Ogłoszenia

https://spsedziszowmlp1.edupage.org/

ABY URUCHOMIĆ STRONĘ STARTOWĄ, NALEŻY KLIKNĄĆ "START" (NAD TARCZĄ SZKOLNĄ)

numer konta do zapłaty za obiady w zakładce STREFA RODZICA

PRZEKAZANIE ŚWIATEŁKA BETLEJEMSKIEGO - 21.12.2018 - WARTO PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY ZNICZ, ŻEBY ODPALIĆ ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - wymagania edukacyjn

Edukacja wczesnoszkolna - klasa 1

Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań:

Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu.

Edukacja

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych

zwykle wymaga dodatkowych wyjaśnień ze strony nauczyciela

z pomocą nauczyciela komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, posiada ubogie słownictwo

- przeważnie słucha wypowiedzi dzieci

i dorosłych

 

czasami

wymaga dodatkowych wyjaśnień ze strony nauczyciela

czasami nie panuje nad chęcią

nagłego wypowiadania się

komuniuje w prosty sposób swoje

spostrzeżenia, potrzeby, odczucia

recytuje wiersze

z pomocą nauczyciela

uważnie słucha poleceń i czytanych tekstów, ale nie zawsze udziela

prawidłowych odpowiedzi na pytania

 

panuje nad chęcią nagłego

wypowiadania się

uczestniczy w rozmowie na określony temat,

wypowiedzi są zrozumiałe

na pytania nauczyciela odpowiada prostymi zdaniami

systematyczne poszerza zakres słownictwa

i struktur składniowych

uważnie słucha poleceń i czytanych tekstów, udziela prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu lub wypowiedzi innych

wypowiada się samodzielnie rozbudowanymi zdaniami, które tworzą logiczną

całość

 

 

zawsze uważnie słucha poleceń i czytanych

tekstów

 

zawsze wypowiada się na dany temat, stosuje bogate słownictwo,

wypowiedzi są zrozumiałe oraz poprawne gramatycznie,

stylistycznie i językowo

 

uczestniczy

w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym, szkolnym oraz bierze aktywny udział

w rozmowach inspirowanych literaturą

 

 

 

 

- recytuje wiersze z pamięci

- wypowiada się na każdy temat zdaniami złożonymi, poprawnymi pod względem gramatycznym i stylistycznym

- recytuje dłuższe teksty z pamięci

- recytuje dłuższe teksty z pamięci z odpowiednią intonacją

 

CZYTANIE

zna niektóre litery alfabetu

bardzo wolno odczytuje proste wyrazy

czytając wyrazy często się myli zniekształca głoski lub odgaduje wyrazy tylko z pomocą nauczyciela czyta proste teksty

często nie potrafi opowiedzieć treści przeczytanego wcześniej tekstu, wymaga pomocy nauczyciela

zna wszystkie litery alfabetu

czyta głoskując, lub techniką mieszaną

z nieznaczną pomocą nauczyciela czyta proste teksty nie zawsze potrafi opowiedzieć treść

przeczytanego wcześniej tekstu czasem ma problem z odczytywaniem

uproszczonych rysunków, znaków informacyjnych i napisów

czyta zdaniami

wyuczone, proste, krótkie teksty

częściowo rozumie samodzielnie czytany tekst,

sprawnie odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy

czyta zdaniami w dobrym tempie poznane wcześniej teksty, nie popełnia błędów

rozumie czytany tekst

bardzo dobrze potrafi opowiedzieć treść

przeczytanego wcześniej tekstu sprawnie odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy

często korzysta ze zbiorów biblioteki szkolnej

interesuje się książkami i czytaniem,

czyta zdaniami nowe teksty, czyta wyraziście z właściwą intonacją, nie popełnia błędów

samodzielnie czyta lektury wskazane przez nauczyciela

zawsze potrafi opowiedzieć treść przeczytanego wcześniej tekstu

biegle i ze zrozumieniem odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i  napisy

 

PISANIE

często nie dba o estetykę i poprawność graficzną pisma odwzorowując litery

nie zawsze dba

o estetykę i poprawność graficzną pisma

poprawnie odtwarza

zazwyczaj pisze czytelnie i estetycznie, mieści sięw liniaturze

 

 

- dba o estetykę i poprawność graficzną pisma

-poprawnie przepisuje

- zawsze dba o estetykę

i poprawność graficzną pisma, przestrzega zasad kaligrafii, właściwie rozmieszcza tekst na

 
 

 

i cyfry nie mieści się w liniaturze

odwzorowując tekst popełnia liczne błędy, opuszcza litery, sylaby

potrafi ułożyć i zapisać zdania tylko z pomocą nauczyciela,

ma trudności z pisaniem wyrazów z pamięci, popełnia dużo błędów

kształt liter, lecz ma

kłopoty z prawidłowym ich łączeniem

odwzorowując tekst popełnia błędy, opuszcza litery, elementy liter, znaki interpunkcyjne

ma trudności

z poprawnym ułożeniem i zapisaniem zdania,

często popełnia błędy w układanych

i zapisywanych wyrazach

- pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, ma wolne tempo pisania

 

starannie prowadzi zeszyty

poprawnie przepisuje proste, krótkie zdania

potrafi samodzielnie układać i zapisywać

proste, krótkie zdania, czasami popełnia błędy

pisze z pamięci wyrazy

i zdania, czasami popełnia błędy

- pisze ze słuchu poznane wyrazy

tekst drukowany i pisany

samodzielnie układa i zapisuje zdania

bez błędów pisze z pamięci

pisze ze słuchu zdanie z nielicznymi błędami

stronie

bezbłędnie przepisuje i pisze z pamięci zdania

samodzielnie układa i poprawnie zapisuje zdania

bezbłędnie pisze ze słuchu zdania w zakresie opanowanego słownictwa

 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

nie zawsze poprawnie dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu

nie zawsze poprawnie posługuje się pojęciami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie

potrafi dzielić wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu

zazwyczaj posługuje się pojęciami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie

poprawnie dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu

zna i stosuje określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie

- zna i poprawnie stosuje określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie

- biegle posługuje się określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

często nieprawidłowo wyprowadza kierunki od siebie i innych osób

popełnia błędy w numerowaniu,

nie zawsze prawidłowo wyprowadza kierunki od siebie i innych osób

czasami popełnia błędy w numerowaniu,

zazwyczaj prawidłowo wyprowadza kierunki od siebie i innych osób

radzi sobie z układaniem obiektów (np. patyczków)

wyprowadza kierunki od siebie i innych osób

układa obiekty (np. pa- tyczki) w serie rosnące

i malejące, prawidłowo

określa prawą i lewą stronę drugiej osoby, stojącej tyłem i przodem

bezbłędnie ustala

równoliczność mimo

 
 

 

klasyfikowaniu obiektów

klasyfikuje obiekty tylko z pomocą nauczyciela

słabo radzi sobie

z układaniem obiektów (np. patyczków) w serie rosnące i malejące

z błędami ustala

równoliczność zbiorów

dodaje i odejmuje

w zakresie 10, w wolnym tempie, na konkretach,

z pomocą nauczyciela

porównuje liczby

z użyciem znaków „<, >, =” czasami popełnia błędy

tylko przy pomocy nauczyciela rozwiązuje manipulacyjnie proste zadania matematyczne

rozpoznaje podstawowe figury geometryczne

z pomocą nauczyciela

tylko z pomocą nauczyciela nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku

orientuje się, do czego

klasyfikowaniu obiektów

– z pomocą dąży do wykonania zadania

z pomocą radzi sobie z układaniem obiektów

(np. patyczków) w serie rosnące i malejące

radzi sobie w liczeniu elementów

-z trudnością ustala

równoliczność zbiorów

radzi sobie z dodawaniem

i odejmowaniem w zakresie 10

rozwiązujeproste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela

rozpoznaje podstawowe figury geometryczne

myli dni w tygodniu i miesiące w roku

orientuje się, do czego służy kalendarz, lecz nie zawsze potrafi

z niego korzystać

popełnia błędy w czasie odczytywania pełnych

w serie rosnące i malejące, zazwyczaj prawidłowo numeruje je

klasyfikuje obiekty

w miarę sprawnie liczy obiekty

zazwyczaj prawidłowo ustala równoliczność zbiorów

sprawnie dodaje

i odejmuje w pamięci lub na konkretach

w zakresie 10

- radzi sobie

z dodawaniem

i odejmowaniem

w zakresie 20, poprawnie zapisuje te działania

rozwiązuje proste zadania matematyczne wyrażone w konkretnych sytuacjach, na rysunkach

nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku, korzysta z kalendarza

odczytuje pełne godziny na zegarze

numeruje je, klasyfikuje obiekty

bezbłędnie ustala

równoliczność zbiorów

dostrzega symetrię, sprawnie liczy obiekty

sprawnie dodaje

i odejmuje w zakresie 20

rozwiązuje proste zadania tekstowe

odczytuje, zapisuje

i ustawia pełne godziny na zegarze

określa czas za pomocą zegara i kalendarza

zna będące

w obiegu monety

i banknot o wartości 10 zł i 20 zł

obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach

zawsze dąży do wykonania zadania

samodzielnie wyznacza sumy i różnice

sprawnie i bezbłędnie dodaje i odejmuje

w pamięci w zakresie 20

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościa- mi z zakresu pór roku,

miesięcy i dni tygodnia

zna poznane jednostki miar i zawsze bezbłędnie je stosuje

prawidłowo

i samodzielnie dokonuje obliczeń pieniężnych

- rozwiązuje i samodzielnie układa proste zadania tekstowe

 
 

 

służy kalendarz, lecz nie potrafi z niego

korzystać

-nieprawidłowo odczytuje godziny na zegarze

mierzy długości, posługując się linijką tylko z pomocą nauczyciela

słabo rozpoznaje będące w obiegu monety

 

godzin zegarowych

mierzy długości, posługując się linijką – robi błędy w zapisach pomiarów

myli będące w obiegu monety

 

 

zazwyczaj prawidłowo mierzy, waży przedmioty

w miarę zna będące w obiegu monety

i banknot o wartości 10 zł

 

 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

posiada niewielką

wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym

myli rośliny i zwierzęta żyjące w środowiskach typowych (park, las, pole uprawne)

nie wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony zwierząt

nie rozumie potrzeby ochrony środowiska, nie zna zagrożeń dla środowiska ze strony

człowieka

nie nazywa zjawisk atmosferycznych

rozpoznaje niektóre

rośliny i zwierzęta żyjące w środowiskach typowych (park, las, pole uprawne)

nazywa pory roku, ale nie potrafi ich scharakteryzować

słabo orientuje się

w ochronie środowiska, nie zna zasad segregacji odpadów

wyjaśnia niektóre zjawiska atmosferyczne

z pomocą nauczyciela wymienia podstawowe niebezpieczeństwa ze strony zjawisk atmosferycznych

rozpoznaje wybrane

rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach

obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie

wymienia pory roku i potrafi je

scharakteryzować

zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka

chroni przyrodę, wie, że należy oszczędzać wodę i segregować odpady

zna zagrożenia ze strony zwierząt i wie, jak

bardzo dobrze rozpoznaje wybrane

rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach

wnikliwie obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie

wie, jak zachować się w sytuacji pożaru

nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku

zna numery alarmowe i potrafi wezwać pomoc

 

 

posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym

nazywa wiele gatunków roślin i zwierząt, zna ich potrzeby życiowe; wie, jaki pożytek przynoszą środowisku poszczególne gatunki

wymienia poznane  gatunki chronione

zawsze szanuje

otaczające środowisko przyrodnicze

prowadzi ciekawe obserwacje przyrodnicze

 

 

 
 

 

 

nie wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych

nie dba o zdrowie

i higienę własną oraz otoczenia

tylko z pomocą nauczyciela wymienia numery alarmowe

wie, jak oznakowana jest droga ewakuacyjna

 

 

 

nie potrafi właściwie zachować się sytuacji zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych

wie o niektórych

zagrożeniach ze strony zwierząt

zna numery alarmowe

jest w miarę uważnym obserwatorem pogody

nie zawsze przestrzega zasad dotyczących higieny i dbałości o własne zdrowie

stara się ubierać stosownie do stanu pogody

 

zachować się w sytuacji zagrożenia

wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę

i stosuje się do podanych informacji o pogodzie

zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych

i wie, jak zachować się

w niebezpiecznej sytuacji

zna drogę ewakuacyjną ze swoje klasy

zna numery alarmowe i wie, jak wezwać pomoc

przestrzega zasad dotyczących higieny i dbałości o własne zdrowie

 

 

 

- zawsze przestrzega zasad dotyczących higieny

i dbałości o własne zdrowie

 

nazywa zjawiska atmosferyczne, określa zagrożenia mogące im towarzyszyć

prowadzi obserwacje pogodowe

wie, w jaki sposób powstają zjawiska atmosferyczne np.

deszcz, trzęsienie ziemi, powódź, pożar

 

EDUKACJA

- nie zawsze identyfikuje

się z rodziną i tradycjami

- czasami nie przestrzega

reguł obowiązujących

- uczeń wie, że warto być

dobrym i pomagać

- identyfikuje się z rodziną

i jej tradycjami

- zna zasady bycia dobrym

kolegą, jest uczynny

 
 

SPOŁECZNA

 

uczestniczy w wyborach samorządu uczniowskiego w klasie

wymienia prawa i obowiązki tylko

z pomocą nauczyciela

często nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych

zna, lecz nie zawsze stosuje zasady bycia dobrą koleżanką/dobrym kolegą

uczeń często wywołuje lub wchodzi w konflikty w kontaktach

z rówieśnikami

często nie przestrzega reguł obowiązujących

w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych

w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych

 

wymienia niektóre prawa i obowiązki ucznia

nie zawsze rzetelnie wywiązuje się

z obowiązków

wie, że nie wolno

zabierać cudzej własności bez pozwolenia, stara się pamiętać o oddawaniu

rzeczy pożyczonych i nie niszczy ich

czasami jest uczynny

i uprzejmy wobec innych

- często pomaga innym i potrafi dzielić się

z potrzebującymi

potrzebującym

stara się być prawdomówny, uczciwy i koleżeński

 

wie, że pożyczone rzeczy należy oddać

zna obowiązki wynikające z przynależności do rodziny

zna więzy pokrewieństwa  między najbliższymi

zazwyczaj wywiązuje się z podjętych obowiązków

zazwyczaj współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej

i w sytuacjach życiowych

zna najbliższą okolicę

zna swój adres zamieszkania

 

identyfikuje się z klasą w szkole

współpracuje z innymi

w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych

jest prawdomówny

 oddaje pożyczone rzeczy i nie niszczy ich

wywiązuje się

z podejmowanych obowiązków i umów

pomaga innym i umie dzielić się

z potrzebującymi

zna najbliższą okolicę, ważniejsze obiekty, tradycje

i uprzejmy wobec innych zawsze pamięta

o oddaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich

 

identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami, szkołą, miastem, krajem

podejmuje obowiązki szkolne i rzetelnie się z nich wywiązuje

pomaga innym i chętnie dzieli się z potrzebującymi

prezentuje dużą wiedzę na temat swojej miejscowości,

ważniejszych obiektów, tradycji

szanuje prawo innych do własnej obrzędowości

i tradycji

- doskonale współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej

i w sytuacjach życiowych

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

- ma trudności

w posługiwaniu się komputerem

w podstawowym

- z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem

w podstawowym

- obsługuje komputer, czasami wymaga pomocy nauczyciela

- posługuje się komputerem

w podstawowym zakresie:

samodzielnie korzysta

- wykazuje dużą samodzielność

w obsłudze komputera,

bez pomocy nauczyciela

 
 

 

zakresie, wymaga stałego nadzoru i pomocy,

zarówno w korzystaniu z klawiatury jak i myszki

- nie potrafi wykonać prostych rysunków, wymaga ciągłej pomocy

i wsparcia ze strony nauczyciela

- nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń płynących z korzystania z komputera i Internetu

zakresie, korzysta z myszy i klawiatury

myli pojęcia związane

z obsługą komputera oraz nazwy klawiszy

potrafi wykonać pod kierunkiem nauczyciela proste rysunki i niektóre

zadania w edytorze tekstu

wie, jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia

posługuje się edytorem grafiki

posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi

 

 

z klawiatury, myszy, uruchamia programy bez pomocy nauczyciela

 

sprawnie posługuje się myszką – korzysta z jej prawego i lewego przycisku

prawidłowo posługuje się wybranymi programami

i grami edukacyjnymi, korzysta z opcji

w programach

wykonuje ciekawe rysunki za pomocą wybranego edytora

graficznego np. Paint

 

wie jak trzeba korzystać z komputera, żeby

nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera

włącza i wyłącza sprzęt, uruchamia i zamyka wskazane programy edukacyjne i gry, bardzo sprawnie posługuje się myszką i klawiaturą; nazywa elementy zestawu komputerowego

biegle obsługuje edytor grafiki

zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera i stosuje je w praktyce,

wskazuje zagrożenia zdrowotne wynikające z ich nie przestrzegania

 

EDUKACJA TECHNICZNA

Nie potrafi zachować ładu i porządku w miejscu pracy. Zna zagrożenia

wynikające z niewłaściwe- go używania narzędzi i

urządzeń technicznych.

Często nie zachowuje ładu i porządku w miejscu pracy. Zna zagrożenia

wynikające z niewłaściwe- go używania narzędzi i

urządzeń technicznych.

Utrzymuje porządek w miejscu pracy. Umie posługiwać się

narzędziami

i urządzeniami

codziennego użytku pod

Zawsze utrzymuje

porządek w miejscu pracy. Wykazuje zainteresowanie urządzeniami technicznymi . Zna zasady działania urządzeń

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia

własnych konstrukcji technicznych.

 
 

 

 

Zna podstawowe

urządzenia techniczne. Słabo zna zasady działania urządzeń domowych

i nie zawsze potrafi się nimi posługiwać.

Majsterkuje z pomocą nauczyciela. Wykonane prace są niezbyt staranne.

kierunkiem nauczyciela.

domowych.

 

 

Prace wykonuje

 

Konstruuje

 

samodzielnie, tylko

  Prace wykonuje

  urządzenia techniczne

 

według podanego planu.

według podanego planu

z gotowych zestawów do

 

Zazwyczaj wykonane prace

oraz własnego pomysłu.

montażu.

 

są staranne i estetyczne.

Wykonane prace zawsze

 

 

 

są staranne, estetyczne

 

  Niechętnie majsterkuje.

 

i pomysłowe.

 

Wykonane prace są mało

 

 

 

estetyczne, niestaranne,

 

 

 

niedokładne wymiarowo,

 

 

 

nieukończone. Często jest

 

 

 

nieprzygotowany do zajęć,

 

 

 

nie przynosi potrzebnych

 

 

 

materiałów.

 

 

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA

tylko z pomocą nauczyciela organizuje swój warsztat pracy

 

niedokładnie wykonuje prace plastyczne

prace plastyczne wykonuje niestarannie i nieestetycznie

wykonuje prace

plastyczne przeważnie niezwiązane z tematem

nie kończy rozpoczętej pracy

z niewielką pomocą

organizuje swój warsztat pracy

 

wypowiada się

w wybranych technikach na płaszczyźnie

posługuje się takimi środkami wyrazu

plastycznego jak: kształt, barwa, faktura

ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką

z niewielką pomocą nauczyciela rozpoznaje

ukierunkowany potrafi zorganizować swój warsztat pracy

 

stara się dokładnie wykonywać prace plastyczne

wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie

rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki:

architekturę, malarstwo, rzeźbę

sprawnie organizuje warsztat własnej pracy

 

chętnie podejmuje działalność twórczą

 

ciekawie i estetycznie wykonuje prace

plastyczne, są one bogate w szczegóły

ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne)

inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem

rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki:

architekturę, malarstwo, rzeźbę i wypowiada się na

ich temat

- potrafi dokładnie

i sprawnie przygotować swój warsztat pracy

 

- zawsze estetycznie

i pomysłowo wykonuje prace plastyczne

potrafi w sposób twórczy wykonać pracę na

określony temat

poszukuje oryginalnych rozwiązań plastycznych

 
 

 

 

wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę

- wykonuje prace mało estetyczne

 

 

 

 

EDUKACJA MUZYCZNA

potrafi wyrecytować fragmenty poznanych piosenek, lecz nie potrafi ich zaśpiewać

nie potrafi samodzielnie zilustrować ruchem muzyki, wymaga pomocy nauczyciela

wykonuje niektóre proste śpiewanki i rymowanki tematyczne tylko przy pomocy nauczyciela

rzadko potrafi odtwarzać proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych

często nie potrafi

realizować prostych schematów rytmicznych (tataizacją, ruchem całego ciała)

niechętnie słucha muzyki

nie zawsze potrafi

właściwie reagować na

potrafi zaśpiewać lub wyrecytować fragmenty poznanych piosenek przy pomocy nauczyciela

potrafi zilustrować ruchem muzykę

rozpoznaje hymn Polski

wykonuje niektóre proste śpiewanki i rymowanki tematyczne

nie zawsze potrafi odtwarzać proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych

czasami ma trudności z realizacją prostych

schematów rytmicznych (tataizacją, ruchem całego ciała)

z pomocą wykonuje akompaniament do śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze (np. tupanie, klaskanie,

pstrykanie)

powtarza proste melodie, śpiewa piosenki

-wykonuje śpiewanki i rymowanki

odtwarza proste rytmy

głosem i na instrumentach perkusyjnych

wyraża nastrój

i charakter muzyki pląsając i tańcząc

realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją,

ruchem całego ciała)

wykonuje akompaniament do śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie)

kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz

w trakcie śpiewania

potrafi  zaśpiewać poznane piosenki

potrafi ciekawie

zilustrować ruchem muzykę

wykonuje śpiewanki

i rymowanki tematyczne

świadomie i aktywnie słucha muzyki

potrafi właściwie

reagować na zmianę tempa i dynamiki słuchanych utworów muzycznych

potrafi rozpoznać

i nazwać niektóre znaki muzyczne

- rozpoznaje poznane tańce narodowe

 

bezbłędnie odtwarza linię melodyczną poznanych piosenek

potrafi ciekawie

i pomysłowo zilustrować ruchem muzykę

-bezbłędnie odtwarza

proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych

pomysłowo realizuje proste schematy

rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała)

świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania

werbalnie i niewerbalnie

rozpoznaje różne rodzaje muzyki na podstawie nastroju, tempa

i innych elementów

 
 

 

zmianę tempa i dynamiki słuchanych utworów muzycznych

często nie potrafi wyrazić nastroju i charakteru muzyki, pląsając i tańcząc

tylko niekiedy wykonuje prosty i łatwy akompaniament na instrumentach perkusyjnych do

muzyki pod kierunkiem nauczyciela

 

chętnie słucha muzyki

nie zawsze potrafi

właściwie reagować na zmianę tempa

i dynamiki słuchanych utworów muzycznych

- wyraża nastrój

i charakter muzyki, pląsając i tańcząc

czasami wykonuje prosty i łatwy akompaniament na instrumentach perkusyjnych do muzyki, przy pomocy nauczyciela

wie, że muzykę można zapisać i odczytać

hymnu narodowego

 

 

dostrzega różnice

w charakterze słuchanej muzyki

wspaniale wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych

śpiewa piosenki podczas uroczystości szkolnych

 

zna podstawowe tańce narodowe i zna podstawowe kroki

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

Głównym kryterium oceniania ucznia będzie:

postawa ucznia

jego osobiste zaangażowanie

indywidualny wysiłek

przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu

 

niechętnie wykonuje

ćwiczenia gimnastyczne

niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i grach sportowych

często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw

- z pomocą nauczyciela dostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku w trakcie zajęć

ruchowych odpowiednio na świeżym powietrzu

i w pomieszczeniu

chętnie, lecz

niedokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

czasami zapomina o zachowaniu

bezpieczeństwa w czasie

- dostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku w trakcie zajęć

ruchowych odpowiednio na świeżym powietrzu

i w pomieszczeniu

nie zawsze dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

wykonuje ćwiczenia równoważne

pokonuje przeszkody

zawsze jest przygotowany do zajęć (ma strój)

aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach ruchowych i grach sportowych

chętnie i dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

przestrzega zasad

- zawsze jest zdyscyplinowany

i przygotowany do zajęć

jest sprawny ruchowo, interesuje się sportem

doskonale wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

sprawnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i grach sportowych

zawsze przestrzega zasad

 
 

 

- ma trudności

z wykonywaniem

ćwiczeń ruchowych określonych przez

podstawę programową

- bardzo często jest

nieprzygotowany do zajęć (brak stroju)

gier i zabaw

 

zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć(brak stroju)

wykonuje ćwiczenia równoważne, czasami potrzebuje pomocy

z niewielką pomocą pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne

chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość,

toczy ją

nie zawsze potrafi

współdziałać w zespole

naturalne i sztuczne

zazwyczaj współdziała w zespole

uczestniczy

w zespołowych grach

i zabawach sportowych zgodnie z regułami

- pamięta o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw

bezpieczeństwa podczas gier i zabaw

poprawnie wykonuje

ćwiczenia równoważne

pokonuje wyznaczone odległości marszem, biegiem, na czworakach

bezpieczeństwa

-podczas gier i zabaw doskonale współpracuje

skacze przez skakankę

wykonuje skoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami

sprawnie pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY             Edukacja wczesnoszkolna - klasa 2                      

Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna

Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca

Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań:

Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu.

 

Edukacja

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

Mówienie i słuchanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytanie i praca z tekstem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramatyka  

 

 

 

 

 Na pytania nauczyciela odpowiada pojedynczymi wyrazami, nie zawsze na temat; nie skupia uwagi na wypowiedziach innych; najczęściej nie bierze udziału w rozmowach na

dany temat; nie dostrzega

potrzeby zmiany intonacji głosu w stosowaniu zdań pytających, oznajmujących

i rozkazujących; z trudem poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych; wygłasza teksty z pamięci z pomocą nauczyciela.

 

 

Czyta bardzo wolno, najczęściej głoskując krótkie, opanowane teksty; zniekształca dłuższe wyrazy, ma kłopoty w połączeniu ich w zdania; nie rozumie przeczytanego tekstu, wymaga dodatkowych wyjaśnień nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze, odwraca litery; nie dostrzega potrzeby stosowania zasad

kaligrafii; przepisuje tekst, popełniając liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne; z pamięci i ze słuchu pisze tylko proste wyrazy; nie

zapamiętuje zasad pisowni ani ich nie stosuje; nie rozumie pojęć: głoska, litera, sylaba, wyraz,

zdanie; wyrazy i zdania z rozsypanek buduje tylko z pomocą nauczyciela.

 

Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i rodzaje zdań.

 

Wypowiada się pojedynczymi zdaniami; potrzebuje pomocy, wskazówek i wyjaśnień; nieuważnie słucha wypowiedzi innych; wymaga zachęty do udziału w rozmowach na dany

temat; wypowiada się tylko na tematy, które go interesują, często w sposób mało

uporządkowany; popełnia błędy gramatyczne i stylistyczne; powoli poszerza zakres

słownictwa i struktur składniowych; zazwyczaj nie przejawia zainteresowania czytaniem; wygłasza z pamięci proste teksty, czasami wymaga pomocy nauczyciela, próbuje zastosować odpowiednią intonację.

 

 

Czyta wolno, techniką mieszaną,  popełnia błędy, które umie poprawić; rzadko stosuje znaki przestankowe; potrzebuje pomocy, wskazówek i wyjaśnień.

 

 

 

Podczas pisania zazwyczaj nie stosuje zasad kaligrafii – nie dba o estetykę (gubi i przestawia litery, nie zawsze mieści się w liniach); przy przepisywaniu lub pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia błędy

ortograficzne i interpunkcyjne; zna niektóre zasady pisowni, ale ich nie stosuje;

z pomocą nauczyciela buduje wyrazy i zdania z rozsypanek;

 

 

Nie zawsze potrafi wskazać poznane części mowy.

Uczestniczy w rozmowie na określony temat; na pytania nauczyciela odpowiada prostymi zdaniami; umie poprawić swoje błędy językowe; dobiera właściwe formy

komunikowania się, stosuje pauzy i odpowiednią intonację głosu; czasami przejawia

zainteresowanie literaturą; systematycznie poszerza zakres słownictwa i struktur

składniowych; recytuje teksty z pamięci z odpowiednią intonacją.

 

 

 

Czyta teksty poprawnie, a po wcześniejszym przygotowaniu płynnie i wyraziście; na ogół rozumie przeczytany tekst; zazwyczaj rozumie cicho przeczytany tekst;

wskazuje w tekście potrzebne informacje i potrafi z nich skorzystać; odczytuje większość

znaków informacyjnych.

 

 

 

Zna zasady kaligrafii, zazwyczaj  dba o estetykę pisma,  ale popełnia drobne błędy graficzne podczas

pisania; najczęściej pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania w obrębie

opracowanego słownictwa; wyróżnia zdania w tekście; dostrzega różnice między głoską a literą, buduje wyrazy z sylab, zdania

z rozsypanek wyrazowych;  przy pisaniu popełnia błędy, które umie poprawić; potrzebuje wskazówek  nauczyciela przy redagowaniu i pisaniu kilkuzdaniowej wypowiedzi.

 

 

Rozpoznaje rodzaje zdań, stosuje wielką literę na początku zdania; wskazuje poznane części mowy przy niewielkiej pomocy nauczyciela.

 

Wypowiada się samodzielnie rozbudowanymi zdaniami poprawnymi pod względem gramatycznym i stylistycznym, które tworzą logiczną całość; uważnie słucha wypowiedzi innych; uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem

rodzinnym, szkolnym oraz bierze aktywny udział w rozmowach inspirowanych literaturą; 

recytuje dłuższe teksty z pamięci z odpowiednią intonacją.

 

 

Czyta tekst wyraziście, stosując znaki interpunkcyjne; samodzielnie czyta wybrane przez siebie książki i czasopisma; czyta cicho ze zrozumieniem; korzysta ze słowników ortograficznych

i encyklopedii; rozumie sens kodowania i dekodowania informacji; słucha w skupieniu

czytanych utworów; interesuje się literaturą dla dzieci.

 

 

 

Podczas pisania przestrzega zasad

Kaligrafii (pisze czytelnie, poprawnie i kształtnie, prawidłowo łączy litery i rozmieszcza je w liniaturze); dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną; pisze poprawnie z pamięci i ze

słuchu opanowane wyrazy i proste zdania; stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach; oddziela wyrazy w zdaniach, zdania w tekście;

samodzielnie układa i zapisuje swoje myśli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi; samodzielnie redaguje pisemne odpowiedzi na pytania do tekstów.

 

 

Potrafi samodzielnie rozwinąć zdanie, opisać przedmiot; rozpoznaje i wskazuje części mowy, tworzy rodziny wyrazów.

 

 

Posiada bogaty zasób słownictwa, buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logicznym i gramatycznym;

nadaje właściwą intonację zdaniom pytającym, oznajmującym i rozkazującym; słucha ze zrozumieniem wypowiedzi innych; korzysta z przekazanych informacji; prezentuje własne zdanie;

recytuje teksty z pamięci, stosując zmiany tonu głosu, tempa, pauzy i akcent logiczny.

 

 

Czyta głośno,  płynnie i wyraziście teksty o rożnym stopniu trudności; samodzielnie wyszukuje informacje w encyklopediach i słownikach; potrafi czytać instrukcje i plany działania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielnie układa i zapisuje teksty na określony temat; doskonale pisze z pamięci i ze słuchu, redaguje pisma użytkowe (list, życzenia, zaproszenie, ogłoszenie); wzorcowo pisze pod względem kaligraficznym.

 

 

Poznane części mowy samodzielnie rozpoznaje, nazywa i wyszukuje w tekście, rozpoznaje i nazywa rodzaje zdań.

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 

Liczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości praktyczne

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaje i odejmuje w zakresie 20 na konkretach, ale popełnia błędy; dodaje i odejmuje dziesiątkami w zakresie 100; wie, że dodawanie tych samych liczb można zastąpić mnożeniem; rozwiązuje zadania tekstowe tylko z pomocą nauczyciela.

 

 

Mierzy za pomocą linijki i zapisuje wynik pomiaru często popełniając błędy;

podaje i zapisuje daty jednym sposobem często popełniając błędy;

wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;

odczytuje wskazania zegarów w systemie 12- godzinnym, często popełniając błędy;

posługuje się pojęciem godzina.

 

 

 

 

 

 

Poprawnie dodaje i odejmuje  w zakresie 20, w tym z przekroczeniem progu dziesiątkowego; dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 100; oblicza niektóre przykłady mnożenia w zakresie 30, rozwiązuje proste zadania tekstowe.

 

 

Wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 100 zł popełniając błędy;

mierzy za pomocą linijki i zapisuje wynik pomiaru;

odczytuje i zapisuje w systemie rzymskim od I do XII popełniając błędy;

podaje i zapisuje daty jednym sposobem;

wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;

odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- godzinnych, posługuje się pojęciami:

godzina, minuta.

 

Dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; zna zapis liczb do 100 i radzi sobie z obliczeniem sum i różnic; mnoży i dzieli w zakresie30; samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe, także na porównywanie różnicowe.

 

Posługuje się poznanymi jednostkami miar dotyczącymi mierzenia długości,

szerokości i wysokości (mm, cm, m, km)(rysuje figury geometryczne: trójkąt, prostokąt i kwadrat, kreśli przy linijce odcinki o podanej długości),ważenia (kg), odmierzania płynów (l) popełniając

nieliczne błędy;

odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;

podaje i zapisuje daty różnymi sposobami;

wykonuje proste obliczenia kalendarzowe;

odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24- godzinnym, popełniając nieliczne

błędy;

posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, minuta; wykonuje proste obliczenia

zegarowe.

 

Sprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; sprawnie oblicza sumy i różnice w zakresie 100; oblicza działania z okienkami;  mnoży i dzieli w zakresie30; samodzielnie rozwiązuje, przekształca i układa zadania z treścią, rozwiązuje zadania złożone łańcuchowo.

 

Wykonuje obliczenia dotyczące poznanych miar (rysuje figury geometryczne na sieci kwadratowej przy pomocy linijki);

wykonuje obliczenia kalendarzowe;

odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24- godzinnym, posługuje się

pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje obliczenia zegarowe, wykorzystuje warcaby i gry logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biegle dodaje i odejmuje w pamięci w  zakresie 100; oblicza działania z okienkami; sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30; rozwiązuje, układa i przekształca zadania o rożnym stopniu trudności.

 

 

 

 

 

Posługuje się biegle wiadomościami praktycznymi – odczytuje wskazania zegara,

mierzy, waży, liczy pieniądze, oblicza upływ czasu z użyciem jednostek.

Mierzy temperaturę za pomocą termometru i odczytuje ją, gra w szachy stosując i rozumiejąc poznane zasady, rozwiązuje zadania problemowe dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA

 

 

 

Ma duże problemy z praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy; zna nazwy kilku owoców i warzyw; myli elementy budowy kwiatu;

słabo rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w wybranych środowiskach

przyrodniczych;

z trudem dostrzega jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i zwierząt;

z pomocą podaje kolejne pory roku;

jest niesamodzielny w obserwowaniu zjawisk atmosferycznych, wymaga kierowania

przez nauczyciela;

nie zawsze ubiera się stosownie do pory roku;

nie rozumie zagadnień ekologicznych;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń często wywołuje lub wchodzi w konflikty w kontaktach z rówieśnikami; rzadko

okazuje szacunek innym osobom; zdarza się, że nie przestrzega reguł prawdomówności; nie

zawsze identyfikuje się z rodziną i tradycjami; często nie wywiązuje się z obowiązków; nie

ma potrzeby pomagać innym i dzielić się z potrzebującymi; słabo orientuje się w najbliższej

okolicy, ważniejszych obiektach, tradycjach; ma problemy z przestrzeganiem zasad

bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostrzega cykliczność pór dni i roku; zna większość nazw owoców i warzyw uprawianych w Polsce;

nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór

roku; wie jak opiekować się roślinami i zwierzętami hodowanymi w domu, ale nie jest

obowiązkowy w pełnieniu tych funkcji;

rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny i zwierzęta;

zna zasady zdrowego odżywiania się (piramida zdrowia);

z drobnymi wskazówkami wymienia elementy krajobrazu swojej okolicy;

słabo orientuje się w zagadnieniach ekologicznych (recykling); zna wybrane miasta, góry, morze i rzeki Polski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń nie zawsze odróżnia dobro i zło w kontaktach z rówieśnikami; czasami nie przestrzega

reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych; zdarza się, że

niegrzecznie zwraca się do innych; nie pamięta o oddaniu pożyczonych rzeczy; wie, jakie

relacje są między najbliższymi; nie zawsze rzetelnie wywiązuje się z obowiązków; rozumie

potrzebę utrzymywania dobrych stosunków z sąsiadami, jednak czasami wchodzi z nimi

w konflikt; nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa.

 

Potrafi obserwować przyrodę i wiązać przyczyny wybranych zjawisk ze skutkami; rozpoznaje owoce i warzywa uprawiane w Polsce; wie jakie warunki są niezbędne, aby rośliny i zwierzęta prawidłowo się rozwijały

rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach

przyrodniczych;

zna sposoby przystosowania zwierząt do poszczególnych pór roku;

zna wybrane elementy typowych krajobrazów Polski;

zna kolejne pory roku;

wie jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek i jak można im

przeciwdziałać; zna nazwy kierunków świata; wie o istnieniu wybranych form ochrony przyrody (pomniki przyrody, parki narodowe, ochrona gatunkowa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń wie, że warto być mądrym i pomagać potrzebującym; stara się być prawdomówny,

uczciwy i koleżeński; wie, że pożyczone rzeczy należy oddać; zna obowiązki wynikające

z przynależności do rodziny; zna relacje między najbliższymi; wywiązuje się z podjętych

obowiązków; zna najbliższą okolicę, ważniejsze obiekty, tradycje; stara się przestrzegać

zasad bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwuje i wypowiada się na temat zjawisk

atmosferycznych  (temperatura, wiatr, opady ) typowych dla poszczególnych pór

roku;

rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach

przyrodniczych ( park, las, pole, sad i ogród );

zna warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt oraz ich sposoby przystosowania

do poszczególnych pór roku;

rozpoznaje wybrane elementy typowych krajobrazów Polski i ich wpływ na warunki

życia roślin i zwierząt;

orientuje się jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i zwierząt;

zna zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka, chroni przyrodę;

wie, jakie znaczenie ma woda w życiu ludzi, roślin i zwierząt;

dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych i wie, jak zachować się w

różnych sytuacjach; wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, góry, morze, rzeki i wybrane miasta; określa kierunki świata na mapie Polski.

 

 

 

Uczeń potrafi odróżnić, co jest dobre i wartościowe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;

jest prawdomówny; potrafi oddać pożyczone rzeczy i nie niszczy ich; identyfikuje się

z rodziną i jej tradycjami; wywiązuje się z podejmowanych obowiązków i umów; pomaga innym i umie dzielić się z potrzebującymi; Zna najbliższą okolicę, ważniejsze obiekty,

tradycje; rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu

zamieszkania; troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych.

 

Korzysta z dodatkowej literatury oraz formułuje wnioski na podstawie samodzielnie

przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń i eksperymentów;

bierze czynny udział w akcjach na rzecz świata roślin

i zwierząt; rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym, a występujących na innych kontynentach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń doskonale rozumie pojęcia prawdy i kłamstwa; zna zasady bycia dobrym kolegą, jest

uczynny i uprzejmy wobec innych; zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest

prawdomówność; stara się przeciwdziałać kłamstwu i obmowie; zawsze pamięta o oddaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich; potrafi okazać swoim bliskim miłość i przywiązanie;

identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami, szkołą, miastem, krajem; podejmuje obowiązki  i rzetelnie się z nich wywiązuje; pomaga innym i chętnie dzieli się z potrzebującymi;

prezentuje dużą wiedzę na temat swojej miejscowości, ważniejszych obiektów, tradycji; wie,

do kogo i w jaki sposób może się zwrócić o pomoc; zawsze przestrzega zasad

bezpieczeństwa.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela; często niepoprawnie korzysta z myszy komputerowej i klawiatury; rozwija umiejętność pisania na klawiaturze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylko z pomocą nauczyciela lub kolegów posługuje się komputerem w podstawowym

zakresie; uruchamia programy z płyty CD i dysku komputera, kończy pracę z komputerem i

wyłącza go; z pomocą nauczyciela  tworzy schematyczne prace graficzne i dokumenty tekstowe;

nie pamięta o sposobie korzystania z nowo poznanych opcji w programach lub zadaniach; z pomocą nauczyciela uruchamia przeglądarkę internetową;

nie zawsze pamięta o niebezpieczeństwach wynikających z anonimowości kontaktów

i podawania swojego adresu w sieci;

nie zawsze stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu

i multimediów.

 

Z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym

zakresie: uruchamia programy z płyty CD i dysku komputera, kończy pracę z komputerem i

wyłącza go;

z reguły poprawnie i z drobną pomocą nauczyciela korzysta z myszy i klawiatury;

tworzy proste prace graficzne i tekstowe wykorzystując dodatkowe opcje;

samodzielnie korzysta z Internetu, ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania

swojego adresu w sieci;

stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

Samodzielnie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, tworzy proste animacje ;

wykorzystuje wszystkie narzędzia poznanych programów graficznych i edytorów tekstu;

tworzy bogate w szczegóły prace graficzne i poprawne prace tekstowe; zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy w Internecie.

Uczeń interesuje się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;

samodzielnie korzysta z programów użytkowych dla dzieci zawartych na różnych nośnikach;

dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi uczniami ;

 

samodzielnie tworzy dokumenty tekstowe, prezentacje multimedialne;

wyszukuje informacje zawarte na stronach internetowych; korzysta z poczty elektronicznej.

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niechętnie podejmuje działalność techniczną;

 nie zawsze zachowuje zasady bezpieczeństwa; posługując się narzędziami;

nie umie korzystać z instrukcji ;

 z pomocą nauczyciela wykonuje proste prace techniczne;

 nie potrafi zaplanować swoich działań;

 prace są nieestetyczne;

 nie zachowuje porządku w miejscu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymaga zachęty i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy; nie potrafi

rozplanować pracy;

 rozpoznaje niektóre materiały i urządzenia;

wykonuje prace mało estetyczne i ubogie w szczegóły, zazwyczaj niedokończone;

 nie zawsze zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy;

często nie jest zaangażowany w powierzone mu zadanie;

zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy, ale nie zawsze ich przestrzega;

 zna podstawowe zasady z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 Praca zazwyczaj jest staranna, estetyczna i dokładna oraz nie zawsze jest skończona;

 zazwyczaj zachowuje ład i porządek w miejscu pracy, nie zawsze posiada wszystkie

potrzebne materiały do pracy;

 pracuje zgodnie z instrukcją po jej objaśnieniu przez nauczyciela;

zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy

i stara się je stosować w praktyce,; potrafi bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym;

 zna numery alarmowe.

 

 

 

 

 

 

Potrafi pracować zgodnie z instrukcją; dobiera odpowiedni materiał;

 praca jest wykonana starannie z dużą dbałością o szczegóły i skończona;

 zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy; racjonalnie wykorzystuje czas

i zgromadzony materiał; jest zawsze przygotowany do zajęć;

 przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy; zna i stosuje zasady ruchu

 drogowego; wie kogo powiadomić w razie wypadku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma twórcze podejście do zadań technicznych; wykonuje je estetycznie, dokładnie;

racjonalnie wykorzystuje czas i zgromadzony materiał; utrzymuje ład i porządek na

stanowisku pracy, jest zawsze przygotowany do zajęć;

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce;

 samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią, dobiera odpowiedni materiał;

przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabaw;

 zna i stosuje  zasady ruchu drogowego

 wie jak się zachować w sytuacji wypadku; planuje i realizuje własne projekty/prace

EDUKACJA PLASTYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niechętnie podejmuje działalność plastyczną ;

 w pracach plastycznych wykorzystuje proste środki wyrazu;

 rzadko uwzględnia proporcję, kształt, barwę, fakturę;

 ma problemy z wykonaniem pracy na podany temat;

prace na ogół są niestaranne i nieestetyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymaga zawsze zachęty, aby wyrazić swoje doświadczenia i przeżycia; nie zawsze potrafi zastosować wymagane techniki plastyczne na płaszczyźnie i w przestrzeni;

tylko z pomocą posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa,

faktura; nawet z pomocą ma trudności z rozpoznaniem wybranych dziedzin sztuki: architektury,

malarstwa, rzeźby, grafiki;

 prace nie zawsze wykonuje na temat, schematycznie, niewłaściwie rozmieszczając i

rozplanowując elementy pracy na płaszczyźnie i w przestrzeni;

 prace wykonuje nieestetycznie, często ich nie kończy;

 ma trudności z utrzymaniem na stanowisku pracy ładu i porządku, nie potrafi racjonalnie

wykorzystać zgromadzony materiał.

Wymaga zachęty, aby wyrazić swoje doświadczenia i przeżycia;

z pomocą posługuje się podanymi środkami wyrazu plastycznego;

 nie zawsze rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki;

 prace najczęściej wykonuje na temat, najczęściej schematycznie, nie zawsze właściwie

rozmieszczając i rozplanowując elementy pracy na płaszczyźnie i w przestrzeni;

 ma trudności z utrzymaniem na stanowisku pracy ładu i porządku, nie potrafi racjonalnie

wykorzystać zgromadzony materiał.

 

Chętnie i z zaangażowaniem wyraża swoje doświadczenia i przeżycia, stosując wymagane

techniki plastyczne;

 rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki; wypowiada

się na ich temat;

 prace zawsze wykonuje z dbałością o szczegóły; prace wykonuje estetycznie,

dokładnie i do końca;

 zachowuje na stanowisku pracy ład i porządek, racjonalnie wykorzystuje zgromadzony

materiał.

 

W sposób twórczy wyraża swoje doświadczenia i

przeżycia;

 ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią,

opowiadaniem, muzyką;

 rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki; wypowiada

się na ich temat;

 prace wykonuje oryginalnie;

racjonalnie wykorzystuje czas i

zgromadzony materiał.

 

EDUKACJA MUZYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Słabo zna słowa i melodię poznanych piosenek; niechętnie śpiewa;

 z pomocą nauczyciela czyta rytmicznie proste teksty;

 nie rozróżnia podstawowych elementów muzyki;

 rozpoznaje instrumenty muzyczne, wykorzystywane podczas zajęć; nie podejmuje nauki kroków podstawowych ludowych tańców;

wymaga zachęty do zabaw przy muzyce.

 

 

 

Jest mało zaangażowany we wspólne śpiewanie i muzykowanie;

nie podejmuje śpiewu indywidualnie; nie zna tekstów piosenek; słabo zna podstawowe elementy muzyki;

niechętnie i z małym zaangażowaniem słucha muzyki;  nie zapamiętuje prostego układu ruchowego ;

Jest zazwyczaj zaangażowany we wspólne śpiewanie i muzykowanie; zachęcony, potrafi

zaśpiewać indywidualnie i w zespole piosenki programowe; śpiewa hymn narodowy; popełnia błędy odtwarzając rytm;

tworząc formy muzyczne wymaga pomocy ; stara się naśladować

podstawowe kroki i figury tańców ludowych; gra proste melodie i akompaniamenty na wybranym instrumencie (dzwonki, flet).

 

Jest zawsze zaangażowany w podejmowanie wszelkich form działalności muzycznej; chętnie

śpiewa indywidualnie i w zespole; zna piosenki programowe i śpiewa je z pamięci; zna hymn

narodowy; potrafi zagrać na instrumentach perkusyjnych i melodycznych proste rytmy

i krótkie zapisy nutowe; reaguje na zmianę tempa, dynamiki i metrum; rozróżnia

podstawowe elementy muzyki; wyraża za pomocą ruchu wartości podstawowych nut i pauz; słucha muzyki, potrafi wyrazić plastycznie jej

charakter; tworzy proste śpiewanki muzyczne; tańczy podstawowe kroki i wybrane figury

prostych tańców ludowych.

 

Wyróżnia się w podejmowaniu form działalności muzycznej; bardzo chętnie śpiewa

indywidualnie i w zespole; zna teksty piosenek programowych, potrafi je zaśpiewać

z pamięci, dobrze zna hymn narodowy; gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych

proste rytmy, reaguje na zmianę tempa, metrum i dynamiki;

Rozróżnia podstawowe elementy muzyki (rytm, melodia, akompaniament); wyraża ruchowo

czas trwania wartości nut i pauz (cała nuta, półnuta, ćwierćnuta i ósemka); aktywnie słucha muzyki i umie określić jej

charakter;

w zakresie twórczości muzycznej tworzy śpiewanki i improwizuje na instrumentach muzycznych; tańczy podstawowe kroki i figury polskich tańców ludowych.

 

    WYCHOWANIE  FIZYCZNE
Głównym kryterium oceniania ucznia będzie:

- postawa ucznia

- jego osobiste

  zaangażowanie

- indywidualny wysiłek

 

Rzadko przestrzega zasad rywalizacji;

 rozumie znaczenie ćwiczeń dla rozwoju fizycznego;

niechętnie i niepoprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

nie angażuje się w grach zespołowych;

 rzadko reaguje właściwie na zwycięstwo i porażkę;

rzadko przestrzega zasad higieny.

 

 

Wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne;

uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, ale szybko się zniechęca i wycofuje

z zabawy;

nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw;

czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń;

wie, że należy dbać o zdrowie, ale nie zawsze stosuje się do zasad higieny zdrowotnej.

 

 

Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

dobrze radzi sobie z pokonywaniem torów przeszkód;

chętnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych;

zna zasady gier zespołowych;

wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka; stara się korzystać z aktywnych form

wypoczynku.

Jest sprawny fizycznie; zręcznie i szybko realizuje zadania sportowe;

ćwiczenia wykonuje właściwą techniką i dokładnie;

wykazuje dużą aktywność w wykonywaniu zadań ruchowych; współpracuje

z partnerem i drużyną;

wie, jaki wpływ mają ruch, higiena i odżywianie na zdrowie człowieka;

przestrzega  poznane zasady  higieny zdrowotnej.

 

Jest bardzo sprawny fizycznie, zwinnie i szybko pokonuje przeszkody; rzuca

i chwyta piłkę;

bezbłędnie i z wielkim zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach, grach zespołowych i ćwiczeniach

terenowych;

rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka; przestrzega

poznanych zasad higieny zdrowotnej;

reprezentuje szkołę w zawodach; układa zespołowe zabawy ruchowe i w nich uczestniczy.

 

 

 

 

BIOLOGIA

CHEMIA - Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej,  programie nauczania

I. Substancje i ich przemiany

Ocena dopuszczająca

 

Ocena dostateczna

 

Ocena dobra

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń:

– zalicza chemię do nauk przyrodniczych

– stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej

– nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie

– zna sposoby opisywania doświadczeń chemicznych

– opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami produktów stosowanych na co dzień

– definiuje pojęcie gęstość

– podaje wzór na gęstość

– przeprowadza proste obliczenia

z wykorzystaniem pojęć masa, gęstość, objętość

– wymienia jednostki gęstości

– odróżnia właściwości fizyczne od chemicznych

– definiuje pojęcie mieszanina substancji

– opisuje cechy mieszanin jednorodnych

i niejednorodnych

– podaje przykłady mieszanin

– opisuje proste metody rozdzielania mieszanin na składniki

– definiuje pojęcia zjawisko fizyczne
 i reakcja chemiczna

– podaje przykłady zjawisk fizycznych

i reakcji chemicznych zachodzących

w otoczeniu człowieka

– definiuje pojęcia pierwiastek chemiczny

i związek chemiczny

– dzieli substancje chemiczne na proste

i złożone oraz na pierwiastki i związki chemiczne

– podaje przykłady związków chemicznych

– dzieli pierwiastki chemiczne na

metale i niemetale

– podaje przykłady pierwiastków chemicznych (metali i niemetali)

– odróżnia metale i niemetale na podstawie ich właściwości

– opisuje, na czym polegają rdzewienie
   i korozja

– wymienia niektóre czynniki powodujące korozję

– posługuje się symbolami chemicznymi pierwiastków (H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg)

Uczeń:

– omawia, czym zajmuje się chemia

– wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką

przydatną ludziom

– wyjaśnia, czym są obserwacje, a czym wnioski z doświadczenia

– przelicza jednostki (masy, objętości, gęstości)

– wyjaśnia, czym ciało fizyczne różni się

od substancji

– opisuje właściwości substancji

– wymienia i wyjaśnia podstawowe sposoby

rozdzielania mieszanin na składniki

– sporządza mieszaninę

– dobiera metodę rozdzielania mieszaniny na składniki

– opisuje i porównuje zjawisko fizyczne

i reakcję chemiczną

– projektuje doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną

– definiuje pojęcie stopy metali

– podaje przykłady zjawisk fizycznych

i reakcji chemicznych zachodzących

w otoczeniu człowieka

– wyjaśnia potrzebę wprowadzenia symboli

chemicznych

– rozpoznaje pierwiastki i związki chemiczne

– wyjaśnia różnicę między pierwiastkiem, związkiem chemicznym i mieszaniną

– proponuje sposoby zabezpieczenia przed rdzewieniem przedmiotów wykonanych
z żelaza

Uczeń:

– podaje zastosowania wybranego szkła i sprzętu laboratoryjnego

– identyfikuje substancje na podstawie

podanych właściwość

– przeprowadza obliczenia

z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość

– przelicza jednostki

– podaje sposób rozdzielenia wskazanej

mieszaniny na składniki

– wskazuje różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają jej rozdzielenie

– projektuje doświadczenia ilustrujące reakcję chemiczną i formułuje wnioski

– wskazuje w podanych przykładach

reakcję chemiczną i zjawisko fizyczne

– wskazuje wśród różnych substancji mieszaninę i związek chemiczny

– wyjaśnia różnicę między mieszaniną

a związkiem chemicznym

– odszukuje w układzie okresowym pierwiastków podane pierwiastki chemiczne

– opisuje doświadczenia wykonywane na lekcji

– przeprowadza wybrane doświadczenia

 

Uczeń:

– omawia podział chemii na organiczną
i nieorganiczną

– definiuje pojęcie patyna

– projektuje doświadczenie o podanym tytule (rysuje schemat, zapisuje obserwacje i formułuje wnioski)

– przeprowadza doświadczenia z działu

Substancje i ich przemiany

– projektuje i przewiduje wyniki doświadczeń na podstawie posiadanej wiedzy

 

 

 

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej.
Uczeń:

– opisuje zasadę rozdziału mieszanin metodą chromatografii

– opisuje sposób rozdzielania na składniki bardziej złożonych mieszanin z wykorzystaniem metod spoza podstawy programowej

– wykonuje obliczenia – zadania dotyczące mieszanin

II. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają

Uczeń:

– opisuje skład i właściwości powietrza

– określa, co to są stałe i zmienne składniki powietrza

– opisuje właściwości fizyczne i chemiczne tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru, azotu oraz właściwości fizyczne gazów szlachetnych

– podaje, że woda jest związkiem

chemicznym wodoru i tlenu

– tłumaczy, na czym polega zmiana stanu skupienia na przykładzie wody

– definiuje pojęcie wodorki

– omawia obieg tlenu i tlenku węgla(IV) w przyrodzie

– określa znaczenie powietrza, wody, tlenu, tlenku węgla(IV)

– podaje, jak można wykryć tlenek węgla(IV)

– określa, jak zachowują się substancje

higroskopijne

– opisuje, na czym polegają reakcje syntezy, analizy, wymiany

– omawia, na czym polega spalanie

– definiuje pojęcia substrat i produkt reakcji chemicznej

– wskazuje substraty i produkty reakcji chemicznej

– określa typy reakcji chemicznych

– określa, co to są tlenki i zna ich podział

– wymienia podstawowe źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza

– wskazuje różnicę między reakcjami egzo- i endoenergetyczną

– podaje przykłady reakcji egzo-

i endoenergetycznych

– wymienia niektóre efekty towarzyszące

reakcjom chemicznym

Uczeń:

– projektuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną jednorodną gazów

– wymienia stałe i zmienne składniki powietrza

– oblicza przybliżoną objętość tlenu i azotu,  np. w sali lekcyjnej

– opisuje, jak można otrzymać tlen

– opisuje właściwości fizyczne i chemiczne  gazów szlachetnych, azotu

– podaje przykłady wodorków niemetali

– wyjaśnia, na czym polega proces fotosyntezy

– wymienia niektóre zastosowania azotu, gazów szlachetnych, tlenku węgla(IV), tlenu, wodoru

– podaje sposób otrzymywania tlenku węgla(IV) (na przykładzie reakcji węgla z tlenem)

– definiuje pojęcie reakcja charakterystyczna

– planuje doświadczenie umożliwiające wykrycie obecności tlenku węgla(IV) w powietrzu wydychanym z płuc

– wyjaśnia, co to jest efekt cieplarniany

– opisuje rolę wody i pary wodnej w przyrodzie

– wymienia właściwości wody

– wyjaśnia pojęcie higroskopijność

– zapisuje słownie przebieg reakcji chemicznej

– wskazuje w zapisie słownym przebiegu reakcji chemicznej substraty i produkty, pierwiastki i związki chemiczne

– opisuje, na czym polega powstawanie dziury ozonowej i kwaśnych opadów

– podaje sposób otrzymywania wodoru (w reakcji kwasu chlorowodorowego z metalem)

− opisuje sposób identyfikowania gazów: wodoru, tlenu, tlenku węgla(IV)

wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza

wymienia niektóre sposoby postępowania pozwalające chronić powietrze przed zanieczyszczeniami

– definiuje pojęcia reakcje egzo- i endoenergetyczne

Uczeń:

– określa, które składniki powietrza są stałe,

a które zmienne

– wykonuje obliczenia dotyczące zawartości procentowej substancji występujących w powietrzu

– wykrywa obecność tlenku węgla(IV)

– opisuje właściwości tlenku węgla(II)

– wyjaśnia rolę procesu fotosyntezy w naszym życiu

– podaje przykłady substancji szkodliwych dla środowiska

– wyjaśnia, skąd się biorą kwaśne opady

– określa zagrożenia wynikające z efektu

cieplarnianego, dziury ozonowej, kwaśnych opadów

– proponuje sposoby zapobiegania powiększaniu się dziury ozonowej

i ograniczenia powstawania kwaśnych opadów

– projektuje doświadczenia, w których otrzyma tlen, tlenek węgla(IV), wodór

– projektuje doświadczenia, w których zbada właściwości tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru

– zapisuje słownie przebieg różnych rodzajów reakcji chemicznych

– podaje przykłady różnych typów reakcji chemicznych

– wykazuje obecność pary wodnej

w powietrzu

– omawia sposoby otrzymywania wodoru

– podaje przykłady reakcji egzo-

i endoenergetycznych

– zalicza przeprowadzone na lekcjach reakcje do egzo- lub endoenergetycznych

Uczeń:

– otrzymuje tlenek węgla(IV) w reakcji węglanu wapnia z kwasem chlorowodorowym

– wymienia różne sposoby otrzymywania tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru

– projektuje doświadczenia dotyczące powietrza i jego składników

– uzasadnia, na podstawie reakcji magnezu z tlenkiem węgla(IV), że tlenek węgla(IV) jest związkiem chemicznym węgla i tlenu

– uzasadnia, na podstawie reakcji magnezu  z parą wodną, że woda jest związkiem chemicznym tlenu i wodoru

– planuje sposoby postępowania umożliwiające ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami

– identyfikuje substancje na podstawie schematów reakcji chemicznych

– wykazuje zależność między rozwojem cywilizacji a występowaniem zagrożeń, np. podaje przykłady dziedzin życia, których rozwój powoduje negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego

III. Atomy i cząsteczki

Ocena dopuszczająca

 

Ocena dostateczna

 

Ocena dobra

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń:

– definiuje pojęcie materia

– definiuje pojęcie dyfuzji

– opisuje ziarnistą budowę materii

– opisuje, czym atom różni się od cząsteczki

– definiuje pojęcia: jednostka masy atomowej,

masa atomowa, masa cząsteczkowa

– oblicza masę cząsteczkową prostych związków chemicznych

– opisuje i charakteryzuje skład atomu

pierwiastka chemicznego (jądro – protony i neutrony, powłoki elektronowe – elektrony)

– wyjaśni, co to są nukleony

– definiuje pojęcie elektrony walencyjne

– wyjaśnia, co to są liczba atomowa, liczba masowa

– ustala liczbę protonów, elektronów, neutronów w atomie danego pierwiastka chemicznego, gdy znane są liczby atomowa i masowa

– podaje, czym jest konfiguracja elektronowa

– definiuje pojęcie izotop

– dokonuje podziału izotopów

– wymienia najważniejsze dziedziny życia,
w których mają zastosowanie izotopy

– opisuje układ okresowy pierwiastków

chemicznych

– podaje treść prawa okresowości

– podaje, kto jest twórcą układu okresowego

pierwiastków chemicznych

– odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach chemicznych

– określa rodzaj pierwiastków (metal, niemetal) i podobieństwo właściwości pierwiastków w grupie

Uczeń:

– planuje doświadczenie potwierdzające

ziarnistość budowy materii

– wyjaśnia zjawisko dyfuzji

– podaje założenia teorii atomistyczno-

-cząsteczkowej budowy materii

– oblicza masy cząsteczkowe

– opisuje pierwiastek chemiczny jako zbiór atomów o danej liczbie atomowej Z

– wymienia rodzaje izotopów

– wyjaśnia różnice w budowie atomów

izotopów wodoru

– wymienia dziedziny życia, w których stosuje się izotopy

– korzysta z układu okresowego pierwiastków

chemicznych

– wykorzystuje informacje odczytane z układu

okresowego pierwiastków chemicznych

– podaje maksymalną liczbę elektronów na

poszczególnych powłokach (K, L, M)

– zapisuje konfiguracje elektronowe

– rysuje modele atomów pierwiastków chemicznych

– określa, jak zmieniają się niektóre właściwości pierwiastków w grupie i okresie

 

Uczeń:

– wyjaśnia różnice między pierwiastkiem

a związkiem chemicznym na podstawie założeń teorii atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii

– oblicza masy cząsteczkowe związków chemicznych

– definiuje pojęcie masy atomowej jako średniej mas atomów danego pierwiastka, z uwzględnieniem jego składu izotopowego

– wymienia zastosowania różnych izotopów

– korzysta z informacji zawartych w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

– oblicza maksymalną liczbę elektronów

w powłokach

– zapisuje konfiguracje elektronowe

– rysuje uproszczone modele atomów

– określa zmianę właściwości pierwiastków
w grupie i okresie

 

Uczeń:

– wyjaśnia związek między podobieństwami właściwości pierwiastków chemicznych zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową ich atomów i liczbą elektronów walencyjnych

− wyjaśnia, dlaczego masy atomowe podanych pierwiastków chemicznych
w układzie okresowym nie są liczbami całkowitymi

 

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej.

Uczeń:
– oblicza zawartość procentową izotopów w pierwiastku chemicznym

 • opisuje historię odkrycia budowy atomu i powstania układu okresowego pierwiastków
 • definiuje pojęcie promieniotwórczość
 • określa, na czym polegają promieniotwórczość naturalna i sztuczna
 • definiuje pojęcie reakcja łańcuchowa
 • wymienia ważniejsze zagrożenia związane z promieniotwórczością
 • wyjaśnia pojęcie okres półtrwania (okres połowicznego rozpadu)
 • rozwiązuje zadania związane z pojęciami okres półtrwania i średnia masa atomowa
 • charakteryzuje rodzaje promieniowania
 • wyjaśnia, na czym polegają przemiany α, β

IV. Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych

Ocena dopuszczająca

 

Ocena dostateczna

 

Ocena dobra

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń:

– wymienia typy wiązań chemicznych

– podaje definicje: wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego, wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego, wiązania jonowego

– definiuje pojęcia: jon, kation, anion

definiuje pojęcie elektroujemność

– posługuje się symbolami pierwiastków chemicznych

– podaje, co występuje we wzorze elektronowym

– odróżnia wzór sumaryczny od wzoru

strukturalnego

– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczek

– definiuje pojęcie wartościowość

– podaje wartościowość pierwiastków

chemicznych w stanie wolnym

– odczytuje z układu okresowego

maksymalną wartościowość pierwiastków chemicznych względem wodoru grup 1., 2. i 13.−17.

– wyznacza wartościowość pierwiastków

chemicznych na podstawie wzorów

sumarycznych

– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego na podstawie wartościowości pierwiastków chemicznych

– określa na podstawie wzoru liczbę atomów

pierwiastków w związku chemicznym

– interpretuje zapisy (odczytuje ilościowo i jakościowo proste zapisy), np.: H2, 2 H, 2 H2 itp.

– ustala na podstawie wzoru sumarycznego nazwę prostych dwupierwiastkowych związków chemicznych

– ustala na podstawie nazwy wzór

sumaryczny prostych

dwupierwiastkowych związków

chemicznych

– rozróżnia podstawowe rodzaje reakcji

chemicznych

– wskazuje substraty i produkty reakcji chemicznej

– podaje treść prawa zachowania masy

– podaje treść prawa stałości składu

związku chemicznego

– przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem prawa zachowania

Uczeń:

– opisuje rolę elektronów zewnętrznej powłoki w łączeniu się atomów

– odczytuje elektroujemność pierwiastków chemicznych

– opisuje sposób powstawania jonów

– określa rodzaj wiązania w prostych

przykładach cząsteczek

− podaje przykłady substancji o wiązaniu

kowalencyjnym i substancji o wiązaniu jonowym

– przedstawia tworzenie się wiązań chemicznych kowalencyjnego i jonowego dla prostych przykładów

– określa wartościowość na podstawie układu okresowego pierwiastków

– zapisuje wzory związków chemicznych na podstawie podanej wartościowości lub nazwy pierwiastków chemicznych

– podaje nazwę związku chemicznego

na podstawie wzoru

– określa wartościowość pierwiastków

w związku chemicznym

– zapisuje wzory cząsteczek, korzystając

z modeli

– wyjaśnia znaczenie współczynnika

stechiometrycznego i indeksu stechiometrycznego

– wyjaśnia pojęcie równania reakcji

chemicznej

– odczytuje proste równania reakcji chemicznych

– zapisuje równania reakcji chemicznych

− dobiera współczynniki w równaniach

reakcji chemicznych

 

Uczeń:

– określa typ wiązania chemicznego

w podanym przykładzie

– wyjaśnia na podstawie budowy atomów, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie

– wyjaśnia różnice między typami wiązań chemicznych

– opisuje powstawanie wiązań kowalencyjnych dla wymaganych przykładów

– opisuje mechanizm powstawania wiązania jonowego

– opisuje, jak  wykorzystać elektroujemność do określenia rodzaju wiązania chemicznego w cząsteczce

– wykorzystuje pojęcie wartościowości

– odczytuje z układu okresowego

wartościowość pierwiastków

chemicznych grup 1., 2. i 13.−17. (względem wodoru, maksymalną względem tlenu)

– nazywa związki chemiczne na podstawie wzorów sumarycznych i zapisuje wzory na podstawie ich nazw

– zapisuje i odczytuje równania reakcji

chemicznych (o większym stopniu trudności)

– przedstawia modelowy schemat równania reakcji chemicznej

– rozwiązuje zadania na podstawie prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego

– dokonuje prostych obliczeń stechiometrycznych

Uczeń:

– wykorzystuje pojęcie elektroujemności do określania rodzaju wiązania w podanych substancjach

–  uzasadnia i udowadnia doświadczalnie, że masa substratów jest równa masie produktów

– rozwiązuje trudniejsze zadania dotyczące poznanych praw (zachowania masy, stałości składu związku chemicznego)

– wskazuje podstawowe różnice między wiązaniami kowalencyjnym a jonowym oraz kowalencyjnym niespolaryzowanym a kowalencyjnym spolaryzowanym

– opisuje zależność właściwości związku chemicznego od występującego w nim wiązania chemicznego

– porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, rozpuszczalność w wodzie, temperatury topnienia i wrzenia, przewodnictwo ciepła i elektryczności)

– zapisuje i odczytuje równania reakcji chemicznych o dużym stopniu trudności

– wykonuje obliczenia stechiometryczne

 

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej.  Uczeń:
 • opisuje wiązania koordynacyjne i metaliczne

– wykonuje obliczenia na podstawie równania reakcji chemicznej

– wykonuje obliczenia z wykorzystaniem pojęcia wydajność reakcji

– zna pojęcia: mol, masa molowa i objętość molowa i wykorzystuje je w obliczeniach

 • określa, na czym polegają reakcje utleniania-redukcji
 • definiuje pojęcia: utleniacz i reduktor
 • zaznacza w zapisie słownym przebiegu reakcji chemicznej procesy utleniania i redukcji oraz utleniacz, reduktor
 • podaje przykłady reakcji utleniania-redukcji zachodzących w naszym otoczeniu; uzasadnia swój wybór

V. Woda i roztwory wodne

Ocena dopuszczająca

 

Ocena dostateczna

 

Ocena dobra

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń:

– charakteryzuje rodzaje wód występujących

w przyrodzie

– podaje, na czym polega obieg wody

w przyrodzie

– podaje przykłady źródeł zanieczyszczenia wód

– wymienia niektóre skutki zanieczyszczeń oraz sposoby walki z nimi

– wymienia stany skupienia wody

– określa, jaką wodę nazywa się wodą destylowaną

– nazywa przemiany stanów skupienia wody

– opisuje właściwości wody

– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny

cząsteczki wody

– definiuje pojęcie dipol

– identyfikuje cząsteczkę wody jako dipol

– wyjaśnia podział substancji na dobrze rozpuszczalne, trudno rozpuszczalne oraz praktycznie nierozpuszczalne w wodzie

− podaje przykłady substancji, które

rozpuszczają się i nie rozpuszczają się

w wodzie

– wyjaśnia pojęcia: rozpuszczalnik i substancja

rozpuszczana

projektuje doświadczenie dotyczące rozpuszczalności różnych substancji w wodzie

– definiuje pojęcie rozpuszczalność

– wymienia czynniki, które wpływają

na rozpuszczalność substancji

– określa, co to jest krzywa rozpuszczalności

– odczytuje z wykresu rozpuszczalności

rozpuszczalność danej substancji w podanej

temperaturze

– wymienia czynniki wpływające na szybkość

rozpuszczania się substancji stałej w wodzie

– definiuje pojęcia: roztwór właściwy, koloid

i zawiesina

– podaje przykłady substancji tworzących z wodą roztwór właściwy, zawiesinę, koloid

– definiuje pojęcia: roztwór nasycony, roztwór nienasycony, roztwór stężony, roztwór rozcieńczony

– definiuje pojęcie krystalizacja

– podaje sposoby otrzymywania roztworu nienasyconego z nasyconego i odwrotnie

– definiuje stężenie procentowe roztworu

– podaje wzór opisujący stężenie procentowe roztworu

– prowadzi proste obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu

Uczeń:

– opisuje budowę cząsteczki wody

– wyjaśnia, co to jest cząsteczka polarna

– wymienia właściwości wody zmieniające

się pod wpływem zanieczyszczeń

– planuje doświadczenie udowadniające, że woda: z sieci wodociągowej i naturalnie występująca w przyrodzie są mieszaninami

– proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą

– tłumaczy, na czym polegają procesy mieszania i rozpuszczania

– określa, dla jakich substancji woda jest

dobrym rozpuszczalnikiem

– charakteryzuje substancje ze względu na ich

rozpuszczalność w wodzie

– planuje doświadczenia wykazujące wpływ

różnych czynników na szybkość

rozpuszczania substancji stałych w wodzie

– porównuje rozpuszczalność różnych

substancji w tej samej temperaturze

– oblicza ilość substancji, którą można rozpuścić w określonej objętości wody

w podanej temperaturze

– podaje przykłady substancji, które

rozpuszczają się w wodzie, tworząc

roztwory właściwe

– podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc koloidy lub zawiesiny

– wskazuje różnice między roztworem

właściwym a zawiesiną

– opisuje różnice między roztworami:

rozcieńczonym, stężonym, nasyconym

i nienasyconym

– przekształca wzór na stężenie procentowe

roztworu tak, aby obliczyć masę substancji

rozpuszczonej lub masę roztworu

– oblicza masę substancji rozpuszczonej lub

masę roztworu, znając stężenie procentowe

roztworu

– wyjaśnia, jak sporządzić roztwór o określonym stężeniu procentowym, np. 100 g 20-procentowego roztworu soli kuchennej

Uczeń:

– wyjaśnia, na czym polega tworzenie

wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego

w cząsteczce wody

– wyjaśnia budowę polarną cząsteczki wody

– określa właściwości wody wynikające z jej

budowy polarnej

– przewiduje zdolność różnych substancji do rozpuszczania się w wodzie

– przedstawia za pomocą modeli proces

rozpuszczania w wodzie substancji o budowie polarnej, np. chlorowodoru

– podaje rozmiary cząstek substancji

wprowadzonych do wody i znajdujących się

w roztworze właściwym, koloidzie,

zawiesinie

– wykazuje doświadczalnie wpływ różnych

czynników na szybkość rozpuszczania

substancji stałej w wodzie

– posługuje się wykresem rozpuszczalności

– wykonuje obliczenia z wykorzystaniem

wykresu rozpuszczalności

– oblicza masę wody, znając masę roztworu

i jego stężenie procentowe

– prowadzi obliczenia z wykorzystaniem

pojęcia gęstości

– podaje sposoby zmniejszenia lub zwiększenia stężenia roztworu

– oblicza stężenie procentowe roztworu

powstałego przez zagęszczenie i rozcieńczenie

roztworu

– oblicza stężenie procentowe roztworu

nasyconego w danej temperaturze

(z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności)

– wymienia czynności prowadzące

do sporządzenia określonej objętości roztworu

o określonym stężeniu procentowym

– sporządza roztwór o określonym stężeniu

procentowym

 

Uczeń:

– proponuje doświadczenie udowadniające,

że woda jest związkiem wodoru i tlenu

– określa wpływ ciśnienia atmosferycznego na wartość temperatury wrzenia wody

– porównuje rozpuszczalność w wodzie związków kowalencyjnych i jonowych

– wykazuje doświadczalnie, czy roztwór jest

nasycony, czy nienasycony

– rozwiązuje z wykorzystaniem gęstości zadania rachunkowe dotyczące stężenia procentowego

– oblicza rozpuszczalność substancji w danej

temperaturze, znając stężenie procentowe jej

roztworu nasyconego w tej temperaturze

– oblicza stężenie roztworu powstałego po zmieszaniu roztworów tej samej substancji o różnych stężeniach

 

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej.

Uczeń:

– wyjaśnia, na czym polega asocjacja cząsteczek wody

– rozwiązuje zadania rachunkowe na stężenie procentowe roztworu, w którym rozpuszczono mieszaninę substancji stałych

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem pojęcia stężenie molowe

VI. Tlenki i wodorotlenki

Ocena dopuszczająca

 

Ocena dostateczna

 

Ocena dobra

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń:

– definiuje pojęcie katalizator

– definiuje pojęcie tlenek

– podaje podział tlenków na tlenki metali i tlenki niemetali

– zapisuje równania reakcji otrzymywania tlenków metali i tlenków niemetali

– wymienia zasady BHP dotyczące pracy z zasadami

– definiuje pojęcia wodorotlenek i zasada

– odczytuje z tabeli rozpuszczalności, czy wodorotlenek jest rozpuszczalny w wodzie czy też nie

– opisuje budowę wodorotlenków

– zna wartościowość grupy wodorotlenowej

– rozpoznaje wzory wodorotlenków

– zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Cu(OH)2

– opisuje właściwości oraz zastosowania wodorotlenków: sodu, potasu i wapnia

– łączy nazwy zwyczajowe (wapno palone i wapno gaszone) z nazwami systematycznymi tych związków chemicznych

– definiuje pojęcia: elektrolit, nieelektrolit

− definiuje pojęcia: dysocjacja jonowa, wskaźnik

– wymienia rodzaje odczynów roztworów

– podaje barwy wskaźników w roztworze o podanym odczynie

– wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa zasad

– zapisuje równania dysocjacji jonowej zasad (proste przykłady)

− podaje nazwy jonów powstałych w wyniku dysocjacji jonowej

– odróżnia zasady od innych substancji za pomocą wskaźników

– rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada

 

Uczeń:

– podaje sposoby otrzymywania tlenków

– opisuje właściwości i zastosowania wybranych tlenków

– podaje wzory i nazwy wodorotlenków

– wymienia wspólne właściwości zasad i wyjaśnia, z czego one wynikają

– wymienia dwie główne metody otrzymywania wodorotlenków

– zapisuje równania reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu, potasu i wapnia

– wyjaśnia pojęcia woda wapienna, wapno palone i wapno gaszone

– odczytuje proste równania dysocjacji jonowej zasad

– definiuje pojęcie odczyn zasadowy

– bada odczyn

– zapisuje obserwacje do przeprowadzanych na lekcji doświadczeń

Uczeń:

– wyjaśnia pojęcia wodorotlenek i zasada

– wymienia przykłady wodorotlenków i zasad

– wyjaśnia, dlaczego podczas pracy z zasadami należy zachować szczególną ostrożność

– wymienia poznane tlenki metali, z których
   otrzymać zasady

– zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranego wodorotlenku

– planuje doświadczenia, w których wyniku można otrzymać wodorotlenki sodu, potasu lub wapnia

– planuje sposób otrzymywania wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie

– zapisuje i odczytuje równania dysocjacji jonowej zasad

– określa odczyn roztworu zasadowego i uzasadnia to

– opisuje doświadczenia przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek)

– opisuje zastosowania wskaźników

– planuje doświadczenie, które umożliwi zbadanie odczynu produktów używanych w życiu codziennym

Uczeń:

– zapisuje wzór sumaryczny wodorotlenku dowolnego metalu

– planuje doświadczenia, w których wyniku można otrzymać różne wodorotlenki, także praktycznie nierozpuszczalne w wodzie

– zapisuje równania reakcji otrzymywania różnych wodorotlenków

– identyfikuje wodorotlenki na podstawie podanych informacji

– odczytuje równania reakcji chemicznych

 

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej.

Uczeń:

– opisuje i bada właściwości wodorotlenków amfoterycznych

Wymagania programowe na poszczególne oceny  dla klasy VIII szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery.

I. KWASY

Ocena dopuszczająca

 

Ocena dostateczna

 

Ocena dobra

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń:

 • wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami
 • zalicza kwasy do elektrolitów
 • definiuje pojęcie kwasy zgodnie z teorią Arrheniusa
 • opisuje budowę kwasów
 • opisuje różnice w budowie kwasów beztlenowych i kwasów tlenowych
 • zapisuje wzory sumaryczne kwasów: HCl, H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4
 • zapisuje wzory strukturalne kwasów beztlenowych
 • podaje nazwy poznanych kwasów
 • wskazuje wodór i resztę kwasową we wzorze kwasu
 • wyznacza wartościowość reszty kwasowej
 • wyjaśnia, jak można otrzymać np. kwas chlorowodorowy, siarkowy(IV)
 • wyjaśnia, co to jest tlenek kwasowy
 • opisuje właściwości kwasów, np.: chlorowodorowego, azotowego(V) i siarkowego(VI)
 • stosuje zasadę rozcieńczania kwasów
 • opisuje podstawowe zastosowania kwasów: chlorowodorowego, azotowego(V) i siarkowego(VI)
 • wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa (elektrolityczna) kwasów
 • definiuje pojęcia: jon, kation i anion
 • zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów (proste przykłady)
 • wymienia rodzaje odczynu roztworu
 • wymienia poznane wskaźniki
 • określa zakres pH i barwy wskaźników dla poszczególnych odczynów
 • rozróżnia doświadczalnie odczyny roztworów za pomocą wskaźników
 • wyjaśnia pojęcie kwaśne opady
 • oblicza masy cząsteczkowe HCl i H2S

Uczeń:

 • udowadnia, dlaczego w  nazwie danego kwasu pojawia się wartościowość
 • zapisuje wzory strukturalne poznanych kwasów
 • wymienia metody otrzymywania kwasów tlenowych i kwasów beztlenowych
 • zapisuje równania reakcji otrzymywania poznanych kwasów
 • wyjaśnia pojęcie tlenek kwasowy
 • wskazuje przykłady tlenków kwasowych
 • opisuje właściwości poznanych kwasów
 • opisuje zastosowania poznanych kwasów
 • wyjaśnia pojęcie dysocjacja jonowa
 • zapisuje wybrane równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów
 • nazywa kation H+ i aniony reszt kwasowych
 • określa odczyn roztworu (kwasowy)
 • wymienia wspólne właściwości kwasów
 • wyjaśnia, z czego wynikają wspólne właściwości kwasów
 • zapisuje obserwacje z przeprowadzanych doświadczeń
 • posługuje się skalą pH
 • bada odczyn i pH roztworu
 • wyjaśnia, jak powstają kwaśne opady
 • podaje przykłady skutków kwaśnych opadów
 • oblicza masy cząsteczkowe kwasów
 • oblicza zawartość procentową pierwiastków chemicznych w cząsteczkach kwasów

Uczeń:

 • zapisuje równania reakcji otrzymywania wskazanego kwasu
 • wyjaśnia, dlaczego podczas pracy ze stężonymi roztworami kwasów należy zachować szczególną ostrożność
 • projektuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać omawiane na lekcjach kwasy
 • wymienia poznane tlenki kwasowe
 • wyjaśnia zasadę bezpiecznego rozcieńczania stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI)
 • planuje doświadczalne wykrycie białka w próbce żywności (np.: w serze, mleku, jajku)
 • opisuje reakcję ksantoproteinową
 • zapisuje i odczytuje równania reakcji dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) kwasów
 • zapisuje i odczytuje równania reakcji dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) w formie stopniowej dla H2S, H2CO3
 • określa kwasowy odczyn roztworu na podstawie znajomości jonów obecnych w badanym roztworze
 • opisuje doświadczenia przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek)
 • podaje przyczyny odczynu roztworów: kwasowego, zasadowego, obojętnego
 • interpretuje wartość pH w ujęciu jakościowym (odczyny: kwasowy, zasadowy, obojętny)
 • opisuje zastosowania wskaźników
 • planuje doświadczenie, które pozwala zbadać pH produktów występujących w życiu codziennym
 • rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności
 • analizuje proces powstawania i skutki kwaśnych opadów
 • proponuje niektóre sposoby ograniczenia powstawania kwaśnych opadów

Uczeń:

 • zapisuje wzór strukturalny kwasu nieorganicznego o podanym wzorze sumarycznym
 • nazywa dowolny kwas tlenowy (określenie wartościowości pierwiastków chemicznych, uwzględnienie ich w nazwie)
 • projektuje i przeprowadza doświadczenia, w których wyniku można otrzymać kwasy
 • identyfikuje kwasy na podstawie podanych informacji
 • odczytuje równania reakcji chemicznych
 • rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności
 • proponuje sposoby ograniczenia powstawania kwaśnych opadów
 • wyjaśnia pojęcie skala pH

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczających poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie przez ucznia może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:

 • wymienia przykłady innych wskaźników i określa ich zachowanie w roztworach o różnych odczynach
 • opisuje wpływ pH na glebę i uprawy, wyjaśnia przyczyny stosowania poszczególnych nawozów
 • omawia przemysłową metodę otrzymywania kwasu azotowego(V)
 • definiuje pojęcie stopień dysocjacji
 • dzieli elektrolity ze względu na stopień dysocjacji

II.  Sole

Ocena dopuszczająca

 

Ocena dostateczna

 

Ocena dobra

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń:

 • opisuje budowę soli
 • tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli (np. chlorków, siarczków)
 • wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli
 • tworzy nazwy soli na podstawie wzorów sumarycznych (proste przykłady)
 • tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli na podstawie ich nazw (np. wzory soli kwasów: chlorowodorowego, siarkowodorowego i metali, np. sodu, potasu i wapnia)
 • wskazuje wzory soli wśród wzorów różnych związków chemicznych
 • definiuje pojęcie dysocjacja jonowa (elektrolityczna) soli
 • dzieli sole ze względu na ich rozpuszczalność w wodzie
 • ustala rozpuszczalność soli w wodzie na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie
 • zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) soli rozpuszczalnych w wodzie (proste przykłady)
 • podaje nazwy jonów powstałych w wyniku dysocjacji jonowej soli (proste przykłady)
 • opisuje sposób otrzymywania soli trzema podstawowymi metodami (kwas + zasada, metal + kwas, tlenek metalu + kwas)
 • zapisuje cząsteczkowo równania reakcji otrzymywania soli (proste przykłady)
 • definiuje pojęcia reakcja zobojętnianiareakcja strąceniowa
 • odróżnia zapis cząsteczkowy od zapisu jonowego równania reakcji chemicznej
 • określa związek ładunku jonu z wartościowością metalu i reszty kwasowej
 • podaje przykłady zastosowań najważniejszych soli

Uczeń:

 • wymienia cztery najważniejsze sposoby otrzymywania soli
 • podaje nazwy i wzory soli (typowe przykłady)
 • zapisuje równania reakcji zobojętniania w formach: cząsteczkowej, jonowej oraz jonowej skróconej
 • podaje nazwy jonów powstałych w wyniku dysocjacji jonowej soli
 • odczytuje równania reakcji otrzymywania soli (proste przykłady)
 • korzysta z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie
 • zapisuje równania reakcji otrzymywania soli (reakcja strąceniowa) w formach cząsteczkowej i jonowej (proste przykłady)
 • zapisuje i odczytuje wybrane równania reakcji dysocjacji jonowej soli
 • dzieli metale ze względu na ich aktywność chemiczną (szereg aktywności metali)
 • opisuje sposoby zachowania się metali w reakcji z kwasami (np. miedź i magnez w reakcji z kwasem chlorowodorowym)
 • zapisuje obserwacje z doświadczeń przeprowadzanych na lekcji

– wymienia zastosowania najważniejszych soli

Uczeń:

 • tworzy i zapisuje nazwy i wzory soli: chlorków, siarczków, azotanów(V), siarczanów(IV), siarczanów(VI), węglanów, fosforanów(V) (ortofosforanów(V))
 • zapisuje i odczytuje równania dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) soli
 • otrzymuje sole doświadczalnie
 • wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania i reakcji strąceniowej
 • zapisuje równania reakcji otrzymywania soli
 • ustala, korzystając z szeregu aktywności metali, które metale reagują z kwasami według schematu: metal + kwas ® sól + wodór
 • projektuje i przeprowadza reakcję zobojętniania (HCl + NaOH)
 • swobodnie posługuje się tabelą rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie
 • projektuje doświadczenia pozwalające otrzymać substancje trudno rozpuszczalne i praktycznie nierozpuszczalne (sole i wodorotlenki) w reakcjach strąceniowych
 • zapisuje odpowiednie równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej (reakcje otrzymywania substancji trudno rozpuszczalnych i praktycznie nierozpuszczalnych w reakcjach strąceniowych)
 • podaje przykłady soli występujących w przyrodzie
 • wymienia zastosowania soli
 • opisuje doświadczenia przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek)

Uczeń:

 • wymienia metody otrzymywania soli
 • przewiduje, czy zajdzie dana reakcja chemiczna (poznane metody, tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie, szereg aktywności metali)
 • zapisuje i odczytuje równania reakcji otrzymywania dowolnej soli
 • wyjaśnia, jakie zmiany zaszły w odczynie roztworów poddanych reakcji zobojętniania
 • proponuje reakcję tworzenia soli trudno rozpuszczalnej i praktycznie nierozpuszczalnej
 • przewiduje wynik reakcji strąceniowej
 • identyfikuje sole na podstawie podanych informacji
 • podaje zastosowania reakcji strąceniowych
 • projektuje i przeprowadza doświadczenia dotyczące otrzymywania soli
 • przewiduje efekty zaprojektowanych doświadczeń dotyczących otrzymywania soli (różne metody)
 • opisuje zaprojektowane doświadczenia

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczających poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie przez ucznia może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie hydrat, wymienia przykłady hydratów, ich występowania i zastosowania
 • wyjaśnia pojęcie hydroliza, zapisuje równania reakcji hydrolizy i wyjaśnia jej przebieg
 • wyjaśnia pojęcia: sól podwójna, sól potrójna, wodorosole i hydroksosole; podaje przykłady tych soli

III. Związki węgla z wodorem

Ocena dopuszczająca

 

Ocena dostateczna

 

Ocena dobra

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie związki organiczne
 • podaje przykłady związków chemicznych zawierających węgiel
 • wymienia naturalne źródła węglowodorów
 • wymienia nazwy produktów destylacji ropy naftowej i podaje przykłady ich zastosowania
 • stosuje zasady bhp w pracy z gazem ziemnym oraz produktami przeróbki ropy naftowej
 • definiuje pojęcie węglowodory
 • definiuje pojęcie szereg homologiczny
 • definiuje pojęcia: węglowodory nasycone, węglowodory nienasycone, alkany, alkeny, alkiny
 • zalicza alkany do węglowodorów nasyconych, a alkeny i alkiny – do nienasyconych
 • zapisuje wzory sumaryczne: alkanów, alkenów i alkinów o podanej liczbie atomów węgla
 • rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe): alkanów, alkenów i alkinów o łańcuchach prostych (do pięciu atomów węgla w cząsteczce)
 • podaje nazwy systematyczne alkanów (do pięciu atomów węgla w cząsteczce)
 • podaje wzory ogólne: alkanów, alkenów i alkinów
 • podaje zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów
 • przyporządkowuje dany węglowodór do odpowiedniego szeregu homologicznego
 • opisuje budowę i występowanie metanu
 • opisuje właściwości fizyczne i chemiczne metanu, etanu
 • wyjaśnia, na czym polegają spalanie całkowite i spalanie niecałkowite
 • zapisuje równania reakcji spalania całkowitego i spalania niecałkowitego metanu, etanu
 • podaje wzory sumaryczne i strukturalne etenu i etynu
 • opisuje najważniejsze właściwości etenu i etynu
 • definiuje pojęcia: polimeryzacja, monomerpolimer
 • opisuje najważniejsze zastosowania metanu, etenu i etynu
 • opisuje wpływ węglowodorów nasyconych i węglowodorów nienasyconych na wodę bromową (lub rozcieńczony roztwór manganianu(VII) potasu)

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie szereg homologiczny
 • tworzy nazwy alkenów i alkinów na podstawie nazw odpowiednich alkanów
 • zapisuje wzory: sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne (grupowe); podaje nazwy: alkanów, alkenów i alkinów
 • buduje model cząsteczki: metanu, etenu, etynu
 • wyjaśnia różnicę między spalaniem całkowitym a spalaniem niecałkowitym
 • opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (spalanie) alkanów (metanu, etanu) oraz etenu i etynu
 • zapisuje i odczytuje równania reakcji spalania metanu, etanu, przy dużym i małym dostępie tlenu
 • pisze równania reakcji spalania etenu i etynu
 • porównuje budowę etenu i etynu
 • wyjaśnia, na czym polegają reakcje przyłączania i polimeryzacji
 • opisuje właściwości i niektóre zastosowania polietylenu
 • wyjaśnia, jak można doświadczalnie odróżnić węglowodory nasycone od węglowodorów nienasyconych, np. metan od etenu czy etynu
 • wyjaśnia, od czego zależą właściwości węglowodorów
 • wykonuje proste obliczenia dotyczące węglowodorów
 • podaje obserwacje do wykonywanych na lekcji doświadczeń

Uczeń:

 • tworzy wzory ogólne alkanów, alkenów, alkinów (na podstawie wzorów kolejnych związków chemicznych w danym szeregu homologicznym)
 • proponuje sposób doświadczalnego wykrycia produktów spalania węglowodorów
 • zapisuje równania reakcji spalania alkanów przy dużym i małym dostępie tlenu
 • zapisuje równania reakcji spalania alkenów i alkinów
 • zapisuje równania reakcji otrzymywania etynu
 • odczytuje podane równania reakcji chemicznej
 • zapisuje równania reakcji etenu i etynu z bromem, polimeryzacji etenu
 • opisuje rolę katalizatora w reakcji chemicznej
 • wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów (np. stanem skupienia, lotnością, palnością, gęstością, temperaturą topnienia i wrzenia)
 • wyjaśnia, co jest przyczyną większej reaktywności węglowodorów nienasyconych w porównaniu z węglowodorami nasyconymi
 • opisuje właściwości i zastosowania polietylenu
 • projektuje doświadczenie chemiczne umożliwiające odróżnienie węglowodorów nasyconych od węglowodorów nienasyconych
 • opisuje przeprowadzane doświadczenia chemiczne
 • wykonuje obliczenia związane z węglowodorami
 • wyszukuje informacje na temat zastosowań alkanów, etenu i etynu; wymienia je
 • zapisuje równanie reakcji polimeryzacji etenu

Uczeń:

 • analizuje właściwości węglowodorów
 • porównuje właściwości węglowodorów nasyconych i węglowodorów nienasyconych
 • wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów
 • opisuje wpływ wiązania wielokrotnego w cząsteczce węglowodoru na jego reaktywność
 • zapisuje równania reakcji przyłączania (np. bromowodoru, wodoru, chloru) do węglowodorów zawierających wiązanie wielokrotne
 • projektuje doświadczenia chemiczne dotyczące węglowodorów
 • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne umożliwiające odróżnienie węglowodorów nasyconych od węglowodorów nienasyconych
 • stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań obliczeniowych o wysokim stopniu trudności
 • analizuje znaczenie węglowodorów w życiu codziennym


Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczających poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie przez ucznia może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:

 • opisuje przebieg suchej destylacji węgla kamiennego
 • wyjaśnia pojęcia: izomeria, izomery
 • wyjaśnia pojęcie węglowodory aromatyczne
 • podaje przykłady tworzyw sztucznych, tworzyw syntetycznych
 • podaje właściwości i zastosowania wybranych tworzyw sztucznych
 • wymienia przykładowe oznaczenia opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych

IV . Pochodne węglowodorów

Ocena dopuszczająca

 

Ocena dostateczna

 

Ocena dobra

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń:

 • dowodzi, że alkohole, kwasy karboksylowe, estry i aminokwasy są pochodnymi węglowodorów
 • opisuje budowę pochodnych węglowodorów (grupa węglowodorowa + grupa funkcyjna)
 • wymienia pierwiastki chemiczne wchodzące w skład pochodnych węglowodorów
 • zalicza daną substancję organiczną do odpowiedniej grupy związków chemicznych
 • wyjaśnia, co to jest grupa funkcyjna
 • zaznacza grupy funkcyjne w alkoholach, kwasach karboksylowych, estrach, aminokwasach; podaje ich nazwy
 • zapisuje wzory ogólne alkoholi, kwasów karboksylowych i estrów
 • dzieli alkohole na monohydroksylowe i polihydroksylowe
 • zapisuje wzory sumaryczne i rysuje wzory półstrukturalne (grupowe), strukturalne alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach prostych zawierających do trzech atomów węgla w cząsteczce
 • wyjaśnia, co to są nazwy zwyczajowe i nazwy systematyczne
 • tworzy nazwy systematyczne alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach prostych zawierających do trzech atomów węgla w cząsteczce, podaje zwyczajowe (metanolu, etanolu)
 • rysuje wzory półstrukturalne (grupowe), strukturalne kwasów monokarboksylowych o łańcuchach prostych zawierających do dwóch atomów węgla w cząsteczce; podaje ich nazwy systematyczne i zwyczajowe (kwasu metanowego i kwasu etanowego)
 • zaznacza resztę kwasową we wzorze kwasu karboksylowego
 • opisuje najważniejsze właściwości metanolu, etanolu i glicerolu oraz kwasów etanowego i metanowego
 • bada właściwości fizyczne glicerolu
 • zapisuje równanie reakcji spalania metanolu
 • opisuje podstawowe zastosowania etanolu i kwasu etanowego
 • dzieli kwasy karboksylowe na nasycone i nienasycone
 • wymienia najważniejsze kwasy tłuszczowe
 • opisuje najważniejsze właściwości długołańcuchowych kwasów karboksylowych (stearynowego i oleinowego)
 • definiuje pojęcie mydła
 • wymienia związki chemiczne, które są substratami reakcji estryfikacji
 • definiuje pojęcie estry
 • wymienia przykłady występowania estrów w przyrodzie
 • opisuje zagrożenia związane z alkoholami (metanol, etanol)
 • wśród poznanych substancji wskazuje te, które mają szkodliwy wpływ na organizm
 • omawia budowę i właściwości aminokwasów (na przykładzie glicyny)
 • podaje przykłady występowania aminokwasów
 • wymienia najważniejsze zastosowania poznanych związków chemicznych (np. etanol, kwas etanowy, kwas stearynowy)

Uczeń:

 • zapisuje nazwy i wzory omawianych grup funkcyjnych
 • wyjaśnia, co to są alkohole polihydroksylowe
 • zapisuje wzory i podaje nazwy alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach prostych (zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce)
 • zapisuje wzory sumaryczny i półstrukturalny (grupowy) propano-1,2,3-triolu (glicerolu)
 • uzasadnia stwierdzenie, że alkohole i kwasy karboksylowe tworzą szeregi homologiczne
 • podaje odczyn roztworu alkoholu
 • opisuje fermentację alkoholową
 • zapisuje równania reakcji spalania etanolu
 • podaje przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie (np. kwasy: mrówkowy, szczawiowy, cytrynowy) i wymienia ich zastosowania
 • tworzy nazwy prostych kwasów karboksylowych (do pięciu atomów węgla w cząsteczce) i zapisuje ich wzory sumaryczne i strukturalne
 • podaje właściwości kwasów metanowego (mrówkowego) i etanowego (octowego)
 • bada wybrane właściwości fizyczne kwasu etanowego (octowego)
 • opisuje dysocjację jonową kwasów karboksylowych
 • bada odczyn wodnego roztworu kwasu etanowego (octowego)
 • zapisuje równania reakcji spalania i reakcji dysocjacji jonowej kwasów metanowego i etanowego
 • zapisuje równania reakcji kwasów metanowego i etanowego z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami
 • podaje nazwy soli pochodzących od kwasów metanowego i etanowego
 • podaje nazwy długołańcuchowych kwasów monokarboksylowych (przykłady)
 • zapisuje wzory sumaryczne kwasów: palmitynowego, stearynowego i oleinowego
 • wyjaśnia, jak można doświadczalnie udowodnić, że dany kwas karboksylowy jest kwasem nienasyconym
 • podaje przykłady estrów
 • wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji
 • tworzy nazwy estrów pochodzących od podanych nazw kwasów i alkoholi (proste przykłady)
 • opisuje sposób otrzymywania wskazanego estru (np. octanu etylu)
 • zapisuje równania reakcji otrzymywania estru (proste przykłady, np. octanu metylu)
 • wymienia właściwości fizyczne octanu etylu
 • opisuje negatywne skutki działania etanolu na organizm
 • bada właściwości fizyczne omawianych związków
 • zapisuje obserwacje z wykonywanych doświadczeń chemicznych

Uczeń:

 • wyjaśnia, dlaczego alkohol etylowy ma odczyn obojętny
 • wyjaśnia, w jaki sposób tworzy się nazwę systematyczną glicerolu
 • zapisuje równania reakcji spalania alkoholi
 • podaje nazwy zwyczajowe i systematyczne alkoholi i kwasów karboksylowych
 • wyjaśnia, dlaczego niektóre wyższe kwasy karboksylowe nazywa się kwasami tłuszczowymi
 • porównuje właściwości kwasów organicznych i nieorganicznych
 • bada i opisuje wybrane właściwości fizyczne i chemiczne kwasu etanowego (octowego)
 • porównuje właściwości kwasów karboksylowych
 • opisuje proces fermentacji octowej
 • dzieli kwasy karboksylowe
 • zapisuje równania reakcji chemicznych kwasów karboksylowych
 • podaje nazwy soli kwasów organicznych
 • określa miejsce występowania wiązania podwójnego w cząsteczce kwasu oleinowego
 • podaje nazwy i rysuje wzory półstrukturalne (grupowe) długołańcuchowych kwasów monokarboksylowych (kwasów tłuszczowych) nasyconych (palmitynowego, stearynowego) i nienasyconego (oleinowego)
 • projektuje doświadczenie chemiczne umożliwiające odróżnienie kwasu oleinowego od kwasów palmitynowego lub stearynowego
 • zapisuje równania reakcji chemicznych prostych kwasów karboksylowych z alkoholami monohydroksylowymi
 • zapisuje równania reakcji otrzymywania podanych estrów
 • tworzy wzory estrów na podstawie nazw kwasów i alkoholi
 • tworzy nazwy systematyczne i zwyczajowe estrów na podstawie nazw odpowiednich kwasów karboksylowych i alkoholi
 • zapisuje wzór poznanego aminokwasu
 • opisuje budowę oraz wybrane właściwości fizyczne i chemiczne aminokwasów na przykładzie kwasu aminooctowego (glicyny)
 • opisuje właściwości omawianych związków chemicznych
 • wymienia zastosowania: metanolu, etanolu, glicerolu, kwasu metanowego, kwasu octowego
 • bada niektóre właściwości fizyczne i chemiczne omawianych związków
 • opisuje przeprowadzone doświadczenia chemiczne

Uczeń:

 • proponuje doświadczenie chemiczne do podanego tematu z działu Pochodne węglowodorów
 • opisuje doświadczenia chemiczne (schemat, obserwacje, wniosek)
 • przeprowadza doświadczenia chemiczne do działu Pochodne węglowodorów
 • zapisuje wzory podanych alkoholi i kwasów karboksylowych
 • zapisuje równania reakcji chemicznych alkoholi, kwasów karboksylowych o wyższym stopniu trudności (np. więcej niż pięć atomów węgla w cząsteczce)
 • wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a stanem skupienia i reaktywnością alkoholi oraz kwasów karboksylowych
 • zapisuje równania reakcji otrzymywania estru o podanej nazwie lub podanym wzorze
 • planuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające otrzymać ester o podanej nazwie
 • opisuje właściwości estrów w aspekcie ich zastosowań
 • przewiduje produkty reakcji chemicznej
 • identyfikuje poznane substancje
 • omawia szczegółowo przebieg reakcji estryfikacji
 • omawia różnicę między reakcją estryfikacji a reakcją zobojętniania
 • zapisuje równania reakcji chemicznych w formach: cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej
 • analizuje konsekwencje istnienia dwóch grup funkcyjnych w cząsteczce aminokwasu
 • zapisuje równanie kondensacji dwóch cząsteczek glicyny
 • opisuje mechanizm powstawania wiązania peptydowego
 • rozwiązuje zadania dotyczące pochodnych węglowodorów (o dużym stopniu tru
Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczających poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie przez ucznia może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:
 • opisuje właściwości i zastosowania wybranych alkoholi (inne niż na lekcji)
 • opisuje właściwości i zastosowania wybranych kwasów karboksylowych (inne niż na lekcji)
 • zapisuje równania reakcji chemicznych zachodzących w twardej wodzie po dodaniu mydła sodowego
 • wyjaśnia pojęcie hydroksykwasy
 • wyjaśnia, czym są aminy; omawia ich przykłady; podaje ich wzory; opisuje właściwości, występowanie i zastosowania
 • wymienia zastosowania aminokwasów
 • wyjaśnia, co to jest hydroliza estru
 • zapisuje równania reakcji hydrolizy estru o podanej nazwie lub podanym wzorze

V. Substancje o znaczeniu biologicznym

Ocena dopuszczająca

 

Ocena dostateczna

 

Ocena dobra

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń:

 • wymienia główne pierwiastki chemiczne wchodzące w skład organizmu
 • wymienia podstawowe składniki żywności i miejsca ich występowania
 • wymienia pierwiastki chemiczne, których atomy wchodzą w skład cząsteczek: tłuszczów, cukrów (węglowodanów) i białek
 • dzieli tłuszcze ze względu na: pochodzenie i stan skupienia
 • zalicza tłuszcze do estrów
 • wymienia rodzaje białek
 • dzieli cukry (sacharydy) na cukry proste i cukry złożone
 • definiuje białka jako związki chemiczne powstające z aminokwasów
 • wymienia przykłady: tłuszczów, sacharydów i białek
 • wyjaśnia, co to są węglowodany
 • wymienia przykłady występowania celulozy i skrobi w przyrodzie
 • podaje wzory sumaryczne: glukozy i fruktozy, sacharozy, skrobi i celulozy
 • wymienia zastosowania poznanych cukrów
 • wymienia najważniejsze właściwości omawianych związków chemicznych
 • definiuje pojęcia: denaturacja, koagulacja, żel, zol
 • wymienia czynniki powodujące denaturację białek
 • podaje reakcje charakterystyczne białek i skrobi
 • opisuje znaczenie: wody, tłuszczów, białek, sacharydów, witamin i mikroelementów dla organizmu
 • wyjaśnia, co to są związki wielkocząsteczkowe; wymienia ich przykłady
 • wymienia funkcje podstawowych składników odżywczych

Uczeń:

 • wyjaśnia rolę składników odżywczych w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu
 • opisuje budowę cząsteczki tłuszczu jako estru glicerolu i kwasów tłuszczowych
 • opisuje wybrane właściwości fizyczne tłuszczów
 • opisuje wpływ oleju roślinnego na wodę bromową
 • wyjaśnia, jak można doświadczalnie odróżnić tłuszcze nienasycone od tłuszczów nasyconych
 • opisuje właściwości białek
 • wymienia czynniki powodujące koagulację białek
 • opisuje właściwości fizyczne: glukozy, fruktozy, sacharozy, skrobi i celulozy
 • bada właściwości fizyczne wybranych związków chemicznych (glukozy, fruktozy, sacharozy, skrobi i celulozy)
 • zapisuje równanie reakcji sacharozy z wodą za pomocą wzorów sumarycznych
 • opisuje przebieg reakcji chemicznej skrobi z wodą
 • wykrywa obecność skrobi i białka w produktach spożywczych

Uczeń:

 • podaje wzór ogólny tłuszczów
 • omawia różnice w budowie tłuszczów stałych i tłuszczów ciekłych
 • wyjaśnia, dlaczego olej roślinny odbarwia wodę bromową
 • definiuje białka jako związki chemiczne powstające w wyniku kondensacji aminokwasów
 • definiuje pojęcia: peptydy, peptyzacja, wysalanie białek
 • opisuje różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji białek
 • wyjaśnia, co to znaczy, że sacharoza jest disacharydem
 • wymienia różnice we właściwościach fizycznych skrobi i celulozy
 • zapisuje poznane równania reakcji sacharydów z wodą
 • definiuje pojęcie wiązanie peptydowe
 • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne umożliwiające odróżnienie tłuszczu nienasyconego od tłuszczu nasyconego
 • projektuje doświadczenia chemiczne umożliwiające wykrycie białka za pomocą stężonego roztworu kwasu azotowego(V)
 • planuje doświadczenia chemiczne umożliwiające badanie właściwości omawianych związków chemicznych
 • opisuje przeprowadzone doświadczenia chemiczne
 • opisuje znaczenie i zastosowania skrobi, celulozy i innych poznanych związków chemicznych

Uczeń:               

 • podaje wzór tristearynianu glicerolu
 • projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne umożliwiające wykrycie białka
 • wyjaśnia, na czym polega wysalanie białek
 • wyjaśnia, dlaczego skrobia
   i celuloza są polisacharydami
 • wyjaśnia, co to są dekstryny
 • omawia przebieg reakcji chemicznej skrobi z wodą
 • planuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne weryfikujące postawioną hipotezę
 • identyfikuje poznane substancje

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczających poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie przez ucznia może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:

 • bada skład pierwiastkowy białek
 • udowadnia doświadczalnie, że glukoza ma właściwości redukujące
 • przeprowadza próbę Trommera i próbę Tollensa
 • wyjaśnia, na czym polega próba akroleinowa
 • projektuje doświadczenie umożliwiające odróżnienie tłuszczu od substancji tłustej (próba akroleinowa)
 • opisuje proces utwardzania tłuszczów
 • opisuje hydrolizę tłuszczów, zapisuje równanie dla podanego tłuszczu
 • wyjaśnia, na czym polega efekt Tyndalla

EDB

FIZYKA - OGÓLNE KRYTERIA USTALANIA OCEN Z FIZYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KL VII, VIII Szkoła Podstawowa  (2018-2019)

Wymagania: Konieczne, Podstawowe, Rozszerzające, Dopełniające, Wykraczające
Stopnie: Dopuszczający, Dostateczny, Dobry, Bardzo dobry, Celujący

1. Stopień   niedostateczny (do 35%) uzyskuje uczeń, który nie spełnił poziomu wymagań koniecznych:
a) Nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia. 
b) Nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.
c) Nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych.

Stopień   dopuszczający   otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne   
Wymagania konieczne dotyczą zapamiętania wiadomości. Uczeń jest w stanie zapamiętać i przypomnieć sobie treści podstawowych praw fizyki, podstawowych wielkości fizycznych, najważniejszych zjawisk fizycznych. Potrafi rozwiązywać (przy pomocy nauczyciela) proste zadania teoretyczne i praktyczne. Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu codziennym.  
Wymagania konieczne obejmują treści programowe:
•        najbardziej przystępne, •        najczęściej stosowane, •        możliwie praktyczne.

2. Stopień dopuszczający  (36%-49%) uzyskuje uczeń, który:
a) Ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. 
b) Zna treść podstawowych praw fizyki, definicje odpowiednich wielkości fizycznych, potrafi wybrać właściwe prawa i wzory z przedstawionego zestawu, potrafi przygotować tablice wzorów z przerobionego materiału.
c) Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, odczytywanie wartości z wykresów, umie sporządzić wykres na podstawie tabeli, potrafi zapisać wzorem prawa lub definicje, obliczyć wartość definiowanych wielkości, wyprowadza jednostki.
d) zna przykłady stosowania praw fizyki w życiu codziennym.
Stopień   dostateczny   otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe   
Wymagania podstawowe dotyczą zrozumienia wiadomości. Uczeń potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela: wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości fizyczne, takie jak np. gęstość, praca, rezystancja itp., zna jednostki tych wielkości, zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa fizyki oraz umie je potwierdzić odpowiednimi, prostymi eksperymentami.
Wymagania podstawowe obejmują treści:
•        przystępne, proste, uniwersalne, •        niezbędne do dalszej nauki fizyki, •        użyteczne praktycznie dla ucznia.

3. Stopień dostateczny (50%-68%) uzyskuje uczeń, który:
a) Opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na podstawie wymagań minimum programowego. 
b) Posiada umiejętności określone na ocenę dopuszczający oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 
c) Interpretuje wzory i prawa fizyczne (odtwórczo), przekształca wzory, opisuje zjawiska posługując się odpowiednią terminologią, z wykresu oblicza wielkości fizyczne i wyznacza ich zmiany, interpretuje wykresy.
Stopień   dobry   otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające     
Wymagania rozszerzające dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych. Uczeń posługuje się wiadomościami, które są rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych, uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzysta przy tym ze słowników, tablic i innych pomocy naukowych.  
Wymagania rozszerzające obejmują treści:
•        o zwiększonym stopniu trudności, rozszerzone, •        przydatne do stosowania w fizyce, •        użyteczne ogólnie w praktyce.

4. Stopień dobry (69%-87%) otrzymuje uczeń, który: 

a) Nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym. 
b) Posiada umiejętności określone na ocenę dostateczny oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne: korzystając z wykresu potrafi przedstawić występujące zależności w innym układzie współrzędnych itp. 
c) W obrębie danego działu posiada umiejętność powiązania różnych praw, zjawisk i zasad do zadań rachunkowych i problemów teoretycznych, potrafi przeprowadzić samodzielnie doświadczenie stosując właściwe przyrządy i metody pomiarowe.

Stopień   bardzo dobry   otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające  
Wymagania dopełniające dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych. Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności do: przeprowadzania szczegółowej analizy procesów fizycznych, projektowania doświadczeń potwierdzających prawa fizyczne, rozwiązywaniu złożonych zadań rachunkowych, np. wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów. 

Wymagania dopełniające obejmują treści:

•        o znacznym stopniu trudności, •        stosowane specjalistycznie.

5. Stopień bardzo dobry (88%-100%)  otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. 
b) posiada umiejętności określone na ocenę dobry oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami z różnych działów fizyki, logicznie je łączy, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów łączących różne działy fizyki. 

c) swobodnie stosuje terminologię fizyczną.
d) potrafi zaprojektować doświadczenie, przeprowadzić analizę wyników.

Stopień   celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania  wykraczające  

Wymagania wykraczające obejmują wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie. Uczeń inicjuje akcje wykraczające poza ramy programowe, sporządza z własnej inicjatywy materiały pomocne przy realizacji lekcji, posługuje się bogatym słownictwem fachowym, jest laureatem konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu krajowym. Spełnienie tych wymagań, uzależnione od spełnienia wymagań dopełniających, ocenia się na stopień celujący.  

Wymagania wykraczające obejmują treści: •        wykraczające poza program nauczania. •        naukowe. •        specjalistyczne. •        o złożonym, znacznym stopniu trudności.

6. Stopień celujący  (-100% + zadanie dodatkowe)  otrzymuje uczeń, który:

a) posiada umiejętności określone na ocenę bardzo dobry 
b) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie. 
c) samodzielnie zdobywa wiedzę z różnych źródeł.
d) rozwija zainteresowania fizyką.
e) biegle  rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, przedstawia oryginalne sposoby rozwiązania, samodzielnie rozwiązuje zadania  wykraczające poza program nauczania klasy. 
f) samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki i przeprowadza rachunek błędów. 
g) formułuje hipotezy i weryfikuje je jakościowo i ilościowo. 
h) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach z fizyki i astronomii. 
i) popularyzuje fizykę i astronomię przygotowując odczyty, doświadczenia.
j) pomaga przy szkolnych konkursach: fizycznym i astronomicznym

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW O WYMAGANIACH

• Uczniowie zapoznają się z zasadami systemu wymagań na poszczególne stopnie na początku nauki przedmiotu. 
• Klasa podpisuje z nauczycielem tzw. Kontrakt (Załącznik1) określający prawa i obowiązki ucznia i nauczyciela oraz zasady wzajemnej współpracy 
• Uczniowie są informowani o wymaganiach na stopnie szkolne z danego działu w trakcie przerabiania danego materiału.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności 

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się za pomocą następujących metod  :  

• Kartkówki z bieżącego materiału 
• Ustne odpowiedzi 
• Pisemne sprawdziany po zamkniętej partii materiału 
• Sprawdziany diagnozujące 
• Ćwiczenia praktyczne: doświadczenie uczniowskie, praca grupowa, zadania 
• Prace domowe
• Opracowanie referatu na zadany temat
​.Praca i aktywność na lekcji

Sprawdzaniu podlegają umiejętności i wiedza:
• Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i metod niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu 
• Wyszukiwanie i stosowanie informacji 
• Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności 
• Łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi podczas rozwiązywania problemów 
• Współpraca i komunikowanie się w grupie: przekazywanie informacji, formułowanie pytań, organizacja pracy.

1. Prace pisemne: 
a) Sprawdziany 10 minutowe obejmujące ostatnio przerabianą tematykę - tzw. kartkówki – mogą odbywać się na każdej lekcji i nie muszą być zapowiadane. Zakres: ostatnia lekcja, 2 ostatnie lekcje, lub jedno z zadanych do domu  zadań.  Punktacja kartkówek jest ustalana przez nauczyciela.

b) Prace klasowe, tzw. klasówka lub test 45minutowy. Zakres i termin ustalone są z uczniami przynajmniej na tydzień przed planowanym jego przeprowadzeniem.  

c) Sprawdzian diagnostyczny, po przerobieniu materiału rocznego lub semestralnego oraz po powtórkach. Termin sprawdzianu ustalany wcześniej z uczniami.

2. Odpowiedź ustna

a) Podstawę oceny za odpowiedź ustną stanowi pełna i samodzielna odpowiedź ucznia na pytanie wg ustalonych wymagań programowych na odpowiednią ocenę. 
b) Wygłoszenie przygotowanego referatu.

3. Praca uczniów na lekcji 

Oceniane jest samodzielne zgłaszanie się ucznia do:  Merytorycznej dyskusji nad tematem lekcji  Formułowania poprawnych wniosków, pytań, problemów itp.  Redagowania zapisu do zeszytu - notatki  Rozwiązania przy tablicy zadania rachunkowego, problemowego  Projektowania doświadczeń  Stawiania hipotez  Zauważenia błędu

4. Praca uczniów w domu i aktywność:

a) Wykonywanie zadań domowych 

b) Wykonywanie pomocy naukowych 
c) Przygotowanie referatów
d) Projektowanie ciekawych doświadczeń
e) Wykonywanie dodatkowych zadań 
f) Udział w konkursach
Uczeń otrzymuje za trzy plusy z aktywności ocenę bardzo dobrą, za trzy minusy ocenę niedostateczną

Zasady poprawiania stopni:
1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy klasowej, powinien to zrobić w terminie do dwóch tygodni.
2. Kartkówki można poprawiać na zasadach i w terminie ustalonym z nauczycielem (**) Oceny z kartkówki są równoważne  z  oceną z odpowiedzi ustnej.
3. Nieobecność na sprawdzianie lub kartkówce traktowana i liczona jest, jak 0, które należy poprawić.
4. Uczeń ma prawo do próby poprawienia uzgodnionych z nauczycielem partii materiału, gdy ocena semestralna lub końcowo - roczna jest na pograniczu dwóch ocen (**).
5. Każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika, nie obniża ona już uzyskanej oceny. Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia brane są pod uwagę.
6. Uczeń przyłapany w trakcie sprawdzianu na niesamodzielnej pracy lub korzystaniu z jakichkolwiek materiałów otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości jej poprawienia.
7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę semestralną lub końcową na ocenę wyższą niż przewidziana przez nauczyciela uczącego danego ucznia. Warunkiem uzyskania oceny wyższej jest zdanie egzaminu sprawdzającego pisemnego (i ustnego) przed komisją złożoną z nauczycieli uczących danego przedmiotu. Ocena komisji jest ostateczna. 

Uwagi dodatkowe:
a. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotownie do lekcji tzw. Np raz/dwa* w semestrze bez podania przyczyn. 
b. Uczeń ma prawo zgłosić tzw. Bz brak zeszytu, podręcznika, zbioru zadań lub zadania domowego raz w semestrze. 
c.Zgłoszenie Np lub Bz powinno nastąpić na początku lekcji przed sprawdzeniem obecności. Każde kolejne zgłoszenie Np lub Bz będzie równoznaczne z oceną niedostateczną. Zgłoszenie nieprzygotowania nie jest równoznaczne z brakiem zadania lub zeszytu. 
d. Nieprzygotowanie nie może być zgłoszone w przypadku zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych i powtórek, z wyjątkiem szczególnych wypadków losowych.
e. Ocena semestralna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.

4. SPOSOBY INFORMOWANIA O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW Z FIZYKI
1. Ocena ustalona wg wymagań programowych z fizyki spełnia funkcje:
•        informacyjną – uczeń wie, czego nie opanował, zaś nauczyciel wie, co sprawia uczniowi trudności, informuje rodziców o osiągnięciach dziecka; 
•        wychowawczą – ocena jest „w miarę” adekwatna do stanu wiedzy ucznia i umożliwia mu samoocenę, może pomóc w ocenianiu dziecka przez rodziców.
 2. Ocena jest jawna oraz motywowana w przypadkach uzasadnionych i zawsze na prośbę zainteresowanych.
3. W dzienniku opisuję każdą ocenę z fizyki zaznaczając, jakiej partii materiału lub jakiego zagadnienia ona dotyczy. Wychowawca mając dziennik w każdej chwili może udzielić stosownej informacji rodzicom.
4. Na wywiadówkach i konsultacjach rodzice lub opiekunowie są informowani o wynikach w nauce. W uzasadnionych przypadkach braki i sposoby ich uzupełnienia są omawiane indywidualnie. 5. W razie potrzeby częstszej kontroli postępów ucznia ustala się regularne kontakty indywidualne z rodzicami oraz zapisuje oceny do zeszytu przedmiotowego.
6. Na miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji uczeń jest informowany o ewentualnej ocenie niedostatecznej. Ocena ta może ulec zmianie w toku dalszej nauki.
7. Tydzień przed klasyfikacją semestralną lub roczną uczeń jest informowany ustnie oprzewidywanej dla niego ocenie.

5. ZAKOŃCZENIE
Przedstawiony przedmiotowy system oceniania z fizyki ma być spójny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Jeżeli w którymś założeniu taki by się nie okazał, ważniejszy jest wewnątrzszkolny system oceniania. Szczegółowe przedstawienie systemu oceniania z fizyki ma na celu zapoznanie uczniów i rodziców w możliwie najprostszy sposób z obowiązującymi przepisami.

Załącznik 1
KONTRAKT NAUCZYCIEL – UCZEŃ
1. Uczeń zobowiązany jest do bycia przygotowanym na każdą lekcję tj. wymagane jest posiadanie zeszytu przedmiotowego, podręcznika, zbioru zadań oraz znajomości materiału.
2. Uczeń ma prawo do zgłoszenia braku przygotowania ‘np.’dwa* razy w semestrze bez podania przyczyny Powinno ono być zgłoszone na początku lekcji, przed sprawdzeniem obecności. Każde kolejne ‘np.’ lub zgłoszenie w trakcie lekcji jest równoważne z oceną niedostateczną.
3.Nieprzygotownie nie może być zgłoszone w przypadku zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych i powtórek, z wyjątkiem szczególnych wypadków losowych.
4. Uczeń ma prawo do zgłoszenia braku zadania lub zeszytu lub podręcznika lub zbioru zadań ‘bz’ raz w semestrze bez podania przyczyny Powinno ono być zgłoszone na początku lekcji, przed sprawdzeniem obecności. Każde kolejne ‘bz’ lub zgłoszenie w trakcie lekcji jest równoważne z oceną niedostateczną. Zgłoszenie ‘bz’ nie jest równoznaczne z brakiem przygotowania
5. Uczeń nieobecny na ostatniej lekcji nie jest zwolniony ze znajomości treści lekcji. Jedynie uczeń, który był nieobecny, przez co najmniej tydzień oraz ma usprawiedliwienie od lekarza może uzupełnić wiedzą z opuszczonych lekcji lub napisać zaległy sprawdzian w terminie ustalonym z nauczycielem.
6. Nauczyciel ma prawo do sprawdzania postępów ucznia poprzez: zapowiedziane sprawdziany (przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) z większej partii materiału, zapowiedziane lub niezapowiedziane kartkówki, odpowiedź ustną, zadanie domowe. Ocenie podlega również aktywność ucznia oraz prace dodatkowe np. referaty, udział w konkursach itp.
7. Uczeń ma prawo do poprawy zapowiedzianych sprawdzianów w terminie do dwóch tygodni po otrzymaniu oceny.
8. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn nieusprawiedliwionych jest zobowiązany do napisania sprawdzianu na najbliższej lekcji  i nie ma możliwości poprawy.
9. **Kartkówki można poprawiać na zasadach i w terminie ustalonym z nauczycielem .
10. Jeżeli uczeń został przyłapany w trakcie sprawdzianu na niesamodzielnej pracy lub  korzystaniu z jakichkolwiek materiałów otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości jej poprawienia. 11. Uczeń ma prawo do próby poprawienia uzgodnionych z nauczycielem  partii materiału, gdy ocena semestralna lub końcowo-roczna jest na pograniczu dwóch ocen.
12. Ocena semestralna i końcowo-roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.
13. Uczeń ma prawo poprawić ocenę semestralną lub końcową na ocenę wyższą niż przewidziana przez nauczyciela uczącego danego ucznia. Warunkiem uzyskania oceny wyższej jest zdanie egzaminu sprawdzającego pisemnego i ustnego przed komisją złożoną z nauczycieli uczących danego przedmiotu. Ocena komisji jest ostateczna.
14. Uczeń, dostaje ocenę ndst z aktywności w przypadku gdy przeszkadzając w prowadzeniu lekcji nie potrafi odpowiedzieć na zadane przez nauczyciela pytanie dotyczące omawianej w tym czasie części materiału

GEOGRAFIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH 5-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1.    Zadania PSO:

 • Zebranie informacji niezbędnych nauczycielowi w nieustannym dostosowywaniu swoich   działań   dydaktycznych   do   zmieniających   się   warunków,    potrzeb i możliwości rozwojowych ucznia Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o poziomie wiadomości i umiejętności ich dzieci.
 • Motywowanie uczniów do systematycznej i efektywnej pracy.
 • Pomaganie   uczniowi   w   samodzielnym   planowaniu   swojego   rozwoju   przez zwracanie uwagi na jego sukcesy i porażki.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za jego osobiste postępy.

2.   Środki dydaktyczne do pracy indywidualnej ucznia:

Na realizację programu geografii w szkole podstawowej przewidziano 5 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia.

Każdy uczeń    w poszczególnych klasach powinien posiadać  następujący zestaw środków dydaktycznych do pracy indywidualnej:

 • Podręcznik
 • Zeszyt przedmiotowy
 • Atlas geograficzny
 • Przyrządy do wykonywania rysunków i pomiarów na mapie (ołówek, kredki,
  cyrkiel, linijka, ekierka, kątomierz).

3.   Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów obejmuje następujące wskaźniki:

 • Prace pisemne
 • Wypowiedzi ustne
 • Umiejętności praktyczne.

Rezultatem sprawdzania osiągnięć ucznia są oceny bieżące, które brane są pod uwagę przy ocenianiu semestralnym i końcoworocznym.

Sprawdzanie pisemne:

 • Sprawdzian po zakończeniu działu obowiązuje każdego ucznia.  W przypadku nieobecności uczeń może zaliczać sprawdzian w formie pisemnej  w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń może pisać poprawę sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie od dnia wpisania oceny ze sprawdzianu. Sprawdzian jest zapowiadany tydzień wcześniej.
 • Kartkówki ( z trzech ostatnich lekcji)
 • Prace domowe,
 • Prace wykonywane na mapach konturowych,
 • Prezentacje ( dodatkowo).

Wypowiedzi ustne:

 • Ocena bieżąca z trzech ostatnich lekcji
 • Aktywność i praca na lekcjach (indywidualna i zespołowa)
 • Ocena   z   powtórzenia   po    zakończeniu   działu    (zapowiedziane    tydzień wcześniej)

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie tyle razy w semestrze ile jest lekcji geografii tygodniowo (klasa 7 dwa razy).

W czasie lekcji powtórzeniowej nie można zgłosić nieprzygotowania.

4.   Poziom wymagań na poszczególne oceny wyrażony w procentach:

Procentowe progi na poszczególne oceny są zgodne ze szkolnymi.

 • Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który w części obowiązkowej otrzyma ocenę bardzo dobrą  i wyczerpująco rozwiąże zadanie dodatkowe
 • Skala   procentowa   dla   uczniów   posiadających   opinię   poradni   psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie poradni o realizowaniu programu szkoły specjalnej jest odpowiednio dostosowana.

5.    Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Ocena niedostateczna: Uczeń nie opanował niezbędnych wiadomości i umiejętności zawartych
w wymaganiach podstawy programowej dla gimnazjum potrzebnych do kontynuowania nauki. Wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki, nie posiada podstawowej orientacji na mapie, nie wykonuje zadań domowych, nie potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, w tym z treści podręcznika, nie pracuje na lekcji, nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych i praktycznych o elementarnym stopniu trudności samodzielnie, w grupie lub nawet przy pomocy nauczyciela, nie udziela prawidłowych odpowiedzi na większość zadanych mu pytań.

Ocena dopuszczająca: Uczeń ma braki w wymaganiach koniecznych z zakresu wiadomości i umiejętności. Opanował w stopniu elementarnym umiejętność czytania map, posiada elementarną orientację na mapie świata, Europy i Polski, posługuje się w stopniu elementarnym słownictwem i terminologią geograficzną w mowie i piśmie.

Samodzielnie rozwiązuje i wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, przejawia chęć i gotowość pracy i współpracy. Umie wykorzystać różne źródła informacji, przy czym objawia się to jako praca odtwórcza, wskazująca na słabe zrozumienie polecenia, przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na proste pytania.

Ocena dostateczna: Uczeń opanował podstawowe wiadomości i wybrane umiejętności określone podstawową programową. Posiada podstawową orientację na mapie i w przestrzeni geograficznej, poprawnie wyraża swoje myśli w prostych i typowych przykładach w mowie żywej i pisanej, przy wypowiedzi widać nieliczne błędy, odpowiedź ustna odbywa się przy pomocy nauczyciela zadającego kolejne pytania, samodzielnie i w grupie rozwiązuje poprawnie nieskomplikowane polecenia, potrafi naśladować podobne rozwiązania w analogicznych sytuacjach, wartościuje elementy działalności człowieka środowisku, poprawnie odczytuje dane z tekstu, rysunków, diagramów, tabel, przetwarza proste dane na wykresy, wykonuje wybrane, proste obliczenia stosowane w geografii, z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania sytuacji problemowych.

Ocena dobra: Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, uwzględniającym wymagania rozszerzające. W szczególności: pracuje systematycznie, a jego przygotowanie choć pełne jest różne jakościowo, posiada dobrą orientację na mapie świata, czyta
ze zrozumieniem mapy tematyczne, dokonuje poprawnych interpretacji tekstów źródłowych, udziela zasadniczo samodzielnie odpowiedzi, choć uwidaczniają się niewielkie braki w wiedzy lub wypowiedź nie wyczerpuje omawianego zagadnienia. Wiadomości i umiejętności podstawowe są dla niego zrozumiałe, potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności. Wykonuje wszystkie obliczenia stosowane w geografii, dostrzega zależności przyczynowo - skutkowe, łączy zagadnienia w logiczne ciągi, opanował umiejętność dokonywania interpretacji prostych zjawisk przedstawianych graficznie, wmówię i piśmie posługuje się językiem poprawnym pod względem merytorycznym, stylistycznym i gramatycznym, potrafi wartościować działalność człowieka w środowisku, aktywnie i efektywnie pracuje i współpracuje w zespołach grupowych.

Ocena bardzo dobra. Uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał przewidziany w podstawie programowej dla danej klasy oraz praktycznie stosuje umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji w edukacji geograficznej. W szczególności: przygotowanie ucznia do lekcji jest pełne, wszechstronne oraz systematyczne, sprawnie posługuje się wiadomościami i umiejętnościami, podczas wypowiedzi ustnej samodzielnie potrafi interpretować omawiane zagadnienie, jego wypowiedź jest ładna, ciekawa i poprawna pod względem merytorycznym, stylistycznym i gramatycznym, samodzielnie dokonuje interpretacji treści mapy i innych materiałów źródłowych, obok prawidłowego wnioskowania przeprowadza proste analizy zjawisk, potrafi zastosować wiedzę w praktycznym działaniu, chętnie wykonuje zadania i prace dodatkowe, wykorzystuje różne źródła informacji do pogłębiania swojej wiedzy, bierze aktywny udział w przedsięwzięciach o charakterze środowiskowym, wnosi twórczy wkład w realizację zadań oraz omawianych zagadnień, pracuje nad własnym rozwojem lub bierze aktywny udział w konkursach o treściach geograficznych.

Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie kryteria ujęte w wymaganiach na ocenę bardzo dobrą, a ponadto w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawę programową, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, a ich efekty potrafi zaprezentować innym w konkretnej formie. Ponadto uczeń powinien wykazać się znaczącymi osiągnięciami w konkursach na poziomie powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim.

6.   Zasady ustalania oceny końcowej:

Zasadniczy wpływ na stopień końcowy (semestralny lub końcoworoczny) mają oceny cząstkowe z testów sprawdzających, sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych. Pozostałe oceny mogą podwyższyć lub obniżyć ocenę końcową.                                                                                                                                                    

HISTORIA

INFORMATYKA - PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 6

Uczeń: przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze, jest odpowiedzialny za ogólny porządek na stanowisku komputerowym, stosuje zasady zdrowej pracy przy komputerze, w tym planuje przerwy w pracy i rekreację na świeżym powietrzu, przestrzega zasad korzystania z licencjonowanego oprogramowania, potrafi uszanować pracę innych, m.in. nie usuwa plików i nie kopiuje ich bez zgody autora lub nauczyciela, potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, m.in. nie korzysta z gier zawierających elementy przemocy i okrucieństwa oraz nie nakłania kolegów do korzystania z takich gier.

Komputer i praca w sieci komputerowej

2

3

4

5

6

dba o porządek na stanowisku komputerowym

 

wymienia podstawowe zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

wymienia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

omawia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

omawia szczegółowo zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

posługuje się myszą i klawiaturą;

określa typ komputera (komputerów) w pracowni komputerowej (np. IBM, Macintosh);

z pomocą nauczyciela poprawnie loguje się do szkolnej sieci komputerowej i kończy pracę z komputerem

rozróżnia elementy zestawu komputerowego;

podaje ich przeznaczenie; potrafi samodzielnie i poprawnie zalogować się do szkolnej sieci komputerowej i wylogować się

omawia ogólne przeznaczenie elementów zestawu komputerowego; wymienia elementy zestawu komputerowego i nośniki pamięci masowej;

wie, na czym polega uruchomienie komputera i programu komputerowego

omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowego;

wie, czym jest pamięć operacyjna;

wie, czym jest system operacyjny;

zna jednostki pamięci; omawia procesy zachodzące podczas uruchamiania programu komputerowego;

wymienia cechy środowiska graficznego;

wie, czym jest system operacyjny

omawia wewnętrzną budowę komputera – rodzaje pamięci;

omawia nośniki pamięci masowej ze względu na ich pojemność i przeznaczenie; omawia procesy zachodzące w komputerze podczas jego uruchamiania;

wymienia funkcje systemu operacyjnego;

omawia cechy środowiska graficznego;

omawia funkcje systemu operacyjnego

 

 

Program komputerowy

2

3

4

5

6

uruchamia programy korzystając z ikon na pulpicie;

potrafi poprawnie zakończyć pracę programu;

rozróżnia elementy okna programu;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;

jest świadom istnienia wirusów komputerowych

uruchamia programy z wykazu programów w menu Start;

nazywa elementy okna programu;

wykonuje niektóre operacje na oknie programu;

według wskazówek nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;

potrafi omówić ogólne niebezpieczeństwa związane z zarażeniem wirusem komputerowym

omawia przeznaczenie elementów okna programu komputerowego;

wykonuje operacje na oknie programu;

pod kierunkiem nauczyciela pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów; samodzielnie wykonuje operacje w oknie programu;

wymienia sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi;

stosuje niektóre z nich

wie, że nie wolno bezprawnie kopiować programów i kupować ich nielegalnych kopii;

wybraną metodą samodzielnie kopiuje pliki na zewnętrzny nośnik danych;

samodzielnie pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów;

sprawnie korzysta z menu kontekstowego;

zna podstawowe skróty klawiaturowe;

wie, czym są wirusy komputerowe;

potrafi ogólnie omówić ich działanie

instaluje programy i zna zasady odinstalowywania ich;

zna podstawowe rodzaje licencji komputerowych i zasady korzystania z nich;

wskazaną metodą samodzielnie kopiuje pliki na zewnętrzne nośniki danych; stosuje skróty klawiaturowe; potrafi wskazać podobieństwa i różnice w budowie różnych okien programów;

stosuje sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi, np. używa programu antywirusowego dla dysku twardego i innych nośników danych

 

Zastosowania komputera i programów komputerowych

2

3

4

5

6

wymienia przynajmniej trzy zastosowania komputera

podaje przykłady zastosowania komputera w szkole i w domu

wskazuje zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia

 

wskazuje użyteczność zastosowania komputera do usprawnienia uczenia się; korzysta z programów edukacyjnych

korzystając z dodatkowych źródeł, odszukuje informacje na temat zastosowań komputera

podaje przykład urządzenia ze swojego otoczenia, opartego na technice komputerowej

podaje przykłady urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej

omawia działanie przykładowych urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej

podaje przykłady zastosowania komputera w domu;

wymienia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych

omawia historię komputerów;

wyszukuje w różnych źródłach, w tym w Internecie, informacje na temat najnowszych zastosowań komputerów;

omawia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych

Dokument komputerowy

2

3

4

5

6

pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku, w folderze domyślnym

 

pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku we wskazanej lokalizacji;

pod kierunkiem nauczyciela potrafi wydrukować dokument komputerowy

samodzielnie zapisuje dokument w pliku w wybranej lokalizacji;

pod kierunkiem nauczyciela zakłada nowy folder;

potrafi przygotować dokument komputerowy do druku

samodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze;

przegląda dokument, zmienia i ponowne zapisuje pod tą samą lub inną nazwą w wybranej lokalizacji;

samodzielnie potrafi ustalić podstawowe parametry drukowania

podaje cechy charakterystyczne dokumentów komputerowych tworzonych w różnych programach komputerowych;

podczas przygotowywania dokumentu do druku korzysta z podglądu wydruku;

potrafi korzystać z właściwości drukowania

Pliki i foldery

2

3

4

5

6

z pomocą nauczyciela odszukuje zapisane pliki i otwiera je

 

wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwać pliki;

potrafi odpowiednio nazwać plik;

samodzielnie odszukuje określone pliki;

z pomocą nauczyciela kopiuje pliki na wskazany nośnik pamięci

potrafi usuwać wskazane pliki;

rozumie, czym jest struktura folderów;

rozróżnia folder nadrzędny i podrzędny;

potrafi tworzyć własne foldery;

z pomocą nauczyciela kopiuje pliki na inny nośnik pamięci;

potrafi skompresować i zdekompresować folder i plik

 

tworzy własne foldery, korzystając z odpowiedniej opcji menu;

rozróżnia pliki tekstowe i graficzne po ich rozszerzeniach;

otwiera pliki z okna Mój komputer;

potrafi samodzielnie przenieść lub skopiować plik do innego folderu na dysku twardym i na inny nośnik;

odszukuje pliki w strukturze folderów;

potrafi zmienić nazwę istniejącego pliku;

zna pojęcie „rozszerzenie pliku";

potrafi kopiować, przenosić i usuwać foldery

swobodnie porusza się po strukturze folderów;

zna różnicę między kopiowaniem a przenoszeniem folderu;

rozróżnia pliki innych programów po ich rozszerzeniach (np. pokaz slajdów, pliki arkusza kalkulacyjnego, pliki utworzone w edytorze postaci);

tworzy skróty do plików i folderów;

porządkuje ikony na pulpicie;

wyjaśnia, na czym polega kompresowanie plików

Najczęściej stosowane metody posługiwania się programami komputerowymi

2

3

4

5

6

do obsługi programów posługuje się głównie myszą (klika wymienione przez nauczyciela elementy: przyciski, ikony, opcje menu)

do obsługi programów posługuje się myszą i klawiszami sterującymi kursorem, korzystając z pomocy nauczyciela;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego

samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy i klawiszy sterujących kursorem;

korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego;

na polecenie nauczyciela stosuje metodę przeciągnij i upuść

samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy, klawiszy sterujących kursorem i skrótów klawiaturowych;

samodzielnie korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego;

samodzielnie stosuje metodę przeciągnij i upuść

omawia zasadę działania Schowka;

potrafi samodzielnie korzystać z poznanych metod w różnych programach komputerowych

Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji

Uczeń: potrafi świadomie korzystać z Internetu, jest odpowiedzialny za siebie i innych – potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru źródła informacji i samej informacji, m.in. nie wchodzi na strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z Zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, unika nawiązywania poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami, stosuje zasady taktowanego zachowania w Internecie, m.in. przestrzega podstawowych zasad netykiety,  korzysta z cudzych materiałów w sposób zgodny z prawem.

Internet

2

3

4

5

 

wymienia przykłady różnych źródeł informacji;

podaje przykłady niektórych usług internetowych;

potrafi uruchomić przeglądarkę internetową; wymienia niektóre zagrożenia ze strony Internetu

wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa;

podaje i omawia przykłady usług internetowych;

otwiera i przegląda wskazane strony internetowe w przeglądarce;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej

 

wyjaśnia, czym jest adres internetowy;

wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;

wymienia zagrożenia ze strony Internetu (m.in. strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, pomagające nawiązywać niewłaściwe kontakty

wyjaśnia, czym jest hiperłącze;

omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;

samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej; wyszukuje hasła w encyklopediach multimedialnych i słownikach

stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek internetowych;

korzysta z portali internetowych

Poczta elektroniczna

2

3

4

5

6

podaje przykłady różnych sposobów komunikacji;

potrafi uruchomić program pocztowy i odebrać pocztę

 

omawia podobieństwa i różnice między pocztą tradycyjną i elektroniczną;

wymienia zasady netykiety;

pisze i wysyła listy elektroniczne do jednego adresata; odbiera pocztę

wymienia poszczególne elementy okna programu pocztowego;

wymienia podstawowe zasady pisania listów elektronicznych;

wymienia i omawia zasady netykiety;

pisze i wysyła listy elektroniczne do wielu adresatów; odbiera pocztę;

prawidłowo dołącza załączniki do listów;

zna i stosuje zasadę nieotwierania załączników do listów elektronicznych pochodzących od nieznanych nadawców

 

omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna programu pocztowego;

stosuje zasady redagowania listów elektronicznych;

przestrzega zasad netykiety;

odpowiada na listy;

korzysta z książki adresowej;

wymienia i omawia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną;

wymienia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną

zna różnicę między formatem tekstowym a HTML;

tworzy listy w HTML; konfiguruje program pocztowy;

zakłada konto pocztowe

Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych  i prezentacji multimedialnych
Uczeń: słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia, stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych, rozwija indywidualne zdolności twórcze i wrażliwość estetyczną, potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się, potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera, potrafi współpracować w grupie, jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

Grafika komputerowa

2

3

4

5

6

omawia zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu komputerowego;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka)

 

wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki;

tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka);

tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów);

pod kierunkiem nauczyciela wprowadza napisy w obszarze rysunku;

wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku

tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów);

wypełnia kolorem obszary zamknięte;

stosuje kolory niestandardowe;

wprowadza napisy w obszarze rysunku;

ustala parametry czcionki takie, jak: krój, rozmiar, kolor, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku

przekształca obraz: wykonuje odbicia lustrzane, obroty, pochylanie i rozciąganie obrazu;

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go do innego rysunku;

wykorzystuje możliwość rysowania w powiększeniu, aby rysować bardziej precyzyjnie i poprawiać rysunki

omawia powstawanie obrazu komputerowego i przeznaczenie karty graficznej;

samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności;

przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne

Teksty komputerowe

2

3

4

5

6

pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne;

wyjaśnia pojęcia: wiersz tekstu, kursor tekstowy;

zaznacza fragment tekstu;

zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;

usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace

wyjaśnia, do czego służy edytor tekstu;

porusza się po tekście za pomocą kursora myszy;

wyjaśnia pojęcia: strona dokumentu tekstowego, margines;

usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace i Delete;

wyrównuje akapity do lewej, do prawej, do środka;

zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;

pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu rysunki ClipArt i obiekty WordArt;

pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu prostą tabelę i wypełnia ją treścią

 

wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, parametry czcionki;

prawidłowo stosuje spacje przy znakach interpunkcyjnych;

porusza się po tekście za pomocą kursora myszy i klawiszy sterujących kursorem;

zna pojęcie: justowanie;

justuje akapity;

dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu;

wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

wymienia rodzaje umieszczenia obrazu względem tekstu;

pod kierunkiem nauczyciela formatuje tabelę;

pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty (Kształy)

samodzielnie dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu;

wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;

wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

samodzielnie formatuje tabelę;

samodzielnie wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty (Kształy), rysunki ClipArt, obiekty WordArt

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;

omawia zastosowanie poszczególnych rodzajów umieszczenia obrazu względem tekstu;

omawia zasady i znaczenie poprawnego formatowania tekstu;

w zadaniach projektowych wykazuje umiejętność prawidłowego łączenia grafiki i tekstu

Obliczenia za pomocą komputera

2

3

4

5

6

wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym;

pod kierunkiem nauczyciela wypełnia danymi tabelę arkusza kalkulacyjnego;

zaznacza odpowiedni zakres komórek;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy prostą formułę i wykonuje obliczenia na wprowadzonych danych

wykonuje obliczenia na kalkulatorze komputerowym;

zna budowę tabeli arkusza kalkulacyjnego, określa pojęcia: wiersz, kolumna, komórka, zakres komórek, adres komórki, formuła;

rozumie, czym jest zakres komórek;

wypełnia danymi tabelę arkusza kalkulacyjnego;

stosuje funkcję Suma do dodawania liczb zawartych w kolumnie lub wierszu;

samodzielnie numeruje komórki w kolumnie lub wierszu;

pod kierunkiem nauczyciela wpisuje proste formuły do przeprowadzania obliczeń na konkretnych liczbach;

wykonuje wykres dla jednej i serii danych;

wymienia typy wykresów;

wymienia elementy okna arkusza kalkulacyjnego;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym;

potrafi wstawić  wiersz lub kolumnę do tabeli arkusza kalkulacyjnego;

wykonuje obramowanie komórek tabeli;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje obliczenia, tworząc proste formuły;

wprowadza napisy do komórek tabeli;

samodzielnie stosuje funkcję Suma do dodawania liczb zawartych w kolumnie lub wierszu;

zna przeznaczenie wykresu kolumnowego i kołowego; tworzy wykres dla dwóch serii danych; umieszcza na wykresie tytuł, legendę i etykiety danych

samodzielnie tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym;

samodzielnie wykonuje obramowanie komórek tabeli;

samodzielnie tworzy proste formuły do przeprowadzania obliczeń na konkretnych liczbach; wprowadza napisy do komórek tabeli;

dostosowuje szerokość kolumn do ich zawartości;

analizuje i dostrzega związek między postacią formuły funkcji Suma na pasku formuły a zakresem zaznaczonych komórek;

wykonuje obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, tworząc formuły oparte na adresach komórek;

pod kierunkiem nauczyciela stosuje inne funkcje dostępne pod przyciskiem Autosumowanie;

samodzielnie umieszcza na wykresie tytuł, legendę i etykiety danych

samodzielnie wprowadza różne rodzaje obramowań komórek tabeli i formatowanie ich zawartości;

samodzielnie stosuje inne funkcje dostępne pod przyciskiem Autosumowanie;

analizuje formuły tych funkcji;

samodzielnie tworzy formuły oparte na adresach komórek;

formatuje elementy wykresu;

korzysta z różnych rodzajów wykresów;

samodzielnie przygotowuje dane do tworzenia wykresu

Prezentacje multimedialne

2

3

4

5

6

wymienia niektóre sposoby prezentowania informacji;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów

wymienia i omawia sposoby prezentowania informacji;

podaje przykłady urządzeń umożliwiających przedstawianie prezentacji;

wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę;

pod kierunkiem nauczyciela uruchamia pokaz slajdów

wymienia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej;

wykonuje i zapisuje prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę;

dodaje animacje do elementów slajdu;

samodzielnie uruchamia pokaz slajdów

omawia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej; omawia urządzenia do przedstawiania prezentacji multimedialnych;

dba o zachowanie właściwego doboru kolorów tła i tekstu na slajdzie;

dobiera właściwy krój i rozmiar czcionki;

prawidłowo rozmieszcza elementy na slajdzie;

ustala parametry animacji;

dodaje przejścia slajdów

omawia program do wykonywania prezentacji multimedialnych;

rozróżnia sposoby zapisywania prezentacji i rozpoznaje pliki prezentacji po rozszerzeniach;

zapisuje prezentację jako Pokaz programu PowerPoint;

korzysta z przycisków akcji;

potrafi zmienić kolejność slajdów; stosuje chronometraż; potrafi zmienić kolejność animacji na slajdzie

 

       

 

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera

Uczeń: potrafi rozwiązywać proste zadania problemowe, wymagające logicznego myślenia, potrafi wynieść korzyści ze stosowania właściwego Oprogramowania (tu programu edukacyjnego) dla własnego rozwoju.

Animacje komputerowe

2

3

4

5

6

pod kierunkiem nauczyciela korzysta z programu edukacyjnego, tworząc prostą animację

projektuje proste animacje;

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia animacji

wyjaśnia pojęcia: animacja, obraz animowany;

samodzielnie tworzy animacje na zadany temat

projektuje i tworzy animacje, w tym animacje złożone;

samodzielnie zapisuje i odtwarza animacje; modyfikuje i ponownie uruchamia

potrafi samodzielnie odszukać opcje menu programu, potrzebne do rozwiązania zadania;

tworzy złożone projekty, zawierające elementy animowane;

bierze udział w konkursach informatycznych

Programy komputerowe

2

3

4

5

6

pod kierunkiem nauczyciela

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;

steruje obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo);

podaje przykłady problemów, które można rozwiązać za pomocą komputera;

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;

tworzy prosty program składający się z kilku poleceń

tworzy proste programy, stosując podstawowe zasady tworzenia programów komputerowych;

stosuje odpowiednie polecenie do wielokrotnego powtarzania wybranych czynności;

tworzy proste procedury

 

pisze programy, korzystając z edukacyjnego języka programowania;

stosuje podstawowe polecenia danego języka;

stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności i procedury;

potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania

potrafi samodzielnie znaleźć sposób rozwiązania  podanego problemu;

samodzielnie tworzy trudniejsze programy, korzystając z edukacyjnego języka programowania;

potrafi wykorzystać utworzone procedury do tworzenia innych procedur;

bierze udział w konkursach informatycznych

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – Informatyka KLASA 4

1.Komputer i programy komputerowe

Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze, jest odpowiedzialny za ogólny porządek na stanowisku komputerowym, stosuje zasady zdrowej pracy przy komputerze, w tym planuje przerwy w pracy i rekreację na świeżym powietrzu, przestrzega zasad korzystania z licencjonowanego  Oprogramowania, potrafi uszanować pracę innych, m.in. nie usuwa plików i nie kopiuje ich bez zgody autora lub nauczyciela, potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, m.in. nie korzysta z gier zawierających elementy przemocy i okrucieństwa oraz nie nakłania kolegów do korzystania z takich gier.

Posługiwanie się komputerem i praca z programem komputerowym

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia przynajmniej trzy podstawowe zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich, m.in.: dba o porządek na stanowisku komputerowym

wymienia przynajmniej sześć podstawowych zasad zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich

wymienia zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich

omawia zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich

omawia szczegółowo zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich

wymienia przynajmniej dwie podstawowe zasady zdrowej pracy przy komputerze i przestrzega ich, m.in.: planuje przerwy w pracy i ogranicza czas spędzany przy komputerze

wymienia przynajmniej cztery podstawowe zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce

wymienia zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce

omawia zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce

omawia szczegółowo zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce;

wyszukuje w Internecie dodatkowe informacje na temat zdrowej pracy przy komputerze i prezentuje je przed grupą

posługuje się myszą i klawiaturą;

uruchamia programy korzystając z ikon na pulpicie;

potrafi poprawnie zakończyć pracę programu;

rozróżnia elementy okna programu;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu

uruchamia programy z wykazu programów w menu Start;

nazywa elementy okna programu;

wykonuje niektóre operacje na oknie programu;

według wskazówek nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;

wyjaśnia, co kryje się pod ikonami umieszczonymi na pulpicie

omawia przeznaczenie elementów okna programu komputerowego;

wykonuje operacje na oknie programu;

omawia sposoby korzystania z menu programu komputerowego;

pod kierunkiem nauczyciela pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów; samodzielnie wykonuje operacje w oknie programu;

zna wybrane skróty klawiaturowe

wie, czym jest system operacyjny;

samodzielnie pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów;

wyjaśnia różnice w korzystaniu z różnych menu programów komputerowych;

korzysta z menu kontekstowego;

zna i stosuje podstawowe skróty klawiaturowe

omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowego;

potrafi samodzielnie odszukać i uruchomić wybrany program komputerowy;

potrafi wskazać podobieństwa i różnice w budowie różnych okien programów

Praca z dokumentem komputerowym

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

tworzy prosty dokument komputerowy – rysunek, tekst;

pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku, w folderze domyślnym

tworzy dokument komputerowy – rysunek, tekst;

pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku we wskazanej lokalizacji

otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze;

modyfikuje dokument i samodzielnie zapisuje w pliku w wybranej lokalizacji

samodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze;

przegląda dokument, zmienia i ponowne zapisuje pod tą samą lub inną nazwą w wybranej lokalizacji

podaje cechy charakterystyczne dokumentów komputerowych tworzonych w różnych programach komputerowych (np. Paint, Word)

Pliki i foldery

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

z pomocą nauczyciela odszukuje zapisane pliki i otwiera je

wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwać pliki;

potrafi odpowiednio nazwać plik;

odszukuje pliki w strukturze folderów;

potrafi tworzyć własne foldery

otwiera pliki umieszczone przez nauczyciela w wybranym folderze;

rozumie, czym jest struktura folderów;

rozróżnia folder nadrzędny i podrzędny;

tworzy własne foldery, korzystając z odpowiedniej opcji menu

zna pojęcie „rozszerzenie pliku";

rozróżnia pliki tekstowe i graficzne po ich rozszerzeniach;

potrafi zmienić nazwę istniejącego pliku;

potrafi wybrać program do otwierania pliku z danym rozszerzeniem

swobodnie porusza się po strukturze folderów;

rozróżnia pliki programów po ich rozszerzeniach

Najczęściej stosowane metody posługiwania się programami komputerowymi

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

do obsługi programów posługuje się głównie myszą (klika wymienione przez nauczyciela elementy: przyciski, ikony, opcje menu)

pracując z wybranym programem komputerowym, posługuje się myszą i klawiszami sterującymi kursorem, korzystając z pomocy nauczyciela;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu

samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy i klawiszy sterujących kursorem;

korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu;

na polecenie nauczyciela stosuje metodę przeciągnij i upuść

samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy, klawiszy sterujących kursorem i skrótów klawiaturowych;

samodzielnie korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu;

samodzielnie stosuje metodę przeciągnij i upuść

omawia zasadę działania Schowka;

potrafi samodzielnie korzystać z poznanych metod w różnych programach komputerowych

Tworzenie rysunków

Uczeń: słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia, stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych, rozwija indywidualne zdolności twórcze i wrażliwość estetyczną, potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się, potrafi odkrywać nowe  bszary zastosowań komputera, potrafi współpracować w grupie, jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – tworzenie rysunków w edytorze grafiki

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

omawia zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu komputerowego;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze grafiki, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Linia, Gumka)

wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki;

tworzy rysunek w prostym edytorze grafiki, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Linia, Gumka);

tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, elips, okręgów);

pod kierunkiem nauczyciela wprowadza napisy w obszarze rysunku;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku

tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, elips, okręgów);

wspólnie z nauczycielem analizuje problem i przykład jego rozwiązania;

rozwiązuje problem, korzystając z przykładowego rozwiązania;

wypełnia kolorem obszary zamknięte; stosuje kolory niestandardowe;

wprowadza napisy w obszarze rysunku;

ustala parametry czcionki takie, jak: krój, rozmiar, kolor, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie;

wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go do innego rysunku;

analizuje problem i przykład jego rozwiązania;

samodzielnie szuka sposobu rozwiązania wybranego problemu;

stosuje poznane metody komputerowego rysowania do tworzenia i modyfikowania rysunków

samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności;

potrafi samodzielnie sformułować problem i go rozwiązać;

przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne

Programowanie

Uczeń: potrafi rozwiązywać proste zadania problemowe, wymagające logicznego myślenia, potrafi wynieść korzyści ze stosowania właściwego oprogramowania (tu programu edukacyjnego) dla własnego rozwoju.

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

pod kierunkiem nauczyciela

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;

tworzy prosty program składający się z kilku poleceń;

steruje obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo)

podaje przykłady problemów, które można rozwiązać za pomocą komputera;

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;

tworzy program sterujący obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo);

zapisuje program w pliku

tworzy proste programy, stosując podstawowe zasady tworzenia programów komputerowych;

korzystając z oprogramowania edukacyjnego, pisze polecenia sterujące obiektem na ekranie w przód, w lewo, w prawo i zmienia położenie obiektu o dowolny kąt;

stosuje odpowiednie polecenie do powtarzania wybranych czynności;

zapisuje w wizualnym języku programowania pomysły historyjek;

modyfikuje programy; objaśnia przebieg działania programów

pisze programy, korzystając z edukacyjnego języka programowania;

stosuje podstawowe polecenia danego języka;

stosuje powtarzanie tych samych czynności;

potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania;

zapoznaje się z przykładowym problemem i analizuje sposób jego rozwiązania, korzystając z podręcznika;

zapisuje w wizualnym języku programowania sytuacje warunkowe i zdarzenia;

testuje na komputerze programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami;

projektuje historyjki

potrafi samodzielnie znaleźć sposób rozwiązania podanego problemu;

samodzielnie tworzy trudniejsze programy;

samodzielnie szuka sposobu rozwiązania postawionego problemu (zadania);

projektuje historyjki według własnych pomysłów i zapisuje je, korzystając z wybranego środowiska programowania;

bierze udział w konkursach informatycznych

Tworzenie dokumentów tekstowych

Uczeń: słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia, stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych, potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się, potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera, potrafi współpracować w grupie, jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowywanie tekstu w edytorze tekstu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne;

porusza się po tekście za pomocą kursora myszy i klawiszy sterujących kursorem;

zaznacza fragment tekstu;

zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;

usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace

wyjaśnia, do czego służy edytor tekstu;

porusza się po tekście za pomocą kursora myszy;

wyjaśnia pojęcia: wiersz tekstu, kursor tekstowy;

wie, jak się tworzy akapity w edytorze tekstu;

usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace i Delete;

wyrównuje akapity do lewej, do prawej, do środka;

zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki

wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie w tekście, parametry czcionki;

wspólnie z nauczycielem analizuje problem i przykład jego rozwiązania;

rozwiązuje problem, korzystając z przykładowego rozwiązania;

prawidłowo stosuje spacje przy znakach interpunkcyjnych;

wyjaśnia pojęcia: strona dokumentu tekstowego, margines, justowanie;

justuje akapity;

wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

stosuje listy wypunktowane i numerowane

wie, jak ustawić odstęp po akapicie i interlinię;

analizuje problem i przykład jego rozwiązania;

samodzielnie szuka sposobu rozwiązania wybranego problemu;

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

zna i stosuje podane w podręczniku zasady poprawnego redagowania tekstu;

stosuje kopiowanie formatu, wykorzystując odpowiednią opcję menu

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;

potrafi samodzielnie sformułować problem i go rozwiązać;

pisze tekst, stosując poprawnie poznane zasady redagowania tekstu;

korzystając z Internetu i innych źródeł, wyszukuje informacje na temat e-booków

2.Wyszukiwanie informacji w Internecie

Uczeń: potrafi świadomie korzystać z Internetu, jest odpowiedzialny za siebie i innych – potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z iewłaściwego wyboru źródła informacji i samej informacji, m.in. nie wchodzi na strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, unika nawiązywania poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi sobami,stosuje zasady taktowanego zachowania w Internecie, m.in. przestrzega podstawowych zasad netykiety,korzysta z cudzych materiałów w sposób Zgodny z prawem.

Posługiwanie się komputerem i sieciami komputerowymi – wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem Internetu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia przykłady różnych źródeł informacji;

podaje przykłady niektórych usług internetowych;

potrafi uruchomić przeglądarkę internetową; wymienia niektóre zagrożenia ze strony Internetu

wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa;

podaje i omawia przykłady usług internetowych;

otwiera i przegląda wskazane strony internetowe w przeglądarce;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej

wyjaśnia, czym jest adres internetowy;

wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;

wymienia zagrożenia ze strony Internetu (m.in. strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, pomagające nawiązywać niewłaściwe kontakty)

wyjaśnia, czym jest hiperłącze;

omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;

samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej; wyszukuje hasła w encyklopediach multimedialnych i słownikach

stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek internetowych;

korzysta z portali internetowych

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – Informatyka KLASA 5

Tworzenie rysunków

Uczeń: słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia,stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów Komputerowych,rozwija indywidualne zdolności twórcze i wrażliwość estetyczną,potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności Uczenia się,potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera,potrafi współpracować w grupie,jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – tworzenie rysunków w edytorze grafiki

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

rysuje wielokąty, korzystając z narzędzia Wielokąt;

wykonuje odbicie lustrzane zaznaczonego fragmentu rysunku;

tworzy proste rysunki z wykorzystaniem poznanych narzędzi malarskich i operacji na fragmentach rysunku

korzystając ze wzorca, wybiera sposób rysowania wielokątów;

wie, jak zastosować narzędzie Krzywa;

przekształca obraz: wykonuje odbicia lustrzane i obroty;

korzysta z narzędzia Lupa do powiększania obrazu;

tworzy nowe rysunki i modyfikuje rysunki gotowe, korzystając z poznanych możliwości edytora grafiki

stosuje narzędzie Krzywa do tworzenia rysunków;

korzysta z Pomocy dostępnej w programach;

przekształca obraz: wykonuje pochylanie i rozciąganie obrazu;

wie, w jaki sposób dawniej tworzono obrazy;

wykorzystuje możliwość rysowania w powiększeniu, aby rysować bardziej precyzyjnie i poprawiać rysunki

analizuje sytuację problemową i szuka rozwiązania problemu;

przekształca obraz: wykonuje odbicia lustrzane, obroty, pochylanie i rozciąganie obrazu;

wie, z czego składa się obraz komputerowy i jaka jest funkcja karty graficznej;

wykorzystuje możliwość włączenia linii siatki, aby poprawiać rysunki

samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności, a w razie potrzeby korzysta z Pomocy do programu;

wyjaśnia różnicę między odbiciem lustrzanym w poziomie a obrotem o kąt 90°;

omawia proces powstawania obrazu komputerowego i wyjaśnia przeznaczenie karty graficznej;

rozwija indywidualne zdolności twórcze;

przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne

 1. Komputer i programy komputerowe

Uczeń: przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,jest odpowiedzialny za ogólny porządek na stanowisku komputerowym,stosuje zasady zdrowej pracy przy komputerze, w tym planuje przerwy w pracy i rekreację na świeżym powietrzu,przestrzega zasad korzystania z icencjonowanego oprogramowania,potrafi uszanować pracę innych, m.in. nie usuwa plików i nie kopiuje ich bez zgody autora lub nauczyciela,potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, m.in. nie korzysta z gier zawierających elementy przemocy i okrucieństwa oraz nie nakłania kolegów do korzystania z takich gier.

 

Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

określa typ komputera (komputerów) w pracowni komputerowej, np. PC, Mac;

loguje się do szkolnej sieci komputerowej i prawidłowo kończy pracę z komputerem

zna w podstawowym zakresie działanie komputera;

rozróżnia elementy zestawu komputerowego;

omawia przeznaczenie monitora, klawiatury i myszy;

podaje przykłady komputerów przenośnych;

potrafi poprawnie zalogować się do szkolnej sieci komputerowej i wylogować się;

omawia przeznaczenie urządzeń zewnętrznych (drukarka, skaner, projektor multimedialny)

wymienia nazwy niektórych części zamkniętych we wspólnej obudowie komputera (płyta główna, procesor, pamięć operacyjna, dysk twardy);

omawia cechy komputerów przenośnych, m.in.: takich jak laptop, tablet;

wymienia urządzenia mobilne;

wyjaśnia przeznaczenie urządzeń do nagrywania obrazów, dźwięków i filmów tj. kamera internetowa, cyfrowy aparat fotograficzny, kamera cyfrowa

omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowego;

wyjaśnia, czym jest pamięć operacyjna RAM;

wyjaśnia różnicę pomiędzy pamięcią operacyjną a dyskiem twardym;

omawia cechy urządzeń mobilnych;

wykonuje zdjęcia aparatem cyfrowym lub smartfonem i przenosi je do pamięci komputera

korzystając z dodatkowych źródeł, odszukuje informacje na temat historii komputerów;

charakteryzuje komputery przenośne, uzupełniając informacje z dodatkowych źródeł;

odszukuje w Internecie więcej informacji na temat urządzeń do nawigacji satelitarnej;

nagrywa krótkie filmy, korzystając z aparatu cyfrowego, smartfonu lub kamery cyfrowej i przenosi je do pamięci komputera

uruchamia programy w wybrany sposób, np. klikając ikonę na pulpicie kafelek na ekranie startowym lub z wykazu programów w menu Start

wymienia cechy środowiska graficznego;

wie, czym jest system operacyjny;

wie, na czym polega uruchamianie programów

zna rolę systemu operacyjnego;

wymienia cechy środowiska graficznego;

wie, na czym polega uruchamianie komputera, instalowanie i uruchamianie programu komputerowego;

wie, że nie wolno bezprawnie kopiować programów i kupować ich nielegalnych kopii

omawia funkcje systemu operacyjnego;

omawia ogólnie procesy zachodzące podczas włączenia komputera;

wyjaśnia, co dzieje się na ekranie monitora i w pamięci komputera podczas uruchamiania programu komputerowego;

wie, że korzystając z programu komputerowego, należy pamiętać o przestrzeganiu warunków określonych w umowie licencyjnej

wyjaśnia, czym jest UEFI (i jego poprzednik BIOS) i wyjaśnia, jaka jest jego rola w działaniu komputera;

zna podstawowe rodzaje licencji komputerowych i zasady korzystania z nich

Operacje na plikach i folderach

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia przykładowe nośniki pamięci masowej i wie, do czego służą

omawia ogólnie nośniki pamięci masowej, m.in.: CD, DVD, urządzenie pendrive

wie, co to jest pojemność nośników pamięci;

podaje przykładowe pojemności wybranych nośników pamięci masowych

omawia przeznaczenie poszczególnych rodzajów nośników pamięci masowej;

wie, co to są zasoby komputera

korzystając z dodatkowych źródeł, odszukuje informacje na temat nośników pamięci masowej;

przegląda zasoby wybranego komputera; sprawdza ilość wolnego miejsca na dysku

odszukuje zapisane pliki w strukturze folderów i otwiera je;

tworzy własne foldery, korzystając z odpowiedniej opcji menu;

z pomocą nauczyciela kopiuje pliki z wykorzystaniem Schowka do innego folderu na tym samym nośniku

swobodnie porusza się po strukturze folderów, aby odszukać potrzebny plik;

potrafi odpowiednio nazwać plik;

kopiuje pliki do innego folderu na tym samym nośniku;

wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwać pliki

rozróżnia folder nadrzędny i podrzędny;

kopiuje pliki i foldery zapisane na dysku twardym na inny nośnik pamięci, wykorzystując Schowek;

potrafi skopiować pliki z dowolnego nośnika na dysk twardy;

zna przynajmniej dwie metody usuwania plików i folderów

kopiuje pliki z wykorzystaniem Schowka do innego folderu i na inny nośnik;

przenosi i usuwa pliki, stosując metodę przeciągnij i upuść;

zna i stosuje skróty klawiaturowe do wykonywania operacji na plikach i folderach;

zmienia nazwę istniejącego pliku;

potrafi odzyskać plik umieszczony w Koszu;

kompresuje pliki i foldery oraz je dekompresuje

samodzielnie kopiuje pliki i foldery, stosując wybraną metodę;

wyjaśnia różnicę pomiędzy kopiowaniem a przenoszeniem plików;

wyjaśnia, na czym polega kompresja plików

 

 

 1. Komunikacja z wykorzystaniem Internetu

Uczeń: potrafi świadomie korzystać z Internetu, jest odpowiedzialny za siebie i innych – potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru źródła informacji i samej informacji, m.in. nie wchodzi na strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, unika nawiązywania poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami, stosuje zasady taktowanego zachowania w Internecie, m.in. przestrzega podstawowych zasad netykiety, korzysta z cudzych materiałów w sposób zgodny z prawem.

 

Posługiwanie się komputerem i sieciami komputerowymi – komunikacja z wykorzystaniem Internetu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

z pomocą nauczyciela zakłada konto pocztowe;

pisze i wysyła listy elektroniczne do jednego adresata

samodzielnie zakłada konto pocztowe;

wymienia i stosuje podstawowe zasady pisania listów elektronicznych;

pisze list elektroniczny, stosując podstawowe zasady, np. pamięta o umieszczeniu tematu listu i podpisaniu się

podaje przykłady różnych sposobów komunikacji;

omawia podobieństwa i różnice między pocztą tradycyjną i elektroniczną;

samodzielnie zakłada konto pocztowe;

omawia szczegółowo i stosuje zasady netykiety;

dołącza załączniki do listów;

pisze i wysyła listy elektroniczne do wielu adresatów

omawia sposób zakładania konta pocztowego;

pisząc listy elektroniczne, stosuje zasady redagowania tekstu;

przestrzega zasad netykiety;

tworzy książkę adresową i korzysta z niej, wysyłając listy do wielu adresatów;

zna zasady dołączania załączników do e-maili i je stosuje, np. zmniejszając rozmiar pliku przed wysłaniem;

wie, co to jest spam i rozsyłanie tzw. internetowych łańcuszków

poprawnie redaguje list elektroniczny, stosując zasady redagowania tekstu i zasady netykiety;

zna różnicę między formatem tekstowym a HTML;

sprawnie korzysta z książki adresowej

jest świadom istnienia wirusów komputerowych;

rozumie, że należy stosować odpowiednie oprogramowanie, aby chronić komputer przed wirusami

zna i stosuje zasadę nieotwierania załączników do listów elektronicznych pochodzących od nieznanych nadawców;

omawia zagrożenia wynikające z komunikowania się przez Internet z nieznajomymi osobami;

wie, w jaki sposób wirusy mogą dostać się do komputera (podaje przynajmniej dwa sposoby)

zna i stosuje zasady komunikacji i wymiany informacji z wykorzystaniem Internetu;

wie, na czym polega cyberprzemoc;

wyjaśnia pojęcia: czat, komunikator internetowy, serwis społecznościowy, blog;

wyjaśnia, czym są wirusy komputerowe

potrafi ogólnie omówić działanie wirusów komputerowych, w tym różnych odmian wirusów, np. koni trojańskich;

wymienia i omawia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną;

wie, czym jest firewall

podaje dodatkowe, niewymienione w podręczniku, zagrożenia przenoszone przez Internet lub wynikające z korzystania z nośników pamięci masowej (np. CD, urządzenie pendrive) niewiadomego pochodzenia;

stosuje sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi, np. używa programu antywirusowego dla dysku twardego i innych nośników danych;

samodzielnie korzysta z chmury w trakcie pracy nad projektem grupowym

4.Programowanie

Uczeń: potrafi rozwiązywać proste zadania problemowe, wymagające logicznego myślenia,potrafi wynieść korzyści ze stosowania właściwego oprogramowania (tu programu edukacyjnego) dla własnego rozwoju.

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;

pisze proste programy, używając podstawowych poleceń, według opisu w podręczniku;

tworzy programy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych;

zapisuje program w pliku w folderze podanym przez nauczyciela

korzystając z opisu w podręczniku, ustala operacje, które powinny być ujęte w blok, oraz liczbę powtórzeń;

tworzy program sterujący obiektem na ekranie;

otwiera program zapisany w pliku, modyfikuje go i zapisuje pod tą samą nazwą w tym samym folderze

potrafi znaleźć rozwiązanie problemu (zadania) podanego przez nauczyciela;

wie, że powtarzające się polecenia należy ująć w blok i w razie potrzeby stosuje samodzielnie tę metodę w programie;

stosuje instrukcje warunkowe w programie;

tworzy program sterujący obiektem na ekranie zależnie od naciśniętego klawisza;

tworzy program zawierający proste animacje;

objaśnia przebieg działania programów;

otwiera program zapisany w pliku, modyfikuje go i zapisuje pod tą samą lub inną nazwą w wybranym folderze

analizuje problem, określa cel do osiągnięcia i opracowuje rozwiązanie;

potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania;

dba o przejrzystość programu, dzieląc odpowiednio program na wiersze;

korzysta z odpowiednich opcji menu lub skrótów klawiaturowych, aby zaznaczyć, usunąć lub skopiować element programu;

próbuje tworzyć program optymalny; w razie potrzeby modyfikuje go

potrafi samodzielnie określić problem i cel do osiągnięcia;

podaje przykłady problemów, które można rozwiązać za pomocą komputera z wykorzystaniem odpowiedniego programu komputerowego;

samodzielnie opracowuje rozwiązanie problemu i sprawdza rozwiązanie dla przykładowych danych;

samodzielnie odnajduje dodatkowe możliwości programu, korzystając z Pomocy;

potrafi samodzielnie modyfikować program, tak aby był optymalny

 

 

tworzy program realizujący projekt prostej historyjki według poleceń z ćwiczenia z podręcznika

zapisuje w wizualnym języku programowania proste historyjki, stosując polecenia powtarzania i polecenia sterujące obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo);

tworzy prostą grę komputerową według wskazówek zawartych w ćwiczeniu; stosuje m.in. polecenia powtarzania i instrukcje warunkowe, animacje, wyświetlanie napisów

projektuje historyjki i gry na kilku poziomach;

tworzy zmienne i stosuje je w programie do zliczania punktów w grze;

potrafi zmieniać odpowiednio wartość licznika w trakcie działania programu;

stosuje złożone animacje

projektuje animowane historyjki i gry według własnych pomysłów i zapisuje je, korzystając z wybranego środowiska programowania;

tworzy trudniejsze programy realizujące zadane zagadnienie;

rozwiązuje zadania z konkursów informatycznych i bierze w nich udział

5.Tworzenie dokumentów tekstowych

Uczeń: słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia, stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych, potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się, potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera, potrafi współpracować w grupie, jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

 

Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowywanie tekstu w edytorze tekstu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne;

formatuje tekst: zmienia krój, wielkość i kolor czcionki;

wstawia do tekstu rysunek clipart;

zapisuje dokument tekstowy w pliku

wkleja do tekstu fragment rysunku, wykorzystując Schowek;

wstawia do tekstu rysunki clipart i obiekty WordArt;

wie, jak zmienić sposób otaczania obrazu tekstem;

korzystając z podanego w podręczniku przykładu, zmienia sposób otaczania obrazu tekstem zgodnie z poleceniem zawartym w ćwiczeniu;

pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu prostą tabelę i wypełnia ją treścią

wymienia rodzaje umieszczenia obrazu względem tekstu;

stosuje wybrany sposób otaczania obrazu tekstem;

przegląda strukturę folderów i odszukuje plik w strukturze folderów;

wstawia do tekstu obraz z pliku;

zna i stosuje podstawowe możliwości formatowania obrazu umieszczonego w tekście (zmiana położenia, zmiana rozmiarów, przycinanie)

analizuje sytuację problemową i szuka rozwiązania problemu;

omawia zastosowanie poszczególnych rodzajów umieszczenia obrazu względem tekstu;

stosuje różne rodzaje umieszczenia obrazu względem tekstu;

zna i stosuje podstawowe możliwości formatowania obrazu umieszczonego w tekście (ustalanie kolejności obrazów, rozjaśnianie obrazu i jego obracanie, stosowanie punktów zawijania);

potrafi wykonać zdjęcie (zrzut) ekranu monitora i „wyciąć” fragment ekranu widoczny na monitorze, stosując odpowiedni program

potrafi zastosować właściwy sposób otaczania obrazu tekstem (m.in. dobiera odpowiedni układ do treści dokumentu tekstowego, do rodzaju wstawianych rysunków);

samodzielnie modyfikuje dokumenty tekstowe, do których wstawia obrazy lub ich fragmenty;

samodzielnie odszukuje dodatkowe możliwości formatowania obrazu wstawionego do tekstu

korzystając z przykładu z podręcznika, stosuje WordArty do wykonania ozdobnych napisów

wyróżnia fragmenty tekstu, stosując obramowanie i cieniowanie;

tworzy dokument tekstowy, np. zaproszenie, stosując do tytułu WordArty;

korzystając z przykładu z podręcznika, wstawia do tekstu tabelę o podanej liczbie kolumn i wierszy;

współpracuje w grupie, wykonując zadania szczegółowe

dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu;

wykonuje obramowanie strony;

wykorzystuje kształty np. do przygotowania komiksu;

zmienia istniejący tekst na WordArt;

zna budowę tabeli i pojęcia: wiersz, kolumna, komórka;

wstawia do tekstu tabelę, wstawia dane do komórek, dodaje obramowanie i cieniowanie komórek tabeli;

zapisuje dokument tekstowy w pliku pod tą samą lub pod inną nazwą;

drukuje dokumenty tekstowe;

planuje pracę nad projektem;

gromadzi i selekcjonuje materiały do przygotowania projektu

dodaje odpowiednie obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu – zależnie od treści;

modyfikuje wygląd WordArtu;

modyfikuje tabelę, m.in.: dodaje nowe wiersze i kolumny, potrafi scalić komórki;

korzysta z Kształtów dla zobrazowania niektórych treści w dokumencie tekstowym;

potrafi w razie potrzeby zgrupować wstawione obiekty oraz je rozgrupować;

tworząc nowe dokumenty lub poprawiając dokumenty już istniejące stosuje poznane zasady pracy nad tekstem (w tym metody wstawiania obrazu do tekstu z pliku i formatowania wstawionego obrazu);

wyszukuje dodatkowe informacje potrzebne do przygotowania projektu

rozróżnia obramowanie tekstu od obramowania akapitu, stosując poprawnie te dwa sposoby obramowania;

potrafi poprawnie dostosować formę tekstu do jego przeznaczenia, stosując właściwe ozdobniki i odpowiednie formatowanie tekstu;

właściwie planuje układ tabeli w celu umieszczenia w komórkach tabeli konkretnych informacji;

samodzielnie dobiera parametry drukowania w celu wydrukowania dokumentu;

potrafi pełnić funkcję koordynatora grupy, przydzielając zadania szczegółowe uczestnikom projektu;

w zadaniach projektowych wykazuje umiejętność prawidłowego łączenia grafiki i tekstu;

przygotowuje projekt na samodzielnie wymyślony temat

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – Informatyka KLASA 7

 

1.Komputer i grafika komputerowa

1.1.Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

podaje kilka zastosowań komputera;

wymienia części składowe zestawu komputerowego;

posługuje się komputerem i urządzeniami TI w podstawowym zakresie;

podaje kilka przykładów urządzeń współpracujących z komputerem;

wie, że nadmierna ilość czasu spędzonego przy komputerze zagraża zdrowiu psychicznemu i fizycznemu;

zdaje sobie sprawę, że można uzależnić się od komputera; zna i stosuje sposoby zapobiegania uzależnieniu się od komputera

wskazuje kilka przykładów zastosowania komputera, np. w szkole, zakładach pracy i życiu społecznym;

definiuje komputer jako zestaw urządzeń elektronicznych i określa ich przeznaczenie;

zna pojęcia: program komputerowy, pamięć, system dwójkowy;

zna jednostki pojemności pamięci;

wymienia i omawia różne typy komputerów

omawia zastosowanie komputera w różnych dziedzinach życia, nauki i gospodarki;

zna pojęcia: bit, bajt, RAM;

omawia podstawowe układy mieszczące się na płycie głównej;

zna sposoby reprezentowania danych (wartości logicznych, liczb, znaków) w komputerze;

wymienia i omawia budowę i działanie wybranych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń techniki użytkowej, np. drukarki, skanera;

omawia wybrane urządzenia mobilne

omawia schemat działania komputera, m.in. przekształcanie informacji w dane, przetwarzanie danych oraz wyjaśnia funkcje procesora odpowiedzialnego za te procesy; wyjaśnia, czym jest BIOS;

oblicza wartość dziesiętną liczby zapisanej w systemie dwójkowym;

wie, co to są kody ASCII i potrafi wstawić do dokumentu tekstowego wybrany znak, korzystając z tego kodu;

podaje przykłady kart rozszerzeń, które można zainstalować w komputerze;

omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń techniki użytkowej, np. tablicy interaktywnej, kamery cyfrowej i internetowej

potrafi określić podstawowe parametry części składowych komputera i urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń techniki użytkowej;

opisuje wybrane zastosowania informatyki, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

samodzielnie wyszukuje w Internecie informacje o nowych urządzeniach peryferyjnych oraz urządzeniach mobilnych;

korzysta z dokumentacji urządzeń elektronicznych

zna podstawowe zasady pracy z programem komputerowym (uruchamianie, wybór opcji menu, kończenie pracy z programem)

omawia przeznaczenie poszczególnych rodzajów programów użytkowych, podając przykłady konkretnych programów;

wie, na czym polega uruchamianie i instalowanie programów;

podaje przykłady nośników pamięci

umieszcza skrót programu na pulpicie;

wybiórczo korzysta z Pomocy do programu;

wyjaśnia rolę pamięci operacyjnej w czasie uruchamiania programu;

wie, jak odinstalować program komputerowy

potrafi skorzystać w razie potrzeby z Pomocy do programu;

wyjaśnia procesy zachodzące w czasie uruchamiania i instalowania programu;

potrafi zainstalować i odinstalować prosty program, np. edukacyjny, grę; potrafi pobrać program, np. darmowy, z Internetu i zainstalować go

określa pojemność pamięci, ilość wolnego i zajętego miejsca na dysku;

wyszukuje w Internecie lub innych źródłach informacje na temat nowych programów użytkowych i nośników pamięci

wie, jaka jest rola systemu operacyjnego

zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego

podaje przykłady systemów operacyjnych

omawia cechy wybranych systemów operacyjnych, m.in.: Windows, Linux, Mac OS, wybrane systemy dla urządzeń mobilnych

porównuje wybrane systemy operacyjne, podając różnice

wie, że należy posiadać licencję na używany program komputerowy;

wie, na czym polega piractwo komputerowe i jakie grożą sankcje za nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

wie, czym jest licencja na program, i wymienia jej rodzaje;

wymienia przykłady przestępczości komputerowej

zna pojęcie: prawo autorskie;

omawia przykładowe rodzaje darmowych licencji;

omawia przejawy przestępczości komputerowej

wyjaśnia różnice między różnymi rodzajami licencji;

rozumie zasady licencji na używany program

korzystając z Internetu lub innych źródeł, odszukuje więcej informacji na temat darmowych licencji

1.2.Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowywanie obrazów w edytorze grafiki

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy rysunek, używając podstawowych narzędzi graficznych;

potrafi zapisać dokument komputerowy w pliku w określonym miejscu (dysku, folderze); otwiera rysunek zapisany w pliku, wprowadza zmiany i zapisuje ponownie plik

zna i omawia zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w programie graficznym;

rozumie, dlaczego należy zapisać dokument na wybranym nośniku pamięci masowej;

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy rysunki, stosując operacje na obrazie i jego fragmentach, przekształca obrazy; umieszcza napisy na obrazie;

tworzy proste animacje komputerowe

zna podstawowe formaty plików graficznych;

posługuje się narzędziami malarskimi trzech wybranych programów graficznych do tworzenia kompozycji z figur;

wykonuje operacje na obrazie i jego fragmentach, m.in.: zaznacza, kopiuje i wkleja fragmenty rysunku i zdjęcia, stosując wybrane programy graficzne;

poddaje zdjęcie obróbce: zmienia jasność i kontrast, stosuje filtry;

wie, czym są warstwy obrazu; tworzy obraz z wykorzystaniem pracy z warstwami;

korzysta z różnych narzędzi selekcji;

tworzy animacje komputerowe;

drukuje rysunek

przekształca formaty plików graficznych;

umieszcza napisy na obrazie, porównując możliwości dwóch wybranych programów graficznych;

wykonuje fotomontaż, korzystając z możliwości pracy z warstwami obrazu;

opracowuje obrazy zgodnie z przeznaczeniem;

tworzy animacje, korzystając z możliwości z warstwami i z przekształceń fragmentów obrazu;

drukuje obraz, ustalając samodzielnie wybrane parametry wydruku;

tworzy animacje komputerowe, stosując wybrany program graficzny;

skanuje zdjęcia, zapisuje w pliku i poddaje je obróbce

samodzielnie wyszukuje możliwości wybranego programu graficznego;

samodzielnie tworzy ciekawe kompozycje graficzne, np. fotomontaże;

uczestniczy w konkursach graficznych;

przygotowuje animacje według własnego pomysłu, korzystając z różnych możliwości wybranego programu do tworzenia animacji

1.3.Posługiwanie się komputerem – porządkowanie i ochrona dokumentów

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

kopiuje, przenosi i usuwa pliki wybraną przez siebie metodą;

rozumie, jakie szkody może wyrządzić wirus komputerowy

rozumie, dlaczego należy wykonywać kopie dokumentów;

potrafi kopiować, przenosić i usuwać pliki i foldery metodą przez Schowek oraz metodą przeciągnij i upuść;

stosuje podstawowe zasady ochrony przed wirusami komputerowymi

pakuje i rozpakowuje pliki lub foldery;

omawia ogólne zasady działania wirusów komputerowych;

zna zasady ochrony przed złośliwymi programami;

posługuje się programem antywirusowym w celu wykrycia wirusów

omawia inne rodzaje zagrożeń (konie trojańskie, programy szpiegujące);

wie, jak ochronić się przed włamaniem do komputera; wyjaśnia, czym jest firewall

utrzymuje na bieżąco porządek w zasobach komputerowych; pamięta o tworzeniu kopii ważniejszych plików na innym nośniku;

korzystając z dodatkowych źródeł, wyszukuje informacje na temat programów szpiegujących określanych jako adwarespyware

2.Praca z dokumentem tekstowym

2.1.Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowywanie tekstu w edytorze tekstu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

tworzy prosty dokument tekstowy;

stosuje wyróżnienia w tekście, korzystając możliwości zmiany parametrów czcionki;

wykonuje podstawowe operacje na fragmentach tekstu – kopiowanie, wycinanie, wklejanie;

ozdabia tekst gotowymi rysunkami, obiektami z galerii obrazów, stosując wybraną przez siebie metodę;

zapisuje dokument w pliku;

uczestniczy w projekcie grupowym, wykonując proste zadania

zna i stosuje podstawowe zasady formatowania i redagowania tekstu;

formatuje tekst: ustala atrybuty tekstu (pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, kursywę), sposób wyrównywania tekstu między marginesami, parametry czcionki;

formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do tekstu; zmienia jego rozmiary, oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu;

gromadzi materiały do wykonania zadania w ramach projektu grupowego i opracowuje zlecone zadania

zna ogólne możliwości edytorów tekstu i zasady pracy z dokumentem tekstowym;

zna i stosuje podstawowe zasady redagowania tekstu; dostosowuje formatowanie tekstu do jego przeznaczenia;

stosuje tabulacje, wcięcia, interlinie;

wykorzystuje edytor równań do pisania prostych wzorów;

zna i stosuje różne sposoby wycinania fragmentu ekranu (np. zdjęcie ekranu, Narzędzie Wycinanie) i stosuje je, aby wyciąć i wkleić do dokumentu tekstowego fragment ekranu;

przygotowuje dokumenty do wykonania zadania w ramach projektu grupowego

zna i stosuje metody usprawniające pracę nad tekstem (m.in. stosowanie gotowych szablonów, wbudowanych słowników);

stosuje różne typy tabulatorów, potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście;

wstawia dowolne wzory, wykorzystując edytor równań;

osadza obraz w dokumencie tekstowym, wstawia obraz do dokumentu tekstowego;

wykonuje trudniejsze zadania szczegółowe podczas realizacji projektu grupowego; wykonuje kolaż ze zdjęć

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu;

przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie, z zachowaniem poznanych zasad redagowania i formatowania tekstów;

pełni funkcje koordynatora podczas realizacji projektu grupowego;

potrafi wykorzystać chmurę do wymiany informacji w pracy zespołowej

3.Algorytmika i programowanie

3.1.Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów algorytmicznych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego);

analizuje gotowy schemat blokowy prostego algorytmu

wyjaśnia pojęcie algorytmu;

określa dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

określa sytuacje warunkowe, tj. takie, które wyprowadzają różne wyniki – zależnie od spełnienia narzuconych warunków;

buduje schemat blokowy prostego algorytmu liniowego;

analizuje schemat blokowy algorytmu z rozgałęzieniami

omawia etapy rozwiązywania problemu (zadania);

wie, na czym polega iteracja;

analizuje algorytmy, w których występują powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń;

buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem prostym

wyjaśnia pojęcie specyfikacja problemu;

prezentuje algorytmy iteracyjne za pomocą listy kroków i schematu blokowego

potrafi samodzielnie napisać specyfikację określonego zadania;

buduje schemat blokowy algorytmu, w którym wystąpią złożone sytuacje warunkowe;

określa, kiedy może nastąpić zapętlenie w algorytmie iteracyjnym i potrafi rozwiązać ten problem;

buduje schemat blokowy określonego algorytmu iteracyjnego

3.2.Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera – tworzenie programów komputerowych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

tworzy proste programy w wybranych języku wizualnym, używając (wskazanego przez nauczyciela) dydaktycznego środowiska programowania (np. Logomocja, Scratch, Baltie)

tworzy programy, używając podstawowych poleceń, korzystając z wybranego środowiska programowania,

zapisuje powtarzające się polecenia, stosując odpowiednie instrukcje;

wykonuje proste zadania szczegółowe w projekcie grupowym

wyjaśnia, na czym polega prezentacja algorytmu w postaci programu;

wyjaśnia pojęcia program źródłowy i program wynikowy;

tworzy zmienne i wykonuje na nich proste obliczenia;

realizuje prostą sytuację warunkową i iterację, korzystając z wybranych środowisk programowania (jednego lub kilku);

definiuje i stosuje procedury bez parametrów

zna pojęcia: translacja, kompilacja, interpretacja;

wie, jak są pamiętane wartości zmiennych;

zapisuje algorytmy iteracyjne (w tym pętlę w pętli) i z warunkami (w tym złożonymi), korzystając z wybranych środowisk programowania (jednego lub kilku);

definiuje i stosuje procedury z parametrami;

wykonuje trudniejsze zadania szczegółowe w projekcie grupowym i łączy wykonane zadania szczegółowe w jeden program

wyjaśnia zasady programowania i kompilowania;

odróżnia kompilację od interpretacji;

korzystając z wybranego środowiska programowania, pisze trudniejsze programy z zastosowaniem procedur z parametrami;

bierze udział w konkursach informatycznych z programowania;

pełni funkcję koordynatora w projekcie grupowym

4.Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

4.1.Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zna zastosowania arkusza kalkulacyjnego i omawia budowę dokumentu arkusza;

pisze formułę wykonującą jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie);

potrafi zastosować kopiowanie i wklejanie formuł

zna i stosuje zasadę adresowania względnego;

potrafi tworzyć formuły wykonujące bardziej zaawansowane obliczenia;

stosuje funkcje arkusza kalkulacyjnego, tj.: SUMA, ŚREDNIA;

modyfikuje tabele w celu usprawnienia obliczeń, m.in.: wstawia i usuwa wiersze (kolumny); zmienia szerokość kolumn i wysokość wierszy tabeli; wie, jak wprowadzić do komórek długie teksty i duże liczby

potrafi prawidłowo zaprojektować tabelę arkusza kalkulacyjnego (m.in.: wprowadza opisy do tabeli, formatuje komórki arkusza; ustala format danych, dostosowując go do wprowadzanych informacji);

rozróżnia zasady adresowania względnego i bezwzględnego;

stosuje arkusz do kalkulacji wydatków i innych obliczeń; dostosowuje odpowiednio rodzaj adresowania

potrafi układać rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji JEŻELI;

potrafi samodzielnie zastosować adres bezwzględny, aby ułatwić obliczenia

zna działanie i zastosowanie wielu funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym;

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania określonego problemu;

projektuje samodzielnie tabelę arkusza z zachowaniem poznanych zasad wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym

5.Internet

5.1.Posługiwanie się komputerem i sieciami komputerowymi – wyszukiwanie informacji i komunikowania się z wykorzystaniem Internetu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia kilka zastosowań Internetu;

otwiera stronę o podanym adresie;

wyszukuje w Internecie informacje według prostego hasła;

porusza się po stronie WWW

zna podstawowe zasady pracy w szkolnej (lokalnej) sieci komputerowej;

zna pojęcia: Internet, strona internetowa, WWW;

omawia wybrane usługi internetowe;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z wyszukiwarek

wymienia zalety łączenia komputerów w sieć;

zna pojęcia: witryna, strona główna, serwer internetowy, hiperłącze, hipertekst;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z katalogów stron WWW;

wyszukuje informacje w internetowych zasobach danych

opisuje sieci lokalne i globalne oraz podstawowe klasy sieci; potrafi udostępniać zasoby, np. foldery;

potrafi omówić schemat sieci szkolnej i domowej;

wie, jak uzyskać dostęp do Internetu;

potrafi zastosować różne narzędzia do wyszukiwania informacji; stosuje złożony sposób wyszukiwania;

porządkuje najczęściej odwiedzane strony

potrafi formułować własne wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla różnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju;

potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko odszukać informacje

redaguje i wysyła list elektroniczny, korzystając z podstawowych zasad netykiety;

potrafi skorzystać z wybranych form komunikacji, np. z komunikatora, stosując zasady netykiety

dołącza załączniki do listu; korzysta z książki adresowej; zna i stosuje zasady netykiety pocztowej;

zna sposoby komunikowania się za pomocą Internetu, m.in.: komunikatory i czaty, fora dyskusyjne, portale społecznościowe

dba o formę listu i jego pojemność; ozdabia listy, załączając rysunek, dodaje tło; stosuje podpis automatyczny; zakłada książkę adresową;

podaje i omawia przykłady usług internetowych oraz różnych form komunikacji; omawia m.in.: komunikatory i czaty, fora dyskusyjne, portale społecznościowe

uczestniczy w dyskusji na wybranym forum dyskusyjnym, stosując zasady netykiety;

omawia wybrane usługi internetowe (m.in.: nauka i praca w Internecie, książki, czasopisma, muzea, banki, zakupy i aukcje, podróże, rozrywka), uwzględniając zasady korzystania z tych usług

korzystając z Internetu i innych źródeł, wyszukuje informacje o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie e-usług i różnych form komunikacji i wymiany informacji

zna zagrożenia i ostrzeżenia dotyczące korzystania z komunikacji za pomocą Internetu; zdaje sobie sprawę z anonimowości kontaktów w Sieci

stosuje przepisy prawa związane z pobieraniem materiałów z Internetu; zdaje sobie sprawę z konieczności racjonalnego gospodarowania czasem spędzonym w Sieci

zna podstawowe przepisy dotyczące korzystania z e-usług

na przykładach uzasadnia zalety i zagrożenia wynikające z pojawienia się Internetu

potrafi przedstawić własne wnioski z analizy zalet i wad uzależniania różnych dziedzin życia od Internetu

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – Informatyka KLASA 8

1.Praca z dokumentem tekstowym

1.1.Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowywanie tekstu w edytorze tekstu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

formatuje tekst: ustala atrybuty tekstu (pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, kursywę), sposób wyrównywania tekstu między marginesami, parametry czcionki;

formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do tekstu; zmienia jego rozmiary, oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu;

zapisuje dokument tekstowy w pliku;

uczestniczy w projekcie grupowym, wykonując proste zadania

zna i stosuje podstawowe zasady redagowania tekstu; dostosowuje formatowanie tekstu do jego przeznaczenia;

stosuje interlinie i wcięcia;

stosuje automatyczną numerację i wypunktowanie;

potrafi zastosować idolny i górny do pisania wzorów;

wstawia tabelę i wykonuje podstawowe operacje na jej komórkach;

gromadzi materiały do wykonania zadania w ramach projektu grupowego; opracowuje zlecone zadania

stosuje tabulatory domyślne i specjalne;

wykorzystuje możliwości automatycznego wyszukiwania i zamiany znaków;

wykorzystuje edytor równań do pisania prostych wzorów;

zna podstawowe zasady pracy z tekstem wielostronicowym (redaguje nagłówek, stopkę wstawia numery stron);

potrafi podzielić tekst na kolumny;

drukuje dokumenty tekstowe, dobierając odpowiednie parametry drukowania;

przygotowuje dokumenty do wykonania zadania w ramach projektu grupowego

stosuje różne typy tabulatorów, potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście;

wyjaśnia na przykładach różnicę w stosowaniu wcięć i tabulatorów;

stosuje odpowiednio spacje nierozdzielające;

wstawia dowolne wzory, wykorzystując edytor równań;

stosuje podział strony;

stosuje przypisy;

wie, jak sprawdzić z ilu znaków składa się dokument;

wykonuje trudniejsze zadania szczegółowe podczas realizacji projektu grupowego

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu;

przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie, z zachowaniem poznanych zasad redagowania i formatowania tekstów;

potrafi wykorzystać chmurę do wymiany informacji w pracy zespołowej

Algorytmika i programowanie

1.2.Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów algorytmicznych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

opisuje algorytm, znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym, na przykładzie wyboru najwyższego ucznia spośród pięciu

prezentuje wybrany algorytm, korzystając z oprogramowania edukacyjnego;

opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym na przykładzie wyboru największej liczby spośród n liczb – stosuje przeszukiwanie liniowe;

stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie w zabawie w zgadywanie liczby

opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze uporządkowanym – stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie;

opisuje algorytmy na liczbach naturalnych: przedstawia działanie algorytmu Euklidesa w wersji z odejmowaniem;

porządkuje elementy w zbiorze metodą przez wybieranie;

korzysta z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania wybranych algorytmów

opisuje algorytmy na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu Euklidesa w wersji z dzieleniem;

porządkuje elementy w zbiorze metodą przez zliczanie;

zapisuje jeden wybrany algorytm w postaci listy kroków lub przedstawia w postaci schematu blokowego

zapisuje trudniejsze algorytmy w postaci listy kroków i przedstawia w postaci schematu blokowego

1.3.Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera – tworzenie programów komputerowych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

w wybranym dydaktycznym środowisku programowania (Baltie, Scratch) tworzy programy sterujące obiektem na ekranie;

analizuje gotowe proste programy zapisane w wybranym języku programowania;

z pomocą nauczyciela tworzy prosty program w języku wysokiego poziomu wyświetlający napis na ekranie;

potrafi uruchomić utworzony program i wyprowadzić wyniki na ekran

w wybranym dydaktycznym środowisku programowania projektuje, tworzy i testuje programy sterujące obiektem na ekranie;

w wybranym dydaktycznym środowisku programowania (Baltie, Scratch) zapisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym, np. maksimum z n liczb;

zna ogólną budowę programu i najważniejsze elementy języka programowania – słowa kluczowe, instrukcje, wyrażenia, zasady składni;

stosuje w programach zmienne i wykonuje proste obliczenia, np. oblicza sumę dwóch liczb, średnią z dwóch liczb

w wybranym dydaktycznym środowisku programowania (Baltie, Scratch) programuje algorytm Euklidesa w obu wersjach (z odejmowaniem i z dzieleniem) oraz stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie w grze w zgadywanie liczby;

wie, co to jest typ zmiennej i potrafi zadeklarować zmienne typu liczbowego (całkowite, rzeczywiste) i stosować je w zadaniach;

zna działanie instrukcji warunkowej w wybranym języku wysokiego poziomu i potrafi zrealizować prosty algorytm z warunkami;

wie, co to są podprogramy i zna ich zastosowanie;

definiuje i stosuje procedury w wybranym dydaktycznym środowisku programowania (Baltie, Scratch)

wyjaśnia pojęcia: parametr formalny, parametr aktualny, interpretacja, kompilacja;

definiuje (korzystając z podręcznika) funkcje bez parametrów i z parametrami w wybranym języku wysokiego poziomu;

analizuje (wspólnie z nauczycielem) programy, w których zastosowano funkcje; zapisuje je, uruchamia i wyjaśnia ich działanie;

na bazie przykładów z podręcznika stosuje funkcje bez parametrów i z jednym parametrem w prostych programach;

korzystając z podręcznika, deklaruje tablice, wczytuje i wyprowadza elementy tablicy na ekran;

analizuje opisane w podręczniku gotowe programy realizujące algorytmy porządkowania metodą przez wybieranie i zliczanie oraz wyszukiwania elementu w zbiorze uporządkowanym; zapisuje je w wybranym języku programowania i potrafi wyjaśnić ich działanie

definiuje funkcje i stosuje je w programach;

deklaruje tablice, wczytuje i wyprowadza elementy tablicy na ekran;

samodzielnie zapisuje w postaci programów algorytmy porządkowania metodą przez wybieranie i zliczanie oraz wyszukiwania elementu w zbiorze uporządkowanym; definiuje odpowiednie procedury i funkcje;

pisze trudniejsze programy, w których stosuje funkcje i tablice;

rozwiązuje przykładowe zadania z konkursów informatycznych; bierze udział w konkursach

2.Projekty multimedialne

2.1.Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – tworzenie prezentacji multimedialnej

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wie, czym jest prezentacja multimedialna i posługuje się programem do jej tworzenia;

zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji;

tworzy prezentację składającą się z kilku slajdów z zastosowaniem animacji niestandardowych; wstawia do slajdu tekst i grafikę;

zapisuje prezentację i potrafi uruchomić pokaz slajdów

zna cechy dobrej prezentacji;

podaje przykładowe programy do tworzenia prezentacji;

wykonuje przejścia między slajdami;

stosuje tło na slajdach; potrafi ustawić jednakowe tło dla wszystkich slajdów;

zmienia kolejność slajdów; usuwa niepotrzebne slajdy;

zna podstawowe możliwości programu do obróbki filmu;

zna najważniejsze etapy historycznego rozwoju informatyki i technologii

przygotowuje plan prezentacji; planuje wygląd slajdów;

korzysta z szablonów; dobiera odpowiedni szablon do danej prezentacji; potrafi ustawić jednakowe tło dla wszystkich slajdów oraz inne dla wybranego slajdu;

potrafi nagrać zawartość ekranu i wstawić nagranie na slajd prezentacji;

korzysta z wybranego urządzenia do nagrywania filmów i nagrywa filmy;

wstawia na slajd hiperłącza, umieszcza przyciski akcji;

dba o poprawność redakcyjną tekstów;

przedstawia główne etapy historycznego rozwoju informatyki i technologii

umieszcza w prezentacji efekty dźwiękowe;

przygotowuje prezentację w postaci albumu fotograficznego;

poddaje nagrany film podstawowej obróbce;

wstawia film do prezentacji;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe;

omawia poszczególne etapy historycznego rozwoju informatyki i technologii;

określa zakres kompetencji informatycznych, niezbędnych do wykonywania różnych zawodów

potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować prezentację multimedialną na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia, interesującym układem slajdów;

korzystając z Internetu, znajduje więcej informacji na temat pierwszych komputerów, rozwoju oprogramowania i technologii;

pełni funkcję koordynatora grupy w projekcie grupowym;

rozważa i dyskutuje wybór dalszego i pogłębionego kształcenia, również w zakresie informatyki

3.Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

3.1.Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

potrafi zastosować kopiowanie i wklejanie formuł;

zna ogólne zasady przygotowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym;

korzysta z kreatora wykresów do utworzenia prostego wykresu;

zapisuje utworzony arkusz kalkulacyjny we wskazanym folderze docelowym

zna i stosuje zasadę adresowania względnego;

potrafi tworzyć formuły wykonujące proste obliczenia;

stosuje funkcje arkusza kalkulacyjnego, tj.: SUMA, ŚREDNIA;

tworzy wykres składający się z dwóch serii danych, potrafi dodać do niego odpowiednie opisy

stosuje adresowanie mieszane;

porządkuje i filtruje dane w tabeli;

potrafi tworzyć formuły wykonujące bardziej zaawansowane obliczenia;

wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym obliczenia z dziedziny fizyki, matematyki, geografii, np. tworzy tabelę do obliczania wartości funkcji liniowej i tworzy odpowiedni wykres;

zna zasady doboru typu wykresu do danych i wyników;

drukuje tabelę arkusza kalkulacyjnego, dobierając odpowiednie parametry drukowania; rozróżnia linie siatki i obramowania

rozróżnia zasady adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego;

potrafi układać rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji;

tworzy, zależnie od danych, różne typy wykresów: XY (punktowy), liniowy, kołowy;

wstawia tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony i jako obiekt połączony;

wstawia z pliku tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego;

realizuje algorytm iteracyjny i z warunkami w arkuszu kalkulacyjnym

potrafi samodzielnie zastosować adres bezwzględny lub mieszany, aby ułatwić obliczenia;

zna działanie i zastosowanie wielu funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym;

wyjaśnia różnicę między tabelą osadzoną a połączoną;

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania określonego problemu;

projektuje samodzielnie tabelę z zachowaniem poznanych zasad wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym

stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych zadań rachunkowych z zakresu objętego programem nauczania klasy VIII

stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych;

stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków)

korzystając z gotowego przykładu, np. modelu rzutu kostką sześcienną do gry, omawia, na czym polega modelowanie

wykonuje prosty model, np. rzutu monetą, korzystając z arkusza kalkulacyjnego

wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do analizy wyników eksperymentów;

korzystając z dodatkowych źródeł, np. Internetu, wyszukuje informacje na temat modelowania

4.Internet

4.1.Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – tworzenie strony internetowej

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zna ogólne zasady projektowania stron WWW i wie, jakie narzędzia umożliwiają ich tworzenie;

wie, w jaki sposób zbudowane są strony WWW

potrafi, korzystając z podstawowych znaczników HTML, tworzyć prostą strukturę strony internetowej;

umie tworzyć akapity i wymuszać podział wiersza, dodawać nagłówki do tekstu, zmieniać krój i rozmiar czcionki;

wie, jak założyć internetowy dziennik – blog

zna funkcje i zastosowanie najważniejszych znaczników HTML;

potrafi wstawiać obrazy do utworzonych stron;

umie tworzyć listy wypunktowane i numerowane i wstawiać hiperłącza;

wie, czym są systemy zarządzania treścią i tworzy prosty blog w oparciu o wybrany system

formatuje tekst na stronie internetowej, wstawia tabele;

dba o poprawność merytoryczną i redakcyjną tekstów;

potrafi utworzyć prostą stronę internetową (m.in. zawierającą blog) w oparciu o wybrany system zarządzania treścią; dodaje nowe wpisy, przydziela wpisy do kategorii, dodaje tagi;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe

zna większość znaczników HTML;

posługuje się wybranym programem przeznaczonym do tworzenia stron WWW;

potrafi tworzyć proste witryny składające się z kilku połączonych ze sobą stron;

publikuje stronę WWW w Internecie

 

JĘZYK ANGIELSKI -  Szczegółowe kryteria oceniania w klasach 4-8

Postępy nauczania i osiągnięcia uczniów oceniamy na podstawie:

• prac klasowych: testów osiągnięć – np. na zakończenie rozdziału, testów semestralnych

• kartkówek – zapowiedzianych i niezapowiedzianych krótkich testów, sprawdzających stopień opanowania materiału z 1-3 ostatnich lekcji;

 • prac domowych;

• prac pisemnych;

 • odpowiedzi ustnych;

• prac projektowych (oceniając zarówno proces ich powstawania, jak i sam produkt);

 • bieżącej obserwacji aktywności na zajęciach;

• samooceny uczniów.

Należy jednak pamiętać, że znajomość języka, rozumianego jako narzędzia komunikacji, nie jest wiedzą, którą można ocenić jedynie za pomocą sprawdzianów i różnorodnych prac ustnych czy pisemnych. Znajomość języka to również skuteczność przekazu, efektywny odbiór wypowiedzi w obcym języku i gotowość do zareagowania stosownie do rzeczywistej sytuacji, a także świadomość różnic językowych i kulturowych, umiejętność logicznego myślenia, przetwarzania informacji oraz wiele innych składowych, których nawet najdokładniejszy test nie jest w stanie ocenić. Tym bardziej należy podkreślić rolę bieżącej obserwację uczniów – tylko systematyczne diagnozowanie uczniów pozwoli ocenić ich zaangażowanie w proces dydaktyczny i postęp w nauce.

Przedmiotowy system oceniania obejmuje obszary wiedzy i umiejętności ucznia:

• gramatyka i słownictwo,
• czytanie
 • słuchanie,
• mówienie,
• pisanie.

3. Uczeń oceniany jest:
• by pomoc mu rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe punkty oraz dać mu wyraźne wskazówki, nad czym powinien więcej pracować (ustalanie obszarów pracy wyrównawczej i pomocy);
• by przekazać rodzicom/opiekunom informacje o jego postępach, mocnych i słabych stronach, a także wskazać, w jaki sposób powinien pracować, aby osiągnąć poprawę;
• by dać nauczycielowi informację zwrotną na temat efektywności jego nauczania, właściwości doboru materiałów, oraz by pomóc w adaptowaniu planu nauczania, jeśli zachodzi taka potrzeba;
• by przekazać uczniowi, rodzicom/opiekunom i nauczycielom obraz postępów, aktywności i osiągnięć w języku angielskim pod koniec pewnego etapu nauki (np. koniec semestru / roku szkolnego / danego cyklu nauczania);
•by dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki.

a) testy i prace klasowe

- przeprowadzane systematycznie po jednym dziale z podręcznika;

- przed każdym sprawdzianem materiał zostaje powtórzony w oparciu o specjalną lekcję powtórkową z podręcznika, lub też o materiały przygotowane we własnym zakresie przez nauczyciela;

- o dokładnym terminie i zakresie pracy kontrolnej uczniowie zostaną powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem

- uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności z tygodniowym wyprzedzeniem;

- zawierają zadania o różnym stopniu trudności;

- ocenę niedostateczną uczeń może poprawić pisemnie w terminie do 14 dni po oddaniu pracy w wyznaczonym przez nauczyciela;

- liczy się ocena z poprawy;

- uczeń nieobecny na pracy klasowej z powodu uzasadnionej nieobecności zobowiązany jest do napisania zaległej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem;

b) kartkówki

- mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane,

- obejmujące materiał leksykalny i gramatyczny z trzech ostatnich lekcji;

- obejmują proste i podstawowe wiadomości;

- czas trwania 5 do 10 minut;

- ocena z kartkówki nie podlega poprawie;

c) głośne czytanie oraz czytanie ze zrozumieniem

-  czytanie na głos (wcześniej zadanego i przerabianego na zajęciach tekstu) w celu ocenienia                 wymowy ucznia;

- praca z tekstami angielskimi i wykonywanie ćwiczeń sprawdzających ich zrozumienie;

d) odpowiedź ustna

- sprawdza stan wiedzy ucznia z trzech ostatnich lekcji;

- uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania w semestrze

- na ocenę wpływają następujące kryteria:

o     w jakim stopniu uczeń potrafi posługiwać się językiem obcym;

o     znajomość poznanego słownictwa

o     znajomość poznanych reguł gramatycznych i umiejętność ich stosowania w zadaniach.


e) praca domowa

- obowiązkowa

- służy utrwaleniu wiedzy i umiejętności ucznia bądź stanowią przygotowanie do nowej lekcji;

-są zadawane w rozsądnych ilościach i zawsze tłumaczone i wyjaśniane;

 -na każdej lekcji oceniana jest i omawiana jedna praca domowa; uczniowie mają możliwość poprawy ewentualnych błędów;

- brak zadania domowego należy zgłosić nauczycielowi zaraz po rozpoczęciu lekcji;

- za niezgłoszony brak zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;

- uczniowie nie otrzymują ocen celujących za wypracowania domowe ze względu na brak możliwości oceny stopnia samodzielności i wkładu pracy.

- dla uczniów zdolnych zadawane są dodatkowe zadania nadobowiązkowe o podwyższonym stopniu trudności, które mają wpływ na wystawienie końcoworocznej oceny celującej.

f) prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń;

- na ocenę wpływają następujące kryteria:

o     pełen zakres treści,

o     schludność, estetyka oraz przejrzystość,

o     daty, tematy, karty pracy,


h) praca ucznia na lekcji – aktywność

- pozytywna: za widoczną aktywność na lekcji, z przewagą poprawnych wypowiedzi uczeń otrzymuje plus (+); za 5 plusów wpisywana jest ocena bardzo dobra (5).

- uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą w przypadku wyróżniającej aktywności.

- negatywna : za brak aktywności na lekcji, przejawiający się nie uczestniczeniem w zadaniach, rozpraszaniem uwagi swojej i innych, a w konsekwencji niemożnością udzielenia odpowiedzi, uczeń może otrzymać „minus”

i) udział w konkursach i olimpiadach językowych- za zajęcie 1-3 miejsca uczeń otrzymuje ocenę celującą, od 4-6 ocenę bardzo dobrą, pozostali uczestnicy otrzymują „plus”

j) zadania dodatkowe np. prace długoterminowe (np.: plakaty, projekty, albumy, inscenizacje, itp.)- wykonanie zadań nieobowiązkowych, dodatkowych; uczeń może zrezygnować z ocen za nie

Gramatyka i słownictwo

Umiejętności ucznia:

6 • swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału oraz zna niektóre konstrukcje wykraczające poza jego ramy • z łatwością buduje spójne zdania proste
 i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym • posiada bogaty zasób słownictwa, wykraczający poza program nauczania i potrafi go wykorzystać w praktyce • zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i internet • wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych walorach językowych • bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe wykraczające poza wymagany poziom • niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas lekcji

5 • swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału • buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym • zna słownictwo określone programem nauczania i potrafi je wykorzystać w praktyce • czasami wykonuje dodatkowe prace projektowe • zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe • bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach

4 • prawidłowo operuje większością struktur gramatycznych określonych w rozkładzie materiału • buduje zdania, które są na ogół spójne i poprawne pod względem gramatycznym i logicznym • zna większość słów i zwrotów określonych w programie i zazwyczaj poprawnie używa ich w praktyce • przeważnie prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe • przeważnie chętnie uczestniczy w zajęciach

3 • zna i potrafi operować niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału • buduje zdania, które nie zawsze są spójne – zdania zawierają błędy gramatyczne i logiczne, które czasami zakłócają sens przekazu • na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie • nieregularnie wykonuje prace domowe i projektowe – prace zawierają błędy • rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach • słabo zna struktury gramatyczne określone w rozkładzie materiału i ma problemy z wykorzystaniem ich w praktyce • zdania, które buduje, są mało zrozumiałe i na ogół niespójne pod względem gramatycznym i logicznym

2 – uczeń niechętnie przystępuje do samodzielnej pracy • dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem • potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu prostych zadań gramatycznych i leksykalnych • sporadycznie odrabia prace domowe i projektowe • nie uczestniczy aktywnie w zajęciach – nie zgłasza się do zadań, a zmuszany do odpowiedzi, popełnia wiele błędów

1 • nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału • nie zna podstawowych słów i wyrażeń • nie potrafi budować prostych zdań, nawet z pomocą nauczyciela • bardzo rzadko odrabia prace domowe lub projektowe i zawsze zawierają one błędy uniemożliwiające zrozumienie treści

Czytanie

 Umiejętności ucznia:

6 • regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak: artykuły anglojęzyczne, komiksy, krótkie czytanki i książki w uproszonych wersjach • rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, bez problemu określa intencje autora • na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania sprawdzające każdego typu i potrafi zawsze uzasadnić swoją decyzję • zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów • technika czytania – czyta bezbłędnie również podczas lekcji (bez przygotowania) • podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

5 • czyta dla przyjemności teksty zawarte w podręczniku i czasami czyta dla przyjemności teksty dodatkowe, np.: instrukcje do gier, czasopisma anglojęzyczne, książki w uproszonych wersjach • rozumie przeczytane teksty – potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, określa intencje autora • na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające różnego typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, i potrafi uzasadnić swoją decyzję • zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów • technika czytania – czyta prawidłowo • podczas lekcji chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

 4 • rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy wyborze właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny, czasami ma problem z określeniem intencji autora • czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstu typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań; przeważnie potrafi uzasadnić swoją decyzję • przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów • technika czytania – czyta popełniając nieliczne błędy • podczas lekcji raczej chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

3 • nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny i ma problem z określeniem intencji autora • popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających bardziej szczegółowe rozumienie tekstu typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań – czasami potrafi uzasadnić swoją decyzję • czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów • technika czytania – czyta, popełniając liczne błędy • czasami zgłasza się do czytania podczas lekcji

2 • z czytanego tekstu jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub najprostsze zwroty • nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego • przy wykonywaniu najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia szczegółowego, typu: ustalanie kolejności wydarzeń, określanie prawdziwości zdań – najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji • sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów • technika czytania – czyta niechętnie, popełniając bardzo liczne błędy

1 • zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku • jeśli czyta, to nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu i nie potrafi skorzystać z żadnych zawartych w nim informacji • nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia tekstu • niekiedy rozumie jedynie pojedyncze wyrazy • nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów • technika czytania – czyta bardzo niechętnie, popełniając bardzo liczne, rażące błędy, uniemożliwiające zrozumienie

Słuchanie

Umiejętności ucznia:

6 • potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych wykraczających poza materiał zawarty w podręczniku takich jak: piosenki, filmy, proste skecze • rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować • potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego • potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego i właściwie na nie zareagować • na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania sprawdzające różnego typu – zawsze potrafi uzasadnić swój wybór • z łatwością rozróżnia dźwięki i intonację • bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

5 • potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku • rozumie zdecydowaną większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować • potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego • na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – uczeń potrafi uzasadnić swój wybór • rozróżnia dźwięki i intonację • aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

4 • potrafi zrozumieć sens większości różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku • rozumie większość poleceń nauczyciela i zazwyczaj potrafi prawidłowo na nie zareagować • zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego • na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zazwyczaj potrafi uzasadnić swoją decyzję • rozróżnia większość dźwięków • przeważnie aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

3 • potrafi zrozumieć sens niektórych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku • nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycić jego ogólny sens • nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi na nie odpowiednio zareagować • nie zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego • na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – popełnia przy tym błędy i nie zawsze jest w stanie uzasadnić swój wybór • mało aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania, ma problemy z koncentracją przy wykonywaniu zadań ze słuchu

2 • nie potrafi zrozumieć sensu większości rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku • zwykle nie rozumie tekstu i nie jest w stanie uchwycić jego sensu • zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie potrafi na nie zareagować • sporadycznie rozpoznaje reakcje i uczucia mówiącego • na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z wykonaniem zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zwykle zgaduje, popełniając przy tym bardzo liczne błędy, potrzebuje pomocy • zwykle nie rozróżnia dźwięków • uczeń nie jest aktywny i nie koncentruje się podczas wykonywania zadań ze  słuchu

1 • nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie rozumie jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku • nie rozumie żadnych poleceń nauczyciela, nawet najprostszych i z podpowiedziami • jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich podstawie zrozumieć ogólnego sensu wypowiedzi • nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego • błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z pomocą nauczyciela • nie rozróżnia dźwięków • uczeń nie jest aktywny podczas zajęć, ponieważ nie rozumie tego, co słyszy .

Mówienie

 Umiejętności ucznia:

6 • swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dużą dokładność językową i zasób słownictwa • poziom wypowiedzi wykracza poza wymagania programowe • ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć • w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany • w sposób naturalny i spontaniczny niezwykle chętnie wypowiada się na różne tematy

 5 • dość swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dokładność językową • potrafi dość płynnie i bez zahamowań mówić na tematy określone w rozkładzie materiału • dysponuje pełnym zakresem słownictwa opisanym w rozkładzie materiału • ma prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumieć • w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny
i zaangażowany • w sposób naturalny i spontaniczny bardzo chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy

4 • mówi z lekkim wahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem • dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej interakcji w zakresie opisanym w rozkładzie materiału • można go zazwyczaj zrozumieć • potrafi włączyć się do rozmowy • w zadaniach komunikacyjnych jest raczej aktywny • na ogół w naturalny sposób chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy

3 • uczeń mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami • posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz • wypowiada się tylko na wybrane zagadnienia opisane w rozkładzie materiału • w zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny, często ułatwia sobie pracę, posługując się językiem ojczystym • rzadko wypowiada się podczas lekcji, zapytany popełnia dużo błędów językowych

2 • uczeń wypowiada się sporadycznie, nie z własnej inicjatywy • popełnia wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie • czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty • czasami przy pomocy nauczyciela bierze udział w zadaniach komunikacyjnych, lecz na ogół nie jest aktywny, zwykle nie interesuje go praca zespołu, a nawet potrafi ją dezorganizować • nie zabiera głosu w rozmowie
1 • uczeń ma ogromny problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, nawet najprostszy temat, nawet przy pomocy nauczyciela • wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego wypowiedź jest niezrozumiała, niespójna i nie zawsze na temat • zwykle nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania nauczyciela nawet kierowany podpowiedziami z jego strony • prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie

Pisanie

Umiejętności ucznia:

6 • wykonuje nieobowiązkowe prace pisemne – pisze dla przyjemności, np.: prowadzi pamiętnik, blog lub koresponduje z rówieśnikami z zagranicy • pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym • pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji • bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku, jak i te z dodatkowych źródeł • poziom prac wykracza poza wymagany materiał • bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe, które wykraczają poza wymagany poziom

5 • wyczerpująco wykonuje prace pisemne na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału • potrafi w spójny sposób zorganizować swoją wypowiedz • pisząc, wykorzystuje bogaty zasób środków gramatyczno-leksykalnych • popełnia nieliczne, mało znaczące błędy w pisowni
i interpunkcji • chętnie wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku • zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe

4 • prace pisemne są dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące • wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, które na ogół nie zakłócają przekazu • pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji • czasami wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku • przeważnie wykonuje prawidłowo prace domowe

3 • pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat • stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych • wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne, które niekiedy zakłócają przekaz • tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji • czasami wykonuje prace domowe, które zawierają błędy

2 • uczeń pisze sporadycznie i niechętnie • prace pisemne są ubogie w struktury gramatyczno-leksykalne • pisanie prac sprawia mu duże trudności, nawet z pomocą nauczyciela • pisze niespójne, z dużą ilością błędów językowych, które bardzo często zakłócają przekaz • teksty są źle zorganizowane i chaotyczne • popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z tablicy • rzadko odrabia prace domowe

 1 • nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wypowiedzieć się pisemnie na większość tematów zawartych w rozkładzie materiału • jeśli pisze, to jego prace są nieczytelne lub zawierają tak dużo błędów gramatyczno-leksykalnych, że przekaz staje się niezrozumiały • ma problemy przy przepisywaniu z tablicy • teksty są bardzo źle zorganizowane i chaotyczne • zwykle nie prowadzi zeszytu bądź robi to w sposób bardzo niedbały • nie odrabia nawet najprostszych prac domowych – jeśli je wykona, obfitują one w rażące błędy, które uniemożliwiają zrozumienie treści .

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK POLSKI - Na lekcjach języka polskiego obowiązują następujące formy i metody sprawdzania wiedzy:

Kontroli i ocenianie podlegają:

KL.5

KL.6

Kl. 7

Kl. 8

Wypowiedzi ustne

1

1

1

1

Zadania klasowe/NoJ

2+2

2+2

2+2

2+2

Technika głośnego czytania, w tym utworu poetyckiego i dramatycznego (7 i 8)

2

2

2

2

Czytanie ze zrozumieniem

2

2

2

2

Sprawdziany (np. ze znajomości lektur)

4

4

4

4

Sprawdziany tzw. „ 3 ostatnie lekcje”

2 - 4

2 - 4

2 - 5

2 - 5

Dyktanda

2

2

2

2

Recytacje utworu poetyckiego/epickiego

1

1+1

1+1

1+1

Dłuższe prace pisemne

2

2

2

2

Samodzielne opracowanie lektury dodatkowej

1

1

1

1

Krótkie zadania domowe

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

Prace dodatkowe

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

Praca w grupach

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

Samodzielne praca na lekcji

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

 

 

   1.Jeśli uczeń opuści zapowiedzianą pracę pisemną (zadanie klasowe, sprawdzian, test) z przyczyn losowych, powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w czasie uzgodnionym z nauczycielem.

   2. Uczeń może poprawić ocenę z pracy kontrolnej w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac, przy czym poprawa może odbyć się poza lekcjami w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

   3. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie (sprawdzają systematyczność pracy ucznia).

   4. Prace pisemne ucznia zostają opatrzone komentarzem wskazującym zalety i wady pracy.

   5. Ocena z odpowiedzi ustnej ucznia oraz z innej formy pracy uczniowskiej jest uzasadniana poprzez wskazanie mocnych i słabych stron.

   6. Uczeń ma prawo 3 razy w ciągu okresu zgłosić, brak zadania domowego (brak zeszytu lub ćwiczeń z zadaniem domowym to także brak zadania domowego) lub inny rodzaj nieprzygotowania. Jednakże uzupełnia brak na następną lekcję. Nie dotyczy to jednak lekcji, na której ma się odbyć zapowiedziana forma sprawdzenia wiadomości. Czwarty i następny brak skutkuje oceną niedostateczną. Za braki podręczników, zeszytu i innych pomocy na lekcję uczeń dostaje „-„, za aktywność na lekcji – „+”.

   7. W przypadku gdy uczeń nie wykona zaległej pracy, na której przygotowanie miał przynajmniej tydzień czasu, otrzymuje ocenę niedostateczną (zadania domowe, dłuższe prace pisemne, recytacje, prace projektowe, opracowanie lektur uzupełniających i In.).

 8. W celu zapoznania rodzica z oceną nauczyciel zachowuje prace do końca roku szkolnego i udostępnia je rodzicom do wglądu na ich prośbę. Jeżeli uczeń otrzymuje pracę kontrolną do domu (aby dokonać poprawy), zwraca ją podpisaną przez rodzica.

   9.Dyktanda  ze słuchu oceniane są wg  następujących kryteriów (dyktanda kierowane):

Klasy V - VI

Klasy VII-VIII

0 błędów             celujący

1 błąd              bdb

2-3 błędy          db

4 - 5 błędów           dst

6 – 7 błędów          dop

8 i więcej błędów   ndst

 1. bł. interp.=1 bł.ortogr

 

0 błędów             celujący

1-błąd            bdb

2     błędy        db

3- 4 błędy            dst

5- 6 błędów         dop

7 i  więcej błędów  ndst

3 bł. interp.=1 bł.ortogr.

 
Pozostałe dyktanda oceniane są według tabeli procentowej (WSO)

   10.Zeszyt ucznia sprawdzany jest pod kątem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki oraz poprawności ortograficznej co najmniej dwa razy w okresie. Zeszyt podlega ocenie.

Osiągnięcia na poszczególne oceny:

Ocena celująca

Uczeń: opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności, czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej, posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie, aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim, tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów, wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe, współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera, wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.

Ocena bardzo dobra

Uczeń: opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności, czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji, posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,· aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,·bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,·tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,·aktywnie uczestniczy w lekcjach,·wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

Ocena dobra

Uczeń:· w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,· samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności,a z pomocą nauczyciela – trudne,·czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje, w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych, bierze czynny udział w lekcji, · wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.

Ocena dostateczna:

Uczeń: ·częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo, wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana, niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację, rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.

Ocena dopuszczająca

Uczeń: · opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej, większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela, czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji, ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru, nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów, w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań, nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela, pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy, często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

 Ocena niedostateczna

Uczeń:· nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej, ma kłopoty z techniką czytania, nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela, wykazuje się niechęcią do nauki, zaniedbuje wykonywanie prac domowych, nie angażuje się w pracę grupy.

SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  OCENIANIA  Z  JĘZYKA  POLSKIEGO  W  KLASIE  IV.

 

Wypowiedzi  ustne

Czytanie  ciche  i  głośne

Prace  pisemne

Nauka  o  języku

Celujący

Ocenę  celujący  otrzymuje  uczeń , który  opanował  przewidziane  programem  nauczania  zagadnienia  w  stopniu  bardzo  dobrym  oraz  spełnia  przynajmniej  trzy  z  podanych  kryteriów :

1.Wykazuje  się  wielokrotnie  znajomością  omawianych  zagadnień  w  stopniu  wykraczającym  poza  zakres  przewidziany  programem  nauczania

2.Aktywnie  i  konstruktywnie  uczestniczy  w  zajęciach  lekcyjnych

3.Polecenia  nauczyciela  wypełnia  zawsze  systematycznie  i  sumiennie , prezentuje  wzorowy  stosunek  do  nauki  przedmiotu

4.Uzupełnia  swoją  wiedzę  poprzez : czytanie  utworów  literackich  spoza  zestawu  lektur  obowiązkowych , samodzielne  rozwijanie  swych  umiejętności  polonistycznych

5.Zeszyt  przedmiotowy  prowadzi  w  sposób  nienaganny

6.Uczestniczy  i  zdobywa  nagrody  w  konkursach  przedmiotowych  w  szkole  lub  poza  szkołą

Bardzo  dobry

Uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do reguł grzecznościowych

rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego stosuje odpowiednie słownictwo, buduje wypowiedź o charakterze opisu lub instrukcji podejmuje próby interpretacji przenośnych treści utworów poetyckich przewidzianych w programie nauczania, zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu

wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka

 

 

Odczytuje i wyjaśnia treści przenośne i symboliczne utworu głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby podkreślić jego sens wyjaśnia poetyckie środki stylistyczne (przenośnia, porównanie, epitet) w utworach z listy lektur przewidzianych programem nauczania posługuje się pojęciami: narrator, bohater, rym, wers, zwrotka

wykorzystuje treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach i notatkach w tworzeniu własnych wypowiedzi

 

Komponuje poprawne pod względem składniowym, stylistycznym i językowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji redaguje instrukcje użytkowe i reguły zachowań w różnych sytuacjach życiowych dokonuje autokorekty napisanego tekstu

 

 

Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

1. słownictwa (dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej)

2. składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń złożonych)

3. fleksji (w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje w poprawnych formach odmienne i nieodmienne części mowy przewidziane w programie nauczania)

4. fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i wykorzystuje je w poprawnym zapisie wyrazów

Dobry

Uczeń  opanował  poprawnie wszystkie wymienione wyżej umiejętności , popeł-

nia jednak niewielką ilość błędów skład –

niowych , stylistycznych lub merytorycz-

nych , konieczna korekta nauczyciela .

Uczeń opanował poprawnie wszystkie

podane wyżej wiadomości i umiejętno-

ści , konieczna  jednak  sporadyczna pomoc lub korekta nauczyciela .

 

Uczeń redaguje samodzielnie wszystkie podane wy-

żej formy wypowiedzi pisemnej , popełnia jednak niewielką ilość błędów merytorycznych , kompozy-

cyjnych , stylistycznych , ortograficznych lub inter –

punkcyjnych .

Uczeń opanował wszystkie podane wyżej wiadomości  i  umie-

jętności  i  wykonuje  samodzielnie  ćwiczenia  i  zadania ,

popełnia  jednak  niewielką  ilość  błędów  wymagających

korekty  nauczyciela [ w  pracach  pisemnych i przy  odpowie-

dziach ustnych ]  . Jest  w  stanie  samodzielnie  uzupełnić

braki  w  opanowaniu  materiału .

Dostateczny

Uczeń  opanował  większość  wymienio-

nych wyżej umiejętności ,popełnia jednak

dużą ilość błędów składniowych ,stylisty-

cznych lub merytorycznych , konieczna

częsta korekta nauczyciela . Recytuje

tylko fragment wymaganego tekstu .

Uczeń opanował większość podanych

wyżej wiadomości i umiejętności , ale

popełnia  znaczną ilość błędów, konie-

czna  częsta  pomoc lub  korekta  na-

uczyciela . Ma  problemy  z  analizą

budowy utworu literackiego .

Uczeń redaguje samodzielnie i poprawnie  wszyst-

kie podane wyżej formy wypowiedzi pisemnej , jed-

nak znaczna jest ilość błędów merytorycznych ,kom-

pozycyjnych , stylistycznych , ortograficznych  lub

interpunkcyjnych .Ocena dostateczny jest najwyż -

szą możliwą w przypadku prac niesamodzielnych

Uczeń opanował wszystkie podane wyżej wiadomości i umie-

jętności  i  wykonuje  z  pomocą  nauczyciela  typowe  zada-

nia  i  ćwiczenia  o  średnim  stopniu  trudności podczas odpo-wiedzi ustnych . W  sprawdzianach pisemnych popełnia dużą

ilość błędów wymagających korekty nauczyciela . Z pomocą

innych uzupełnia zaległości w opanowaniu  materiału .

Dopuszczający

Uczeń opanował jedynie niektóre spośród

podanych wyżej umiejętności , popełnia

bardzo dużą ilość błędów składniowych ,

stylistycznych lub merytorycznych ,konie-

czna ciągła korekta nauczyciela . Zasób

słownictwa ubogi . Recytuje tylko krótkie

fragmenty wymaganego tekstu .

Uczeń opanował jedynie niektóre spo-

śród  podanych  wyżej  wiadomości  i

umiejętności , ma  istotne  problemy  z

analizą utworu literackiego , potrafi

jedynie udzielić odpowiedzi  na bardzo

proste pytania ,przy  znaczącej  pomo-

cy nauczyciela .

Uczeń ma istotne problemy  z poprawnym  redago-

waniem podanych wyżej form wypowiedzi pisemnej

Bardzo duża  ilość  istotnych  błędów  merytorycz-

nych ,kompozycyjnych ,stylistycznych ,ortograficz-

nych ,interpunkcyjnych . Estetyka pracy obniżona

w sposób bardzo wyraźny ,brak dbałości o właściwy

układ graficzny .

Uczeń  opanował  podane wyżej wiadomości  i  umiejętności

w stopniu minimalnym , jest  w  stanie  wykonać  jedynie

zadania i ćwiczenia  o elementarnym  stopniu  trudności i przy

ciągłej  pomocy  nauczyciela . W  sprawdzianach  pisemnych

popełnia  dużą ilość istotnych błędów  lub  nie potrafi  udzie-

lić  poprawnej  odpowiedzi  na  niektóre  pytania .

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATYKA - Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klas IV. - VIII

Wyposażenie ucznia na zajęciach: podręcznik,  zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, ołówek, kredki lub pisaki, linijka; dodatkowo na lekcjach geometrii – ekierka, sprawny cyrkiel, kątomierz.

Obszary oceniania:

 • wiadomości
 • umiejętności
 • aktywność i zaangażowanie

 Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności:

 1. Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez: zapisy w e-dzienniku, odnotowywanie oceny w zeszycie przedmiotowym ucznia.
 2. Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów oraz wskazania kierunków poprawy.
 3. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
 • prace pisemne: sprawdziany, kartkówki, zadania domowe,
 • wykonywanie ćwiczeń praktycznych,
 • aktywność,
 • dodatkowe zadania „kaktusy” superzagadki, prace długoterminowe,
 • wkład pracy ucznia,
 • szczególne osiągnięcia.
 1. Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1 – 6, dopuszcza się używanie „+.” i „-”
 2. Praca klasowa jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów w klasie. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z całą klasą, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni po ustalonym dla klasy terminie. W uzasadnionych przypadkach termin sprawdzianu ustala się indywidualnie.
 3. O terminie sprawdzianu i zakresie sprawdzanych wiadomości uczeń powinien być poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do zeszytu przedmiotowego).
 4. Poprawa oceny ze sprawdzianu. Uczeń, który dostał ze sprawdzianu 3 lub 2 może poprawić tę ocenę w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu
  z nauczycielem. Uczeń który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma obowiązek poprawić tą ocenę w tym terminie. Uczniowi pozostawia się ocenę wyższą.
 5. Kartkówka nie musi być zapowiadana. Ocen z kartkówek nie poprawiamy.
 6. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma obowiązek ustalić
  z nauczycielem termin nadrobienia zaległości.
 7. Uczeń może raz w miesiącu być nieprzygotowany do lekcji bez żadnych konsekwencji, po powiadomieniu nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. W przypadku nie poinformowania nauczyciela uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 8. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie to: brak zadania domowego, zeszytu albo zeszytu ćwiczeń.
 9. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami (za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą).
 10.  Za nie przyniesienie na lekcję zapowiadanych przyrządów i pomocy, niewykonywanie poleceń w czasie lekcji uczeń otrzymuje minus (za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną)
 11. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
 12. Uczniowie mają możliwość rozwiązywać dodatkowe zadania i super zagadki (5 plusów daje ocenę bardzo dobrą).
 13. Zachęcam do brania udziału w konkursach przedmiotowych i życzę powodzenia.

Ranga poszczególnych ocen:

 1. Oceny z kartkówki, zadania domowego, zadania długoterminowego i aktywności mają równą wagę.
 2. Ocena ze sprawdzianu ma wagę podwójną, czyli liczy się dwa razy bardziej;
 3. Rozwiązywanie zadań dodatkowych systematycznie w ciągu semestru daje szansę na ocenę celującą oraz jest plusem do oceny na semestr i koniec roku.
 4. Ocena na semestr i koniec roku nie jest średnią arytmetyczną wszystkich zdobytych ocen.

Wymagania edukacyjne:

Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, którego wiadomości znacznie wykraczają poza program nauczania matematyki w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje różnorodne (nietypowe) rozwiązania zaistniałego problemu, jest aktywny na lekcji, systematycznie odrabia prace domowe, samodzielnie jak również przy pomocy nauczyciela rozwija własne zdolności, osiąga sukcesy w konkursach matematycznych na szczeblu co najmniej szkolnym.

Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który opanował materiał programowy z matematyki w danej klasie na poziomie dopełniającym, sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, rozwiązuje zadania
z treścią podając różne rozwiązania, potrafi samodzielnie przeanalizować nowe wiadomości (na podstawie podręcznika) i efekty rozumowania przedstawić na forum klasy, jest aktywny na lekcji, systematycznie odrabia prace domowe.

Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który opanował materiał programowy z matematyki w danej klasie na poziomie rozszerzającym, poprawnie stosuje wiadomości zdobyte na lekcji, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania tekstowe, systematycznie odrabia zadania domowe, jest aktywny na lekcji.

Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który opanował wiadomości z matematyki w danej klasie na poziomie podstawowym, rozwiązuje typowe zadania z poziomu podstawowego, nie systematycznie odrabia prace domowe, posiada luki w wiadomościach w materiale bieżącym, nie zawsze bierze aktywny udział w pracy na lekcji, przynosi na lekcje potrzebne materiały.

Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który ma wyraźne braki w opanowaniu materiału programowego, ale opanował konieczne wiadomości, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania rachunkowe z poziomu koniecznego, nie zawsze odrabia prace domowe.

Ocena niedostateczna - otrzymuje ją uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości, nie wykazuje zainteresowania na lekcji, nie odrabia prac domowych, nie wykazuje chęci osiągnięcia podstawowej wiedzy na zajęciach wyrównawczych, nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań wymagających elementarnych wiadomości z matematyki na poziomie danej klasy.

Sposoby informowania rodziców o postępach:

Nauczyciel - uczeń.

 • Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny.
 • Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny.
 • Pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju.
 • Motywuje do dalszej pracy.

Nauczyciel - rodzice. Podczas zebrań, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych, zawsze gdy zajdzie taka potrzeba nauczyciel przekazuje rodzicom (opiekunom):

 • Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce.
 • Dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.
 • Przekazuje wskazówki do pracy z uczniem.

 Nauczyciel - wychowawca klasy - pedagog szkolny.

 • Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika klasy.
 • Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia.
 • Nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

 

Wymagania  na ocenę dopuszczającą (2)

obejmują wiadomości i umiejętności  umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji                           i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.

 

 

 

Dział programowy

 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM                                                                                                       WRAZ  Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ

 

KATEGORIA A

UCZEŃ ZNA:

 

KATEGORIA B

UCZEŃ ROZUMIE:

 

 

KATEGORIA C

UCZEŃ UMIE:

 

 

KATEGORIA D

UCZEŃ UMIE:

 

  I.  Liczby naturalne                     i ułamki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• nazwy działań,

• algorytm mnożenia

i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, . . ,

• kolejność wykonywania działań,

• pojęcie potęgi,

• algorytmy czterech działań pisemnych,

• pojęcie potęgi,

• zasadę skracania

i rozszerzania ułamków zwykłych,

• pojęcie ułamka nieskracalnego,

• pojęcie ułamka jako:

– ilorazu dwóch liczb naturalnych,

– części całości,

• algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie,

• algorytmy 4 działań

na ułamkach zwykłych,

• zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą rozszerzania lub skracania ułamka,

• zasadę zamiany ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły.

 

• potrzebę stosowania działań pamięciowych,

• związek potęgi

z iloczynem,

• potrzebę stosowania działań pisemnych,

• związek potęgi

z iloczynem,

• zasadę skracania

i rozszerzania ułamków zwykłych,

• pojęcie ułamka jako:

– ilorazu dwóch liczb naturalnych,

– części całości,

• zasadę zamiany ułamka zwykłego

na ułamek dziesiętny metodą rozszerzania lub skracania ułamka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej:

– liczbę naturalną,

– ułamek dziesiętny,

• pamięciowo dodawać i odejmować:

– ułamki dziesiętne o jednakowej liczbie cyfr po przecinku,

– dwucyfrowe liczby naturalne,

– w ramach tabliczki mnożenia,

• obliczyć kwadrat i sześcian:

– liczby naturalnej,

– ułamka dziesiętnego,

• pisemnie wykonać każde z czterech działań na ułamkach dziesiętnych,

• obliczyć kwadrat i sześcian ułamka dziesiętnego,

• zapisać iloczyny w postaci potęgi,

• zaznaczyć i odczytać ułamek na osi liczbowej,

• wyciągać całości z ułamków niewłaściwych oraz zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe,                     • uzupełnić brakujący licznik lub mianownik

w równościach ułamków zwykłych,

• dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe,

• podnosić do kwadratu i sześcianu:

–  ułamki właściwe,                                                 • zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny i odwrotnie,

• zaznaczyć i odczytać ułamki zwykłe

i dziesiętne na osi liczbowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Figury na

płaszczyźnie

• pojęcia: prosta, półprosta, odcinek, koło i okrąg,

• wzajemne położenie:

 – prostych                        i odcinków,

• elementy koła                 i okręgu,

• zależność między długością promienia

i średnicy,

• rodzaje trójkątów,

• nazwy boków               w trójkącie równoramiennym,

• nazwy boków                w trójkącie prostokątnym,

• zależność między bokami w trójkącie równoramiennym,

• nazwy czworokątów,

• własności czworokątów,

• definicję przekątnej, obwodu wielokąta,

• zależność między liczbą boków, wierzchołków

i kątów                            w wielokącie,

• pojęcie kąta,                • pojęcie wierzchołka

i ramion kąta,

• podział kątów

ze względu na miarę:

– prosty, ostry, rozwarty,

• podział kątów

ze względu na położenie:

– przyległe, wierzchołkowe,

• zapis symboliczny kąta i jego miary,

• sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta,

• sumę miar kątów wewnętrznych czworokąta,.

• różnicę między kołem i okręgiem, prostą

i odcinkiem, prostą

i półprostą,

• konieczność stosowania odpowiednich przyrządów do rysowania figur geometrycznych,

• pochodzenie nazw poszczególnych rodzajów trójkątów,

• związki miarowe poszczególnych

rodzajów kątów.

 

• narysować za pomocą ekierki i linijki proste i odcinki prostopadłe oraz proste                i odcinki równoległe,

• wskazać poszczególne elementy w okręgu

i w kole,

• lub średnicy,

kr• narysować poszczególne rodzaje trójkątów,

• narysować trójkąt w skali,

• obliczyć obwód trójkąta, czworokąta,

• wskazać na rysunku wielokąt                              o określonych cechach,

• narysować czworokąt, mając informacje o:

– bokach,

• zmierzyć kąt,

• narysować kąt o określonej mierze,

• rozróżniać  i nazywać poszczególne rodzaje kątów,

• obliczyć brakujące miary kątów trójkąta,

• przenieść konstrukcyjnie odcinek,

• skonstruować odcinek jako:

– sumę odcinków.

 

 

 

III. Liczby na

co dzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• jednostki czasu,

• jednostki długości,

• jednostki masy,

• pojęcie skali                   i planu

• funkcje podstawowych klawiszy kalkulatora.

 

 

 

 

 

 

• potrzebę stosowania różnorodnych jednostek długości

i masy,

• potrzebę stosowania odpowiedniej skali na mapach                     i planach,

• korzyści płynące

z umiejętności stosowania kalkulatora do obliczeń,

• znaczenie

podstawowych symboli

występujących                  w instrukcjach                    i opisach:

– diagramów,

– map,

– planów,

– schematów,

– innych rysunków.

• obliczyć upływ czasu między wydarzeniami,

• porządkować wydarzenia w kolejności

chronologicznej,

• zamienić jednostki czasu,

• wykonać obliczenia dotyczące długości,

• wykonać obliczenia dotyczące masy,

• zamienić jednostki długości i masy,

• obliczyć skalę,

• obliczyć długości odcinków w skali lub

w rzeczywistości,

• odczytać dane z mapy lub planu,

• wykonać obliczenia za pomocą kalkulatora,

• odczytać dane z:

– tabeli,

– planu,

– mapy,

– diagramu,

• odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych,

• przedstawić dane w postaci diagramu

słupkowego, prostego schematu,

• odczytać dane z wykresu,

• odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych.

 

IV. Prędkość, droga, czas

 

 

 jednostki prędkości.

 

• znaczenie pojęć prędkość, droga, czas w ruchu jednostajnym.

 

 na podstawie podanej prędkości wyznaczać długość drogi przebytej                        w jednostce czasu,

• obliczyć drogę, znając stałą prędkość                      i czas,

 porównać prędkości dwóch ciał, które przebyły jednakowe drogi w różnych czasach,

• obliczyć prędkość  w ruchu jednostajnym, znając drogę i czas.

 

V. Pola wielokątów

 

• jednostki miary pola,

• wzory na obliczanie pola prostokąta                  i kwadratu,

• wzory na obliczanie pola równoległoboku                 i rombu,

• wzór na obliczanie pola trójkąta,

• wzór na obliczanie pola trapezu.

• pojęcie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych,

• zależność doboru wzoru na obliczanie pola rombu od  danych.

 

• obliczyć pole prostokąta i kwadratu,

• obliczyć bok prostokąta, znając jego pole

i długość drugiego boku,

• obliczyć pole równoległoboku o danej wysokości i podstawie,

• obliczyć pole rombu o danych przekątnych,

• obliczyć pole  narysowanego równoległoboku,

• obliczyć pole trójkąta o danej wysokości           i podstawie,

• obliczyć pole narysowanego trójkąta,

• obliczyć pole trapezu, mając dane długości podstaw i wysokość.

 

VI. Procenty

 

• pojęcie procentu,

• algorytm zamiany ułamków na procenty,

• pojęcie diagramu,

 

• potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym,

• korzyści płynące

z umiejętności stosowania kalkulatora do obliczeń,

• znaczenie podstawowych symboli

występujących

w opisach diagramów,

• pojęcie procentu liczby jako jej części.

 

 

• określić w procentach, jaką część figury zacieniowano,

• zapisać ułamek o mianowniku 100                     w postaci procentu,

• zamienić ułamek na procent,

• zamienić procent na ułamek,

• opisywać w procentach części skończonych zbiorów,

• zamienić ułamek na procent,

• opisywać w procentach części skończonych zbiorów,

• zamienić ułamek na procent,

• odczytać dane z diagramu,

• odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych,

• przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego,

• zaznaczać określoną procentem część figury lub zbioru skończonego,

• obliczyć procent liczby naturalnej.

 

 

VII. Liczby dodatnie   i liczby ujemne

• pojęcie liczby ujemnej,

• pojęcie liczb przeciwnych,

• zasadę dodawania liczb                                      o jednakowych znakach,

• zasadę dodawania liczb o różnych znakach,

• zasadę ustalania znaku iloczynu                      i ilorazu.

• rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne i potrafi podać przykłady liczb ujemnych,

• zasadę dodawania liczb                                       o jednakowych znakach,

• zasadę dodawania liczb o różnych znakach.

 

• zaznaczyć i odczytać liczbę ujemną na osi liczbowej,

• wymienić kilka liczb większych lub mniejszych od danej,

• porównać liczby wymierne,

• zaznaczyć liczby przeciwne na osi liczbowej,

• obliczyć sumę i różnicę liczb całkowitych,

• powiększyć lub pomniejszyć liczbę całkowitą o daną liczbę,

• obliczyć iloczyn i iloraz liczb całkowitych.

 

VIII. Wyrażenia

algebraiczne                      i równania

• zasady tworzenia wyrażeń algebraicznych,

• pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz, kwadrat nieznanych wielkości liczbowych,

• pojęcie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego,

• pojęcie równania,

• pojęcie rozwiązania równania,

• pojęcie liczby

spełniającej  równanie.

 

• zapisać w postaci wyrażenia

algebraicznego informacje osadzone                        w kontekście praktycznym z zadaną niewiadomą,

• obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcenia,

• zapisać w postaci równania informacje osadzone w kontekście praktycznym                       z zadaną niewiadomą,

• zapisać zadanie w postaci równania,

• odgadnąć rozwiązanie równania,

• podać rozwiązanie prostego równania,

• sprawdzić, czy liczba spełnia równanie,

• rozwiązać proste równanie przez dopełnienie lub wykonanie działania odwrotnego,

• sprawdzić poprawność  rozwiązania równania,

• sprawdzić poprawność rozwiązania zadania.

 

IX. Figury przestrzenne

 

• pojęcia: graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kula,

• pojęcia charakteryzujące graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kulę,

• podstawowe wiadomości na temat  prostopadłościanu,

– sześcianu,

• pojęcie siatki bryły,

• wzór na obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu

i sześcianu,

• cechy charakteryzujące graniastosłup prosty,

• nazwy graniastosłupów prostych w zależności od podstawy,

• pojęcie siatki graniastosłupa prostego,

• pojęcie objętości figury,

• jednostki objętości,

• wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu

i sześcianu,

• pojęcie ostrosłupa,

• nazwy ostrosłupów w zależności od podstawy,

• cechy dotyczące budowy ostrosłupa,

• pojęcie siatki ostrosłupa.

 

 

 

 

 

 

 

 

• sposób obliczania pola powierzchni

graniastosłupa prostego

jako pole jego siatki,

• pojęcie miary objętości jako liczby sześcianów jednostkowych.

 

• wskazać graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kulę wśród innych brył,

• wskazać na modelach pojęcia charakteryzujące bryłę,

• wskazać w otoczeniu przedmioty przypominające kształtem walec, stożek, kulę,

• wskazać w prostopadłościanie ściany

i krawędzie prostopadłe lub równoległe do danej,

• wskazać w prostopadłościanie krawędzie

o jednakowej długości,

• obliczyć sumę krawędzi prostopadłościanu

i sześcianu,

• wskazać siatkę sześcianu

i prostopadłościanu na rysunku,

• kreślić siatkę prostopadłościanu                            i sześcianu,

• obliczyć pole powierzchni sześcianu,

• obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu,

• wskazać graniastosłup prosty wśród innych brył,

• wskazać w graniastosłupie krawędzie

o jednakowej długości,

• wskazać rysunki siatek graniastosłupów prostych,

• kreślić siatkę graniastosłupa prostego,

• obliczyć pole powierzchni graniastosłupa prostego,

• podać objętość bryły na podstawie

liczby sześcianów jednostkowych,

• obliczyć objętość sześcianu o danej krawędzi,

• obliczyć objętość prostopadłościanu

o danych krawędziach,

• obliczyć objętość graniastosłupa prostego, którego dane są:

- pole podstawy i wysokość,

• wskazać ostrosłup wśród innych brył,

• wskazać siatkę ostrosłupa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania  na ocenę dostateczną (3)

obejmują wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki

 Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą):

 

 

Dział programowy

 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ  Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ

 

 

KATEGORIA B

UCZEŃ ROZUMIE:

 

 

KATEGORIA C

UCZEŃ UMIE:

 

 

KATEGORIA D

UCZEŃ UMIE:

 

  I.  Liczby naturalne                     i ułamki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą dzielenia licznika przez mianownik,

• pojęcie rozwinięcia dziesiętnego skończonego                        i  rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego.

 

• zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą dzielenia licznika przez mianownik.

 

• zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej:

– ułamek dziesiętny,

– ułamki dziesiętne różniące się liczbą cyfr po przecinku,

– wielocyfrowe liczby naturalne,

– wykraczające poza tabliczkę mnożenia,

• mnożyć i dzielić w pamięci dwucyfrowe                i wielocyfrowe (proste przykłady) liczby naturalne,

• tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń,

• obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego

zawierającego potęgi,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane                       z potęgami,

• obliczyć ułamek z

– liczby naturalnej,

• rozwiązać zadanie tekstowe

z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych,

• porównać ułamek zwykły z ułamkiem dziesiętnym,

• porządkować ułamki,

• obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania na liczbach wymiernych dodatnich,

• podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego,

• zapisać w skróconej postaci rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego,

• określić kolejną cyfrę rozwinięcia dziesiętnego na podstawie jego skróconego zapisu.

 

II. Figury na

płaszczyźnie

• definicje odcinków prostopadłych                        i odcinków równoległych,

• zależność między bokami w trójkącie równoramiennym,

• podział kątów

ze względu na miarę:

 – pełny, półpełny,

• miary kątów                   w trójkącie równobocznym,

• zależność między kątami w trójkącie równoramiennym,

• zależność między kątami

w równoległoboku, trapezie,

• zasady konstrukcji,

• warunek  zbudowania trójkąta – nierówność trójkąta.

 

 

• narysować za pomocą ekierki i linijki proste równoległe o danej odległości od siebie,

• rozwiązać zadania tekstowe związane

z kołem, okręgiem i innymi figurami,

• obliczyć długość boku trójkąta równobocznego, znając jego obwód,

• obliczyć długość boku trójkąta, znając długość obwodu i długości dwóch pozostałych boków,

• sklasyfikować czworokąty,

• narysować czworokąt, mając informacje o:

– przekątnych,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z obwodem czworokąta,

• rozwiązać zadania tekstowe związane

z kołem, okręgiem i innymi figurami,

• obliczyć długość boku trójkąta równobocznego, znając jego obwód,

• obliczyć długość boku trójkąta, znając długość obwodu i długości dwóch pozostałych boków,

• sklasyfikować czworokąty,

• narysować czworokąt, mając informacje o:

– przekątnych,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z obwodem czworokąta,

• obliczyć brakujące miary kątów przyległych, wierzchołkowych,

• obliczyć brakujące miary kątów czworokątów.

• posługując się cyrklem porównać długości odcinków,

• skonstruować odcinek jako:

– różnicę odcinków,

• wykorzystać przenoszenie odcinków

w zadaniach  konstrukcyjnych,

• skonstruować trójkąt o danych trzech bokach.

 

III. Liczby na

co dzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• zasady dotyczące lat przestępnych,

• zasady zaokrąglania liczb,

• symbol przybliżenia,

 

• konieczność wprowadzenia lat

przestępnych,

• potrzebę zaokrąglania liczb,

• zasadę sporządzania wykresów,

• wyrażać w różnych jednostkach te same masy,

• wyrażać w różnych jednostkach te same długości,

• porządkować wielkości podane w różnych jednostkach,

• szacować długości i masy,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z jednostkami długości i masy,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

ze skalą,

• zaokrąglić liczbę do danego rzędu,

• sprawdzić, czy kalkulator zachowuje kolejność działań,

• wykorzystać kalkulator do rozwiązania zadanie tekstowego,

• rozwiązać zadanie, odczytując dane                     z tabeli i korzystając z kalkulatora,

• zinterpretować odczytane dane,

• zinterpretować odczytane dane,

• przedstawić dane w postaci wykresu,

• porównać informacje oczytane z dwóch wykresów.

 

IV. Prędkość, droga, czas

 

 

 

 

 

 algorytm zamiany jednostek prędkości,

 potrzebę stosowania różnych jednostek prędkości,

  zamieniać jednostki prędkości,

 porównać prędkości wyrażane w różnych jednostkach,

 rozwiązać zadanie tekstowe związane               z obliczaniem prędkości,

• obliczyć czas  w ruchu jednostajnym, znając drogę i prędkość,

• odczytać z wykresu zależności drogi od czasu lub prędkości od czasu potrzebne dane,

• obliczyć prędkość na podstawie wykresu zależności drogi od czasu,

 

V. Pola wielokątów

 

 

• zasadę zamiany jednostek pola,

• wyprowadzenie wzoru na obliczanie pola równoległoboku,

• wyprowadzenie wzoru na obliczanie pola trójkąta,

• wyprowadzenie wzoru na obliczanie pola trapezu.

 

• obliczyć pole kwadratu o danym obwodzie i  odwrotnie,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z polem prostokąta,

• zamienić jednostki pola,

• narysować wysokość równoległoboku do wskazanego boku,

• narysować równoległobok o danym polu,

• obliczyć długość podstawy równoległoboku,

znając jego pole i wysokość opuszczoną na tę podstawę,

• obliczyć wysokość równoległoboku,

znając jego pole i długość podstawy, na którą opuszczona jest ta wysokość,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z polem równoległoboku i rombu,

• narysować wysokość trójkąta do wskazanego boku,

• narysować trójkąt o danym polu,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z polem trójkąta,

• narysować wysokość trapezu,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z polem trapezu.

 

VI. Procenty

 

• zasady zaokrąglania liczb,

• algorytm obliczania  ułamka liczby.

 

• równoważność wyrażania części liczby ułamkiem lub procentem,

• potrzebę stosowania różnych diagramów.

• wyrazić informacje podane za pomocą procentów w ułamkach i odwrotnie,

• porównać dwie liczby, z których jedna jest zapisana w postaci procentu,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z procentami,

• określić, jakim procentem jednej liczby jest druga,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z określeniem, jakim procentem jednej liczby jest druga,

• gromadzić i porządkować zebrane dane,

•  wykorzystać dane z diagramów

do obliczania  procentu liczby,

• obliczyć liczbę na podstawie danego

jej procentu,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z obliczaniem procentu danej liczby,

• obliczyć liczbę  większą o dany procent,

• obliczyć liczbę  mniejszą o dany procent,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z podwyżkami i obniżkami o dany procent.

 

VII. Liczby dodatnie i liczby ujemne

• pojęcie wartości bezwzględnej,

• zasadę zastępowania odejmowania

dodawaniem liczby przeciwnej.

 

• zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby przeciwnej.

• porządkować liczby wymierne,

• obliczyć wartość bezwzględną liczby,

• korzystać z przemienności i łączności dodawania,

• uzupełnić brakujące składniki, odjemną lub odjemnik w działaniu,

• obliczyć kwadrat i sześcian liczb całkowitych,

• ustalić znak iloczynu i ilorazu kilku liczb wymiernych,

• obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego

zawierającego 4 działania na liczbach całkowitych.

• określić znak potęgi liczby wymiernej.

VIII. Wyrażenia

algebraiczne                      i równania

• zasady krótszego zapisu wyrażeń algebraicznych będących sumą lub różnicą jednomianów,

• zasady krótszego zapisu wyrażeń algebraicznych będących iloczynem lub ilorazem jednomianu i liczby wymiernej.

• potrzebę tworzenia wyrażeń algebraicznych.

• stosować oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych,

 zbudować wyrażenie algebraiczne na podstawie opisu lub rysunku,

• zapisać  krócej wyrażenia algebraiczne będące sumą lub różnicą jednomianów,

• zapisać  krócej wyrażenia algebraiczne będące iloczynem lub ilorazem jednomianu i liczby wymiernej,

• obliczyć wartość liczbową wyrażenia po jego przekształceniu,

• doprowadzić równanie do prostszej postaci,

• uzupełnić rozwiązywanie równania metodą równań równoważnych,

• zapisać zadanie tekstowe za pomocą

równania i rozwiązać je,

• wyrazić treść zadania za pomocą równania,

• rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania .

 

 

IX. Figury przestrzenne

 

• wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prostego,

• zależności pomiędzy jednostkami objętości ,

• wzór na obliczanie objętości graniastosłupa

Prostego,

• wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa.

• różnicę między polem powierzchni a objętością,

• zasadę zamiany jednostek objętości,

• sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki.

 

• określić rodzaj bryły na podstawie jej rzutu,

• rozwiązać zadanie tekstowe nawiązujące

do elementów budowy danej bryły,

• określić liczbę ścian, wierzchołków, krawędzi danego graniastosłupa,

• wskazać w graniastosłupie ściany

i krawędzie prostopadłe lub równoległe,

- elementy podstawy i wysokość,

• zamienić jednostki objętości,

• wyrażać w różnych jednostkach tę samą objętość,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z objętością graniastosłupa,

• określić liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi ostrosłupa,

• obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa,

• narysować siatkę ostrosłupa,

• obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa,

• wskazać podstawę i ściany boczne na siatce ostrosłupa,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z ostrosłupem.

 

 

Wymagania  na ocenę dobrą (4)

obejmują wiadomości i umiejętności o średnim  stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczająca i dostateczną):

 

 

Dział programowy

 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM                                                                                                       WRAZ  Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ

 

KATEGORIA A

UCZEŃ ZNA:

 

KATEGORIA B

UCZEŃ ROZUMIE:

 

 

KATEGORIA C

UCZEŃ UMIE:

 

 

KATEGORIA D

UCZEŃ UMIE:

 

  I.  Liczby naturalne                     i ułamki

 

 

 

 

 

 

 

• obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych,

• szacować wartości wyrażeń arytmetycznych,

• rozwiązać zadanie tekstowe

z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych,

• rozwiązać zadanie tekstowe

z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych,

• zapisać liczbę w postaci potęgi liczby10,

• podnosić do kwadratu i sześcianu:

– liczby mieszane,

• obliczyć ułamek z

– ułamka lub liczby mieszanej,

• obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania oraz potęgowanie ułamków zwykłych,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z działaniami na ułamkach zwykłych

i dziesiętnych,

• porównać rozwinięcia dziesiętne liczb zapisanych w skróconej postaci,

• porównać liczby wymierne dodatnie,

• porządkować liczby wymierne dodatnie.

• uzupełniać brakujące liczby w wyrażeniu arytmetycznym, tak by otrzymać ustalony wynik,

• obliczyć wartość ułamka  piętrowego.

II. Figury na

płaszczyźnie

• wzajemne położenie:

– prostej i okręgu,

– okręgów,

• podział kątów

ze względu na położenie:

– odpowiadające, naprzemianległe.

 

 

 

• obliczyć brakujące miary kątów odpowiadających, naprzemianległych,

• obliczyć brakujące miary kątów trójkąta lub czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz własności trójkątów lub czworokątów,

• skonstruować równoległobok, znając dwa boki i przekątną,

• sprawdzić, czy z odcinków o danych

długościach można zbudować trójkąt,

• rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane

z konstrukcją trójkąta o danych bokach.

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z obwodem trójkąta, czworokąta lub innego wielokąta.

III. Liczby na

co dzień

 

 

 

 

• funkcje klawiszy pamięci kalkulatora.

 

 

• zaokrąglić liczbę zaznaczoną na osi liczbowej,

• wskazać liczby o podanym zaokrągleniu,

• zaokrąglić liczbę po zamianie jednostek.

• porównać informacje oczytane z dwóch wykresów.

 

IV. Prędkość, droga, czas

 

 

 

• rozwiązać zadanie tekstowe związane                                z obliczaniem czasu,

• rozwiązać zadanie tekstowe typu prędkość – droga – czas.

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane                                z obliczaniem prędkości.

V. Pola wielokątów

 

 

 

• obliczyć wysokości trójkąta, znając długość podstawy, na którą opuszczona jest ta wysokość i pole trójkąta,

• obliczyć długość podstawy trójkąta,

znając wysokość i pole trójkąta.

 

• obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól prostokątów,

• narysować równoległobok o polu

równym polu danego czworokąta,

• podzielić trójkąt na części o równych polach,

• obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól trójkątów i czworokątów,

• narysować trójkąt o polu równym polu danego czworokąta,

• obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól znanych wielokątów.

VI. Procenty

 

 

 

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z obliczaniem liczby na podstawie danego

jej procentu.

•  wyrazić podwyżki                   i obniżki o dany procent w postaci procentu początkowej liczby.

VII. Liczby dodatnie   i liczby ujemne

 

 

• podać ile liczb spełnia podany warunek,

• obliczyć sumę i różnicę liczb wymiernych,

• obliczyć sumę wieloskładnikową.

 

• porównać sumy                        i różnice liczb całkowitych,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z dodawaniem                 i odejmowaniem liczb wymiernych.

VIII. Wyrażenia

algebraiczne                      i równania

• metodę równań równoważnych.

• metodę równań równoważnych.

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z obliczaniem wartości wyrażeń,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z prostymi przekształceniami algebraicznymi

• rozwiązać równanie z przekształcaniem

wyrażeń.

 

• uzupełnić równanie, tak aby spełniała je podana liczba.

 

IX. Figury przestrzenne

 

• pojęcie czworościanu foremnego.

 

• rozwiązać zadanie tekstowe

z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych,

• rysować rzut równoległy ostrosłupa.

 

• określić cechy bryły powstałej ze sklejenia kilku znanych brył,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe nawiązujące do elementów budowy danej bryły,

• rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące

długości krawędzi prostopadłościanu

i sześcianu,

• rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące

pola powierzchni prostopadłościanu złożonego z kilku sześcianów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania  na ocenę bardzo dobrą (5)

obejmują wiadomości i umiejętności złożone,

o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.

 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą):

 

 

Dział programowy

 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM                                                                                                       WRAZ  Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ

 

KATEGORIA A

UCZEŃ ZNA:

 

KATEGORIA B

UCZEŃ ROZUMIE:

 

 

KATEGORIA C

UCZEŃ UMIE:

 

 

KATEGORIA D

UCZEŃ UMIE:

 

  I.  Liczby naturalne                     i ułamki

 

• warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony.

 

 

• tworzyć wyrażenia arytmetyczne

na podstawie treści zadań i obliczać

wartości tych wyrażeń,

• obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania

na liczbach naturalnych           i ułamkach dziesiętnych,

• rozwiązać zadanie tekstowe

z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych             i ułamkach dziesiętnych,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe

z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych             i ułamkach dziesiętnych,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe

z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych,

• określić rodzaj rozwinięcia dziesiętnego ułamka,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z rozwinięciami dziesiętnymi ułamków zwykłych.

II. Figury na

płaszczyźnie

 

 

 

• rozwiązać nietypowe zadania tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami,

• rozwiązać zadanie związane z zegarem,

• określić miarę kąta przyległego,

wierzchołkowego, odpowiadającego,

naprzemianległego na podstawie rysunku lub treści zadania,

• obliczyć brakujące miary kątów trójkąta                    z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz sumy miar

kątów wewnętrznych trójkąta,

• obliczyć brakujące miary kątów czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających

oraz własności czworokątów,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z miarami kątów                        w trójkątach i czworokątach.

• wykorzystać przenoszenie odcinków

w zadaniach konstrukcyjnych,

• rozwiązać zadanie konstrukcyjne

związane z konstrukcją trójkąta o danych bokach.

III. Liczby na

co dzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z kalendarzem              i czasem,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z jednostkami długości i masy,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane ze skalą,

• określić ile jest  liczb                o podanym zaokrągleniu, spełniających dane warunki,

• wykonać wielodziałaniowe obliczenia za pomocą kalkulatora.

• wykorzystać kalkulator do rozwiązania zadanie tekstowego,                                           • odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe,                      w którym potrzebne informacje należy odczytać z tabeli lub mapy,

• odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych,

• dopasować wykres do opisu sytuacji,

• przedstawić dane                  w postaci wykresu.

IV. Prędkość, droga, czas

 

 

 

 

 

 rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z obliczaniem drogi w ruchu jednostajnym,

 rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z obliczaniem czasu,

• obliczyć prędkości na podstawie wykresu zależności drogi od czasu,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe typu prędkość – droga – czas.

V. Pola wielokątów

 

 

 

 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z polem prostokąta,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z polem równoległoboku i rombu,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z polem trójkąta,

• podzielić trapez na części o równych polach,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z polem trapezu.

VI. Procenty

 

 

 

 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z ułamkami                     i procentami,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z określeniem, jakim procentem jednej liczby jest druga,

• porównać dane z dwóch diagramów                                  i odpowiedzieć na pytania dotyczące

znalezionych danych,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z obliczaniem procentu danej liczby,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z obliczaniem liczby na podstawie danego jej procentu,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z podwyżkami               i obniżkami o dany procent.

VII. Liczby dodatnie   i liczby ujemne

 

 

 

• rozwiązać nietypowe zadanie związane                            z liczbami dodatnimi                         i ujemnymi,

• rozwiązać zadanie związane z wartością bezwzględną,

• obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania na liczbach całkowitych,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z mnożeniem                  i  dzieleniem liczb całkowitych.

VIII. Wyrażenia

algebraiczne                      i równania

 

 

 

• zbudować wyrażenie algebraiczne,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane                         z budowaniem wyrażeń algebraicznych,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z obliczaniem wartości wyrażeń algebraicznych,

• rozwiązać zadanie tekstowe związane

z prostymi przekształceniami algebraicznymi,

• zapisać zadanie                   w postaci równania,

• wskazać równanie, które nie ma rozwiązania,

• zapisać zadanie tekstowe za pomocą

równania i odgadnąć jego rozwiązanie,

• zapisać zadanie tekstowe za pomocą

równania i rozwiązać to równanie,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe za pomocą równania.

IX. Figury przestrzenne

 

 

 

 

• rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące

budowania sześcianu                  z różnych siatek,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe

z zastosowaniem pól powierzchni

graniastosłupów prostych,

• kreślić siatki graniastosłupa prostego powstałego z podziału sześcianu na części,

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa prostego.

 

Wymagania  na ocenę celującą (6). ( stosowanie znanych wiadomości i umiejętności                      w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych).

MUZYKA - OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI:

Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.

- Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce naukowe, takie jak: podręcznik, zeszyt , śpiewnik,

- Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową.

- W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków wiedzy oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym i śpiewniku.

- Usprawiedliwiona nieobecność ucznia na ostatniej lekcji automatycznie usprawiedliwia jego nieprzygotowanie do zajęć. Wyjątkiem jest udział w sprawdzianach i odpowiedziach ustnych (śpiew), które były zapowiedziane w trakcie jego obecności w szkole i obejmują jednostki tematyczne, na których uczeń był obecny.

- Uczniowie nieobecni na sprawdzianach kompleksowych mają prawo napisania go w ciągu dwóch tygodni, a w przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej, w terminie uzgodnionym przez nauczyciela.

- Nie ocenia się uczniów na najbliższych zajęciach po ich dłuższej (trwającej co najmniej dwa tygodnie) usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

- Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie winno być zgłaszane na początku lekcji. Każde kolejne nieprzygotowanie w rezultacie oznacza ocenę niedostateczną.

Zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć nie zwalnia od czynnego udziału w lekcji oraz nie wyklucza oceny za bieżącą pracę lekcyjną.

- Każdy uczeń ma prawo poprawy oceny ( 1, 2, 3), z zastrzeżeniem że poinformuje o tym nauczyciela i umówi się z nim na poprawę w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni. Ocenę można poprawić tylko raz.

- Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, obejmującego materiał trzech lekcji lub materiał obejmujący więcej niż trzy lekcje, (sprawdzian kompleksowy) zrealizowanego w czasie całego semestru, informując wcześniej uczniów o terminie i zakresie materiału objętego sprawdzianem, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy sprawdzian obejmuje wiadomości z ostatniej lekcji nauczyciel nie ma obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

- Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów do dwóch tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.

- Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum pięć ocen. W uzasadnionych przypadkach (długotrwała usprawiedliwiona nieobecność ucznia) nauczyciel może odstąpić od tego wymogu).

CELE OCENIANIA UCZNIÓW:

1. Aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w zajęciach.

2. Wzbudzanie pozytywnej motywacji do przedmiotu.

3. Mobilizowanie do samodzielnego wykonywania zadań i zdobywania wiedzy oraz umiejętności.

4. Realizacja grupowych zadań z zakresu percepcji muzyki.

5. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce

6. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

7. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.

8. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach

9. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

10. Monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

 

ZASADY I SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH MUZYKI

1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

- Wypowiedź ustna,

- Ćwiczenia z zakresu realizowanego programu:

śpiew solo i w grupie,

realizacja ćwiczeń słuchowych, rytmicznych, melodycznych,

gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych, wykonanie akompaniamentu rytmicznego, wykonanie w zespole odpowiedniej partii instrumentalnej,

realizacja form muzyczno-ruchowych; ćwiczenia o charakterze choreograficznym,

umiejętność analitycznego słuchania muzyki w oparciu o poznane zasady muzyki, wiedzę z zakresu kultury muzycznej, a także w powiązaniu z innymi działaniami muzycznymi, np. ze śpiewem i grą na instrumentach;

- Kartkówka, jako forma odpowiedzi,

- Praca kontrolna (np. test wiedzy, praca klasowa),

- Aktywność i zaangażowanie na lekcji,

- Zadania domowe,

- Uzgodnione wcześniej samodzielne oraz zespołowe prace dodatkowe powiązane z realizowanym programem nauczania - wykonywane w trakcie lekcji lub w warunkach pozalekcyjnych (np. prezentacje, projekty, wykonanie pomocy dydaktycznych, przygotowywanie na lekcję materiałów na określony temat),

- Udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych wymagających dużego zaangażowania muzycznego, występy na akademiach

- Zeszyt przedmiotowy, śpiewnik (kryteria: poprawność treści, systematyczność prowadzenia, czytelność i przejrzystość, staranność i estetyka).

2. Uczeń ma prawo do otrzymania bieżącej informacji na temat swoich postępów wraz ze wskazaniem kierunków poprawy.

3.Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są ustnie lub pisemnie. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści:

- wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

- odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

- przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

- wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.

Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywana jest do dziennika elektronicznego i zeszytu przedmiotowego.

4. Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

 na zebraniach ogólnych;

 w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;

 podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;

5, Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy,

wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

6. Dokumentowanie oceniania, odbywa się poprzez zapisy w dzienniku elektronicznym i w zeszycie nutowym.

7. Na początku każdego roku szkolnego (do 15 września) uczniowie zostaną zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach muzyki. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku.

8. Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1 – 6. Przy cyfrach dopuszcza się pisanie znaków „+”i „ -„. Inne stosowane w dzienniku symbole wspomagające nauczanie to: np. nieprzygotowanie - brak zeszytu, śpiewnika, podręcznika, pracy domowej bz,- brak zadania - informacja o niezaliczonym zadaniu bez konsekwencji obniżenia oceny jeżeli dziecko uzupełni brak w ciągu 2 tygodni, "bz" zostaje zamienione na stopień. jeżeli dziecko nie uzupełni braków i nie umówi się z nauczycielem, co do innego terminu, "bz" zostanie zamienione na ocenę niedostateczną (1).

9. Oceny ze wszystkich form aktywności muzycznej są równoważne.

10. Na ocenę końcowa (roczną) składają się oceny jakie otrzymał uczeń na okres I i II.

11.Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

11. Przy ocenianiu ucznia ze śpiewu brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje dziecka: jego możliwości słuchowo-głosowe, poczucie rytmu, dykcja, znajomość tekstu oraz prawidłowa postawa w czasie wykonywania utworu. Brak słuchu muzycznego czy poczucia rytmu nie dyskwalifikują dziecka w ocenie ze śpiewu.

OGÓLNE KRYTERIA STOPNI W KLASYFIKACJI OKRESOWEJ I ROCZNEJ

stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program danej klasy, czyli:

 systematycznie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

 rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią)

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;

stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:

 poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,

 rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:

 opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:

 opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji,

 rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne;

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.

INFORMACJA ZWROTNA

Nauczyciel – uczeń:

- nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny ( ustny lub pisemny)

- uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny na prośbę własną lub prośbę rodziców

- nauczyciel motywuje uczniów do dalszej pracy

- oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego i zeszytu nutowego.

Nauczyciel – rodzice. Z dziennika elektronicznego, podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom ( opiekunom):

- informacje o aktualnych postępach i rozwoju ucznia

- informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia

- udziela wskazówek do pracy z uczniem

- rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen i informacji w zeszycie przedmiotowym i monitorowania postępów w dzienniku elektronicznym.

PLASTYKA

PRZYRODA

RELIGIA - wymagania edukacyjne

 1. Zasady PSO
  1. Nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje uczniów i rodziców (opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z katechezy wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
  2. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu, ćwiczeń i katechizmu przedmiotowego oraz do systematycznego odrabiania prac domowych.
  3. Sprawdziany są raz w semestrze i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Są obowiązkowe, jeśli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji, powinien uczynić to w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem.
  4. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny dwa razy w semestrze, o ile zgłosi ten fakt przed lekcją, to nie ponosi żadnych konsekwencji (oprócz znaku -). Nie dotyczy to jednak lekcji, na których nauczyciel zaplanował sprawdzian.
  5. W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w przygotowaniu się ucznia do lekcji, również nie ponosi żadnych konsekwencji, jeżeli są one potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica (opiekuna) przed lekcją.
  6. Brak pracy domowej, zeszytu lub ćwiczeń odnotowuje się znakiem (-). Drugi równa się ocenie niedostatecznej.
  7. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na lekcjach lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność.
  8. Uczeń, który wylosował „szczęśliwy numerek” zwolniony jest z odpowiedzi, jednak nie dotyczy to zapowiadanych sprawdzianów i kartkówek. Jeśli kartkówka była niezapowiadana, wówczas uczeń pisze pracę, ale ocena wpisywana jest do dziennika za jego zgodą.  Przy braku takiej zgody nauczyciel wpisuje do dziennika literkę „N”.
  9. Każda ocena jest jawna i wystawiana według ustalonych kryteriów.
  10. O ocenie niedostatecznej semestralnej czy rocznej uczeń informowany jest ustnie, a jego rodzice (opiekunowie) w formie pisemnej na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną. Za pisemne poinformowanie rodzica (opiekuna) odpowiada wychowawca.
  11. Na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach rocznych, czy semestralnych.
  12. Kryteria odpowiadające poszczególnym semestralnym i rocznym stopniom szkolnym zgodne są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

III Obszary podlegające ocenianiu na katechezie w klasach 0-III:  

 1. Krótkie wypowiedzi ustne.
 2. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń.
 3. Prace domowe.
 4. Aktywność ucznia na lekcji.
 5. Śpiew poznanych pieśni, mówienie modlitw.
 6. Znajomość podstawowych wiadomości katechizmowych.
 7. Przygotowanie rozważań nabożeństw, przygotowanie liturgii, udział w konkursach, przedstawieniach.

IV Obszary podlegające ocenianiu na katechezie w klasach IV –VIII:

     1.  Prace pisemne (sprawdziany, testy).

     2. Wypowiedzi ustne.

     3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń.

     4. Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole.

     5. Umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.

     6. Pilność, systematyczność, postawa, umiejętności.

7. Rozwijanie postawy religijnej (udział w jasełkach, konkursach religijnych, przygotowanie adoracji, rekolekcji, nabożeństw, działalność w grupach parafialnych
dla dzieci, młodzieży).

Uczeń ma obowiązek:

 • Prowadzić zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń.
 • Zaliczyć wszystkie sprawdziany i testy.
 • W razie nieobecności na sprawdzianie lub teście zaliczyć pracę w ciągu 2 tygodni
  od dnia powrotu do szkoły.
 • Poprawić ocenę niedostateczną w ciągu tygodnia od otrzymania wyników.

Nauczyciel ma obowiązek:

 • Powiadomić ucznia o teście wiadomości i umiejętności na 1 tydzień przed terminem.
 • Sprawdzić prace pisemne w ciągu 2 tygodni, z wynikami testu zapoznać rodziców
  w czasie konsultacji.
 • Udzielać informacji rodzicom i uczniom na temat prac pisemnych.
 • Kilkakrotnie sprawdzić umiejętności ucznia kl. II.
 • W klasach IV –VIII sprawdzić umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.

Uczeń za:

 • Dodatkowe prace typu: projekty, albumy, kartki świąteczne, samodzielnie wykonane różańce, stroiki świąteczne, lampiony, szopki może uzyskać dodatkowe oceny
  (od dobrej do celującej po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem).
 • Za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych otrzymuje ocenę celującą.
 • Za bardzo dobre wyniki nauczania, zajęcie najwyższych miejsc, wyróżnień
  w konkursach biblijnych na etapie dekanalnym, diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymuje ocenę celującą na koniec semestru (roku szkolnego).

Nauczyciel dostosowuje wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając przy tym rodzaj dysfunkcji:

W przypadku dysortografii

 • Błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej

W przypadku dysgrafii:

 • Nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń oraz na testach i kartkówkach.
 • Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z jej odczytaniem.

W przypadku dysleksji:

 • Zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów.
 • Wydłużanie czasu pracy.
 • Ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń.

Oceny cząstkowe stanowią o śródrocznej i końcoworocznej ocenie ucznia. Powiadamianie rodziców o ocenach ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami w WSO.

 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów.

Poziom podstawowy

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • Opanował konieczne pojęcia religijne.
 • Prowadzi zeszyt, lecz nieestetycznie i nieczytelnie, brak notatek z lekcji.
 • Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania.
 • Prezentuje mało zadawalający poziom postawy i umiejętności.
 • Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy.
 • Czasem angażuje się w pracę grupy.

Na ocenę dostateczną uczeń:

 • Przychodzi przygotowany do zajęć.
 • Prowadzi zeszyt przedmiotowy z uchybieniami w estetyce i czytelności.
 • Notatki zawierają braki.
 • Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, umiejętności.
 • Udziela odpowiedzi bez własnych przemyśleń.
 • Czasem angażuje się w pracę grupy.

Poziom ponadpodstawowy:

Na ocenę dobrą uczeń:

 • Prowadzi kompletne notatki.
 • Samodzielnie udziela odpowiedzi( nie wyczerpuje poruszonego zagadnienia).
 • Angażuje się w daną jednostkę lekcyjną.
 • Zajmuje właściwą postawę podczas modlitwy.
 • Opanował materiał programowy z religii
 • Konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, stara się być aktywnym na lekcji.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
 • Prezentuje wiedzę wypowiadając się swobodnie i wyczerpująco.
 • W poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi wyciągnąć wnioski, dokonać całościowej oceny poruszanego zagadnienia.
 • Odznacza się dużą aktywnością na lekcji.
 • Umie współpracować w grupie.
 • Dyskutuje a nie kłóci się podczas poszukiwania rozwiązań zleconych zadań.

Na ocenę celującą uczeń:

 • Postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń.
 • Wzorowo prowadzi zeszyt.
 • Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.
 • Wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia, wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii.
 • Uczestniczy w konkursach religijnych, zajmuje czołowe miejsca.
 • Angażuje się w przygotowanie jasełek, misteriów, rozważań, nabożeństw, adoracji.
 • Angażuje się w dodatkowe prace typu: wykonanie szopki, różańca, akcje charytatywne.
 1. Poprawa oceny.
 2. W przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny. Poprawiona ocena otoczona jest kółkiem obok niej wpisana jest nowa ocena.
 3. W przypadku otrzymania z odpowiedzi ustnej lub kartkówki oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do jej poprawienia w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawiona ocena otoczona jest kółkiem obok niej wpisana jest nowa ocena.

   VII. Przewidywane osiągnięcia uczniów

1.   Poznanie Chrystusa i Jego nauki oraz budowanie z Nim głębszej więzi.

2.  Opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania katechezy na poszczególnych poziomach zgodnie z systemem oceniania.

3. Umiejętność odczytania przesłania poznanych fragmentów biblijnych;

 1. Znajomość omawianych symboli wiary;
 2. Znajomość religijnych korzeni wybranych elementów kultury polskiej;
 3. Znajomość okresów liturgicznych i rozumienie ich w kontekście biblijnym i życia chrześcijańskiego;
 4. Znajomość symboliki liturgicznej;
 5.  Aktywne uczestnictwo w Eucharystii;
 6.  Znajomość istoty sakramentów;
 7.  Zastosowanie wskazań prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych;
 8.  Umiejętność kształtowania własnego sumienia, osobowości, charakteru w oparciu o prawo Boże;
 9.  Analiza poglądów i postaw własnych i innych ludzi;
 10. Znajomość sposobów i rodzajów modlitwy oraz biblijnych wzorów modlitwy;
 11.  Umiejętność samodzielnego formułowania modlitw;
 12.  Postawa uznania błędu, przeproszenia, dziękczynienia, uwielbienia;
 13.  Znajomość biblijnych przykładów odpowiedzi na Boże wezwanie.
 14.  Umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w duchu chrześcijańskim;
 15.  Umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowania;
 16.  Odczytywanie własnych zadań we wspólnocie: rodzinnej, kościelnej, koleżeńskiej, szkolnej;
 17.  Zaangażowanie w różne formy apostolstwa i wolontariatu;
 18.  Umiejętność wyrażania własnych opinii;
 19.  Postawa akceptacji i tolerancji.

TECHNIKA

WOS - Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie

Uczeń może otrzymać wymienione poniżej oceny po spełnieniu określonych wymagań :

celujący (6) – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania i kryteria przyjęte na ocenę

+ bardzo dobry oraz potrafi dokonać porównania teorii z praktyką i wyciągać prawidłowe wnioski, swobodnie i poprawnie posługuje się powszechnie stosowaną terminologią fachową przy omawianiu zjawisk i procesów społeczno-politycznych, samodzielnie je interpretuje, ocenia i uzasadnia, co wykracza poza program nauczania

+ bardzo dobry ( +5) – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry oraz  systematycznie wzbogaca swą wiedzę przez oglądanie programów publicystycznych, czytanie prasy, wykazuje się samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów, potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji

bardzo dobry (5) - otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania i kryteria przyjęte na ocenę

 + dobry oraz korzysta z różnych źródeł informacji(prasa, radio, telewizja, Internet)w celu poszerzenia wiedzy zdobytej w szkole,  potrafi samodzielnie oceniać fakty i zdarzenia bieżącej rzeczywistości społeczno- politycznej, umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w wypowiedziach i działaniach praktycznych, samodzielnie potrafi interpretować wykresy, dane statystyczne, mapy i różne środki poglądowe, chce i próbuje dokonać konfrontacji teorii z praktyką, choć  wyciągnięte wnioski nie zawsze są prawidłowe

+ dobry( 4) – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania i kryteria przyjęte na ocenę dobry oraz korzysta z różnych źródeł informacji, umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w działaniach praktycznych, potrafi samodzielnie oceniać fakty i zdarzenia

dobry(4) – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania i kryteria przyjęte na ocenę dostateczny oraz wykazuje się szczegółową wiedzą pochodzącą ze źródeł podstawowych (podręcznik i lekcja), rozumie związki przyczynowo –skutkowe występujące w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym na podstawie wiedzy podręcznikowej

+ dostateczny(+3) – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania i kryteria przyjęte na ocenę dostateczny oraz wykazuje się szczegółową wiedzą pochodzącą ze podstawowych źródeł podstawowych, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, rozumie związki przyczynowo-skutkowe występujące w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym

dostateczny(3) – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe, wykazuje ogólną orientację w treści zagadnień opracowywanych na lekcji, rozumie treści wyjaśnianych pojęć  i na ogół poprawnie używa ich w wypowiedziach, próbuje samodzielnie wyciągać wnioski z dyskusji, ma w zeszycie przedmiotowym zapisane treści z lekcji, wykonane ćwiczenia  i prace domowe

+ dopuszczający – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania i kryteria przyjęte na ocenę dopuszczający oraz potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym

dopuszczający(2) - otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania nieco poniżej wymagań podstawowych oraz omawiane treści i pojęcia, ćwiczone bądź dyskutowane na lekcjach, przyswoił sobie w stopniu niewystarczającym i nie jest w stanie z tego powodu samodzielnie pracować i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, ma istotne luki w zeszycie przedmiotowym w zapisach lekcji i pracach domowych

niedostateczny(1) – otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczający, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności, braki wiedzy są na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela

WYCHOWANIE FIZYCZNE -  I.  ZAŁOŻENIA  WSTĘPNE:

 1. Przygotowanie do zajęć

Uczeń powinien być przygotowany do każdych zajęć wychowania fizycznego, dopuszcza się trzy nieprzygotowania w ciągu semestru, każde następne wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

Uczeń jest przygotowany gdy posiada:

- strój sportowy określony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, (biała koszulka, czarne spodenki do kolana)

- miękkie, sportowe obuwie zmienne,

- spięte włosy i biżuterię nie zagrażającą bezpieczeństwu podczas wykonywania ćwiczeń.

2. Ocenianie ma na celu obserwowanie rozwoju ucznia i odbywa się na podstawie:

- aktywności, zaangażowania i postępów ucznia,

- posiadanych umiejętności i wiadomości z zakresu dyscyplin sportowych objętych programem nauczania i organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych,

- poziomu sprawności motorycznej,

- stosunku do przedmiotu,

- udziału w nieobowiązkowych, pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno-sportowych,

- reprezentowania szkoły w zawodach,

- uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, (3 tygodnie)

3. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego: 

- od rodzica, opiekuna prawnego lub lekarza:

- zwolnienie lekarskie za okres dłuższy niż 3 miesiące należy uzupełnić wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zwolnienie z przedmiotu. Wówczas zamiast oceny w dokumentacji przebiegu nauczania zaistnieje sformułowanie „zwolniony”.

4. Dokumentowanie osiągnięć edukacyjnych:

- o osiąganych wynikach i ocenach uczeń informowany jest na bieżąco przez nauczyciela wychowania fizycznego

- oceny zapisywane są na bieżąco w dzienniku nauczyciela wychowania fizycznego oraz w dzienniku lekcyjnym

- o ewentualnych problemach ucznia rodzic informowany jest pisemnie przez nauczyciela wychowania fizycznego lub przez wychowawcę

II.  NARZĘDZIA POMIARU POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:

 1. Sprawdzian umiejętności – ocena poprawności wykonania.

2. Sprawdzian motoryczności – próby i testy sprawności fizycznej.

3. Sprawdzian wiadomości – w działaniu praktycznym ( prowadzenie rozgrzewki ), praca pisemna.

4. Stosunek do przedmiotu – obserwacja.                                                                

III. KRYTERIA OCENIANIA

Wymagania programowe są zawarte w planach wynikowych nauczyciela wychowania fizycznego.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje wybitny poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej znacznie wykraczający poza program nauczania.
 • Jest aktywny podczas lekcji, bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, a także samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się bardzo dobrą  znajomością  przepisów i wiadomości w  zakresie dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.
 • Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych, godnie reprezentuje szkołę w międzyszkolnych zawodach sportowych. ( gminnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich)
 • Potrafi dokonać samooceny i samokontroli rozwoju fizycznego.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje wysoki poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w pełnym zakresie przewidzianym programem nauczania.
 • Jest aktywny podczas lekcji, chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, w miarę możliwości samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.
 • Potrafi dokonać samooceny i samokontroli rozwoju fizycznego.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje dobry poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie przewidzianym programem nauczania.
 • Jest aktywny podczas lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, stara się samodzielnie doskonalić swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy, nie zawsze potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Sporadycznie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.
 • Potrafi dokonać samooceny i samokontroli rozwoju fizycznego.

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie poniżej wymagań przewidzianych programem nauczania.
 • Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, niechętnie wykonuje polecenia nauczyciela, nie wykazuje starań w kierunku samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.
 • Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi pewne zastrzeżenia. Jest mało zdyscyplinowany, jego nawyki higieniczno - zdrowotne przedstawiają pewne braki, nie zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje szkolny sprzęt sportowy, lecz nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się słabą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Nie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.
 • Nie potrafi dokonać samooceny i samokontroli  rozwoju fizycznego.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w dużo niższym zakresie niż przewiduje to program nauczania.
 • Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, z dużym oporem wykonuje polecenia nauczyciela, nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.
 • Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. Jest niezdyscyplinowany, wykazuje duże braki prawidłowych nawyków higieniczno - zdrowotnych, bardzo często nie posiada właściwego ubioru na lekcji WF.
 • Nie szanuje szkolnego sprzętu sportowego, nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi pomóc przy organizacji zawodów sportowych.
 • Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej w szkole.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie uniemożliwiającym realizację programu nauczania.
 • Nie przejawia żadnej aktywności podczas lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.
 • Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. Jest niezdyscyplinowany, nie posiada prawidłowych nawyków higieniczno - zdrowotnych, regularnie nie posiada właściwego ubioru na lekcji WF.
 • Niszczy szkolny sprzęt sportowy, nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi pomóc przy organizacji zawodów sportowych.
 • Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej w szkole.

 

 

Ciekawe z galerii...

 • Mundurki...
 • Lena i Milena
 • Mikołaj
 • Mundurki...
 • Matematyko, Królowo nauk:-)
 • Klasy 7 i 8
 • Wojtek, Kłapouchy i...naleśniki (kto słuchał, ten wie)
 • Pasowanie na Dyrektora 2018 r.
 • "Wzdłuż spodni musieliśmy wymalować na ubraniach żółte pasy, na piersiach na lewej stronie wielką literę P, a po drugiej stronie numer obozowy."
 • Eliza
 • Kandydaci '2018' do Samorządu Uczniowskiego
 • Sanda
 • Mundurki...
 • Klasa VIII z Wychowawczynią

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Nasze klasy

WAŻNE

Niezbędnik Ucznia - Szkolne Pogotowie Ratunkowe

Nasza przyroda

Blog przyrodniczy


Zobacz

Blog SKO

Szkolne Blogi SKO

Kliknij TUTAJ

Koło łucznicze

Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB

Biblioteka szkolna

 • Godziny otwarcia
 • Warto przeczytać
 • Nowości
 • Prasa
 • Mediateka
 • Ciekawostki

 


Biblioteka szkolna czynna jest:

codziennie na każdej przerwie, przed lekcjami oraz po nich (grafik na drzwiach biblioteki) -

najpóźniej do godziny 13.30

 

 ZAPRASZAMY:)

 

Read More

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016 - wybrane nowe tytuły w naszej bibliotece

         

**************************************************************************************************

Książki naszych marzeń - wybrane tytuły, które znajdziesz w naszej bibliotece

Znalezione obrazy dla zapytania skorpion i koń dziąsło Znalezione obrazy dla zapytania magiczny królik Znalezione obrazy dla zapytania naszą panią porwali kosmici  Znalezione obrazy dla zapytania koń na receptę Znalezione obrazy dla zapytania jaśki  Znalezione obrazy dla zapytania pan smrodek  Znalezione obrazy dla zapytania pan smrodek Znalezione obrazy dla zapytania bery gangster i góra kłopotów  Znalezione obrazy dla zapytania ekoludki leśne skrzaty

Read More

Nowe książki już u nas - dzięki  Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa.

Listę książek zamówionych w ramach NPRCz tworzyło wiele osób. Wśród nich, oprócz pań z biblioteki, znaleźliście się także Wy, kochani Czytelnicy. Serdecznie dziękujemy za propozycje czytelnicze, sugestie i streszczenia. Wybierając tytuły kierowaliśmy sie także zainteresowaniem konkretnymi seriami, których część mieliśmy już na bibliotecznych półkach. Do grona twórców wspomnianej listy dołączyli liczni nauczyciele i wychowawcy, pan dyrektor i opiekun SKO. W internetowej sieci przejrzeliśmy propozycje czytelnicze innych uczniów, zaglądnęliśmy do "Kumpla" i "Juniora Victora". To wszystko zaowocowało wspaniałym zestawem książek, które od kilku tygodni wypełniają bibliotekę. Przychodźcie, wypożyczajcie, cieszcie się książkami, "Żyjcie podwójnie", jak powiedział Umberto Eco
Jakie to książki? Zajrzyjcie do zakładki "Warto przeczytać"

Read More

Oto jedne z wielu tytułów prasowych w naszej bibliotece:

Read More

Czytelnikom korzystającym z naszej biblioteki szkolnej udostępniamy nie tylko tytuły książkowe czy prasowe. Już wkrótce zasoby tego ulubionego przez uczniów miejsca powiększą się o pozycje multimedialne, wśród których znajdą się prezentacje oraz filmy. Ich autorami są nie tylko nauczyciele, ale, co najważniejsze, sami uczniowie, których pomysłowość oraz umiejętności techniczne budzą coraz większe zadowolenie.

Zapraszamy do korzystania ze wspomnianych zasobów. Ich tytuły będziemy regularnie zamieszczać na stronie internetowej szkoły w
"Niezbędniku - Szkolnym Pogotowiu Naukowym"
 

Read More
 • Patronem bibliotekarzy jest św. Hieronim ze Strydonu. Przetłumaczył Pismo Święte z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę, przez co najbardziej utrwalił się w pamięci potomnych. Przekład ten, znany jako Wulgata, wciąż należy do znaczących tekstów biblijnych Kościoła rzymskokatolickiego.

 • Największą biblioteką świata starożytnego była Biblioteka Aleksandryjska, której księgozbiór liczył ok. 700 tys. zwojów.

 • Obecnie największą biblioteką na świecie jest Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych. Gromadzi ona ok. 142 mln różnego rodzaju dokumentów.

 • Największą biblioteką w Polsce jest Biblioteka Narodowa w Warszawie, której zbiory liczą ok. 8 mln jednostek.

 • Najstarszą książką świata jest książka znajdująca się w Muzeum Narodowym w stolicy Bułgarii, Sofii. Jest to sześć połączonych ze sobą płytek z 24-karatowego złota, zapisanych językiem Etrusków, dlatego do dziś nie udało się jej w całości odczytać. Jej wiek szacuje się na ok. 2,5 tys. lat.

 • W Piotrowicach w willi Zygmunta Szkocnego znajduje się Muzeum Najmniejszej Książki Świata. Pierwszym dziełem pana Szkocnego była książeczka o wymiarach 15 x 20 mm, poświęcona historii III powstania śląskiego opisanego w 15280 literach. Kolejne dzieła były coraz mniejsze. Do wybuchu wojny wykonał 12 miniaturowych książeczek. Wszystkie miniatury są pisane ręcznie, piórkiem technicznym na papierze welurowym lub kancelaryjnym i oprawione zgodnie z regułami sztuki introligatorskiej w cielęcą skórę. Takie zajęcie wymaga niezwykłej cierpliwości, wytrwałości, a przede wszystkim zdolności. Autor najmniejszych książek świata posiada certyfikat Guinnessa przyznany w 1994 roku.

 • W Malezji wydrukowano największą książkę na świecie. 50-stronicowy album "Ilustrowana historia Sarawaku" ma 3 m wysokości i 2,2 m szerokości.

 • 1 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza. Przytulamy Panią/e Jolę/e :-)?

Read More

Organizacje szkolne

 • PCK
 • Samorząd Uczniowski

 

 • Niesamowicie pyszny i zielony był tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK zorganizował wspaniałą akcję "Zdrowa przekąska". Na holu ustawiła się dłuuuuga kolejka po zdrowy, własnoręcznie robiony, przepyszny sok marchwiowo-jabłkowy bez dodatku cukru i konserwantów. W tak zwanym międzyczasie w klasach powstawały zdrowe, kolorowe, wyśmienite przekąski: szaszłyki owocowe, mini kanapki, owocowe jeżyki i sałatki, sorbety i koktaile. Wiele smakołyków przyniesiono z domów" owsiane i bananowe ciasteczka, domowe ciasta, sałatki, galaretki, mieszanki surowych warzyw.  ZDROWO!!!
 • Dziś, 16 grudnia 2015 r. rozstrzygnięty został konkurs mający na celu ukazanie negatywnych skutków spożywania  alkoholu i dopalaczy. 
 • Jak co roku zorganizowano go we współpracy SK PCK i Urzędu Gminy w Sędziszowie Młp. Wśród zaprezentowanych prac znalazły się: "List do przyjaciela" (kl. IV-VI) oraz prace plastyczne (kl. I-III). Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.Gratulujemy:-)
Read More

Pod koniec mijającego tygodnia poznaliśmy kandydatów do Samorządu Uczniowskiego 2018/2019.
Wszyscy zaprezentowali swoje plany i zamiary,
składali obietnice, jednym słowem - walczyli o czołowe miejsca w tej uczniowskiej organizacji.

klasa 8- Zofia, Julia, Julita

Klasa 7 - Gabriela, Wiktoria K.

Klasa 6 - Emilia K., Maja

Klasa 5 - Dorota, Przemysław

Klasa 4 - Sandra, Maciej

***************************************************************************************************************

 • Niwzwykle pyszny i zielony był tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK zorganizował wspaniałą akcję "Zdrowa przekąska". Więcej w zakładce PCK.

*********************************************************************************************************

W roku szkolnym 2017/2018 na czele Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole pracować będą:

ZOFIA ROLEK - klasa VII

EMILIA KACZMARSKA - klasa V

JAN ZIOBRO - klasa VII

***************************************************************************************************************

 • Niesamowicie pyszny i zielony był tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK zorganizował wspaniałą akcję "Zdrowa przekąska". Każdy uczeń zadbał dziś też o to, by w jego garderobie znalazło się jak najwięcej zielonych elementów. Po degustacji pysznych i zdrowych przekąsek najbardziej zieloni przedstawiciele klas wzięli udział w konkursie na temat wiosny. Oczywiście z nagrodami:-) Gratulujemy pomysłu na tak bezprecedensowe powitanie wiosny! To był naprawdę wspaniały dzień:-)
 • Samorząd Uczniowski działa w naszej szkole wyjątkowo prężnie. Zorganizował akcję zbierania makulatury, dzięki której uczniowie zgromadzili pokaźne środki w SKO (na wycieczki szkolne). W planach - zbiórka opakowan PET.
 • Z inicjatywy SU miały miejsce dyskoteki szkolne: andrzejkowa, karnawałowa i ostatkowa. Ta ostatnia z udziałem zaproszonych gości - uczniów ze SP w Kamionce
 • Światełko Betlejemskie, kiermasz bożonarodzeniowy i Szlachetna Paczka to zimowo - świąteczne inicjatywy naszego SU.

*******************************************************************************************************************************************************

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Patrycja Drozd z klasy VI

*******************************************************************************************************************************************************Wielkimi krokami zbliżają się wybory do SU. Z tej okazji opiekunki Samorządu, P. D. Kaczmarska i E. Stręk przygotowały prezentację informująca o prawach ucznia i zasadach funkcjonowania SU. O tym, jak przebiega kampania przedwyborcza napiszemy wkrótce...

*******************************************************************************************************************************************************

 

Przedstawiciele SU wzięli udział w  uroczystości poświęconej obraniu NMP na patronkę Sędziszowa Małopolskiego. Wszystkim przedstawicielom  dziękujemy zagodne reprezentowanie naszej szkoły. Opiekę nad uczniami sprawowała P. Dorota Kaczmarska, opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

***********************************************************************************************************

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

 

rok szkolny 2015/2016

************************************************************************************************

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2014/2015

***************************************************************************************************************************************************************************

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2013/2014

Przewodnicząca Szkoły- Andżelina Przypek

Zastępca- Jan Ziobro

Pozostali uczniowie:

Zofia Rolek

Filip Wilczyński

Klaudia Kluk

Szymon Wolak

Piotr Wiewióra

Patrycja Sroka

Magdalena Dziedziak

Szymon Polak

Alicja Piwowar

Kamil Wilczyński

Opiekunowie:

Dorota Kaczmarska

Elżbieta Stręk

Najważniejsze zadania Samorządu Uczniowskiego to:

-Przeprowadzanie akcji charytatywnych m.in. Góra Grosza, Sprzedaż Kalendarzyków, WOŚP,  Szlachetna Paczka

-Organizowanie dyskotek szkolnych, zabawy andrzejkowej,dnia sportu

-Przeprowadzanie poczty walentynkowej, Akcji Światełko Betlejemskie,organizowanie licznych konkursów

-Dbanie o porządek w szatni szkolnej

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2012/2013

 

    

                

Read More

Zajęcia pozalekcyjne

 • Świetlica
 • Zajęcia artystyczne
 • Do you speak English?
 • Religijnie
 • Strzał w dziesiątkę
 • Wyrównujemy szanse
 • Sportowo

Od września 2012 roku w naszej szkole działa świetlica. Trudno nie zauważyć, że cieszy się ona zainteresowaniem zarówno uczniów jak

Read More

W tym roku szkolnym zajęcia artystyczne odbywają się w piątki w godzinach 12.45 - 14.00 . Zmienił sie skład uczestników  tych spotkań

Read More

Na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego dla klasy 5 szlifujemy słownictwo i gramatykę. Często uczymy się poprzez zabawę, wykonujemy ćwiczenia multimedialne,

Read More

 

Klasa 3 przygotowuje się do przyjęcia I Komunii św. Trzecioklasiści uczestniczą co czwartek w zajęciach katechetycznych, podczas których zgłebiają

Read More

Działająca od kilku lat drużyna łucznicza spotyka się w każdy poniedziałek z panem dyrektorem. Jedni sięgaja mistrzowskiego środka tarczy, inni

Read More

Dla wszystkich uczniów potrzebujących pomocy w opanowaniu materiału, mających zaległości z powodu absencji, chcących poprawić lub napisać zaległą pracę kontrolną zorganizowaliśmy zajęcia

Read More

Sport to zdrowie - to haslo realizujemy podczas SKS-ów, na które przychodzi bardzo liczna grupa naszych uczniów. Dla absolwentów też mamy

Read More

Plan lekcji 2018/2019

 • ODDZIAŁ ZEROWY
 • KLASA I
 • KLASA II
 • KLASA III
 • KLASA IV
 • KLASA V
 • KLASA VI
 • KLASA VII
 • KLASA VIII
 • P. G.
 • J. W.
 • H. Sz.
 • D. J.
 • G. B.
 • E. O.
 • E.STR.
 • M. S.
 • B. B.
 • D. K.
 • Ks. D. K.
 • Z. M.
 • A. DR.
 • M. B.
 • E. STEF.
 • I.P.
 • J.B.-O.
 • J.F.
 • K.S.
 • R.M.

PLAN LEKCJI - ODDZIAŁ ZEROWY

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
2 8.55 - 9.40  zajęcia/religia zajęcia zajęcia religia/j.angielski zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia zajęcia zajęcia/j.angielski zajęcia zajęcia/wf
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
5 11:55 - 12:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
6 12:50 - 13:35     zajęcia    
7 13:45 - 14:30          

 PLAN LEKCJI KLASA I

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia  zajęcia  zajęcia  religia  zajęcia
2 8.55 - 9.40  zajęcia  zajęcia zajęcia  zajęcia  zajęcia/inf.
3 9.50 - 10.35  zajęcia  j. angielski zajęcia  zajęcia  zajęcia
4 10:50 - 11:35 j. angielski zajęcia  zajęcia  zajęcia  zajęcia
5 11:50 - 12:35   religia   zajęcia  
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia zajęcia religia zajęcia/wf zajęcia.inf.
2 8.55 - 9.40  zajęcia j. angielski zajęcia zajęcia zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
5 11:55 - 12:40 j. angielski religia zajęcia religia  
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 religia zajęcia/wf zajęcia/wf zajęcia zajęcia/wf
2 8.55 - 9.40  j. angielski zajęcia/inf. zajęcia zajęcia zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia zajęcia zajęcia j. angielski zajęcia
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia zajęcia religia zajęcia
5 11:55 - 12:40 zajęcia zajęcia zajęcia    
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 j. polski j. polski przyroda j. polski j. polski
2 8.55 - 9.40  j. polski matematyka matematyka matematyka historia
3 9.50 - 10.35 matematyka wych. fiz. technika przyroda plastyka
4 10:50 - 11:35 przyroda wych. fiz. godz. z wych. j. angielski muzyka
5 11:50 - 12:35 wych. fiz. j. angielski religia wych. fiz. j. angielski
6 12:45 - 13:30   religia informatyka    
7 13:40 - 14:25          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 j. polski historia j. polski historia matematyka
2 8.55 - 9.40  geografia wych. fiz. j. angielski j. polski biologia
3 9.50 - 10.35  religia muzyka matematyka matematyka j. angielski
4 10:55 - 11:40 j. polski j. polski religia plastyka wych. fiz.
5 11:55 - 12:40 matematyka informatyka technika j. angielski  
6 12:50 - 13:35 wych. fiz.   wych. fiz. godz. z wych.  
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 matematyka godz. z wych. matematyka j. angielski j. polski
2 8.55 - 9.40  przyroda j. polski historia historia j. angielski
3 9.50 - 10.35  j. angielski matematyka j. polski plastyka przyroda
4 10:55 - 11:40 muzyka religia j. polski przyroda matematyka
5 11:50 - 12:35 zaj. techniczne wych. fiz. przyroda j. polski j. polski
6 12:45 - 13:30 zaj. komputerowe wych. fiz. religia wych. fiz.  
7 13:40 - 14:25 wych. fiz.        
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 chemia j. niemiecki j. angielski j. niemiecki j. angielski
2 8.55 - 9.40  matematyka fizyka matematyka chemia matematyka
3 9.50 - 10.35  j. polski j. polski biologia fizyka geografia
4 10:55 - 11:40 historia j. angielski informatyka geografia j. polski
5 11:55 - 12:40 biologia wych. fiz. j. polski matematyka muzyka
6 12:50 - 13:35 plastyka wych. fiz. historia wych. fiz. j. polski
7 13:45 - 14:30 wych. fiz. religia muzyka religia godz. z wych.
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 wos informat. chł./fakult. wos chemia historia
2 8.55 - 9.40  chemia j. niemiecki biologia j. niemiecki j. polski
3 9.50 - 10.35  matematyka fizyka religia j. polski matematyka
4 10:50 - 11:35 godz. z wych. matematyka j. angielski fizyka j. angielski
5 11:50 - 12:35 j. polski j. polski matematyka geografia k. matematyczne
6 12:45 - 13:30 j. angielski informat. dz./fakult. j. polski religia wych. fiz.
7 13:40 - 14:25 historia wych. fiz.   wych. fiz.  
8 14.35 - 15.20 edb     wych. fiz.  
lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 --- - - - -
2 8.55 - 9.40 --- - - - -
3 9:50 - 10:35 --- 5 - - 4
4 10:55 - 11:40 6 - - - -
5 11:50 - 12:35 - - - - 7.
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - 7 - -

 

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 0 0 0 0 0
2 8.55 - 9.40  0/- 0 0 - 0
3 9.50 - 10.35  0 0 0/- 0 0
4 10:55 - 11:40 0 0 0 0 0
5 11:55 - 12:40 0 0 0 0 0
6 12:50 - 13:35     0    
7 13:45 - 14:30          
lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 2 2 - 2 2
2 8.55 - 9.40 2 - 2 2 2
3 9:50 - 10:35 2 2 2 2 2
4 10:55 - 11:40 2 2 2 2 2
5 11:50 - 12:35   2 2   .
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 3 3 3 3
2 8.55 - 9.40 - 3 3 3 3
3 9:50 - 10:35 3 3 3 - 3
4 10:55 - 11:40 3 3 3 - 3
5 11:50 - 12:35 3 3 3 -  
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - - 4 - -
2 8.55 - 9.40 6 - 8 - 5
3 9:50 - 10:35 - - 7 4 6
4 10:55 - 11:40 4 - 4 6 -
5 11:50 - 12:35 7 - 6 - .-
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - - - -

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 1 1 1 - 1
2 8.55 - 9.40 1 1 1 1 1
3 9:50 - 10:35 1 - 1 1 1
4 10:55 - 11:40   1 1 1 1
5 11:50 - 12:35       1 .
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - -/fakultety 7 6 7
2 8.55 - 9.40  3 2 5 -/0 6
3 9.50 - 10.35  6 1 -/0 3 5
4 10:55 - 11:40 1 7 8 4 8
5 11:50 - 12:35 2 4   5 4
6 12:45 - 13:30 8 -/fakultety   5  
7 13:40 - 14:25          
lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 6 - - -
2 8.55 - 9.40 - 5 - - -
3 9:50 - 10:35 - 4 - - -
4 10:55 - 11:40 - 4 - - 5
5 11:50 - 12:35 - 6/7 - 4 .-
6 12:45 - 13:30 - 6/7 5 6/7 8
7 13:40 - 14:25 6/7 8 - 6/7  
8         8  

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 5 ---/fakultety 8 5 biblioteka 6
2 8.55 - 9.40 biblioteka 6 biblioteka 5 8
3 9:50 - 10:35 7 7 6 8 -biblioteka
4 10:55 - 11:40 5 5 6 biblioteka 7
5 11:50 - 12:35 8 8 7 6 .6
6 12:45 - 13:30   ---/fakultety 8 8   7
7 13:40 - 14:25         7

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 6 8 6 - 5
2 8.55 - 9.40 7 - 7 - 7
3 9:50 - 10:35 8 6 5 5 8
4 10:55 - 11:40 8 8 7 - 6
5 11:50 - 12:35 5 5 8 7 .8
6 12:45 - 13:30 6 8 4    
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 3 - 2 1  
2 8.55 - 9.40 0/- - - 0/-  
3 9:50 - 10:35 5 - 8 -  
4 10:55 - 11:40   6 5 3  
5 11:50 - 12:35   1 4 2 .
6 12:45 - 13:30   4 6 8  
7 13:40 - 14:25   7   7  

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 5 - 5 8
2 8.55 - 9.40 - - 6 6 4
3 9:50 - 10:35 - - 4 6 4
4 10:55 - 11:40 7 - --- 5  
5 11:50 - 12:35 6 - 5    
6 12:45 - 13:30 7 - 7    
7 13:40 - 14:25 8 - 7    

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 7     8  
2 8.55 - 9.40  8     7  
3 9.50 - 10.35           
4 10:55 - 11:40          
5 11:55 - 12:40          
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 -        
2 8.55 - 9.40  -        
3 9.50 - 10.35  -        
4 10:50 - 11:35 -        
5 11:50 - 12:35 -        
6 12:45 - 13:30 -        
7 13:40 - 14:25 -      
8 14.35 - 15.20 8      

 

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 4 4 - 4 4
2 8.55 - 9.40  4 - - - -
3 9.50 - 10.35  - - - - -
4 10:55 - 11:40 - - - - -
5 11:50 - 12:35 - - - - -
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - - - -
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45   -   -  
2 8.55 - 9.40    7   -  
3 9.50 - 10.35    8   7  
4 10:55 - 11:40   -   8  
5 11:50 - 12:35   -   -  
6 12:45 - 13:30   -   -  
7 13:40 - 14:25   -   -  
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - - - - -
2 8.55 - 9.40  - 4 4 4 -
3 9.50 - 10.35  4 - - - -
4 10:55 - 11:40 - - - - -
5 11:50 - 12:35          
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25