasad klasowych,

8) umiejętność współpracy w grupie,

9) działania podejmowane na rzecz szkoły,

10) inne, wynikające z okoliczności - sytuacje wyjątkowe.

15. O zachowaniu ucznia wychowawca informuje rodziców podczas zebrań
z rodzicami, indywidualnych konsultacji, a także pisemnie, w postaci pochwał lub uwag w dzienniku elektronicznym Librus. W obowiązku rodziców jest regularne zapoznawanie się z umieszczanymi w ww. e-dzienniku informacjami
 i wpisami.

16. Nauczyciel, w wyniku prowadzonej obserwacji zachowania ucznia, odnotowuje swoje spostrzeżenia według potrzeby w e-dzienniku przy pomocą ocen w formie punktów, znaków „+”, „-”.

17. Sposoby wyróżniania uczniów:

1) dyplomy i nagrody dla uczniów osiągających sukcesy w różnych konkursach,

2) zamieszczenie informacji o szczególnych osiągnięciach uczniów na internetowej stronie szkoły.

18. Promowanie i klasyfikowanie:

1) Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2) W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia/opiekunów prawnych lub na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3) Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

4) Język obcy:

a) Ocena z języka obcego: śródroczna i końcowa roczna przybiera postać oceny opisowej w następującej skali:

b) Uczeń opanował umiejętności z języka obcego w stopniu celującym.

c) Uczeń opanował umiejętności z języka obcego w stopniu bardzodobrym.

d) Uczeń opanował umiejętności z języka obcego w stopniu dobrym.

e) Uczeń opanował umiejętności z języka obcego w stopniu wystarczającym.

f) Uczeń opanował umiejętności z języka obcego w stopniu słabym.

g) Uczeń nie opanował umiejętności z języka obcego.

§6

1. Określa się następujące ogólne zasady dokonywania oceny wiedzy
i umiejętności uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów:

1) Wystawione w każdym półroczu oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów powinny w stałych proporcjach dotyczyć:

a) wiadomości (wiedzy) uczniów,

b) stopnia opanowania przez nich umiejętności uwzględnionych w podstawach programowych dla danej edukacji w ramach danego etapu nauczania,

c) umiejętności ustalonych jako priorytetowe w programie szkoły,

2) Ocena opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być dokonywana w oparciu o przedstawione przez nauczyciela szczegółowe kryteria,

3) Ocena stopnia opanowania umiejętności powinna jak w najszerszym stopniu uwzględniać aktywność uczniów w ramach realizowanych projektów edukacyjnych,

4) Ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna/końcowa uwzględnia oceny bieżące wystawione uczniom za:

a) udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy lub umiejętności,

b) pracę nad projektami edukacyjnymi i ich prezentację,

c) inne: aktywność w klasie, w ramach pracy domowej i na forum społeczności szkolnej;

5) Ustala się stałą skalę ocen z prac klasowych, testów, sprawdzianów obowiązującą na wszystkich (z wyjątkiem wychowania fizycznego) zajęciach edukacyjnych:

a) za 0 % do 39 % uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,

b) za 40 % do 54 % uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą,

c) za 55 % do 74 % uczeń otrzymuje ocenę dostateczną,

d) za 75 % do 89 % uczeń otrzymuje ocenę dobrą,

e) za 90 % do 99% uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą,

f) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał 100% punktów.

6) Każda praca klasowa, test lub sprawdzian z większej partii materiału umożliwia uczniom otrzymanie oceny celującej.

7) Przy wystawianiu ocen śródrocznej i rocznej nauczyciel może kierować się średnią ważoną ucznia ze wszystkich ocen bieżących odpowiednio
w półroczu/roku według następującego schematu:

5,50 – 6,00 cel

4,65 – 5,49 bdb

3,65 – 4,64 db

2,65 – 3,64 dst

1,65 – 2,64 dp

1,00 – 1,64 ndst

Wagę kategorii ocen ustala nauczyciel przedmiotu.       

 

§7

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:

1) Formy i metody:

a) odpowiedź ustna,

b) dyskusja,

c) zadanie domowe,

d) wypracowanie,

e) kartkówka z bieżącego materiału,

f) praca klasowa (lub sprawdzian) obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną,

g) test,

h) praca w grupach,

i) referat,

j) praca samodzielna,

k) aktywność pozalekcyjna (np. konkursy, koła zainteresowań),

l) testowanie sprawności fizycznej,

m) ćwiczenia praktyczne,

n) ćwiczenia laboratoryjne,

o) pokaz, prezentacje multimedialne

p) prezentacje indywidualne i grupowe,

q) prace projektowe,

r) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,

s) wytwory pracy własnej ucznia,

t) sprawdzian wykonania pracy domowej,

u) aktywność na zajęciach,

 

§8

1. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:

1) każdy dział programowy kończy się pomiarem sprawdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy (test, praca klasowa),

2) prace klasowe muszą być zapowiedziane (i wpisane do dziennika) co najmniej na tydzień wcześniej,

3) każda praca klasowa poprzedzona jest podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych (oraz w zależności od potrzeb lekcją powtórzeniową,

4) kartkówka z trzech ostatnich lekcji odbywa się bez zapowiedzi,

5) termin oddawania prac pisemnych – do 14 dni; termin oddania prac
z j. polskiego uzależniony jest od nauczyciela języka polskiego.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

3. Częstotliwość sprawdzania:

1) jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w momencie zapowiedzi pracy),

2) tygodniowo mogą odbywać się tylko 3 prace klasowe,

3) na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo
w miarę potrzeb,

4) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej, sprawdzianu itp., termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie.

 

§9

 1. Informowanie o ocenach śródrocznych i rocznych. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują ucznia (jego rodziców, opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Jeżeli ocena klasyfikacyjna jest oceną niedostateczną, uczeń i jegorodzice otrzymują informację o niej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rodzice potwierdzają pisemnie otrzymanie informacji o ocenie niedostatecznej.

 

§10

1. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji wybranych programów nauczania:

1) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na początku roku szkolnego (we wrześniu) informują uczniów o kryteriach oceniania i wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie. Informacja ta w formie pisemnej przekazywana jest rodzicom (opiekunom), a ci własnoręcznym podpisem potwierdzają fakt zapoznania się z powyższymi kryteriami i wymaganiami.

2) Uczniowie są zobowiązani do umieszczenia powyższych informacji
w zeszytach przedmiotowych.

3) W razie potrzeby zainteresowani rodzice mogą zapoznać się z kryteriami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie w trakcie indywidualnych spotkań z nauczycielem, głównie w takcie „wywiadówek”, są także umieszczane na szkolnej stronie internetowej  w zakładce PSO

 

§11

1.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów:

1) Nauczyciele opracowują wymagania edukacyjne dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych,

2) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 

§12

1. Zasady i formy poprawiania osiągnięć, korygowania niepowodzeń uczniów.

1) Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i (w zależności odpotrzeb) poprawy pracy,

2) Uczeń nieobecny na pracy pisemnej, pisze ją w innym (ustalonym przez nauczyciela) terminie,

3) Uczeń może dokonać poprawy oceny bieżącej z pracy klasowej w terminie
i na zasadach ustalonych z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. Ocenę, którą uczeń uzyskał w wyniku poprawy wpisujemy obok oceny poprzedniej.

Pozostałe zasady poprawiania ocen uwzględnia przedmiotowy system oceniania.

4) Egzamin sprawdzający – uczeń, który chciałby poprawić ocenę roczną, może dokonać tejże poprawy zgodnie z poniższą procedurą:

a) uczeń lub rodzic (prawny opiekun), w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie, składa wniosek do dyrektora,

b) dyrektor szkoły określa termin egzaminu, nie później niż na 1 dzień przed Radą Klasyfikacyjną,

c) sprawdzenia wiedzy i umiejętności dokonuje komisja powołana przez dyrektora w składzie: przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, inny nauczyciel o tej samej lub zbliżonej specjalności,

d) Egzamin odbywa się w formie pisemnej z materiału obejmującego wiadomości i umiejętności z danego roku,

e) Jeśli uczeń nie stawi się w wyznaczonym terminie, traci możliwość poprawy oceny; uczeń ma prawo przystąpić do poprawy danej oceny tylko raz.

 

§13

 1. W związku z trudnościami, które mogą być związane z przejściem ucznia z etapu wczesnoszkolnego do klasy czwartej szkoły podstawowej, postanawia się,iż w pierwszym miesiącu nauki (we wrześniu) czwartoklasiści nie będą otrzymywali ocen niedostatecznych.

 

§14

1. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych :

1) do egzaminu tego może przystąpić uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał jedną lub dwie oceny niedostateczne;

2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminów z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,

3) Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jedenraz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej,

4) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września,

2. Egzamin klasyfikacyjny:

1) do egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić uczeń, który opuścił
z przyczyn usprawiedliwionych więcej niż 50 % zajęć edukacyjnych i brak jest podstawy do ustalenia oceny,

2) na prośbę rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny,

3) termin egzaminu na wniosek rodziców ucznia ustala dyrektor szkoły, który powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu; egzamin po uzgodnieniu
z uczniem i jego rodzicami przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

4) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

§15

1. Promowanie:

1) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania otrzymał oceny klasyfikacyjne – roczne wyższe od oceny niedostatecznej,

2) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z
wyróżnieniem,

3) Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

4) Uczeń otrzymuje promocję, jeżeli z jednych zajęć edukacyjnych (lub dwóchzajęć) otrzymał ocenę niedostateczną, ale przystąpił do egzaminu poprawkowego i uzyskał na nim co najmniej ocenę dopuszczającą,

5) Uczeń może w wyjątkowej sytuacji, za zgodą Rady Pedagogicznej, otrzymać jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promocję do klasy programowo wyższej, mimo otrzymania z egzaminu poprawkowego oceny niedostatecznej,pod warunkiem, że zajęcia te są realizowane w klasie programowo wyższej,

6) Uczeń, który za zgodą Rady Pedagogicznej jest promowany z jedną oceną niedostateczną do klasy programowo wyższej, ma obowiązek uzupełnienia braków w podstawowych wiadomościach wskazanych przez nauczyciela oraz przedstawienia w określonym przez nauczyciela czasie wyników swojej pracy do oceny,

7) Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

8) Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej,

9) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

a) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,dyrektor powołuje komisję, która:

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

b) Sprawdzian, o którym mowa w pkt 10 podpunkt a, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,o których mowa
w ust. 10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,

c) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4.

 

§16

 1. Szczegółowe zasady oceniania zachowania uczniów określa Regulamin Oceny Zachowania w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Borku Wielkim.

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§17

1. Powyższy dokument wchodzi w życie z dniem 04 września 2018 r.

 

Ciekawe z galerii...

 • Młodzi, zdolni
 • Jakub
 • Milena
 • Konkurs "Skarbonka"
 • Łukasz
 • "Tak dotarliśmy do Kochanówki. Ze stacji przepędzono nas do obozu w Pustkowie. Po drodze zastrzelono 9 osób..."
 • Życzenia dla Nauczycieli
 • Klasa 3
 • Mundurki...
 • Konkurs "Skarbonka"
 • Występ klasy I
 • -Pasuję Cię na Dyrektora tutejszej szkoły. P. Grzegorz Bury pasuje P. Pawła Gnacka na dyrektora szkoły
 • "- Siódmego września 1942 roku naszą wieś otoczyli Niemcy."

Gościmy

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.

Nasze klasy

WAŻNE

Niezbędnik Ucznia - Szkolne Pogotowie Ratunkowe

Nasza przyroda

Blog przyrodniczy


Zobacz

Blog SKO

Szkolne Blogi SKO

Kliknij TUTAJ

Koło łucznicze

Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB

Biblioteka szkolna

 • Godziny otwarcia
 • Warto przeczytać
 • Nowości
 • Prasa
 • Mediateka
 • Ciekawostki

 


Biblioteka szkolna czynna jest:

codziennie na każdej przerwie, przed lekcjami oraz po nich (grafik na drzwiach biblioteki) -

najpóźniej do godziny 13.30

 

 ZAPRASZAMY:)

 

Read More

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016 - wybrane nowe tytuły w naszej bibliotece

         

**************************************************************************************************

Książki naszych marzeń - wybrane tytuły, które znajdziesz w naszej bibliotece

Znalezione obrazy dla zapytania skorpion i koń dziąsło Znalezione obrazy dla zapytania magiczny królik Znalezione obrazy dla zapytania naszą panią porwali kosmici  Znalezione obrazy dla zapytania koń na receptę Znalezione obrazy dla zapytania jaśki  Znalezione obrazy dla zapytania pan smrodek  Znalezione obrazy dla zapytania pan smrodek Znalezione obrazy dla zapytania bery gangster i góra kłopotów  Znalezione obrazy dla zapytania ekoludki leśne skrzaty

Read More

Nowe książki już u nas - dzięki  Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa.

Listę książek zamówionych w ramach NPRCz tworzyło wiele osób. Wśród nich, oprócz pań z biblioteki, znaleźliście się także Wy, kochani Czytelnicy. Serdecznie dziękujemy za propozycje czytelnicze, sugestie i streszczenia. Wybierając tytuły kierowaliśmy sie także zainteresowaniem konkretnymi seriami, których część mieliśmy już na bibliotecznych półkach. Do grona twórców wspomnianej listy dołączyli liczni nauczyciele i wychowawcy, pan dyrektor i opiekun SKO. W internetowej sieci przejrzeliśmy propozycje czytelnicze innych uczniów, zaglądnęliśmy do "Kumpla" i "Juniora Victora". To wszystko zaowocowało wspaniałym zestawem książek, które od kilku tygodni wypełniają bibliotekę. Przychodźcie, wypożyczajcie, cieszcie się książkami, "Żyjcie podwójnie", jak powiedział Umberto Eco
Jakie to książki? Zajrzyjcie do zakładki "Warto przeczytać"

Read More

Oto jedne z wielu tytułów prasowych w naszej bibliotece:

Read More

Czytelnikom korzystającym z naszej biblioteki szkolnej udostępniamy nie tylko tytuły książkowe czy prasowe. Już wkrótce zasoby tego ulubionego przez uczniów miejsca powiększą się o pozycje multimedialne, wśród których znajdą się prezentacje oraz filmy. Ich autorami są nie tylko nauczyciele, ale, co najważniejsze, sami uczniowie, których pomysłowość oraz umiejętności techniczne budzą coraz większe zadowolenie.

Zapraszamy do korzystania ze wspomnianych zasobów. Ich tytuły będziemy regularnie zamieszczać na stronie internetowej szkoły w
"Niezbędniku - Szkolnym Pogotowiu Naukowym"
 

Read More
 • Patronem bibliotekarzy jest św. Hieronim ze Strydonu. Przetłumaczył Pismo Święte z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę, przez co najbardziej utrwalił się w pamięci potomnych. Przekład ten, znany jako Wulgata, wciąż należy do znaczących tekstów biblijnych Kościoła rzymskokatolickiego.

 • Największą biblioteką świata starożytnego była Biblioteka Aleksandryjska, której księgozbiór liczył ok. 700 tys. zwojów.

 • Obecnie największą biblioteką na świecie jest Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych. Gromadzi ona ok. 142 mln różnego rodzaju dokumentów.

 • Największą biblioteką w Polsce jest Biblioteka Narodowa w Warszawie, której zbiory liczą ok. 8 mln jednostek.

 • Najstarszą książką świata jest książka znajdująca się w Muzeum Narodowym w stolicy Bułgarii, Sofii. Jest to sześć połączonych ze sobą płytek z 24-karatowego złota, zapisanych językiem Etrusków, dlatego do dziś nie udało się jej w całości odczytać. Jej wiek szacuje się na ok. 2,5 tys. lat.

 • W Piotrowicach w willi Zygmunta Szkocnego znajduje się Muzeum Najmniejszej Książki Świata. Pierwszym dziełem pana Szkocnego była książeczka o wymiarach 15 x 20 mm, poświęcona historii III powstania śląskiego opisanego w 15280 literach. Kolejne dzieła były coraz mniejsze. Do wybuchu wojny wykonał 12 miniaturowych książeczek. Wszystkie miniatury są pisane ręcznie, piórkiem technicznym na papierze welurowym lub kancelaryjnym i oprawione zgodnie z regułami sztuki introligatorskiej w cielęcą skórę. Takie zajęcie wymaga niezwykłej cierpliwości, wytrwałości, a przede wszystkim zdolności. Autor najmniejszych książek świata posiada certyfikat Guinnessa przyznany w 1994 roku.

 • W Malezji wydrukowano największą książkę na świecie. 50-stronicowy album "Ilustrowana historia Sarawaku" ma 3 m wysokości i 2,2 m szerokości.

 • 1 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza. Przytulamy Panią/e Jolę/e :-)?

Read More

Organizacje szkolne

 • PCK
 • Samorząd Uczniowski

 

 • Niesamowicie pyszny i zielony był tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK zorganizował wspaniałą akcję "Zdrowa przekąska". Na holu ustawiła się dłuuuuga kolejka po zdrowy, własnoręcznie robiony, przepyszny sok marchwiowo-jabłkowy bez dodatku cukru i konserwantów. W tak zwanym międzyczasie w klasach powstawały zdrowe, kolorowe, wyśmienite przekąski: szaszłyki owocowe, mini kanapki, owocowe jeżyki i sałatki, sorbety i koktaile. Wiele smakołyków przyniesiono z domów" owsiane i bananowe ciasteczka, domowe ciasta, sałatki, galaretki, mieszanki surowych warzyw.  ZDROWO!!!
 • Dziś, 16 grudnia 2015 r. rozstrzygnięty został konkurs mający na celu ukazanie negatywnych skutków spożywania  alkoholu i dopalaczy. 
 • Jak co roku zorganizowano go we współpracy SK PCK i Urzędu Gminy w Sędziszowie Młp. Wśród zaprezentowanych prac znalazły się: "List do przyjaciela" (kl. IV-VI) oraz prace plastyczne (kl. I-III). Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.Gratulujemy:-)
Read More

Pod koniec mijającego tygodnia poznaliśmy kandydatów do Samorządu Uczniowskiego 2018/2019.
Wszyscy zaprezentowali swoje plany i zamiary,
składali obietnice, jednym słowem - walczyli o czołowe miejsca w tej uczniowskiej organizacji.

klasa 8- Zofia, Julia, Julita

Klasa 7 - Gabriela, Wiktoria K.

Klasa 6 - Emilia K., Maja

Klasa 5 - Dorota, Przemysław

Klasa 4 - Sandra, Maciej

***************************************************************************************************************

 • Niwzwykle pyszny i zielony był tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK zorganizował wspaniałą akcję "Zdrowa przekąska". Więcej w zakładce PCK.

*********************************************************************************************************

W roku szkolnym 2017/2018 na czele Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole pracować będą:

ZOFIA ROLEK - klasa VII

EMILIA KACZMARSKA - klasa V

JAN ZIOBRO - klasa VII

***************************************************************************************************************

 • Niesamowicie pyszny i zielony był tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK zorganizował wspaniałą akcję "Zdrowa przekąska". Każdy uczeń zadbał dziś też o to, by w jego garderobie znalazło się jak najwięcej zielonych elementów. Po degustacji pysznych i zdrowych przekąsek najbardziej zieloni przedstawiciele klas wzięli udział w konkursie na temat wiosny. Oczywiście z nagrodami:-) Gratulujemy pomysłu na tak bezprecedensowe powitanie wiosny! To był naprawdę wspaniały dzień:-)
 • Samorząd Uczniowski działa w naszej szkole wyjątkowo prężnie. Zorganizował akcję zbierania makulatury, dzięki której uczniowie zgromadzili pokaźne środki w SKO (na wycieczki szkolne). W planach - zbiórka opakowan PET.
 • Z inicjatywy SU miały miejsce dyskoteki szkolne: andrzejkowa, karnawałowa i ostatkowa. Ta ostatnia z udziałem zaproszonych gości - uczniów ze SP w Kamionce
 • Światełko Betlejemskie, kiermasz bożonarodzeniowy i Szlachetna Paczka to zimowo - świąteczne inicjatywy naszego SU.

*******************************************************************************************************************************************************

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Patrycja Drozd z klasy VI

*******************************************************************************************************************************************************Wielkimi krokami zbliżają się wybory do SU. Z tej okazji opiekunki Samorządu, P. D. Kaczmarska i E. Stręk przygotowały prezentację informująca o prawach ucznia i zasadach funkcjonowania SU. O tym, jak przebiega kampania przedwyborcza napiszemy wkrótce...

*******************************************************************************************************************************************************

 

Przedstawiciele SU wzięli udział w  uroczystości poświęconej obraniu NMP na patronkę Sędziszowa Małopolskiego. Wszystkim przedstawicielom  dziękujemy zagodne reprezentowanie naszej szkoły. Opiekę nad uczniami sprawowała P. Dorota Kaczmarska, opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

***********************************************************************************************************

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

 

rok szkolny 2015/2016

************************************************************************************************

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2014/2015

***************************************************************************************************************************************************************************

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2013/2014

Przewodnicząca Szkoły- Andżelina Przypek

Zastępca- Jan Ziobro

Pozostali uczniowie:

Zofia Rolek

Filip Wilczyński

Klaudia Kluk

Szymon Wolak

Piotr Wiewióra

Patrycja Sroka

Magdalena Dziedziak

Szymon Polak

Alicja Piwowar

Kamil Wilczyński

Opiekunowie:

Dorota Kaczmarska

Elżbieta Stręk

Najważniejsze zadania Samorządu Uczniowskiego to:

-Przeprowadzanie akcji charytatywnych m.in. Góra Grosza, Sprzedaż Kalendarzyków, WOŚP,  Szlachetna Paczka

-Organizowanie dyskotek szkolnych, zabawy andrzejkowej,dnia sportu

-Przeprowadzanie poczty walentynkowej, Akcji Światełko Betlejemskie,organizowanie licznych konkursów

-Dbanie o porządek w szatni szkolnej

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2012/2013

 

    

                

Read More

Zajęcia pozalekcyjne

 • Świetlica
 • Zajęcia artystyczne
 • Do you speak English?
 • Religijnie
 • Strzał w dziesiątkę
 • Wyrównujemy szanse
 • Sportowo

Od września 2012 roku w naszej szkole działa świetlica. Trudno nie zauważyć, że cieszy się ona zainteresowaniem zarówno uczniów jak

Read More

W tym roku szkolnym zajęcia artystyczne odbywają się w piątki w godzinach 12.45 - 14.00 . Zmienił sie skład uczestników  tych spotkań

Read More

Na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego dla klasy 5 szlifujemy słownictwo i gramatykę. Często uczymy się poprzez zabawę, wykonujemy ćwiczenia multimedialne,

Read More

 

Klasa 3 przygotowuje się do przyjęcia I Komunii św. Trzecioklasiści uczestniczą co czwartek w zajęciach katechetycznych, podczas których zgłebiają

Read More

Działająca od kilku lat drużyna łucznicza spotyka się w każdy poniedziałek z panem dyrektorem. Jedni sięgaja mistrzowskiego środka tarczy, inni

Read More

Dla wszystkich uczniów potrzebujących pomocy w opanowaniu materiału, mających zaległości z powodu absencji, chcących poprawić lub napisać zaległą pracę kontrolną zorganizowaliśmy zajęcia

Read More

Sport to zdrowie - to haslo realizujemy podczas SKS-ów, na które przychodzi bardzo liczna grupa naszych uczniów. Dla absolwentów też mamy

Read More

Plan lekcji 2018/2019

 • ODDZIAŁ ZEROWY
 • KLASA I
 • KLASA II
 • KLASA III
 • KLASA IV
 • KLASA V
 • KLASA VI
 • KLASA VII
 • KLASA VIII
 • P. G.
 • J. W.
 • H. Sz.
 • D. J.
 • G. B.
 • E. O.
 • E.STR.
 • M. S.
 • B. B.
 • D. K.
 • Ks. D. K.
 • Z. M.
 • A. DR.
 • M. B.
 • E. STEF.
 • I.P.
 • J.B.-O.
 • J.F.
 • K.S.
 • R.M.

PLAN LEKCJI - ODDZIAŁ ZEROWY

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
2 8.55 - 9.40  zajęcia/religia zajęcia zajęcia religia/j.angielski zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia zajęcia zajęcia/j.angielski zajęcia zajęcia/wf
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
5 11:55 - 12:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
6 12:50 - 13:35     zajęcia    
7 13:45 - 14:30          

 PLAN LEKCJI KLASA I

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia  zajęcia  zajęcia  religia  zajęcia
2 8.55 - 9.40  zajęcia  zajęcia zajęcia  zajęcia  zajęcia/inf.
3 9.50 - 10.35  zajęcia  j. angielski zajęcia  zajęcia  zajęcia
4 10:50 - 11:35 j. angielski zajęcia  zajęcia  zajęcia  zajęcia
5 11:50 - 12:35   religia   zajęcia  
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia zajęcia religia zajęcia/wf zajęcia.inf.
2 8.55 - 9.40  zajęcia j. angielski zajęcia zajęcia zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
5 11:55 - 12:40 j. angielski religia zajęcia religia  
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 religia zajęcia/wf zajęcia/wf zajęcia zajęcia/wf
2 8.55 - 9.40  j. angielski zajęcia/inf. zajęcia zajęcia zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia zajęcia zajęcia j. angielski zajęcia
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia zajęcia religia zajęcia
5 11:55 - 12:40 zajęcia zajęcia zajęcia    
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 j. polski j. polski przyroda j. polski j. polski
2 8.55 - 9.40  j. polski matematyka matematyka matematyka historia
3 9.50 - 10.35 matematyka wych. fiz. technika przyroda plastyka
4 10:50 - 11:35 przyroda wych. fiz. godz. z wych. j. angielski muzyka
5 11:50 - 12:35 wych. fiz. j. angielski religia wych. fiz. j. angielski
6 12:45 - 13:30   religia informatyka    
7 13:40 - 14:25          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 j. polski historia j. polski historia matematyka
2 8.55 - 9.40  geografia wych. fiz. j. angielski j. polski biologia
3 9.50 - 10.35  religia muzyka matematyka matematyka j. angielski
4 10:55 - 11:40 j. polski j. polski religia plastyka wych. fiz.
5 11:55 - 12:40 matematyka informatyka technika j. angielski  
6 12:50 - 13:35 wych. fiz.   wych. fiz. godz. z wych.  
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 matematyka godz. z wych. matematyka j. angielski j. polski
2 8.55 - 9.40  przyroda j. polski historia historia j. angielski
3 9.50 - 10.35  j. angielski matematyka j. polski plastyka przyroda
4 10:55 - 11:40 muzyka religia j. polski przyroda matematyka
5 11:50 - 12:35 zaj. techniczne wych. fiz. przyroda j. polski j. polski
6 12:45 - 13:30 zaj. komputerowe wych. fiz. religia wych. fiz.  
7 13:40 - 14:25 wych. fiz.        
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 chemia j. niemiecki j. angielski j. niemiecki j. angielski
2 8.55 - 9.40  matematyka fizyka matematyka chemia matematyka
3 9.50 - 10.35  j. polski j. polski biologia fizyka geografia
4 10:55 - 11:40 historia j. angielski informatyka geografia j. polski
5 11:55 - 12:40 biologia wych. fiz. j. polski matematyka muzyka
6 12:50 - 13:35 plastyka wych. fiz. historia wych. fiz. j. polski
7 13:45 - 14:30 wych. fiz. religia muzyka religia godz. z wych.
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 wos informat. chł./fakult. wos chemia historia
2 8.55 - 9.40  chemia j. niemiecki biologia j. niemiecki j. polski
3 9.50 - 10.35  matematyka fizyka religia j. polski matematyka
4 10:50 - 11:35 godz. z wych. matematyka j. angielski fizyka j. angielski
5 11:50 - 12:35 j. polski j. polski matematyka geografia k. matematyczne
6 12:45 - 13:30 j. angielski informat. dz./fakult. j. polski religia wych. fiz.
7 13:40 - 14:25 historia wych. fiz.   wych. fiz.  
8 14.35 - 15.20 edb     wych. fiz.  
lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 --- - - - -
2 8.55 - 9.40 --- - - - -
3 9:50 - 10:35 --- 5 - - 4
4 10:55 - 11:40 6 - - - -
5 11:50 - 12:35 - - - - 7.
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - 7 - -

 

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 0 0 0 0 0
2 8.55 - 9.40  0/- 0 0 - 0
3 9.50 - 10.35  0 0 0/- 0 0
4 10:55 - 11:40 0 0 0 0 0
5 11:55 - 12:40 0 0 0 0 0
6 12:50 - 13:35     0    
7 13:45 - 14:30          
lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 2 2 - 2 2
2 8.55 - 9.40 2 - 2 2 2
3 9:50 - 10:35 2 2 2 2 2
4 10:55 - 11:40 2 2 2 2 2
5 11:50 - 12:35   2 2   .
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 3 3 3 3
2 8.55 - 9.40 - 3 3 3 3
3 9:50 - 10:35 3 3 3 - 3
4 10:55 - 11:40 3 3 3 - 3
5 11:50 - 12:35 3 3 3 -  
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - - 4 - -
2 8.55 - 9.40 6 - 8 - 5
3 9:50 - 10:35 - - 7 4 6
4 10:55 - 11:40 4 - 4 6 -
5 11:50 - 12:35 7 - 6 - .-
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - - - -

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 1 1 1 - 1
2 8.55 - 9.40 1 1 1 1 1
3 9:50 - 10:35 1 - 1 1 1
4 10:55 - 11:40   1 1 1 1
5 11:50 - 12:35       1 .
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - -/fakultety 7 6 7
2 8.55 - 9.40  3 2 5 -/0 6
3 9.50 - 10.35  6 1 -/0 3 5
4 10:55 - 11:40 1 7 8 4 8
5 11:50 - 12:35 2 4   5 4
6 12:45 - 13:30 8 -/fakultety   5  
7 13:40 - 14:25          
lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 6 - - -
2 8.55 - 9.40 - 5 - - -
3 9:50 - 10:35 - 4 - - -
4 10:55 - 11:40 - 4 - - 5
5 11:50 - 12:35 - 6/7 - 4 .-
6 12:45 - 13:30 - 6/7 5 6/7 8
7 13:40 - 14:25 6/7 8 - 6/7  
8         8  

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 5 ---/fakultety 8 5 biblioteka 6
2 8.55 - 9.40 biblioteka 6 biblioteka 5 8
3 9:50 - 10:35 7 7 6 8 -biblioteka
4 10:55 - 11:40 5 5 6 biblioteka 7
5 11:50 - 12:35 8 8 7 6 .6
6 12:45 - 13:30   ---/fakultety 8 8   7
7 13:40 - 14:25         7

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 6 8 6 - 5
2 8.55 - 9.40 7 - 7 - 7
3 9:50 - 10:35 8 6 5 5 8
4 10:55 - 11:40 8 8 7 - 6
5 11:50 - 12:35 5 5 8 7 .8
6 12:45 - 13:30 6 8 4    
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 3 - 2 1  
2 8.55 - 9.40 0/- - - 0/-  
3 9:50 - 10:35 5 - 8 -  
4 10:55 - 11:40   6 5 3  
5 11:50 - 12:35   1 4 2 .
6 12:45 - 13:30   4 6 8  
7 13:40 - 14:25   7   7  

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 5 - 5 8
2 8.55 - 9.40 - - 6 6 4
3 9:50 - 10:35 - - 4 6 4
4 10:55 - 11:40 7 - --- 5  
5 11:50 - 12:35 6 - 5    
6 12:45 - 13:30 7 - 7    
7 13:40 - 14:25 8 - 7    

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 7     8  
2 8.55 - 9.40  8     7  
3 9.50 - 10.35           
4 10:55 - 11:40          
5 11:55 - 12:40          
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 -        
2 8.55 - 9.40  -        
3 9.50 - 10.35  -        
4 10:50 - 11:35 -        
5 11:50 - 12:35 -        
6 12:45 - 13:30 -        
7 13:40 - 14:25 -      
8 14.35 - 15.20 8      

 

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 4 4 - 4 4
2 8.55 - 9.40  4 - - - -
3 9.50 - 10.35  - - - - -
4 10:55 - 11:40 - - - - -
5 11:50 - 12:35 - - - - -
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - - - -
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45   -   -  
2 8.55 - 9.40    7   -  
3 9.50 - 10.35    8   7  
4 10:55 - 11:40   -   8  
5 11:50 - 12:35   -   -  
6 12:45 - 13:30   -   -  
7 13:40 - 14:25   -   -  
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - - - - -
2 8.55 - 9.40  - 4 4 4 -
3 9.50 - 10.35  4 - - - -
4 10:55 - 11:40 - - - - -
5 11:50 - 12:35          
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 -     - -
2 8.55 - 9.40  5     - -
3 9.50 - 10.35  -     - 7
4 10:55 - 11:40 -     7 -
5 11:50 - 12:35 -     8 -
6 12:45 - 13:30 -     - -
7 13:40 - 14:25 -     - -
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 8   8    
2 8.55 - 9.40           
3 9.50 - 10.35           
4 10:55 - 11:40          
5 11:50 - 12:35          
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 7 - 7 -
2 8.55 - 9.40  - 8 - 8 -
3 9.50 - 10.35  - - - - -
4 10:55 - 11:40 - - - - -
5 11:50 - 12:35 - - - - -
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - - - -