wtorek 17 lipiec 2018

 

 

 

Ogłoszenia

Podczas wakacji sekretariat szkolny czynny w środy w godzinach 8.00 - 12.00

ZAJĘCIA PŁYWACKIE DLA KLAS I - III

 

Regulamin zajęć pływackich  dla uczniów klas I-III

 

Nazwa zadania:  Program powszechnej  nauki  pływania  ,,Umiem pływać'’

Nazwa własna zadania: ,,Małe delfinki”

 

REGULAMIN zajęć nauki pływania dla dzieci z klas I-III w ramach projektu MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI - POWSZECHNA NAUKA PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” – „Małe Delfinki”

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Powszechna nauka pływania realizowana jest w ramach projektu „Umiem pływać”, którego podstawą realizacji jest program ogłoszony przez MSiT jako - Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów .
 2. Projekt w ramach programu „Umiem pływać” realizowany jest przez GSZS "Sędzisz" w Sędziszowie Młp. zwany dalej OPERATOREM.
 3.  Zadanie realizowane jest w porozumieniu i współudziale Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz Rodziców dzieci z czternastu szkół znajdujących się na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.
 4. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.
 5. Zajęcia zaplanowane są od dnia 01-03-2018 r. do 07.12.2018 r. według ustalonego wcześniej harmonogramu.
 6. Projekt zakłada podział na dwa cykle zajęć:
 1. cykl trwający od 1marca do 21 czerwca 2018 r.
 2. cykl trwający od1 września do 7 grudnia 2018 r.
 1. Pisemny wykaz Uczniów, którzy mogą być zakwalifikowani do projektu oraz adresy ich prawnych Opiekunów przedstawią Operatorowi – Szkoły Podstawowe uczestniczące w projekcie.
 2. Zajęcia będą przeprowadzane na basenach kąpielowych Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji , Krytej Pływalni Fregata w Kolbuszowej oraz w kompleksach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica - Pustków -Osiedle - Kompleks basenów "Nemo" w terminach wskazanych przez Operatora. Harmonogramy zostaną podane do wiadomości Dyrekcji Szkół i Uczestników - co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Projekt przewiduje cykl kształcenia w liczbie 20 godzin lekcyjnych dla każdego z Uczestników.
 4. Treści programowe ćwiczeń jakie będą realizowane w ramach projektu zostaną przekazane przez Operatora Rodzicom i Opiekunom po podpisaniu stosownych umów z Zarządem Basenu i Instruktorami.
 5. Uczestnicy podczas realizacji zadania będą ubezpieczeni ( dla każdego z Uczestników imiennie).
 6. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach odpowiada Instruktor pływania (nie dotyczy szatni i prysznicy przybasenowych).
 7. W trakcie wyjazdów kształceniowych Operator w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły i Radą Rodziców wybierze do opieki – dwóch wolontariuszy- wychowawcę i rodzica na jedną grupę kształceniową.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami (w czasie przejazdu, w trakcie postoju parkingowego i w przebieralni) i po ich zakończeniu - odpowiadają Wychowawca i Opiekun.
 9. Zajęcia nauki pływania w ramach projektu „UMIEM PŁYWAĆ” - są dla Uczestników dobrowolne, ale po złożonej przez Rodziców- prawnych Opiekunów deklaracji chęci w nich uczestnictwa dla zapewnienia wymogów realizacji przedsięwzięcia - obecność Uczniów na zajęciach jest obowiązkowa.
 10. Prowadzona będzie dokumentacja odbywających się zajęć w postaci DZIENNIKA ZAJĘĆ, do którego założenia i edytowania Operator w porozumieniu Dyrektorami szkół wyznaczy odpowiedzialne za to osoby.
 11. Operator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca prowadzonych zajęć przed rozpoczęciem lub w czasie trwania projektu z istotnych przyczyn niezależnych od operatora. O wprowadzanych zmianach Szkoła oraz wszystkie strony zainteresowane zostaną poinformowane w formie pisemnej lub publicznie na zebraniu ogólnym.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nie zrealizowanie zajęć z przyczyn wynikłych ze zdarzeń losowych, niezależnych od Operatora.

§ 2 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa:

 1. podstawowe założenia rekrutacji, zasad uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Rodziców i
 2. Uczniów biorących udział w projekcie.

§ 3 Zasady rekrutacji

 

 1. Okres rekrutacji zostanie podzielony na dwa etapy:
 1. złożenie woli uczestnictwa w projekcie wraz z deklaracją Rodziców o braku zdrowotnych przeciwskazań do nauki pływania dziecka.
 2. złożeniu potwierdzenia udziału oraz podpisaniu przez Rodziców lub Prawnych Opiekunów niniejszego regulaminu uczestnictwa w projekcie - realizowane wraz z ogłoszeniem wyników rekrutacji

 

 1. Dokładny termin składania woli uczestnictwa oraz potwierdzenia udziału w projekcie może zostać zmieniony, ale nowy termin musi zostać podany do publicznej wiadomości w formie pisemnej lub na zebraniu ogólnym.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest dostarczenie w terminie dokumentów, o których mowa w §3 ust.1 pkt. 1.
 3. W przypadku małej liczby zgłoszeń możliwe jest przedłużenie okresu rekrutacji.
 4. W przypadku większej liczby chętnych dobór uczestników nastąpi zgodnie z § 4.
 5. Wynik rekrutacji - czyli wykaz osób zakwalifikowanych do programu - zostanie podany do wglądu w sekretariatach  placówek uczestniczących w projekcie na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem procesu kształcenia.

§ 4 Kwalifikacja uczestników na zajęcia

 

 1. Weryfikacji formalnej dokona komisja kwalifikacyjna zwana dalej „Komisja” w składzie ustalonym wspólnie przez Prezesa GSZS "Sędzisz", Dyrekcję Szkoły i Przewodniczącego Rady
 2.  
 3. Komisja dokona kwalifikacji uczestników na podstawie złożonych woli uczestnictwa oraz innych dostarczonych dokumentów, o których mowa w §3 złożonych w formie papierowej.
 4. W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowani Uczniowie z rodzin wielodzietnych - posiadające Kartę Dużej Rodziny.

 

 

§ 5 Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

 

1. Uczestnik ma prawo do:

a) Udziału w zajęciach, a w nich z korzystania ze wszystkich form aktywności dopuszczonych przez Regulamin Pływalni.

 1. Zgłaszania bezpośrednio do Operatora uwag i oceny zajęć prowadzonych przez INSTRUKTORA.

c) Wnioskowania w sprawie realizacji zadań wyznaczonych przez Projekt – Wychowawcom a za Ich pośrednictwem Operatowi.

 

2. Rodzic lub prawny Opiekun mają prawo:

 

 1. być informowani o postępach w kształceniu dziecka, korzystać z porad instruktorów lub otrzymać interesujące zestawy ćwiczeń przygotowane specjalnie dla niego do wykorzystania w warunkach domowych, lub indywidualnego systemu kształcenia
 2.  brać udział w zajęciach – ale wg norm i zasad wyznaczonych przez Instruktorów lub Wychowawców. Dojazd na basen Rodzica lub Opiekuna nie biorącego bezpośredniego udziału w realizacji projektu realizowany jest ze środków własnych.
 3.  c) w przypadku większej ilości wolontariuszy - należy poinformować o tym Dyrektora Szkoły oraz Operatora projektu (a zaistniałą sytuację udokumentować odpowiednim wpisem do Dziennika Zajęć).

 

 1.  Uczestnik ma obowiązek:

 

 1. Systematycznie być przygotowanym do zajęć przez posiadanie odpowiedniego stroju
 2. Sumiennie uczestniczyć w zajęciach,
 3. Słuchać poleceń opiekunów i instruktorów
 4. Punktualnie stawiać się w miejscu zbiórki przed wyjazdem i powrotem. Miejsca i czas zbiórek oraz czas odjazdów i przyjazdów Autokarów wyznaczą Wychowawcy i Opiekunowie.
 5. Zapoznać się i przestrzegać norm i zapisów Regulaminu Pływalni.
 6. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, higieny i współżycia społecznego

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do:

 

 1. zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do miejsca zbiórki przed wyjazdem i z miejsca przyjazdu tj. z okolic Szkoły do domu.
 2. zapewnienia uczestnikowi – dziecku stosownego wymaganego przez Regulamin Pływalni stroju.
 3. zgłaszania wszelkiej niemożności uczestnictwa w zajęciach przez dziecko do Dyrekcji Szkoły lub bezpośrednio u Operatora najpóźniej na 6 godzin przed ogłoszonym i zapisanym w harmonogramie wyjazdem. Zgłoszenie takie musi być złożone w formie pisemnej jako usprawiedliwienie nieobecności jak w przypadku nieobecności na zajęciach szkolnych.
 4. poinformowania Wychowawcy, Instruktora lub Opiekuna o wszelkich niedyspozycjach lub zdarzeniach mogących mieć niekorzystny wpływ na proces kształcenia Ucznia.

 

 

§ 6 Skreślenie z listy uczestników

 

 1. Skreślenie z listy uczestników może nastąpić w przypadku

 

 1. Opuszczenia więcej niż 4 następujących po sobie godzin zajęć w całym cyklu projektu, ale tylko w przypadku braku złożenia stosownego pisemnego usprawiedliwienia przez Rodzica lub Prawnego Opiekuna.
 2. Nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Pływalni przez Uczestnika, jego Rodzica lub prawnego Opiekuna
 3. Powtarzających się zachowań uczestników zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

 1. Nieobecność uczestnika należy zgłosić najpóźniej w dniu zbiórki. Opiekun lub Wychowawca ma obowiązek niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Operatora lub Dyrekcję Szkoły.
 2. W przypadku skreślenia z listy uczestników istnieje możliwość odwołania się do Zarządu GSZS "Sędzisz". W razie nie uzyskania zgody na powrót do procesu kształcenia istnieje możliwość zamiany na innego ucznia, jednak nie później niż w 5 jednostce prowadzenia zajęć.

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu są dostępne w biurze GSZS "Sędzisz" w Sędziszowie Młp
 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. Regulamin oraz stosowne Aneksy obowiązują od dnia podpisu lub ogłoszenia aż do zakończenia realizacji Projektu.
 4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie biura Operatora Projektu
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Operator Projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawe z galerii...

 • Choinka 2018
 • Choinka 2018
 • zakładka do książki
 • Choinka 2018
 • SP Kamionka - występy indywidualne
 • Choinka 2018
 • zakładka do książki
 • Klasa 3
 • Choinka 2018
 • Jak brzmiała odpowiedź?
 • Klasa IV oraz P. dr Jacek Magdoń z rzeszowskiego oddziału IPN
 • Klasa 2
 • Choinka 2018

Gościmy

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Nasze klasy

Dokumenty

Niezbędnik Ucznia - Szkolne Pogotowie Ratunkowe

Nasza przyroda

Blog przyrodniczy


Zobacz

Blog SKO

Szkolne Blogi SKO

Kliknij TUTAJ

Koło łucznicze

Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB

Biblioteka szkolna

 • Godziny otwarcia
 • Warto przeczytać
 • Nowości
 • Prasa
 • Mediateka
 • Ciekawostki

 


Biblioteka szkolna czynna jest:

codziennie na każdej przerwie, przed lekcjami oraz po nich (grafik na drzwiach biblioteki) -

najpóźniej do godziny 13.30

 

 ZAPRASZAMY:)

 

Read More

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016 - wybrane nowe tytuły w naszej bibliotece

         

**************************************************************************************************

Książki naszych marzeń - wybrane tytuły, które znajdziesz w naszej bibliotece

Znalezione obrazy dla zapytania skorpion i koń dziąsło Znalezione obrazy dla zapytania magiczny królik Znalezione obrazy dla zapytania naszą panią porwali kosmici  Znalezione obrazy dla zapytania koń na receptę Znalezione obrazy dla zapytania jaśki  Znalezione obrazy dla zapytania pan smrodek  Znalezione obrazy dla zapytania pan smrodek Znalezione obrazy dla zapytania bery gangster i góra kłopotów  Znalezione obrazy dla zapytania ekoludki leśne skrzaty

Read More

Nowe książki już u nas - dzięki  Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa.

Listę książek zamówionych w ramach NPRCz tworzyło wiele osób. Wśród nich, oprócz pań z biblioteki, znaleźliście się także Wy, kochani Czytelnicy. Serdecznie dziękujemy za propozycje czytelnicze, sugestie i streszczenia. Wybierając tytuły kierowaliśmy sie także zainteresowaniem konkretnymi seriami, których część mieliśmy już na bibliotecznych półkach. Do grona twórców wspomnianej listy dołączyli liczni nauczyciele i wychowawcy, pan dyrektor i opiekun SKO. W internetowej sieci przejrzeliśmy propozycje czytelnicze innych uczniów, zaglądnęliśmy do "Kumpla" i "Juniora Victora". To wszystko zaowocowało wspaniałym zestawem książek, które od kilku tygodni wypełniają bibliotekę. Przychodźcie, wypożyczajcie, cieszcie się książkami, "Żyjcie podwójnie", jak powiedział Umberto Eco
Jakie to książki? Zajrzyjcie do zakładki "Warto przeczytać"

Read More

Oto jedne z wielu tytułów prasowych w naszej bibliotece:

Read More

Czytelnikom korzystającym z naszej biblioteki szkolnej udostępniamy nie tylko tytuły książkowe czy prasowe. Już wkrótce zasoby tego ulubionego przez uczniów miejsca powiększą się o pozycje multimedialne, wśród których znajdą się prezentacje oraz filmy. Ich autorami są nie tylko nauczyciele, ale, co najważniejsze, sami uczniowie, których pomysłowość oraz umiejętności techniczne budzą coraz większe zadowolenie.

Zapraszamy do korzystania ze wspomnianych zasobów. Ich tytuły będziemy regularnie zamieszczać na stronie internetowej szkoły w
"Niezbędniku - Szkolnym Pogotowiu Naukowym"
 

Read More
 • Patronem bibliotekarzy jest św. Hieronim ze Strydonu. Przetłumaczył Pismo Święte z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę, przez co najbardziej utrwalił się w pamięci potomnych. Przekład ten, znany jako Wulgata, wciąż należy do znaczących tekstów biblijnych Kościoła rzymskokatolickiego.

 • Największą biblioteką świata starożytnego była Biblioteka Aleksandryjska, której księgozbiór liczył ok. 700 tys. zwojów.

 • Obecnie największą biblioteką na świecie jest Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych. Gromadzi ona ok. 142 mln różnego rodzaju dokumentów.

 • Największą biblioteką w Polsce jest Biblioteka Narodowa w Warszawie, której zbiory liczą ok. 8 mln jednostek.

 • Najstarszą książką świata jest książka znajdująca się w Muzeum Narodowym w stolicy Bułgarii, Sofii. Jest to sześć połączonych ze sobą płytek z 24-karatowego złota, zapisanych językiem Etrusków, dlatego do dziś nie udało się jej w całości odczytać. Jej wiek szacuje się na ok. 2,5 tys. lat.

 • W Piotrowicach w willi Zygmunta Szkocnego znajduje się Muzeum Najmniejszej Książki Świata. Pierwszym dziełem pana Szkocnego była książeczka o wymiarach 15 x 20 mm, poświęcona historii III powstania śląskiego opisanego w 15280 literach. Kolejne dzieła były coraz mniejsze. Do wybuchu wojny wykonał 12 miniaturowych książeczek. Wszystkie miniatury są pisane ręcznie, piórkiem technicznym na papierze welurowym lub kancelaryjnym i oprawione zgodnie z regułami sztuki introligatorskiej w cielęcą skórę. Takie zajęcie wymaga niezwykłej cierpliwości, wytrwałości, a przede wszystkim zdolności. Autor najmniejszych książek świata posiada certyfikat Guinnessa przyznany w 1994 roku.

 • W Malezji wydrukowano największą książkę na świecie. 50-stronicowy album "Ilustrowana historia Sarawaku" ma 3 m wysokości i 2,2 m szerokości.

 • 1 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza. Przytulamy Panią/e Jolę/e :-)

Read More

Organizacje szkolne

 • PCK
 • Samorząd Uczniowski

 

 • Niesamowicie pyszny i zielony był tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK zorganizował wspaniałą akcję "Zdrowa przekąska". Na holu ustawiła się dłuuuuga kolejka po zdrowy, własnoręcznie robiony, przepyszny sok marchwiowo-jabłkowy bez dodatku cukru i konserwantów. W tak zwanym międzyczasie w klasach powstawały zdrowe, kolorowe, wyśmienite przekąski: szaszłyki owocowe, mini kanapki, owocowe jeżyki i sałatki, sorbety i koktaile. Wiele smakołyków przyniesiono z domów" owsiane i bananowe ciasteczka, domowe ciasta, sałatki, galaretki, mieszanki surowych warzyw.  ZDROWO!!!
 • Dziś, 16 grudnia 2015 r. rozstrzygnięty został konkurs mający na celu ukazanie negatywnych skutków spożywania  alkoholu i dopalaczy. 
 • Jak co roku zorganizowano go we współpracy SK PCK i Urzędu Gminy w Sędziszowie Młp. Wśród zaprezentowanych prac znalazły się: "List do przyjaciela" (kl. IV-VI) oraz prace plastyczne (kl. I-III). Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.Gratulujemy:-)
Read More

W roku szkolnym 2017/2018 na czele Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole pracować będą:

ZOFIA ROLEK - klasa VII

EMILIA KACZMARSKA - klasa V

JAN ZIOBRO - klasa VII

***************************************************************************************************************

 • Niesamowicie pyszny i zielony był tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK zorganizował wspaniałą akcję "Zdrowa przekąska". Każdy uczeń zadbał dziś też o to, by w jego garderobie znalazło się jak najwięcej zielonych elementów. Po degustacji pysznych i zdrowych przekąsek najbardziej zieloni przedstawiciele klas wzięli udział w konkursie na temat wiosny. Oczywiście z nagrodami:-) Gratulujemy pomysłu na tak bezprecedensowe powitanie wiosny! To był naprawdę wspaniały dzień:-)
 • Samorząd Uczniowski działa w naszej szkole wyjątkowo prężnie. Zorganizował akcję zbierania makulatury, dzięki której uczniowie zgromadzili pokaźne środki w SKO (na wycieczki szkolne). W planach - zbiórka opakowan PET.
 • Z inicjatywy SU miały miejsce dyskoteki szkolne: andrzejkowa, karnawałowa i ostatkowa. Ta ostatnia z udziałem zaproszonych gości - uczniów ze SP w Kamionce
 • Światełko Betlejemskie, kiermasz bożonarodzeniowy i Szlachetna Paczka to zimowo - świąteczne inicjatywy naszego SU.

*******************************************************************************************************************************************************

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Patrycja Drozd z klasy VI

*******************************************************************************************************************************************************Wielkimi krokami zbliżają się wybory do SU. Z tej okazji opiekunki Samorządu, P. D. Kaczmarska i E. Stręk przygotowały prezentację informująca o prawach ucznia i zasadach funkcjonowania SU. O tym, jak przebiega kampania przedwyborcza napiszemy wkrótce...

*******************************************************************************************************************************************************

 

Przedstawiciele SU wzięli udział w  uroczystości poświęconej obraniu NMP na patronkę Sędziszowa Małopolskiego. Wszystkim przedstawicielom  dziękujemy zagodne reprezentowanie naszej szkoły. Opiekę nad uczniami sprawowała P. Dorota Kaczmarska, opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

***********************************************************************************************************

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

 

rok szkolny 2015/2016

************************************************************************************************

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2014/2015

***************************************************************************************************************************************************************************

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2013/2014

Przewodnicząca Szkoły- Andżelina Przypek

Zastępca- Jan Ziobro

Pozostali uczniowie:

Zofia Rolek

Filip Wilczyński

Klaudia Kluk

Szymon Wolak

Piotr Wiewióra

Patrycja Sroka

Magdalena Dziedziak

Szymon Polak

Alicja Piwowar

Kamil Wilczyński

Opiekunowie:

Dorota Kaczmarska

Elżbieta Stręk

Najważniejsze zadania Samorządu Uczniowskiego to:

-Przeprowadzanie akcji charytatywnych m.in. Góra Grosza, Sprzedaż Kalendarzyków, WOŚP,  Szlachetna Paczka

-Organizowanie dyskotek szkolnych, zabawy andrzejkowej,dnia sportu

-Przeprowadzanie poczty walentynkowej, Akcji Światełko Betlejemskie,organizowanie licznych konkursów

-Dbanie o porządek w szatni szkolnej

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim 

rok szkolny 2012/2013

 

    

                

Read More

Zajęcia pozalekcyjne

 • Świetlica
 • Zajęcia artystyczne
 • Do you speak English?
 • Religijnie
 • Strzał w dziesiątkę
 • Wyrównujemy szanse
 • Sportowo

Od września 2012 roku w naszej szkole działa świetlica. Trudno nie zauważyć, że cieszy się ona zainteresowaniem zarówno uczniów jak

Read More

W tym roku szkolnym zajęcia artystyczne odbywają się w piątki w godzinach 12.45 - 14.00 . Zmienił sie skład uczestników  tych spotkań

Read More

Na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego dla klasy 5 szlifujemy słownictwo i gramatykę. Często uczymy się poprzez zabawę, wykonujemy ćwiczenia multimedialne,

Read More

 

Klasa 3 przygotowuje się do przyjęcia I Komunii św. Trzecioklasiści uczestniczą co czwartek w zajęciach katechetycznych, podczas których zgłebiają

Read More

Działająca od kilku lat drużyna łucznicza spotyka się w każdy poniedziałek z panem dyrektorem. Jedni sięgaja mistrzowskiego środka tarczy, inni

Read More

Dla wszystkich uczniów potrzebujących pomocy w opanowaniu materiału, mających zaległości z powodu absencji, chcących poprawić lub napisać zaległą pracę kontrolną zorganizowaliśmy zajęcia

Read More

Sport to zdrowie - to haslo realizujemy podczas SKS-ów, na które przychodzi bardzo liczna grupa naszych uczniów. Dla absolwentów też mamy

Read More

Plan lekcji 2017/2018

 • ODDZIAŁ ZEROWY
 • KLASA I
 • KLASA II
 • KLASA III
 • KLASA IV
 • KLASA V
 • KLASA VI
 • KLASA VII
 • G. B.
 • J. W.
 • H. Sz.
 • D. J.
 • E. O.
 • M. S.
 • B. B.
 • D. K.
 • Ks. D. K.
 • Z. M.
 • P. G.
 • A. DR.
 • M. B.
 • A. D.
 • B. J.

PLAN LEKCJI - ODDZIAŁ ZEROWY

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
2 8.55 - 9.40  zajęcia zajęcia religia/j.angielski zajęcia zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia zajęcia/wf zajęcia religia/j.angielski zajęcia/wf
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
5 11:55 - 12:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
6 12:50 - 13:35     zajęcia    
7 13:45 - 14:30          

 PLAN LEKCJI KLASA I

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia  zajęcia  zajęcia  zajęcia  zajęcia
2 8.55 - 9.40  informatyka zajęcia /wf zajęcia  zajęcia  zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia  zajęcia  zajęcia  zajęcia  zajęcia
4 10:55 - 11:40 j. angielski zajęcia  zajęcia  zajęcia  j. angielski
5 11:55 - 12:40   religia   religia  
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 zajęcia komp. zajęcia/wf zajęcia zajęcia/wf zajęcia
2 8.55 - 9.40  religia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
3 9.50 - 10.35  j. angielski zajęcia religia zajęcia zajęcia
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia j. angielski zajęcia zajęcia
5 11:55 - 12:40 zajęcia zajęcia   zajęcia  
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 religia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
2 8.55 - 9.40  j. angielski zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
3 9.50 - 10.35  zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia
4 10:55 - 11:40 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia komp.
5 11:55 - 12:40   zajęcia religia j. angielski  
6 12:50 - 13:35     religia dod.    
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 matematyka j. angielski wych. fizyczne przyroda wych. fizyczne
2 8.55 - 9.40  przyroda historia wych. fizyczne j. polski wych. fizyczne
3 9.50 - 10.35  j. polski matematyka j. polski matematyka j. angielski
4 10:55 - 11:40 muzyka religia j. polski religia matematyka
5 11:55 - 12:40 j. angielski j. polski technika   godz. z wych.
6 12:50 - 13:35 informatyka plastyka      
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 wych. fizyczne ------------------------- historia matematyka j. polski
2 8.55 - 9.40  wych. fizyczne przyroda j. polski religia przyroda
3 9.50 - 10.35  przyroda j. polski plastyka zajęcia techniczne matematyka
4 10:55 - 11:40 j. polski matematyka matematyka j. angielski wych. fizyczne
5 11:55 - 12:40 j. polski zajęcia komputer. j. angielski zajęcia z wych.  
6 12:50 - 13:35 j. angielski religia godz. z wych.    
7 13:45 - 14:30 muzyka   wych. fizyczne    
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 wych. fizyczne j. polski matematyka j. polski j. angielski
2 8.55 - 9.40  wych. fizyczne matematyka technika j. angielski matematyka
3 9.50 - 10.35  przyroda historia zajęcia komputer. przyroda historia
4 10:55 - 11:40 matematyka j. angielski religia j. polski wych. fizyczne
5 11:55 - 12:40 muzyka plastyka j. polski matematyka j. polski
6 12:50 - 13:35 j. polski godz. z wych. przyroda religia  
7 13:45 - 14:30     wych. fizyczne    
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 chemia informatyka II gr. j. polski religia biologia
2 8.55 - 9.40  matematyka j. polski matematyka chemia j. angielski
3 9.50 - 10.35  wych. fizyczne j. angielski j. angielski j. polski j. polski
4 10:55 - 11:40 biologia historia fizyka matematyka j. polski
5 11:55 - 12:40 j. niemiecki fizyka geografia j. niemiecki matematyka
6 12:50 - 13:35 muzyka geografia historia wych. fizyczne godz. z wych.
7 13:45 - 14:30 informatyka I gr. plastyka religia wych. fizyczne wych. fizyczne
lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45         7
2 8.55 - 9.40   5     5
3 9:50 - 10:35 5        
4 10:55 - 11:40 7        
5 11:50 - 12:35         .
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 0 0 0 0 0
2 8.55 - 9.40  0 0 BIBLIOTEKA 0 0
3 9.50 - 10.35  0 0/wf 0 BIBLIOTEKA 0/wf
4 10:55 - 11:40 0 0 0 0 0
5 11:55 - 12:40 0 0 0 0 0
6 12:50 - 13:35 BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA 0   BIBLIOTEKA
7 13:45 - 14:30          
lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 1 1 1 1 1
2 8.55 - 9.40 1 1 1 1 1
3 9:50 - 10:35 1 1 1 1 1
4 10:55 - 11:40   1 1 1  
5 11:50 - 12:35         .
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 2 2 2 2 2
2 8.55 - 9.40 --- 2 2 2 2
3 9:50 - 10:35 --- 2   2 2
4 10:55 - 11:40 2 2   2 2
5 11:50 - 12:35 2 2   2 REWALIDACJA
6 12:45 - 13:30   REWALIDACJA   REWALIDACJA  
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 --- 3 3 3 3
2 8.55 - 9.40 --- 3 3 3 3
3 9:50 - 10:35 3 3 3 3 3
4 10:55 - 11:40 3 3 3 3 3
5 11:50 - 12:35   3     .
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 5-6    --- --- ---
2 8.55 - 9.40 5-6    --- --- ---
3 9:50 - 10:35 7   --- --- ---
4 10:55 - 11:40     --- --- 5-6 
5 11:50 - 12:35     --- 5 .---
6 12:45 - 13:30     5 7 ----
7 13:40 - 14:25     5-6  7 7

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 --- 6 7 6 5
2 8.55 - 9.40 BIBLIOTEKA 7 5 4 BIBLIOTEKA
3 9:50 - 10:35 4 5 4 7 7
4 10:55 - 11:40 5 BIBLIOTEKA 4 6 7
5 11:50 - 12:35 5 4 6 BIBLIOTEKA .6
6 12:45 - 13:30 6 6      
7 13:40 - 14:25          

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 4 7 6 5 ---
2 8.55 - 9.40 7 6 7 --- 6
3 9:50 - 10:35 --- 4 6 4 5
4 10:55 - 11:40 6 5 5 7 4
5 11:50 - 12:35 --- 5   6 .7
6 12:45 - 13:30 4       7
7 13:40 - 14:25 7        

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 3 --- --- 7  
2 8.55 - 9.40 2 --- 0 5  
3 9:50 - 10:35   --- 2 0  
4 10:55 - 11:40   4 6 4  
5 11:50 - 12:35   1 3 1 .
6 12:45 - 13:30   5 3 6  
7 13:40 - 14:25     7    

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45   --- 5 --- ---
2 8.55 - 9.40   4 6 --- ---
3 9:50 - 10:35   6 5 5 6
4 10:55 - 11:40   7 ---    
5 11:50 - 12:35   6 4    
6 12:45 - 13:30   4 7    
7 13:40 - 14:25   7      

 

lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 ---        
2 8.55 - 9.40 ---        
3 9:50 - 10:35 ---        
4 10:55 - 11:40 4        
5 11:50 - 12:35 6       .
6 12:45 - 13:30 7        
7 13:40 - 14:25 5        

 

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45 7     4  
2 8.55 - 9.40  4     7  
3 9.50 - 10.35  6     6  
4 10:55 - 11:40          
5 11:55 - 12:40          
6 12:50 - 13:35     6    
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45          
2 8.55 - 9.40           
3 9.50 - 10.35           
4 10:55 - 11:40     7    
5 11:55 - 12:40   7 7    
6 12:50 - 13:35   7      
7 13:45 - 14:30        

...

lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45          
2 8.55 - 9.40           
3 9.50 - 10.35           
4 10:55 - 11:40          
5 11:55 - 12:40 7     7  
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30          
lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 - 8:45     4   4
2 8.55 - 9.40      4   4
3 9.50 - 10.35           
4 10:55 - 11:40          
5 11:55 - 12:40          
6 12:50 - 13:35          
7 13:45 - 14:30