Ogłoszenia

Dyrektor szkoły mgr Paweł Gnacek w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy piątek w godzinach 13.00 - 14.00 lub po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - 2 listopada 2018 r.; 2,3,4 stycznia 2019 r.; 15,16,17 kwietnia 2019 r. - Sprawdzian ósmoklasisty/nie obowiązuje klasy VIII; 2 maja 2019 r.

Rodziców prosimy o regularne korzystanie z zakładki STREFA RODZICA - tam będziemy zamieszczać aktualności dotyczące obiadów, stypendiów, wyjazdów i innych spraw organizacyjnych.(SR)

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W BORKU WIELKIM

 

Podstawy prawne szkolnego programu

wychowawczego

Podstawą do sporządzenia niniejszego programu stanowią następujące akty prawne:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( art. 48 ,art. 54, art. 72 ).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ( z dnia 21 maja 2001 r. ), na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
 3. Ustawa – Karta Nauczyciela. Podstawy i ramy wychowania szkolnego określa Preambuła Ustawy o systemie oświaty oraz sama Ustawa.

 

MISJA

Szkoły   Podstawowej  w  Borku  Wielkim

 1.   Szkoła  służy  całej  społeczności,  szczególnie Klientom  -  uczniom  i  ich  rodzicom.
 2.    Szkoła  kształtuje   powierzonych  jej  uczniów pod  względem   intelektualnym, emocjonalnym    i  fizycznym.
 3.    Nauczyciele  współdziałają   z  rodzicami  i  całym środowiskiem   lokalnym.
 4.     Szkoła  zapewnia  uczniom bezpieczeństwo  fizyczne i psychiczne.
 5.     Chcemy, aby  Uczeń – absolwent  naszej  szkoły :
 • był  zaopatrzony  w  podstawowy  zakres  wiedzy i  umiejętności  potrzebnych  do  dalszego  kształcenia
 • był  wolny  od  nałogów, zdrowy  na  ciele i duchu
 • dostrzegał  innych  ludzi, potrafił  z  nimi  harmonijnie  współżyć
 • dostrzegał piękno  otaczającego  świata i  konieczność troski  o  niego
 • zawsze  chętnie  powracał   do  swojej  szkoły

?

WIZJA

Szkoły   Podstawowej  w  Borku  Wielkim

 

 Obszar wychowawczy:

1.  Uczniowie są wolni od nałogów i odporni na niekorzystne wpływy środowiska.

2. Ze swoimi problemami chętnie zwracają się do nauczycieli i znajdują zrozumienie.

3.Szkoła wpaja poczucie tożsamości narodowej i szeroko pojętego patriotyzmu.

4.Szkoła posiada własny rytuał i tradycje, które kultywuje.

5.W szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku.

6.Nauczyciele zawsze chętnie służą wsparciem i pomocą w trudnych sytuacjach życiowych.

7.Szkoła w miarę możliwości udostępnia swoje zaplecze dla środowiska / boiska, hala sportowa .

 

Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:

Cel główny:

Wychować dziecko tak, aby jemu było dobrze i innym z nim też było dobrze.

 • W szkole stwarzane są warunki do rozwoju uczniów, aby umożliwić im osiąganie sukcesów   w dalszej edukacji.
 • Wypracowanie takiego klimatu w szkole, aby każdy wychowanek mógł zaistnieć w społeczności szkolnej.
 • Przygotowanie wychowanka do startu w dalsze życie.
 • Stwarzanie możliwości współpracy w oddziaływaniach wychowawczych  szkoły, domu i środowiska lokalnego.
 • Oddziaływanie w istotny sposób na poczucie własnej wartości u uczniów.
 • Dążenie do tego, aby szkoła była miejscem  przyjaznym  i bezpiecznym.

Wychowawcze zadania nauczyciela

 • Kreowanie sytuacji, w których uczeń  aktywnie pracuje nad  poznaniem  samego siebie;
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania i współistnienia w grupie społecznej;
 • Wspomaganie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Wyrabianie i utrwalanie nawyków kulturalnych, uwrażliwianie na stosowanie form grzecznościowych i unikanie wulgaryzmów.
 • Uczenie szacunku dla dobra wspólnego i tolerancji jako podstawy życia w społeczeństwie.
 • Rozwijanie dociekliwości poznawczej, poszukującej prawdy, dobra i piękna w świecie.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa.
 • Uczenie obiektywizmu w ocenie siebie i innych.
 • Wspomaganie wzrastania dzieci w klimacie miłości do rodziny.
 • Promowanie i wyrabianie postaw zdrowego trybu życia.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych; budzenie i utrwalanie związku z ,,małą ojczyzną”  i społecznością lokalną.

 

Plan działań wychowawczych dla klas I - III

Cele wychowawcze:

 • Organizacja zespołu klasowego
 • Troska o estetykę klasy i szkoły
 • Postrzeganie siebie i porozumiewanie z rówieśnikami
 • Troska o bezpieczeństwo i zdrowie
 • Życie w najbliższym środowisku
 • Poznanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych
 • Współpraca z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę
 • Kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów

Zadania szczegółowe:

 • Integracja zespołu klasowego ,,Poznajemy się przez zabawę i naukę”
 • Poznanie praw i obowiązków ucznia
 • Ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie
 • Dostosowanie sprzętu do potrzeb uczniów
 • Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie
 • Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka
 • Kształtowanie umiejętności samooceny
 • Uświadomienie czym w życiu jest miłość, przyjaźń, szacunek, tolerancja
 • Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia
 • Zachowanie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły
 • Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania wolnego czasu
 • Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych
 • Uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami i nałogami
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Propagowanie idei oszczędzania i wzmacnianie postaw przedsiębiorczości
 • Integracja z dziećmi niepełnosprawnymi
 • Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi  i relacji w rodzinie, grupie społecznej i okazywanie szacunku ludziom starszym.
 • Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki  swojego regionu
 • Dostarczanie wiedzy nt. sposobów degradacji środowiska
 • Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych

Formy realizacji:

 • Opracowanie regulaminu klasowego
 • Organizacja wycieczek
 • Dramy
 • Uroczystości klasowe i szkolne
 • Prace plastyczne
 • Gazetki tematyczne
 • Filmy edukacyjne
 • Spotkanie z policjantem, przedstawicielem służby zdrowia
 • Spektakle i filmy profilaktyczne
 • Organizacja imprez: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny
 • Akcje charytatywne,  konkursy szkolne i pozaszkolne

Efekty oddziaływań wychowawczych:

 • Uczeń ma poczucie przynależności do klasy.
 • Uczeń realizuje potrzebę działania w grupie klasowej.
 • Współtworzy i respektuje normy klasowe.
 • Uczy się odpowiedzialności za działanie i wizerunek grupy.
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po szkole i jej najbliższej okolicy.
 • Uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje. Szanuje dorosłych i rówieśników
 • Próbuje samodzielnie rozwiązywać problemy.
 • Potrafi współpracować w grupie w pracy i zabawie.
 • Zna symbole narodowe, wie jak się wobec nich zachować.
 • Zna i rozumie pojęcia: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność.
 • Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je.
 • Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych.
 • Wie do kogo zwrócić się o pomoc
 • Szanuje środowisko przyrodnicze.

 

Plan działań wychowawczych dla klas IV – VI

Cele wychowawcze:

 • Wybór samorządu klasowego
 • Opracowanie planu pracy wychowawcy
 • Przydział obowiązków w zespołach klasowych
 • Wdrażanie do uczestnictwa w pracach samorządu uczniowskiego
 • Wzmacnianie więzi ze szkołą
 • Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym
 • Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania
 • Motywowanie do poznawania samego siebie
 • Wyrabianie troskliwego stosunku do pamiątek kultury i narodowej tradycji
 • Wpajanie zasad demokracji, podejmowanie prób samooceny i oceny innych
 • Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi
 • Poszanowanie własnego dobra i odpowiedzialności za nie
 • Wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
 • Egzekwowanie  zachowania ładu i porządku w miejscu nauki, w miejscach użyteczności publicznej
 • Wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce
 • Propagowanie idei oszczędzania i wzmacnianie postaw przedsiębiorczości
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią
 • Kształtowanie odpowiednich  nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych
 • Kształtowanie sprawności fizycznej
 • Ukazywanie zdrowotnych, społecznych i moralnych następstw uzależnień
 • Rozbudzanie zainteresowań w kierunku poznania różnych  zawodów
 • Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad ruchu drogowego
 • Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole
 • Zapobieganie demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu dzieci
 • Organizowanie pomocy dla dzieci będących w trudnych warunkach materialnych
 • Stworzenie rodzicom dogodnych warunków do systematycznych kontaktów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
 • Zachęcanie do udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych
 • Kultywowanie pamięci i szacunku dla bohaterów narodowych

Zadania szczegółowe:

 • Rozwijanie samorządowej działalności uczniów
 • Doskonalenie właściwych postaw: ucznia - członka społeczności  szkolnej, ucznia -członka rodziny, ucznia - obywatela kraju i swojej miejscowości, ucznia – immanentnej i odpowiedzialnej części środowiska
 • Propagowanie kultury zdrowotnej i profilaktyki uzależnień
 • Kreowanie ucznia jako osoby odpowiedzialnej za własną przyszłość
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Współpraca  z rodzicami
 • Podtrzymywanie tradycji i obrzędowości

Formy realizacji:

 • Dyskusje na godzinach wychowawczych
 • Gazetki tematyczne
 • Organizacja  uroczystości  szkolnych
 • Pogadanki
 • Spotkania z higienistką,  policjantem, przedstawicielem służby zdrowia, PUP, PPP
 • Wycieczki
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe
 • Kółka zainteresowań
 • Publikacje w mediach szkolnych i pozaszkolnych

Efekty oddziaływań wychowawczych:

Uczeń:

 • Potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania
 • Obserwuje własne zachowanie w różnych sytuacjach i wyciąga konstruktywne wnioski
 • Ma świadomość swoich zalet i wad
 • Rozumie i dostrzega potrzeby swoje i innych ludzi
 • Rozumie potrzebę krytycznego podejścia do spotykanych wzorców
 • Potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować
 • Ma motywację do podejmowania właściwych decyzji i dokonywania prawidłowych wyborów
 • Rozumie konieczność wyznaczania sobie celów i dąży do ich osiągania
 • Potrafi dokonywać samooceny i samokontroli
 • Potrafi współdziałać z rówieśnikami i dorosłymi
 • Okazuje szacunek i chętnie pomaga osobom potrzebującym
 • Przyjmuje pomoc jako objaw koleżeństwa i stara się ją odwzajemnić
 • Rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania dobrami materialnymi (w tym finansami)
 • Rozważnie korzysta z zasobów środowiska naturalnego i chroni je

 

 

 

Ciekawe z galerii...

 • Kandydaci '2018' do Samorządu Uczniowskiego
 • Radości co niemiara!!!
 • Zeróweczka
 • Klasa 1
 • Klasa 3
 • Rajd rowerowy na Górę Śmierci. Pustków 2018.
 • Klasa 2

Gościmy

Odwiedza nas 100 gości oraz 0 użytkowników.

Nasze klasy

WAŻNE

Niezbędnik Ucznia - Szkolne Pogotowie Ratunkowe

Nasza przyroda

Blog przyrodniczy


Zobacz

Blog SKO

Szkolne Blogi SKO

Kliknij TUTAJ

Koło łucznicze

Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB

Biblioteka szkolna

 • Godziny otwarcia
 • Warto przeczytać
 • Nowości
 • Prasa
 • Mediateka
 • Ciekawostki

 


Biblioteka szkolna czynna jest:

codziennie na każdej przerwie, przed lekcjami oraz po nich (grafik na drzwiach biblioteki) -

najpóźniej do godziny 13.30

 

 ZAPRASZAMY:)

 

Read More

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016 - wybrane nowe tytuły w naszej bibliotece

         

**************************************************************************************************

Książki naszych marzeń - wybrane tytuły, które znajdziesz w naszej bibliotece

Znalezione obrazy dla zapytania skorpion i koń dziąsło Znalezione obrazy dla zapytania magiczny królik Znalezione obrazy dla zapytania naszą panią porwali kosmici  Znalezione obrazy dla zapytania koń na receptę Znalezione obrazy dla zapytania jaśki  Znalezione obrazy dla zapytania pan smrodek  Znalezione obrazy dla zapytania pan smrodek Znalezione obrazy dla zapytania bery gangster i góra kłopotów  Znalezione obrazy dla zapytania ekoludki leśne skrzaty

Read More

Nowe książki już u nas - dzięki  Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa.

Listę książek zamówionych w ramach NPRCz tworzyło wiele osób. Wśród nich, oprócz pań z biblioteki, znaleźliście się także Wy, kochani Czytelnicy. Serdecznie dziękujemy za propozycje czytelnicze, sugestie i streszczenia. Wybierając tytuły kierowaliśmy sie także zainteresowaniem konkretnymi seriami, których część mieliśmy już na bibliotecznych półkach. Do grona twórców wspomnianej listy dołączyli liczni nauczyciele i wychowawcy, pan dyrektor i opiekun SKO. W internetowej sieci przejrzeliśmy propozycje czytelnicze innych uczniów, zaglądnęliśmy do "Kumpla" i "Juniora Victora". To wszystko zaowocowało wspaniałym zestawem książek, które od kilku tygodni wypełniają bibliotekę. Przychodźcie, wypożyczajcie, cieszcie się książkami, "Żyjcie podwójnie", jak powiedział Umberto Eco
Jakie to książki? Zajrzyjcie do zakładki "Warto przeczytać"

Read More

Oto jedne z wielu tytułów prasowych w naszej bibliotece:

Read More

Czytelnikom korzystającym z naszej biblioteki szkolnej udostępniamy nie tylko tytuły książkowe czy prasowe. Już wkrótce zasoby tego ulubionego przez uczniów miejsca powiększą się o pozycje multimedialne, wśród których znajdą się prezentacje oraz filmy. Ich autorami są nie tylko nauczyciele, ale, co najważniejsze, sami uczniowie, których pomysłowość oraz umiejętności techniczne budzą coraz większe zadowolenie.

Zapraszamy do korzystania ze wspomnianych zasobów. Ich tytuły będziemy regularnie zamieszczać na stronie internetowej szkoły w
"Niezbędniku - Szkolnym Pogotowiu Naukowym"
 

Read More
 • Patronem bibliotekarzy jest św. Hieronim ze Strydonu. Przetłumaczył Pismo Święte z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę, przez co najbardziej utrwalił się w pamięci potomnych. Przekład ten, znany jako Wulgata, wciąż należy do znaczących tekstów biblijnych Kościoła rzymskokatolickiego.

 • Największą biblioteką świata starożytnego była Biblioteka Aleksandryjska, której księgozbiór liczył ok. 700 tys. zwojów.

 • Obecnie największą biblioteką na świecie jest Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych. Gromadzi ona ok. 142 mln różnego rodzaju dokumentów.

 • Największą biblioteką w Polsce jest Biblioteka Narodowa w Warszawie, której zbiory liczą ok. 8 mln jednostek.

 • Najstarszą książką świata jest książka znajdująca się w Muzeum Narodowym w stolicy Bułgarii, Sofii. Jest to sześć połączonych ze sobą płytek z 24-karatowego złota, zapisanych językiem Etrusków, dlatego do dziś nie udało się jej w całości odczytać. Jej wiek szacuje się na ok. 2,5 tys. lat.

 • W Piotrowicach w willi Zygmunta Szkocnego znajduje się Muzeum Najmniejszej Książki Świata. Pierwszym dziełem pana Szkocnego była książeczka o wymiarach 15 x 20 mm, poświęcona historii III powstania śląskiego opisanego w 15280 literach. Kolejne dzieła były coraz mniejsze. Do wybuchu wojny wykonał 12 miniaturowych książeczek. Wszystkie miniatury są pisane ręcznie, piórkiem technicznym na papierze welurowym lub kancelaryjnym i oprawione zgodnie z regułami sztuki introligatorskiej w cielęcą skórę. Takie zajęcie wymaga niezwykłej cierpliwości, wytrwałości, a przede wszystkim zdolności. Autor najmniejszych książek świata posiada certyfikat Guinnessa przyznany w 1994 roku.

 • W Malezji wydrukowano największą książkę na świecie. 50-stronicowy album "Ilustrowana historia Sarawaku" ma 3 m wysokości i 2,2 m szerokości.

 • 1 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza. Przytulamy Panią/e Jolę/e :-)?

Read More

Organizacje szkolne

 • PCK
 • Samorząd Uczniowski

 

 • Niesamowicie pyszny i zielony był tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK zorganizował wspaniałą akcję "Zdrowa przekąska". Na holu ustawiła się dłuuuuga kolejka po zdrowy, własnoręcznie robiony, przepyszny sok marchwiowo-jabłkowy bez dodatku cukru i konserwantów. W tak zwanym międzyczasie w klasach powstawały zdrowe, kolorowe, wyśmienite przekąski: szaszłyki owocowe, mini kanapki, owocowe jeżyki i sałatki, sorbety i koktaile. Wiele smakołyków przyniesiono z domów" owsiane i bananowe ciasteczka, domowe ciasta, sałatki, galaretki, mieszanki surowych warzyw.  ZDROWO!!!
 • Dziś, 16 grudnia 2015 r. rozstrzygnięty został konkurs mający na celu ukazanie negatywnych skutków spożywania  alkoholu i dopalaczy. 
 • Jak co roku zorganizowano go we współpracy SK PCK i Urzędu Gminy w Sędziszowie Młp. Wśród zaprezentowanych prac znalazły się: "List do przyjaciela" (kl. IV-VI) oraz prace plastyczne (kl. I-III). Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.Gratulujemy:-)
Read More

Pod koniec mijającego tygodnia poznaliśmy kandydatów do Samorządu Uczniowskiego 2018/2019.
Wszyscy zaprezentowali swoje plany i zamiary,
składali obietnice, jednym słowem - walczyli o czołowe miejsca w tej uczniowskiej organizacji.

klasa 8- Zofia, Julia, Julita

Klasa 7 - Gabriela, Wiktoria K.

Klasa 6 - Emilia K., Maja

Klasa 5 - Dorota, Przemysław

Klasa 4 - Sandra, Maciej

***************************************************************************************************************

 • Niwzwykle pyszny i zielony był tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK zorganizował wspaniałą akcję "Zdrowa przekąska". Więcej w zakładce PCK.

*********************************************************************************************************

W roku szkolnym 2017/2018 na czele Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole pracować będą:

ZOFIA ROLEK - klasa VII

EMILIA KACZMARSKA - klasa V

JAN ZIOBRO - klasa VII

***************************************************************************************************************

 • Niesamowicie pyszny i zielony był tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK zorganizował wspaniałą akcję "Zdrowa przekąska". Każdy uczeń zadbał dziś też o to, by w jego garderobie znalazło się jak najwięcej zielonych elementów. Po degustacji pysznych i zdrowych przekąsek najbardziej zieloni przedstawiciele klas wzięli udział w konkursie na temat wiosny. Oczywiście z nagrodami:-) Gratulujemy pomysłu na tak bezprecedensowe powitanie wiosny! To był naprawdę wspaniały dzień:-)
 • Samorząd Uczniowski działa w naszej szkole wyjątkowo prężnie. Zorganizował akcję zbierania makulatury, dzięki której uczniowie zgromadzili pokaźne środki w SKO (na wycieczki szkolne). W planach - zbiórka opakowan PET.
 • Z inicjatywy SU miały miejsce dyskoteki szkolne: andrzejkowa, karnawałowa i ostatkowa. Ta ostatnia z udziałem zaproszonych gości - uczniów ze SP w Kamionce
 • Światełko Betlejemskie, kiermasz bożonarodzeniowy i Szlachetna Paczka to zimowo - świąteczne inicjatywy naszego SU.

*******************************************************************************************************************************************************

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Patrycja Drozd z klasy VI

*******************************************************************************************************************************************************Wielkimi krokami zbliżają się wybory do SU. Z tej okazji opiekunki Samorządu, P. D. Kaczmarska i E. Stręk przygotowały prezentację informująca o prawach ucznia i zasadach funkcjonowania SU. O tym, jak przebiega kampania przedwyborcza napiszemy wkrótce...

*******************************************************************************************************************************************************

 

Przedstawiciele SU wzięli udział w  uroczystości poświęconej obraniu NMP na patronkę Sędziszowa Małopolskiego. Wszystkim przedstawicielom  dziękujemy zagodne reprezentowanie naszej szkoły. Opiekę nad uczniami sprawowała P. Dorota Kaczmarska, opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

***********************************************************************************************************

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

 

rok szkolny 2015/2016

************************************************************************************************

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2014/2015

***************************************************************************************************************************************************************************

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2013/2014

Przewodnicząca Szkoły- Andżelina Przypek

Zastępca- Jan Ziobro

Pozostali uczniowie:

Zofia Rolek

Filip Wilczyński

Klaudia Kluk

Szymon Wolak

Piotr Wiewióra

Patrycja Sroka

Magdalena Dziedziak

Szymon Polak

Alicja Piwowar

Kamil Wilczyński

Opiekunowie:

Dorota Kaczmarska

Elżbieta Stręk

Najważniejsze zadania Samorządu Uczniowskiego to:

-Przeprowadzanie akcji charytatywnych m.in. Góra Grosza, Sprzedaż Kalendarzyków, WOŚP,  Szlachetna Paczka

-Organizowanie dyskotek szkolnych, zabawy andrzejkowej,dnia sportu

-Przeprowadzanie poczty walentynkowej, Akcji Światełko Betlejemskie,organizowanie licznych konkursów

-Dbanie o porządek w szatni szkolnej

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2012/2013

 

    

                

Read More

Zajęcia pozalekcyjne

 • Świetlica
 • Zajęcia artystyczne
 • Do you speak English?
 • Religijnie
 • Strzał w dziesiątkę
 • Wyrównujemy szanse
 • Sportowo

Od września 2012 roku w naszej szkole działa świetlica. Trudno nie zauważyć, że cieszy się ona zainteresowaniem zarówno uczniów jak

Read More

W tym roku szkolnym zajęcia artystyczne odbywają się w piątki w godzinach 12.45 - 14.00 . Zmienił sie skład uczestników  tych spotkań

Read More

Na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego dla klasy 5 szlifujemy słownictwo i gramatykę. Często uczymy się poprzez zabawę, wykonujemy ćwiczenia multimedialne,

Read More

 

Klasa 3 przygotowuje się do przyjęcia I Komunii św. Trzecioklasiści uczestniczą co czwartek w zajęciach katechetycznych, podczas których zgłebiają

Read More

Działająca od kilku lat drużyna łucznicza spotyka się w każdy poniedziałek z panem dyrektorem. Jedni sięgaja mistrzowskiego środka tarczy, inni

Read More

Dla wszystkich uczniów potrzebujących pomocy w opanowaniu materiału, mających zaległości z powodu absencji, chcących poprawić lub napisać zaległą pracę kontrolną zorganizowaliśmy zajęcia

Read More

Sport to zdrowie - to haslo realizujemy podczas SKS-ów, na które przychodzi bardzo liczna grupa naszych uczniów. Dla absolwentów też mamy

Read More

Plan lekcji 2018/2019

 • ODDZIAŁ ZEROWY
 • KLASA I
 • KLASA II
 • KLASA III
 • KLASA IV
 • KLASA V
 • KLASA VI
 • KLASA VII
 • KLASA VIII
 • P. G.
 • J. W.
 • H. Sz.
 • D. J.
 • G. B.
 • E. O.
 • E.STR.
 • M. S.
 • B. B.
 • D. K.
 • Ks. D. K.
 • Z. M.
 • A. DR.
 • M. B.
 • E. STEF.
 • I.P.
 • J.B.-O.
 • J.F.
 • K.S.
 • R.M.

PLAN LEKCJI - ODDZIAŁ ZEROWY

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
2 8.55 - 9.40  zajęcia/religia zajęcia zajęcia religia/j.angielski zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia zajęcia zajęcia/j.angielski zajęcia zajęcia/wf
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
5 11:55 - 12:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
6 12:50 - 13:35     zajęcia    
7 13:45 - 14:30          

 PLAN LEKCJI KLASA I

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia  zajęcia  zajęcia  religia  zajęcia
2 8.55 - 9.40  zajęcia  zajęcia zajęcia  zajęcia  zajęcia/inf.
3 9.50 - 10.35  zajęcia  j. angielski zajęcia  zajęcia  zajęcia
4 10:55 - 11:40 j. angielski zajęcia  zajęcia  zajęcia  zajęcia
5 11:55 - 12:40   religia   zajęcia  
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia zajęcia religia zajęcia/wf zajęcia.inf.
2 8.55 - 9.40  zajęcia j. angielski zajęcia zajęcia zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
5 11:55 - 12:40 j. angielski religia zajęcia religia  
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 religia zajęcia/wf zajęcia/wf zajęcia zajęcia/wf
2 8.55 - 9.40  j. angielski zajęcia/inf. zajęcia zajęcia zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia zajęcia zajęcia j. angielski zajęcia
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia zajęcia religia zajęcia
5 11:55 - 12:40 zajęcia zajęcia zajęcia    
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 j. polski j. polski przyroda j. polski j. polski
2 8.55 - 9.40  j. polski matematyka matematyka matematyka historia
3 9.50 - 10.35 matematyka wych. fiz. technika przyroda plastyka
4 10:55 - 11:40 przyroda wych. fiz. godz. z wych. j. angielski muzyka
5 11:55 - 12:40 wych. fiz. j. angielski religia wych. fiz. j. angielski
6 12:50 - 13:35   religia informatyka    
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 j. polski historia j. polski historia matematyka
2 8.55 - 9.40  geografia wych. fiz. j. angielski j. polski biologia
3 9.50 - 10.35  religia muzyka matematyka matematyka j. angielski
4 10:55 - 11:40 j. polski j. polski religia plastyka wych. fiz.
5 11:55 - 12:40 matematyka informatyka technika j. angielski  
6 12:50 - 13:35 wych. fiz.   wych. fiz. godz. z wych.  
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 matematyka godz. z wych. matematyka j. angielski j. polski
2 8.55 - 9.40  przyroda j. polski historia historia j. angielski
3 9.50 - 10.35  j. angielski matematyka j. polski plastyka przyroda
4 10:55 - 11:40 muzyka religia j. polski przyroda matematyka
5 11:50 - 12:35 zaj. techniczne wych. fiz. przyroda j. polski j. polski
6 12:45 - 13:30 zaj. komputerowe wych. fiz. religia wych. fiz.  
7 13:40 - 14:25 wych. fiz.        
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 chemia j. niemiecki j. angielski j. niemiecki j. angielski
2 8.55 - 9.40  matematyka fizyka matematyka chemia matematyka
3 9.50 - 10.35  j. polski j. polski biologia fizyka geografia
4 10:55 - 11:40 historia j. angielski informatyka geografia j. polski
5 11:55 - 12:40 biologia wych. fiz. j. polski matematyka muzyka
6 12:50 - 13:35 plastyka wych. fiz. historia wych. fiz. j. polski
7 13:45 - 14:30 wych. fiz. religia muzyka religia godz. z wych.
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 wos informat. chł./fakult. wos chemia historia
2 8.55 - 9.40  chemia j. niemiecki biologia j. niemiecki j. polski
3 9.50 - 10.35  matematyka fizyka religia j. polski matematyka
4 10:50 - 11:35 godz. z wych. matematyka j. angielski fizyka j. angielski
5 11:50 - 12:35 j. polski j. polski matematyka geografia k. matematyczne
6 12:45 - 13:30 j. angielski informat. dz./fakult. j. polski religia wych. fiz.
7 13:40 - 14:25 historia wych. fiz.   wych. fiz.  
8 14.35 - 15.20 edb     wych. fiz.  
lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 --- - - - -
2 8.55 - 9.40 --- - - - -
3 9:50 - 10:35 --- 5 - - 4
4 10:55 - 11:40 6 - - - -
5 11:50 - 12:35 - - - - 7.
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - 7 - -

 

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 0 0 0 0 0
2 8.55 - 9.40  0/- 0 0 - 0
3 9.50 - 10.35  0 0 0/- 0 0
4 10:55 - 11:40 0 0 0 0 0
5 11:55 - 12:40 0 0 0 0 0
6 12:50 - 13:35     0    
7 13:45 - 14:30          
lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 2 2 - 2 2
2 8.55 - 9.40 2 - 2 2 2
3 9:50 - 10:35 2 2 2 2 2
4 10:55 - 11:40 2 2 2 2 2
5 11:50 - 12:35   2 2   .
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 3 3 3 3
2 8.55 - 9.40 - 3 3 3 3
3 9:50 - 10:35 3 3 3 - 3
4 10:55 - 11:40 3 3 3 - 3
5 11:50 - 12:35 3 3 3 -  
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - - 4 - -
2 8.55 - 9.40 6 - 8 - 5
3 9:50 - 10:35 - - 7 4 6
4 10:55 - 11:40 4 - 4 6 -
5 11:50 - 12:35 7 - 6 - .-
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - - - -

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 1 1 1 - 1
2 8.55 - 9.40 1 1 1 1 1
3 9:50 - 10:35 1 - 1 1 1
4 10:55 - 11:40   1 1 1 1
5 11:50 - 12:35       1 .
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - -/fakultety 7 6 7
2 8.55 - 9.40  3 2 5 -/0 6
3 9.50 - 10.35  6 1 -/0 3 5
4 10:55 - 11:40 1 7 8 4 8
5 11:50 - 12:35 2 4   5 4
6 12:45 - 13:30 8 -/fakultety   5  
7 13:40 - 14:25          
lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 6 - - -
2 8.55 - 9.40 - 5 - - -
3 9:50 - 10:35 - 4 - - -
4 10:55 - 11:40 - 4 - - 5
5 11:50 - 12:35 - 6/7 - 4 .-
6 12:45 - 13:30 - 6/7 5 6/7 8
7 13:40 - 14:25 6/7 8 - 6/7  
8         8  

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 5 ---/fakultety 8 5 biblioteka 6
2 8.55 - 9.40 biblioteka 6 biblioteka 5 8
3 9:50 - 10:35 7 7 6 8 -biblioteka
4 10:55 - 11:40 5 5 6 biblioteka 7
5 11:50 - 12:35 8 8 7 6 .6
6 12:45 - 13:30   ---/fakultety 8 8   7
7 13:40 - 14:25         7

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 6 8 6 - 5
2 8.55 - 9.40 7 - 7 - 7
3 9:50 - 10:35 8 6 5 5 8
4 10:55 - 11:40 8 8 7 - 6
5 11:50 - 12:35 5 5 8 7 .8
6 12:45 - 13:30 6 8 4    
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 3 --- --- 7  
2 8.55 - 9.40 2 --- 0 5  
3 9:50 - 10:35   --- 2 0  
4 10:55 - 11:40   4 6 4  
5 11:50 - 12:35   1 3 1 .
6 12:45 - 13:30   5 3 6  
7 13:40 - 14:25     7    

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 5 - 5 8
2 8.55 - 9.40 - - 6 6 4
3 9:50 - 10:35 - - 4 6 4
4 10:55 - 11:40 7 - --- 5  
5 11:50 - 12:35 6 - 5    
6 12:45 - 13:30 7 - 7    
7 13:40 - 14:25 8 - 7    

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 7     8  
2 8.55 - 9.40  8     7  
3 9.50 - 10.35           
4 10:55 - 11:40          
5 11:55 - 12:40          
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 -        
2 8.55 - 9.40  -        
3 9.50 - 10.35  -        
4 10:50 - 11:35 -        
5 11:50 - 12:35 -        
6 12:45 - 13:30 -        
7 13:40 - 14:25 -      
8 14.35 - 15.20 8      

 

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 4 4 - 4 4
2 8.55 - 9.40  4 - - - -
3 9.50 - 10.35  - - - - -
4 10:55 - 11:40 - - - - -
5 11:50 - 12:35 - - - - -
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - - - -
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45   -   -  
2 8.55 - 9.40    7   -  
3 9.50 - 10.35    8   7  
4 10:55 - 11:40   -   8  
5 11:50 - 12:35   -   -  
6 12:45 - 13:30   -   -  
7 13:40 - 14:25   -   -  
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - - - - -
2 8.55 - 9.40  - 4 4 4 -
3 9.50 - 10.35  4 - - - -
4 10:55 - 11:40 - - - - -
5 11:50 - 12:35          
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 -     - -
2 8.55 - 9.40  5     - -
3 9.50 - 10.35  -     - 7
4 10:55 - 11:40 -     7 -
5 11:50 - 12:35 -     8 -
6 12:45 - 13:30 -     - -
7 13:40 - 14:25 -     - -
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 8   8    
2 8.55 - 9.40           
3 9.50 - 10.35           
4 10:55 - 11:40          
5 11:50 - 12:35          
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 - 7 - 7 -
2 8.55 - 9.40  - 8 - 8 -
3 9.50 - 10.35  - - - - -
4 10:55 - 11:40 - - - - -
5 11:50 - 12:35 - - - - -
6 12:45 - 13:30 - - - - -
7 13:40 - 14:25 - - - - -